Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

TAUSTATIEDOTE

Bryssel 15. huhtikuuta 2013

Uudet EU-säännöt tekevät kuorma-autoista turvallisempia ja ympäristöystävällisempiä

Nykytilanne

EU:n maanteillä liikkuu tätä nykyä 6,5 miljoonaa raskasta tavarankuljetusajoneuvoa (enimmäispaino yli 3,5 tonnia). EU:n kuorma-autojen valmistajat ovat älykkäiden ja innovatiivisten ajoneuvojen suunnittelijoina maailman huippua, ja tämä ala työllistää yhdessä maantiekuljetusten kanssa noin 6 miljoonaa ihmistä EU:ssa. Maanteiden tavaraliikenteellä on erittäin suuri merkitys Euroopan talouden kasvulle, sillä sisämaan tavaraliikenteestä kuljetetaan maanteitse yli 70 prosenttia (tonnikilometreinä mitattuna). Tavaroiden painona (tonneina) mitattuna sen osuus on yli 80 prosenttia ja tavaroiden arvona (euroina) mitattuna (euroina) yli 90 prosenttia. Sen osuus BKT:stä on lähes 1,5 prosenttia.

Valtaosa tavaroista kuljetetaan Euroopassa maanteitse todennäköisesti myös tulevaisuudessa, minkä vuoksi alalla olisi panostettava entistä enemmän kestävään ja resurssitehokkaaseen kysynnän hallintaan.

Liikenneala kattaa energiatarpeensa EU:ssa noin 90-prosenttisesti öljyllä ja öljytuotteilla. Pitkän matkan maantiekuljetusten polttoainekulutuksen vähentämisellä on huomattava vaikutus ympäristöön ja talouteen.

Nykyiset säännöt

Raskaita tavarankuljetusajoneuvoja koskevat EU-säännöt annettiin 1980-luvulla (direktiivi 96/53/EY). Niillä pyrittiin suojaamaan infrastruktuuria, parantamaan liikenneturvallisuutta ja varmistamaan vapaa kilpailu sisämarkkinoilla. Säännöissä ei tuolloin otettu huomioon energiatehokkuutta eikä ympäristötavoitteita.

Direktiivillä 96/53/EY rajoitetaan raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen enimmäispaino 40 tonniin (44 tonniin yhdistetyissä kuljetuksissa) ja pituus 18,75 metriin. Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti kukin jäsenvaltio voi jossain määrin päättää itse poiketa näistä mitoista paikallisten olosuhteiden perusteella. Käytännössä nykyiset säännöt estävät esim. kulmista pyöristettyjen ohjaamojen kaltaiset innovatiiviset ratkaisut, jotka ovat välttämättömiä polttoaineiden tehokkuuden ja turvallisuuden parantamiseksi.

Noin viidesosa EU:n kaikista hiilidioksidipäästöistä on peräisin tieliikenteestä. Raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen osuus näistä kokonaispäästöistä on neljännes. Vaikka polttoaineen tehokkuudessa onkin saatu aikaan parannusta viime vuosina, raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen päästöt kasvavat edelleen lähinnä maanteiden tavaraliikenteen kasvun johdosta.

Nykyiset säännöt on saatava kiireellisesti ajan tasalle, jotta pysyisimme teknologian kehityksen tahdissa.

Tällä hetkellä Euroopan teillä liikennöivistä 6,5 miljoonasta kuorma-autosta ainakin miljoona säännöllisesti pitkiä matkoja liikennöivää kuorma-autoa voitaisiin korvata aerodynaamisemmilla ajoneuvoilla.

Mitä komissio ehdottaa?

Aerodynamiikan parantaminen: komission ehdotuksen tavoitteena on helpottaa aerodynaamisempien ajoneuvojen käyttöönottoa. Tämä tehtäisiin erityisesti antamalla valmistajille mahdollisuus suunnitella kulmista pyöristettyjä ohjaamoja ja asentaa perävaunun takaosaan aerodynaamisia siivekkeitä. Nämä ovat pieniä muutoksia, mutta niillä on suuri vaikutus aerodynamiikkaan ja polttoainetehokkuuteen erityisesti pitkillä matkoilla.

Yhdessä näillä parannuksilla voidaan vähentää polttoaineen kulutusta ja päästöjä jopa 10 prosenttia ilman ajoneuvon kuormakapasiteetin muuttumista. Tyypillisen pitkän matkan kuorma-auton, jolla ajetaan 100 000 km, vuotuiset polttoainekustannukset alenisivat jopa 5 000 euroa.

Liikenneturvallisuuden parantaminen: nykyiset tiiliskiven muotoiset ohjaamot voivat lisätä tienkäyttäjien vammojen vakavuutta törmäystilanteissa. Lisäksi ne heikentävät kuljettajan näkökenttää sivuilla. Aerodynaamisten ohjaamojen pyöreämpi muoto laajentaa kuljettajan näkökenttää ja voi vähentää jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kaltaisiin riskialttiisiin tienkäyttäjiin kohdistuvia vaikutuksia alhaisilla nopeuksilla tapahtuvissa törmäyksissä. Näin voitaisiin säästää 300-500 ihmishenkeä joka vuosi ja vähentää sellaisten tieliikennekuolemien määrää 10 prosenttia, joissa on osallisena kuorma-auto.

Uudet ohjaamot lisäisivät myös kuljettajien mukavuutta, sillä niissä on enemmän tilaa. Niihin voidaan myös asentaa turvatyynyt.

Intermodaalikuljetusten helpottuminen: byrokratian vähentäminen helpottaa intermodaalikuljetuksia. Vastedes 45 jalan pituisia kontteja (jotka ovat eniten käytettyjä kontteja pitkillä matkoilla) on helpompi siirtää meri-, maantie- ja rautatieliikenteen välillä. Esimerkiksi erityislupaa ei enää vaadita.

Työpaikkojen lisääminen ajoneuvojen valmistuksessa: eurooppalaiset raskaiden ajoneuvon valmistajat ovat maailmanlaajuisia markkinajohtajia ja yksi tärkeimmistä tutkimus- ja kehitysinvestoijista. Aerodynaamisten ohjaamojen ja takasiivekkeiden asentaminen uusiin raskaisiin tavarankuljetusajoneuvoihin antaa eurooppalaisille valmistajille mahdollisuuden kehittää uusia malleja ja vastata siten ympäristöystävällisempiin ja polttoainetehokkaampiin raskaisiin tavarankuljetusajoneuvoihin kohdistuvaan maailmanlaajuiseen kysyntään.

Ylikuormauksen estäminen: Tällä hetkellä jopa kolmasosa tarkastettavista ajoneuvoista on ylikuormattu. Ne vahingoittavat infrastruktuuria, vaarantavat liikenneturvallisuutta ja aiheuttavat veronmaksajille noin 950 miljoonan euron vuotuiset kustannukset. Ajoneuvoihin asennettavien punnitusjärjestelmien ja pääteillä sijaitsevien punnitusasemien ansiosta tarkastukset voidaan kohdentaa automaattisesti ylikuormattuihin ajoneuvoihin. Tällaisen automaattisen kohdentamisen ansiosta ajoneuvojen tarpeettomien pysäyttämisten määrä vähenee noin 75 000 vuodessa ja tarkastusviranomaisilta poistuu noin 140 000 turhaa työtuntia vuodessa. Tarpeettomien pysäyttämisten poistuminen hyödyttäisi myös valmistusprosesseja, joille täsmätoimitukset ovat välttämättömiä.

Ehdotus kattaa raskaat tavarankuljetusajoneuvot ja linja-autot sekä muut direktiivissä luetellut pienemmät ajoneuvoluokat.

Kesäkuussa 2012 varapuheenjohtaja Kallas antoi ohjeita siitä, millä edellytyksillä pidemmillä rekoilla voidaan ajaa rajojen yli. Näissä ohjeissa korostettiin, että jäsenvaltiot voivat toissijaisuusperiaatteen mukaisesti tehdä itse tätä koskevat päätökset paikallisten olosuhteiden perusteella. Jäsenvaltioiden ei siis tarvitse hyväksyä pidempien ajoneuvojen käyttöä, jos ne eivät pidä sitä asianmukaisena. Ohjeissa todettiin myös, että pidemmät kuorma-autot voivat ylittää sellaisten kahden naapurijäsenvaltion rajan, jotka molemmat sallivat niiden käytön, kunhan kuljetus tapahtuu vain näiden kahden jäsenvaltion välillä eikä se vaikuta merkittävästi kansainväliseen kilpailuun. Nämä ohjeet on nyt lisätty tarkistettuun direktiiviin.

Tiivistelmä

  • Kulmista pyöristettyjen ohjaamojen ja aerodynaamisten siivekkeiden ansiosta tyypillisen pitkän matkan kuorma-auton, jolla ajetaan 100 000 km, polttoainekustannukset voivat alentua jopa 5 000 euroa vuodessa.

  • Tällä hetkellä Euroopan teillä liikennöi noin 6,5 miljoonaa kuorma-autoa, joista ainakin miljoona säännöllisesti pitkiä matkoja liikennöivää kuorma-autoa voisi hyötyä uusien toimenpiteiden soveltamisesta.

  • Aerodynaamisten siivekkeiden (takaspoilerit) ja kulmista pyöristettyjen ohjaamojen yhdistelmä voi vähentää polttoaineenkulutusta jopa 10 prosenttia.

  • Raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen ohjaamojen muodon muuttaminen voisi säästää 300-500 ihmishenkeä vuodessa EU:ssa.

  • Vaikka melko suuri osa raskaista tavarankuljetusajoneuvoista on ylikuormattu, niitä pysäytetään vuosittain turhaan noin 75 000. Tähän kuluu tarkastusviranomaisten työaikaa hukkaan 140 000 tuntia, joka voitaisiin joko säästää tai käyttää muihin tarkoituksiin.

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/transport/modes/road/weights-and-dimensions_en.htm

Voimassa oleva direktiivi 96/53/EY


Side Bar