Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

MEMO

Brüssel, 15. aprill 2013

Korduma kippuvad küsimused ohutumaid ja keskkonnasõbralikumaid veoautosid käsitlevate uute ELi eeskirjade kohta

Praegune olukord

Praegu liikleb Euroopa Liidus 6,5 miljonit raskeveokit (täismassiga üle 3,5 tonni). ELi veoautotootjad on aruka ja uuendusliku sõidukidisaini poolest maailmas esikohal. ELis on veoautode tootmise ja maanteekaubavedudega seotud ligikaudu kuus miljonit inimest. Maantee-kaubavedu on Euroopa majanduskasvu jaoks eluliselt oluline. Selle osakaal ELi sisemaakaubavedudes on üle 70% (tonnkilomeetrites). Maanteid pidi veetakse mahuliselt (tonnides) üle 80% ja väärtuseliselt (eurodes) üle 90% kaupadest. Maantee-kaubavedu moodustab ligikaudu 1,5% SKPst.

Kuigi ka tulevikus veetakse maanteid pidi ilmselt väga suur osa kaupadest, peab see majandusharu tegema suuremaid pingutusi, et olemasolevale nõudlusele kestlikult ja ressursitõhusalt vastata.

ELis sõltub transport 90 % ulatuses naftast ja naftatoodetest. Keskkonna ja majanduse seisukohast on väga oluline vähendada pikamaaveokite kütusetarbimist.

Praegu kehtivad eeskirjad

ELis kehtestati raskekaubaveokite kohta eeskirjad 1980. aastatel (direktiiv 96/53/EÜ) eesmärgiga saavutada kolm põhieesmärki: kaitsta taristut ning tagada liiklusohutus ja vaba konkurents ühtsel turul. Samal ajal aga jäeti tähelepanu alt välja energiatõhusus- ja keskkonnaküsimused.

Direktiiviga 96/53/EÜ piiratakse raskekaubaveokite täismassi 40 tonnini (44 tonni ühendvedude korral) ja pikkust 18,75 meetrini. Teatavatel juhtudel on võimalik neist ettekirjutustest kõrvale kalduda, kuid iga liikmesriik võib seda kohalikest oludest lähtuvalt ise otsustada. Tegelikkuses tähendab see, et praegu kehtivate eeskirjade kohaselt ei ole lihtne kasutusele võtta uuenduslikke konstruktsioone, nt ümaramaid kabiine, mis kütusekulu ja ohutuse seisukohast oleksid väga olulised.

ELi kogu CO2-heitest ligikaudu viiendik pärineb maanteetranspordist, millest raskekaubaveokid moodustavad veerandi. Kuigi viimastel aastatel on kütusetarbimise valdkonnas tehtud mõningaid edusamme, suureneb raskekaubaveokite tekitatav heide sellegipoolest – seda peamiselt maantee-kaubaveo mahu suurenemise tõttu.

Kehtivaid eeskirju on hädasti vaja ajakohastada, et pidada sammu tehnika arenguga.

Praegu Euroopa teedel liiklevast 6,5 miljonist veoautost võiks muuta aerodünaamilisemaks vähemalt ühe miljoni, mis pidevalt sõidavad pikki vahemaid.

Milline on meie ettepanek?

Parem aerodünaamika. Komisjoni ettepaneku eesmärk on soodustada aerodünaamilisemate sõidukite turuletoomist eelkõige tänu sellele, et autotootjail lubatakse muuta kabiinid ümaramaks ja haagisele lisada voolujoonelised tagatiivad. Tegemist on väikeste muudatustega, ent mõju aerodünaamikale ja kütusetarbimisele, seda eriti pikemate vahemaade puhul, on märkimisväärselt suur.

Sellised täiustused võimaldaksid vähendada kütusetarbimist ja heidet kuni 10% ilma kandevõimet muutmata. Tavapärase pikamaaveoki puhul, mis läbib aastas 100 000 km, väheneksid kütusekulutused kuni 5000 euro võrra.

Ohutum maanteeliiklus. Praeguse nn telliskivikujulise kabiini tõttu on vigastused kokkupõrke korral rängemad. Juhtide külgnähtavus on samuti kehvem. Ümaramad ja aerodünaamilisemad kabiinid võimaldaksid suurendada juhtide vaatevälja ja väiksemal kiirusel toimuvate kokkupõrgete korral oleks kahju väiksem. Tänu sellele oleks võimalik igal aasta säästa 300-500 vähem kaitstud liikleja, näiteks jalakäija või jalgratturi elu ja vähendada veoautodega maanteel toimuvate surmajuhtumite arvu 10%.

Sellised uued kabiinid on ka juhi jaoks mugavamad, kuna ruumi on rohkem. Samuti on võimalik kasutada turvapatju.

Ühendvedude parem korraldamine. Ühendvedude edendamiseks leevendatakse nõudeid ning lihtsustatakse 45 jala pikkuste merekonteinerite, st pikamaavedudel kõige enam kasutatavate konteinerite transportimist meritsi, maitsi ja raudteel. Näiteks ei ole selleks enam eriluba vaja.

Euroopa autotootjate paremad võimalused ja rohkem töökohti. Euroopa raskeveokitootjad on maailmaturul esirinnas ja see majandusharu investeerib enim teadus- ja arendustegevusse. Tänu uutele raskeveokitele, millel on ümaram kabiin ja voolujoonelised tagatiivad, on Euroopa tootjatel võimalik välja töötada uued sõidukimudelid, mis on keskkonnasõbralikumad ja kütusesäästlikumad.

Ülekoormus. Praegu on ligikaudu üks kolmandik kõikidest kontrollitavatest sõidukitest ülekoormatud. See aga kahjustab taristut, muudab maanteeliikluse ohtlikumaks ja läheb maksumaksjatele igal aastal maksma umbes 950 miljonit eurot. Kui sõidukisse paigutatakse kaalumissüsteem ja põhimaanteedele liikuvad sõidukikaalumispunktid, oleks võimalik ülekoormatud sõidukid automaatselt välja selgitada. See võimaldaks vältida olukorda, et aastas peetakse maanteedel tarbetult kinni ligikaudu 75 000 sõidukit. Tänu sellele saaksid kontrollijad hoida kokku ligikaudu 140 000 tarbetut töötundi. Ja võidaks ka kogu tootmissektor, kuna saadetised jõuavad kohale õigel ajal, sest neid ei peeta teedel kinni.

Ettepanek hõlmab raskeveokeid ja busse, aga ka mõnda muud direktiivis sätestatud väiksemat sõidukikategooriat.

Juunis 2012 esitas Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas suunised pikemate veoautode piiriületustingimuste kohta. Põhieesmärk oli rõhutada asjaolu, et iga liikmesriik võib ise subsidiaarsuspõhimõtte kohaselt otsustada pikemate veoautode kasutamise üle kohalikest oludest lähtuvalt. Liikmesriigil ei ole kohustust lubada pikkade sõidukite kasutamist, kui seda ei peeta vajalikuks. Samuti märgiti suunistes, et pikad veokid võivad ületada nende kasutamist lubava kahe naaberriigi piiri, kui transport toimub üksnes nende kahe liikmesriigi piires ega kahjusta rahvusvahelist konkurentsi. Nüüd lisatakse see suunis läbivaadatud direktiivi.

Mõned arvnäitajad

  • Kui pikamaaveok, mis läbib aastas 100 000 kilomeetrit, saab endale ümara kabiini ja voolujoonelised tagatiivad, oleks võimalik kütusekulutustelt aastas kokku hoida 5000 eurot.

  • Praegu Euroopa teedel liiklevast 6,5 miljonist veoautost vähemalt üks miljon, mis pidevalt sõidavad pikki vahemaid, võiks uutest meetmetest kasu saada.

  • Tänu raskekaubaveoki voolujoonelistele tagatiibadele ja ümarale kabiinile on võimalik vähendada selle kütusetarbimist kuni 10%.

  • Raskekaubaveoki kabiini konstruktsiooni muutmise abil oleks võimalik ELis säästa 300-500 inimelu aastas.

  • Kuna suhteliselt suur hulk raskekaubaveokeid on ülekoormatud, peetakse igal aastal teedel põhjuseta kinni ligikaudu 75 000 sõidukit, mis kontrolliasutuste jaoks tähendab 140 000 töötundi, mida oleks võimalik kokku hoida või muuks otstarbeks kasutada.

Lisateave:

http://ec.europa.eu/transport/modes/road/weights-and-dimensions_en.htm

Praegu kehtiv nõukogu direktiiv 96/53/EÜ


Side Bar