Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

MEMO

Bruxelles, den 15. april 2013

Hyppigt stillede spørgsmål: Nye EU-regler for sikrere og grønnere lastbiler

Den nuværende situation

Der er i øjeblikket 6,5 millioner tunge godskøretøjer (med en tilladt totalvægt på mere end 3,5 ton) i cirkulation i EU. Lastbilproducenterne i EU er blandt verdens førende inden for intelligent og innovativt design. Fremstillingen af lastbiler samt vejgodstransport beskæftiger omkring 6 millioner mennesker i EU. Vejgodstransport er af afgørende betydning for Europas økonomiske vækst og står for mere end 70 % af de indenlandske godstransportaktiviteter (i tonkilometer) i EU, og disse transporter udgør over 80 % af volumen (i ton) af alle varer, over 90 % af værdien af alle varer (i EUR) og tæt på 1,5 % af BNP.

Vejgodstransport kommer sandsynligvis til at stå for størstedelen af al godstransport i Europa inden for en overskuelig fremtid, og vejsektoren må gøre mere for at forvalte den nuværende efterspørgsel på en bæredygtig og ressourceeffektiv måde.

I EU er transportsektoren afhængig af olie og olieprodukter til dækning af omkring 90 % af sit energibehov. En mindskelse af brændstofforbruget for langdistancetransporter ad vej vil udgøre et vigtigt miljømæssigt og økonomisk bidrag.

De nuværende regler

EU-reglerne for tunge godskøretøjer blev fastlagt i 1980'erne (direktiv 96/53/EF) for at opfylde tre vigtige mål: at beskytte infrastrukturen, at garantere færdselssikkerheden og at sikre den fri konkurrence på det indre marked. På det tidspunkt blev reglerne ikke fastlagt med energieffektivitet og miljømæssige formål for øje.

Direktiv 96/53/EF begrænser den tilladte totalvægt for tunge godskøretøjer til 40 ton (44 ved kombineret transport) og længden til 18,75 m. Der findes visse muligheder for undtagelser fra disse dimensioner, men det er op til den enkelte medlemsstat at træffe beslutning om undtagelser på grundlag af nærhedsprincippet og lokale forhold. I praksis hindrer de nuværende regler faktisk indførelsen af innovativt design, som for eksempel mere strømlinede førerkabiner, som er essentielle for at øge brændstofeffektiviteten og sikkerheden.

Omkring en femtedel af EU's samlede CO2-emissioner kommer fra vejtransport, og heraf står tunge godskøretøjer for en fjerdedel. Til trods for visse forbedringer hvad angår brændstofeffektivitet de senere år, stiger CO2-emissionerne stadig, hvilket først og fremmest skyldes øget vejgodstransport.

Der er et akut behov for at opdatere de eksisterende regler for at holde takt med det teknologiske fremskridt.

Af de 6,5 millioner lastbiler, der kører på de europæiske veje i øjeblikket, kunne mindst en million, som regelmæssigt tilbagelægger lange afstande, drage fordel af nye og mere aerodynamiske køretøjer.

Hvad foreslår vi?

Bedre aerodynamik: Formålet med Kommissionens forslag er at gøre det lettere at indføre mere aerodynamiske køretøjer, især ved at tillade producenterne at designe førerkabiner med en rundere form samt at udruste køretøjerne med aerodynamiske finner bag på anhængeren. Det er små ændringer, men de har en betydelig indvirkning på aerodynamikken og brændstofeffektiviteten, især over længere afstande.

Sammen kan disse forbedringer reducere brændstofforbruget og emissionerne med op til 10 % uden at ændre lasteevnen. Det vil for en typisk langturslastbil betyde en besparelse på op til 5 000 EUR per år, når den tilbagelægger 100 000 km årligt.

Øget trafiksikkerhed: Førerkabinernes nuværende murstensform kan øge alvorligheden af personskaderne for trafikanterne i en kollision. Den mindsker også førerens synsfelt til siderne. De aerodynamiske førerkabiners rundere form vil øge førerens synsfelt og kan i tilfælde af en kollision ved lav hastighed mindske skaderne for de sårbare trafikanter. Dette skulle hvert år kunne bidrage til at redde livet for 300-500 sårbare trafikanter såsom fodgængere og cyklister. Det er en reduktion på 10 % i antallet af dødsulykker i EU med lastbiler involveret.

De nye førerkabiner vil også øge komforten for førerne, idet de er mere rummelige og giver mulighed for at bruge airbags.

Bedre intermodal transport: For at lette intermodal transport, vil bureaukratiet blive mindsket for at gøre det lettere at læsse 45-fods containere, der er de mest benyttede containere til lange afstande, om mellem skib, vej og jernbane. For eksempel vil intermodal transport ikke længere kræve særlig tilladelse.

Bedre for europæiske virksomheder og for jobskabelse inden for fremstillingen af køretøjer: Europæiske lastbilproducenter er førende på verdensmarkedet, og sektoren er en af de største selskabsinvestorer inden for forskning og udvikling. Udviklingen af de nye lastbiler med aerodynamiske førerkabiner og finner bagtil vil give de europæiske producenter en chance for at udvikle nye modeller og leve op til efterspørgslen efter grønnere og mere brændstofeffektive lastbiler.

Overlastning: I dag er op til en tredjedel af de køretøjer, der kontrolleres, overlæssede. Det beskadiger infrastrukturen, bringer trafiksikkerheden i fare og koster hvert år skatteyderne omkring 950 mio. EUR. Vejningssystemer i lastbilerne og vejestationer langs hovedvejene, der vejer lastbilerne, mens de kører, giver mulighed for automatisk at afsløre køretøjer med overvægt. Udviklingen af automatisk afsløring vil føre til besparelser, idet man kan undgå unødvendigt at standse 75 000 køretøjer om året. Dette vil spare de myndigheder, der udfører kontrollerne, for cirka 140 000 timers unødvendigt arbejde. Det vil også være til gavn for de fremstillingsprocesser, der er afhængige at just in time-leverancer, idet man kan frasortere de unødvendige stop.

Forslaget dækker tunge lastbiler og busser, men også andre mindre kategorier af køretøjer.

I juni 2012 udsendte næstformand Siim Kallas retningslinjer for vilkårene for, hvornår længere lastbiler kan køre over grænserne. Det vigtigste punkt i retningslinjerne er en understregning af, at brugen af længere lastbiler er et anliggende, som de enkelte medlemsstater må forholde sig til i overensstemmelse med nærhedsprincippet og på grundlag af de forskellige lokale betingelser. Ingen medlemsstat er forpligtet til at tillade brugen af længere køretøjer, hvis de ikke finder det passende. I retningslinjerne peges der dog på, at brugen af længere lastbiler kan godkendes af medlemsstater, der grænser op til hinanden, så længe godkendelsen begrænses til kun at omfatte transport mellem to lande, der allerede tillader længere lastbiler, og så længe det ikke påvirker den internationale konkurrence væsentligt. Disse retningslinjer er nu indarbejdet i det reviderede direktiv.

Nogle få tal

  • Førerkabiner med en rundere form og aerodynamiske finner bag på anhængeren kan spare op til 5 000 EUR per år i brændstofomkostninger for en typisk langturslastbil, der tilbagelægger 100 000 km om året

  • Af de 6,5 millioner lastbiler, der kører på de europæiske veje i øjeblikket, kunne mindst en million, som regelmæssigt tilbagelægger lange afstande, drage fordel af de nye foranstaltninger

  • En kombination af aerodynamiske finner og strømlinede førerkabiner på tunge godskøretøjer kan reducere brændstofforbruget med op til 10 %

  • En ændring i designet af førerkabinerne på tunge godskøretøjer vil kunne redde 300-500 liv om året i EU

  • Mens en relativt stor del af de tunge lastbiler er overlastede, stoppes 75 000 tunge lastbiler hvert uden grund, hvilket koster de myndigheder, der udfører kontrollerne, 140 000 timer, som kunne spares eller benyttes til andre formål.

Yderligere oplysninger:

http://ec.europa.eu/transport/modes/road/weights-and-dimensions_en.htm

Det nuværende direktiv 96/53/EG


Side Bar