Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

ZPRÁVA

Brusel 15. dubna 2013

Často kladené otázky: Nová pravidla EU pro bezpečnější a ekologičtější nákladní automobily

Současná situace

V současné době je v EU v provozu 6,5 milionu těžkých nákladních vozidel (o maximální hmotnosti nad 3,5 tuny). Výrobci nákladních automobilů z EU patří mezi světovou špičku v inteligentní a inovativní konstrukci vozidel. Ve výrobě nákladních automobilů a v silniční nákladní dopravě je v EU zaměstnáno přibližně 6 milionů osob. Silniční nákladní doprava má zásadní význam pro evropský hospodářský růst; tvoří více než 70 % vnitrostátní nákladní dopravy (v tunokilometrech) v EU, přepravuje přes 80 % zboží podle objemu (v tunách) a přes 90 % zboží podle hodnoty (v eurech) a představuje téměř 1,5 % HDP.

Přestože je pravděpodobné, že silniční nákladní doprava bude v Evropě i v dohledné budoucnosti přepravovat valnou většinu veškerého zboží, musí toto odvětví vyvinout větší úsilí, aby stávající poptávku uspokojovalo udržitelným způsobem, s účinným využitím zdrojů.

Pokrytí energetických potřeb dopravy v EU je zhruba z 90 % závislé na ropě a ropných produktech. Snižování spotřeby pohonných hmot v dálkové silniční přepravě zboží bude představovat významný přínos pro ekonomiku i životní prostředí.

Stávající předpisy

Pravidla EU pro těžká nákladní vozidla byly vytvořena v 80. letech minulého století (směrnice 96/53/ES) a měla za úkol dosáhnout tří klíčových cílů: ochrany infrastruktury, zajištění bezpečnosti silničního provozu a zajištění volné hospodářské soutěže v rámci jednotného trhu. V té době se předpisy nevytvářely s ohledem na energetickou účinnost či ekologické cíle.

Směrnice 96/53/ES omezuje maximální hmotnost těžkých nákladních vozidel na 40 tun (44 v kombinované dopravě) a délku na 18,75 m. Existují jisté možnosti, jak se od těchto rozměrů odchýlit, ale taková rozhodnutí musí učinit jednotlivé členské státy na základě subsidiarity a podle místních podmínek. V praxi dnes stávající pravidla vlastně brání zavádění inovativních návrhů, jako je například zaoblení kabin, které jsou nezbytné pro zvýšení palivové účinnosti i bezpečnosti.

Zhruba pětina celkových emisí CO2 v EU pochází ze silniční dopravy a čtvrtinu z toho představují těžká nákladní vozidla. Navzdory určitému zlepšení palivové účinnosti v posledních letech emise z těžkých nákladních vozidel i nadále rostou, a to především v důsledku nárůstu silniční nákladní dopravy.

Stávající předpisy je naléhavě potřeba aktualizovat, aby odpovídaly technickému pokroku.

Z lepších aerodynamických vlastností vozidel by mohl těžit přinejmenším jeden ze 6,5 milionu nákladních automobilů, které v současnosti brázdí evropské komunikace — tedy vozidla, která pravidelně jezdí na dlouhé vzdálenosti.

Co navrhujeme?

Lepší aerodynamiku: cílem návrhů Komise je usnadnit zavádění aerodynamičtějších vozidel, zejména tím, že umožní výrobcům konstruovat kabiny nákladních automobilů zaobleného tvaru a vybavit automobily aerodynamickými křidélky na zádi přípojného vozidla. Jedná se o drobné změny, které ale mají na aerodynamiku a palivovou účinnost značný dopad, zejména pokud jde o delší vzdálenosti.

Společně mohou tato zlepšení snížit spotřebu pohonných hmot a emise až o 10 %, a to při nezměněné nosnosti. U typického dálkového nákladního automobilu, který ročně ujede 100 000 km, by vedla k úspoře až 5 000 EUR na pohonných hmotách.

Zvýšení bezpečnosti silničního provozu: Stávající krychlový tvar kabiny může při nehodě zvýšit závažnost zranění účastníků silničního provozu. Omezuje rovněž boční výhled řidiče. Zaoblenější tvar aerodynamické kabiny zvětší zorné pole řidiče a v případě srážky při nízké rychlosti může omezit následky pro nechráněné účastníky silničního provozu, čímž pomůže každoročně zachránit 300 až 500 životů zranitelných účastníků silničního provozu, jako jsou chodci a cyklisté. To představuje snížení počtu úmrtí na evropských silnicích s účastí nákladních automobilů o 10 %.

Nové kabiny rovněž zvýší pohodlí řidiče vzhledem k větší prostornosti a možnosti použít airbagy.

Lepší intermodální dopravu: Pro usnadnění kombinované dopravy se sníží administrativní zátěž, takže bude snazší přesouvat 45stopové kontejnery — nejčastěji používané kontejnery pro dálkovou přepravu — mezi lodní, silniční a železniční dopravou. Nebude již například nutné zvláštní povolení.

Lepší podmínky pro evropské podniky a vytváření pracovních míst v automobilové výrobě: Evropští výrobci těžkých nákladních automobilů zaujímají na trhu vedoucí postavení a podniky v tomto odvětví patří mezi největší investory do výzkumu a vývoje. Vývoj nových těžkých nákladních automobilů s aerodynamickými kabinami a zadními křidélky bude pro evropské výrobce příležitostí k vývoji nových modelů, které budou reagovat na celosvětovou poptávku po ekologičtějších a palivově účinnějších těžkých nákladních vozidlech.

Přetěžování: V současné době je až jedna třetina kontrolovaných vozidel přetížená, čímž poškozují infrastrukturu, ohrožují bezpečnost silničního provozu a zatěžují daňové poplatníky přibližně 950 miliony EUR ročně. Palubní systémy vážení a stanice pro vážení vozidel za jízdy na hlavních silnicích umožní přetížená vozidla automaticky zaměřit. Rozvojem automatického zaměřování odpadne zbytečné zastavování přibližně 75 000 vozidel ročně. Díky tomu ušetří kontrolní orgány zhruba 140 000 hodin zbytečné práce. Bude to rovněž přínosné pro výrobní procesy závislé na včasných dodávkách, neboť se zabrání zbytečným prostojům.

Návrh se vztahuje na těžká nákladní vozidla a autobusy, ale také na další menší kategorie vozidel uvedené v dané směrnici.

V červnu 2012 poskytl místopředseda Kallas pokyny týkající se podmínek, za nichž mohou delší nákladní automobily překračovat hranice. Jako hlavní bod tyto pokyny zdůrazňovaly, že otázka používání delších vozidel je podle zásady subsidiarity na rozhodnutí jednotlivých členských států, a to v závislosti na různých místních podmínkách. Žádný členský stát nemá povinnost povolit používání delších vozidel, pokud to nepovažuje za vhodné. V pokynech se rovněž uvádí, že delší vozidla mohou překračovat hranice mezi dvěma sousedícími členskými státy, v nichž je jejich používání povoleno, pokud to zůstane omezeno na dopravu mezi uvedenými dvěma členskými státy a významně neovlivní mezinárodní hospodářskou soutěž. Tyto pokyny jsou nyní začleněny do revidované směrnice.

Několik čísel

  • Zaoblená kabina nákladního automobilu a aerodynamická křidélka na zádi přípojného vozidla by mohly u typického dálkového nákladního automobilu, který ujede 100 000 km, uspořit až 5 000 EUR ročně na pohonných hmotách.

  • Z nových opatření by mohl těžit přinejmenším jeden milion z celkového počtu 6,5 milionu nákladních automobilů, které v současnosti brázdí evropské komunikace — tedy vozidla, která pravidelně jezdí na dlouhé vzdálenosti.

  • Kombinací aerodynamických křidélek (zadních spoilerů) a zaoblených kabin lze u těžkých nákladních vozidel snížit spotřebu pohonných hmot až o 10 %.

  • Změna konstrukce kabiny těžkých nákladních vozidel by mohla v EU zachránit 300 až 500 životů ročně.

  • Ačkoli je poměrně vysoké procento těžkých nákladních vozidel přetíženo, přibližně 75 000 nákladních vozidlech je každý rok zastaveno bezdůvodně. To „stojí“ kontrolní orgány 140 000 hodin, které by mohly ušetřit nebo využít pro jiné účely.

Další informace:

http://ec.europa.eu/transport/modes/road/weights-and-dimensions_en.htm

Stávající směrnice 96/53/ES


Side Bar