Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска Комисия

Информационна бележка

Брюксел, 15 април 2013 г.

Често задавани въпроси: нови правила на ЕС за по-безопасни и екологосъобразни камиони

Ситуацията в момента

В момента в движение в ЕС са 6,5 млн. тежкотоварни автомобили (това са автомобили с максимално тегло над 3,5 тона). Европейските производители на тежкотоварни автомобили са сред световните лидери по отношение на интелигентното и иновативно проектиране на превозни средства. В секторите на производството на тежкотоварни автомобили и товарния автомобилен транспорт в ЕС работят около 6 млн. души. Товарният автомобилен транспорт е от изключително значение за икономическия растеж в Европа, като на него се падат над 70 % от вътрешните товарни превози (в тонове-км) в ЕС, както и повече от 80 % от транспорта на стоки като обем (тонове) и над 90 % от транспорта на стоки като стойност (евро). Делът му в БВП е почти 1,5 %.

Тъй като вероятно в обозримо бъдеще с товарния автомобилен транспорт ще бъдат превозвани огромното мнозинство от всички стоки в Европа, пътният сектор трябва да положи повече усилия, за да управлява съществуващото търсене по устойчив и ресурсно ефективен начин.

Около 90 % от енергийните нужди на транспорта в ЕС зависят от нефта и нефтопродуктите. Намаляването на разхода на гориво при автомобилните превози на дълги разстояния ще бъде много важен принос за околната среда и икономиката.

Действащи правила

Правилата на ЕС за тежкотоварните автомобили бяха установени през 80-те години на ХХ век (Директива 96/53/ЕО), за да бъдат постигнати три основни цели: опазване на инфраструктурата, гарантиране на пътната безопасност и гарантиране на свободната конкуренция на единния пазар. По това време при създаването на правилата не бяха взети предвид цели в областта на енергийната ефективност или околната среда.

С Директива 96/53/ЕО се ограничава максималното тегло на тежкотоварните автомобили до 40 тона (44 при комбиниране на различни видове транспорт), а дължината им – до 18,75 метра. Има възможности за дерогация по отношение на тези показатели, но по този въпрос се взема решение от отделните държави членки в съответствие с принципа на субсидиарност и според местните условия. На практика сега действащите правила възпрепятстват въвеждането на иновативен дизайн – като по-заоблени кабини, което е важно за повишаване на горивната ефективност и безопасността.

Около една пета от общите емисии на CO2 в ЕС се произвеждат от автомобилния транспорт, а делът на тежкотоварните автомобили в тях е една четвърт. Въпреки някои подобрения по отношение на горивната ефективност през последните години, емисиите на тежкотоварните автомобили все още нарастват, което се дължи главно на увеличаващите се товарни автомобилни превози.

Съществуващите правила спешно трябва да бъдат актуализирани, за да бъде взето предвид технологичното развитие.

От 6,5 млн. камиона, движещи се по пътищата на Европа, поне 1 милион, които редовно пътуват на дълги разстояния, могат да се възползват от новите правила, позволяващи създаването на по-аеродинамични превозни средства.

Какво предлагаме?

По-добра аеродинамика: предложението на Комисията цели улесняване на въвеждането на по-аеродинамични превозни средства, по-специално като се позволи на производителите да проектират кабини на камиони със заоблена форма и да оборудват автомобилите с аеродинамични заслонки в задната част на ремаркето. Това са малки промени, но те се отразяват значително на аеродинамиката и горивната ефективност, особено при пътувания на дълги разстояния.

Тези подобрения заедно могат да доведат до намаляване на разхода на гориво и емисиите с до 10 % без промяна в товароносимостта. Те ще осигурят икономии в размер до 5000 евро на година от разходи за гориво за типичен модел камион за превози на дълги разстояния, изминаващ 100  000 км.

Повишена безопасност по пътищата: При сблъсък сегашната паралелепипедна форма на кабините на камионите може да увеличи сериозността на травмите на участниците в движението. Тя също така намалява страничното поле на видимост на водача. По-заоблената форма на аеродинамичните кабини ще увеличи полето на видимост на водача и – в случай на сблъсък с ниска скорост – може да намали риска от сериозно нараняване за уязвим участник в пътното движение. Това ще спомогне да бъде спасен животът на 300 до 500 уязвими участници в пътното движение годишно — като например пешеходци или колоездачи: намаляване с 10% на смъртните случаи при пътнотранспортни произшествия с участието на камиони в ЕС.

Новите кабини ще са по-удобни и за водачите – по-просторни и позволяващи използването на въздушни възглавници.

Насърчаване на комбинирането на различни видове транспорт: за да бъде улеснено комбинирането на различни видове транспорт ще бъде намалена бюрокрацията, така че да се улесни прехвърлянето на 45-футовите контейнери – най-използваните на дълги разстояния контейнери – между кораби, автомобили и железници. Например вече няма да се изисква специално разрешително.

Подобряване на условията за европейския бизнес и създаване на работни места в сектора на автомобилостроенето: Европейските производители на тежкотоварни автомобили са лидери на световния пазар, а секторът е един от най-големите корпоративни инвеститори в научноизследователска и развойна дейност. Разработването на нови тежкотоварни автомобили с аеродинамични кабини и задни заслонки ще даде възможност на европейските производители да отговорят на търсенето в световен мащаб на по-екологосъобразни тежкотоварни автомобили с по-висока горивна ефективност.

Претоварване: В момента до една трета от проверяваните превозни средства са претоварени, което причинява щети на инфраструктурата, застрашава пътната безопасност и струва на данъкоплатците около 950 млн. евро всяка година. Бордовите системи за претегляне и станциите за измерване в движение на теглото на камионите по главните пътища ще позволят извършване на автоматичен контрол на претоварените автомобили. Използването на автоматичен контрол ще спести ненужното спиране на около 75 000 автомобила годишно. Това ще спести на контролните органи около 140 000 часа ненужен труд. То ще е от полза и за производствените процеси, разчитащи на навременни доставки, тъй като ненужните спирания ще бъдат премахнати.

Предложението се отнася до тежкотоварни автомобили и автобуси, но и до други категории по-лекотоварни превозни средства, посочени в Директивата.

През юни 2012 г. заместник-председателят Калас предостави насоки относно условията, при които по-дълги камиони могат да пресичат граници. Главната цел на тези насоки беше да се подчертае, че използването на по-дълги камиони е въпрос, по който се взема решение от отделните държави членки в съответствие с принципа на субсидиарност и според различните местни условия. Нито една държава членка не е длъжна да разрешава използването на по-дълги камиони, ако не смята това за целесъобразно. В насоките обаче се посочва, че използването на по-дълги камиони може да бъде разрешено от съседни държави членки при условие, че то се ограничава само до превози между тези две държави членки (които вече са го разрешили) и не засяга значително международната конкуренция. Тези насоки понастоящем са включени в изменената Директива.

Факти и цифри

  • Кабините със заоблена форма и аеродинамичните заслонки в задната част на ремаркето на камиони могат да доведат до икономии на до 5000 евро на година от разходи за гориво за типичен камион за пътувания на дълги разстояния, изминаващ 100 000 км.

  • От 6,5 млн. камиона, движещи се по пътищата на Европа, поне 1 милион, които редовно пътуват на дълги разстояния, могат да се възползват от новите мерки.

  • Съчетаването на аеродинамични заслонки (задни спойлери) и заоблени кабини на тежкотоварните автомобили може да намали разхода на гориво с до 10 %.

  • Промяната на дизайна на кабината на тежкотоварните автомобили може да спаси живота на между 300 и 500 души годишно в ЕС.

  • Въпреки че относително висок дял от тежкотоварните автомобили са претоварени, около 75 000 от тях биват спирани безпричинно всяка година, което „струва“ на контролиращите органи 140 000 часа труд, които могат да бъдат спестени или използвани за други цели.

За повече информация:

http://ec.europa.eu/transport/modes/road/weights-and-dimensions_en.htm

Настоящата Директива 96/53/ЕО


Side Bar