Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

MEMO

Bryssel den 27 mars 2013

Lägesrapport om förnybar energi

Vilka är EU-målen för förnybar energi?

I direktivet om förnybar energi som antogs 2009 fastställs bindande mål för förnybar energi. Direktivet går ut på att vi ska nå upp till en andel av 20 % förnybar energi i EU:s sammanlagda energiförbrukning till 2020. Alla medlemsländer ska uppfylla individuella mål för sin sammanlagda andel av förnybar energi i energiförbrukningen. Dessutom måste alla medlemsländer uppnå ett gemensamt mål på 10 % förnybar energi i transportsektorn.

Det kan uppnås om vi ökar andelen av förnybar energi som vindkraft (både på land och offshore), solkraft (termalenergi, solceller och koncentrerad solenergi), vattenkraft, tidvattenkraft, jordvärme och biomassa (även biobränslen i fast och flytande form). Målet för förnybar energi syftar till att minska föroreningar och växthusgasutsläpp, minska kostnaderna för produktion av förnybar energi och diversifiera vår energiförsörjning genom att minska beroendet av olja och gas.

Vilket syfte har lägesrapporten om förnybar energi?

I direktivet om förnybar energi föreskrivs det att en rapport ska läggas fram vart annat år. Lägesrapporten ska ge en bild av medlemsländernas framsteg när det gäller att främja och använda förnybar energi på vägen mot de mål som satts för 2020. Dessutom innehåller rapporten avsnitt om hållbarhetssystemet för fasta och flytande biobränslen som förbrukas i EU och om deras ekonomiska, sociala och miljörelaterade effekter.

Hur långt har EU kommit i fråga om förnybar energi?

När de nuvarande strategiska ramarna med sina rättsligt bindande mål antogs ledde detta till en stark tillväxt för förnybar energi. De senaste uppgifterna från Eurostat visar att EU och de flesta medlemsländerna hittills håller tidsschemat för att uppnå 2020-målen. 2010 var andelen förnybar energi i EU 12,7 % och de flesta medlemsländerna hade redan nått sina etappmål för 2011/2012 enligt direktivet. I fråga om EU:s hållbarhetskriterier får medlemsländernas genomförande av biobränsleprogrammet anses gå för långsamt. Hittills har de tänkbara negativa följderna av EU:s biobränsleförbrukning inte föranlett några särskilda politiska ingrepp.

Kommer EU att nå sina 2020-mål?

Fram till 2010 gjordes stora framsteg, men nu finns det anledning till viss oro för framtiden: införlivandet av direktivet har gått långsammare än vi hoppats, delvis beroende på den ekonomiska krisen i Europa. Eftersom den vägledande planen för hur slutmålen ska uppnås blir ambitiösare med tiden måste nästan alla medlemsländer göra större insatser under de kommande åren. Dagens strategier kommer inte att räcka för att uppnå den andel av förnybar energi som krävs i de flesta medlemsländerna. Därför måste extra insatser göras om medlemsländerna ska hålla tidsplanen under de kommande åren.

Vad återstår att göra för att uppnå 2020-målen?

Medlemsländerna måste slutföra införlivandet av direktivet om förnybar energi så snart som möjligt och öka sina insatser för att undanröja hindren för införandet av förnybar energi genom att

  • vidta åtgärder för att minska den administrativa bördan och tidsfristerna,

  • utveckla elnätet och bättre integrera förnybar energi på energimarknaden,

  • göra stödprogrammen stabilare och mer transparenta, men också kostnadseffektivare och mer marknadsinriktade.

Kommissionens planerade vägledning om stödprogram och reformer, som väntas i år, ska leda till att sådant stöd blir kostnadseffektivt och bidrar till att integrera förnybar energi i energimarknaderna.

Vilka följder får det för EU om vi inte uppnår 2020-målen?

Om EU inte uppnår sina 202-mål får det stora konsekvenser. För det första är en kraftig utveckling av förnybar energi en viktig förutsättning för att vi ska kunna utvecklas mot att bli en ekonomi med låga koldioxidutsläpp till 2050. I det avseendet kommer det här årtiondet att vara avgörande för att EU ska kunna komma in på rätt spår, eftersom investeringsbeslut i dag präglar energisektorn för de kommande trettio åren. För det andra, om vi inte uppnår målen skulle det bromsa utvecklingen mot EU:s tre energipolitiska mål: EU skulle förbli mycket beroende av fossila bränslen, vilket skulle hota målen för försörjningstrygghet och hållbar energi. Otillräcklig utveckling av en rad olika tekniker för förnybar energi skulle dessutom omöjliggöra de nödvändiga minskningarna av produktionskostnaderna, så att förnybar energi inte skulle kunna bidra till EU:s konkurrenskraft. Om den bindande nationella målen inte uppnås skulle det slutligen kunna leda till överträdelseförfaranden mot de berörda medlemsländerna.

Ytterligare upplysningar: IP/13/272


Side Bar