Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

MEMO

Bruselj, 27. marca 2013

Poročilo o napredku na področju obnovljive energije

Kateri so cilji EU na področju obnovljive energije?

Direktiva o obnovljivih virih energije iz leta 2009 določa zavezujoče cilje na področju obnovljive energije. Glavni cilj je, da bi obnovljiva energija v EU do leta 2020 predstavljala 20 % skupno porabljene energije. Vse države članice morajo doseči svoje posamezne cilje glede deleža obnovljive energije v skupni porabi energije. Poleg tega morajo doseči skupen cilj, in sicer 10-odstotni delež obnovljive energije v prometnem sektorju.

Te cilje je mogoče doseči s povečanjem deleža energije iz obnovljivih virov, vključno z vetrno (na kopnem in na morju), sončno (toplotno, fotovoltaično in koncentrirano) in vodno energijo, energijo plimovanja, geotermalno energijo ter energijo iz biomase (biogoriva in tekoča biogoriva). Z izpolnitvijo ciljev na področju obnovljive energije bi se zmanjšali onesnaževanje, emisije toplogrednih plinov in stroški proizvajanja obnovljive energije, hkrati pa bi se povečala raznolikost oskrbe z energijo in zmanjšala odvisnost od nafte in plina.

Kaj je namen poročila o napredku na področju obnovljive energije?

V skladu z zahtevami za poročanje iz Direktive o obnovljivih virih energije bi bilo treba poročilo objaviti vsaki dve leti. Namen tega poročila o napredku je oceniti dosežen napredek držav članic pri spodbujanju in uporabi obnovljive energije za izpolnitev ciljev za leto 2020. Poleg tega poročilo obravnava trajnostni sistem biogoriv in tekočih biogoriv, ki se uporabljajo v EU, ter gospodarske, socialne in okoljske vplive uporabe teh goriv.

Kakšno je stanje v EU na področju obnovljive energije?

Sprejetje trenutno veljavnega okvira politike, ki ga sestavljajo pravno zavezujoči cilji, je povzročilo hitro rast obnovljive energije. Najnovejši podatki Eurostata kažejo, da je EU in večina držav članic na dobri poti, da dosežejo cilje za leto 2020. Leta 2010 je bil delež obnovljive energije v EU 12,7 %, večina držav članic pa je že dosegla ustrezne vmesne cilje za leti 2011/2012, določene v Direktivi. Glede na trajnostna merila EU države članice prepočasi izvajajo sistem biogoriv, vendar morebitni negativni vplivi uporabe biogoriv v EU trenutno ne zahtevajo nadaljnjih posebnih ukrepov politike.

Ali bo EU dosegla cilje za leto 2020?

Čeprav je bil do leta 2010 dosežen napredek, prihodnji razvoj vzbuja skrb, saj je prenašanje Direktive tudi zaradi trenutne gospodarske krize v Evropi počasnejše, kot bi si želeli. Ker je začrtana pot za doseganje končnega cilja proti koncu določenega obdobja vse težja, mora večina držav članic v naslednjih letih okrepiti ukrepe. Veljavne politike v večini držav članic ne bodo zadostovale za doseganje zahtevanega obsega uporabe obnovljive energije. Države članice bodo morale okrepiti prizadevanja, da bodo ostale na začrtani poti.

Kaj je treba storiti, da bodo doseženi cilji za leto 2020?

Države članice bi morale čim prej zaključiti prenos Direktive o obnovljivih virih energije ter okrepiti prizadevanja za odpravo ovir za uveljavljanje obnovljive energije. To je mogoče doseči z:

  • ukrepi za zmanjšanje upravnih obremenitev in skrajšanje zamud;

  • razvijanjem električnega omrežja in boljšim vključevanjem obnovljive energije na trg;

  • okrepitvijo in izboljšanjem preglednosti shem podpore, ki bi morale biti tudi bolj stroškovno učinkovite in tržno usmerjene.

Za letos načrtovane smernice Komisije za sheme podpore in reforme naj bi zagotovile, da bo podpora na stroškovno učinkovit način pomagala vključevati proizvodnjo obnovljive energije na energetski trg.

Kakšne bodo posledice, če cilji za leto 2020 ne bodo doseženi?

Neizpolnitev ciljev na področju obnovljive energije za leto 2020 bo imela za EU hude posledice. Stabilen razvoj obnovljive energije je pomemben pogoj za prehod na nizkoogljično gospodarstvo do leta 2050. V zvezi s tem bo to desetletje za Evropo ključno, saj bodo današnje odločitve o naložbah na energetski sektor vplivale naslednjih 30 let. Neizpolnitev ciljev bi tudi upočasnila napredek pri doseganju treh ciljev energetske politike EU: EU bi ostala močno odvisna od fosilnih goriv, kar bi ogrozilo zanesljivo oskrbo z energijo in trajnost energije. Poleg tega se z nezadostnim uvajanjem različnih tehnologij obnovljive energije ne bi zmanjšali proizvodni stroški, kar bi pomenilo, da obnovljiva energija ne bi mogla prispevati h konkurenčnosti EU. Zaradi neizpolnjevanja nacionalnih zavezujočih ciljev pa bi se sprožili tudi postopki za ugotavljanje kršitev proti zadevnim državam članicam.

Več informacij: IP/13/272


Side Bar