Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

MEMO

Brusel 27. marca 2013

Správa o pokroku v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov

Aké sú ciele v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov?

Smernicou o obnoviteľných zdrojoch energie, prijatou v roku 2009, sa stanovili záväzné ciele pre oblasť energie z obnoviteľných zdrojov. Jej cieľom je, aby do roku 2020 z celkovej spotreby energie 20 % podiel tvorila energia z obnoviteľných zdrojov. Každý členský štát musí naplniť svoj individuálny cieľ, aby sa dospelo k celkovému podielu energie z obnoviteľných zdrojov. K tomu v oblasti dopravy musia všetky členské štáty dosiahnuť rovnaký cieľ, teda 10 % podiel energie z obnoviteľných zdrojov.

Tieto ciele možno dosiahnuť zvyšovaním podielu energie z obnoviteľných zdrojov, ako sú napr. veterná energia (vyrábaná na pevnine aj v pobrežných vodách), slnečná energia (termická, fotovoltaická a koncentrovaná), energia z vodných elektrární, energia z prílivu a odlivu, geotermálna energia a biomasa (vrátane biopalív a biokvapalín). Ciele v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov sa zameriavajú na zníženie znečistenia a emisií skleníkových plynov, zníženie nákladov na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov a diverzifikáciu dodávok energie znížením závislosti na rope a zemnom plyne.

Čo je cieľom správy o pokroku v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov?

Podľa požiadaviek na podávanie správ vyplývajúcich zo smernice o obnoviteľných zdrojoch energie, by sa správa mala podávať každé dva roky. Cieľom tejto správy o pokroku vyhodnotiť, nakoľko sa členské štáty, pokiaľ ide o podporu a využívanie energie z obnoviteľných zdrojov, priblížili k cieľom pre rok 2020. Okrem toho obsahuje časti o schéme pre trvalú udržateľnosť biopalív a biokvapalín spotrebovaných v EÚ a o hospodárskych, sociálnych a environmentálnych vplyvoch tejto spotreby.

Čo EÚ už dosiahla pri energii z obnoviteľných zdrojov?

Prijatie súčasného politického rámca s právne záväznými cieľmi má za následok značný nárast v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov. Z najnovších údajov Eurostatu vyplýva, že EÚ a väčšina členských štátov sú v súčasnosti na dobrej ceste dosiahnuť ciele pre rok 2020. V roku 2010 bol podiel energie z obnoviteľných zdrojov v EÚ 12,7 % a väčšina členských štátov už dosiahla svoje príslušné strednodobé ciele na roky 2011/2012 stanovené uvedenou smernicou. Pokiaľ ide o kritériá EÚ týkajúce sa udržateľnosti, zavádzanie schémy pre trvalú udržateľnosť biopalív v členských štátoch sa považuje za príliš pomalé. Prípadné negatívne vplyvy spotreby biopalív v EÚ si však v súčasnosti nevyžadujú ďalšiu osobitnú politickú intervenciu.

Dosiahne EÚ svoje ciele na rok 2020?

I keď sa do roku 2010 zaznamenal pokrok, existujú dôvody na obavy, čo sa týka budúceho pokroku: transpozícia smernice prebiehala pomalšie, než sa predpokladalo, aj z dôvodu súčasnej hospodárskej krízy v Európe. Keďže sa však orientačná trajektória dosahovania konečných cieľov postupom času čoraz viac zvyšuje, v nasledujúcich rokoch bude musieť väčšina členských štátov vynaložiť väčšie úsilie. Samotné súčasné politiky nebudú vo väčšine členských štátov stačiť na požadované využívanie energie z obnoviteľných zdrojov. Ak teda členské štáty majú pokračovať v nastolenom trende, budú musieť v nasledujúcich rokoch vynaložiť väčšie úsilie.

Čo je potrebné urobiť pre dosiahnutie cieľov pre rok 2020?

Členské štáty by mali čo najskôr dokončiť transpozíciu smernice o obnoviteľnej energii a zintenzívniť svoje úsilie pri odstraňovaní prekážok pre energiu z obnoviteľných zdrojov prostredníctvom:

  • prijatia opatrení na zníženie administratívnej záťaže a prieťahov;

  • vybudovania elektrickej siete a lepšieho začlenenia energie z obnoviteľných zdrojov na trhu;

  • väčšej stabilizácie a transparentnosti podporných systémov, ktoré však budú aj nákladovo efektívne a orientované na trh.

Plánované pokyny Komisie o podporných systémoch a reforma predpokladaná na tento rok majú za cieľ zabezpečiť, aby takáto podpora bola nákladovo efektívna a pomohla začleniť výrobu energie z obnoviteľných zdrojov na trhu s energiou.

Aké budú dôsledky pre Európu, ak ciele pre rok 2020 nedosiahne ?

EÚ bude čeliť vážnym dôsledkom, ak ciele týkajúce sa obnoviteľnej energie na rok 2020 nedosiahne. Po prvé, silný rozvoj v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov je dôležitou podmienkou prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo do roku 2050. Pokiaľ ide o to, aby sa Európa vydala správnou cestou, v tomto smere bude táto dekáda zlomovou, keďže investičné rozhodnutia dneška ovplyvnia naše odvetvie energetiky na ďalších 30 rokov. Po druhé, ak sa ciele nedosiahnu, spomalí sa tým pokrok smerujúci k naplneniu troch cieľov energetickej politiky EÚ: EÚ by zostala výrazne závislá od fosílnych palív, čím by sa ohrozili ciele týkajúce sa „bezpečnosti dodávok“ a „trvalo udržateľnej energie“. Okrem toho, nedostatočné zavedenie niekoľkých technológií v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov by malo za následok to, že nedôjde k zodpovedajúcemu zníženiu výrobných nákladov, a tým sa zabráni, aby energia z obnoviteľných zdrojov prispela ku konkurencieschopnosti EÚ. Nakoniec, ak dôjde k zlyhaniu pri plnení záväzných cieľov jednotlivých štátov, mohlo by sa voči príslušným štátom začať konanie o porušení právnych predpisov.

Ďalšie informácie IP/13/272


Side Bar