Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

MEMO

Brussel, 27 maart 2013

Voortgangsverslag betreffende hernieuwbare energie

Wat zijn de EU-streefcijfers op het gebied van hernieuwbare energie?

Bij de in 2009 aangenomen richtlijn hernieuwbare energie zijn bindende streefcijfers voor hernieuwbare energie vastgesteld. De voornaamste doelstelling is om tegen 2020 een aandeel te bereiken van 20% hernieuwbare energie in het totale energieverbruik van de EU. Elke lidstaat moet zijn eigen specifieke streefcijfers qua aandeel van duurzame energie in het totale energieverbruik vaststellen en bereiken. Bovendien moeten de lidstaten in de vervoerssector elk het streefcijfer van 10% hernieuwbare energie bereiken.

Deze streefcijfers kunnen worden behaald door het aandeel van energie uit hernieuwbare bronnen te verhogen, onder meer windenergie (zowel on‑ als offshore), zonne-energie (thermisch, fotovoltaïsch en geconcentreerd), waterkracht, getijde-energie, geothermische energie en energie uit biomassa (biobrandstoffen en vloeibare biomassa). De streefcijfers op het gebied van hernieuwbare energie hebben tot doel luchtverontreiniging en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de productiekosten van hernieuwbare energie te doen dalen en de Europese energievoorziening te diversifiëren door onze afhankelijkheid van olie en aardgas te verminderen.

Wat is het doel van het voortgangsverslag betreffende hernieuwbare energie?

In overeenstemming met de rapporteringsverplichtingen van de hernieuwbare­energierichtlijn moet om de twee jaar bij de Commissie een verslag worden ingediend. Het doel van dit voortgangsverslag is een evaluatie te maken van de vooruitgang die de lidstaten hebben geboekt bij de bevordering en het gebruik van hernieuwbare energie in de zin van de 2020-streefcijfers. Het verslag moet voorts een beeld geven van de duurzaamheid van de productie van de in de EU verbruikte biobrandstoffen en vloeibare biomassa en van de economische, maatschappelijke en milieutechnische aspecten van het verbruik van die biobrandstoffen.

Hoever staat de EU wat het gebruik van duurzame energie betreft?

De vaststelling van het huidige beleidskader van wettelijk bindende streefcijfers heeft geresulteerd in een sterke groei van hernieuwbare energie. Uit de laatste beschikbare Eurostat-cijfers blijkt dat de EU en de meeste lidstaten momenteel goed op weg zijn om de 2020-streefcijfers te bereiken. In 2010 bedroeg het aandeel van hernieuwbare energie in de EU reeds 12,7% en hadden de meeste lidstaten reeds hun in de richtlijn vastgestelde tussentijdse streefcijfers voor 2011/2012 bereikt. Wat de biobrandstofdoelstellingen van de EU betreft, vordert de tenuitvoerlegging van de duurzaamheidscriteria te traag. Desondanks wordt geoordeeld dat de eventuele negatieve effecten van het biobrandstofgebruik in de EU momenteel geen aanleiding geven tot specifieke beleidsinterventies.

Zal de EU de streefcijfers voor 2020 bereiken?

Hoewel er tot 2010 heel wat vooruitgang is geboekt, zijn er redenen tot zorg voor de periode tot 2020: de omzetting van de richtlijn is trager verlopen dan gewenst, mede ten gevolge van de huidige economische crisis in Europa. Aangezien het indicatieve traject voor het bereiken van de einddoelstelling met de tijd steeds steiler wordt, worden de meeste inspanningen van de lidstaten de komende jaren verwacht. Het huidige beleid zal in de meeste lidstaten niet volstaan om daadwerkelijk voldoende hernieuwbare energie te ontplooien. Er zijn dus aanvullende inspanningen nodig om de lidstaten in de komende jaren op het goede spoor te houden.

Wat moet er gebeuren om de 2020-streefcijfers te bereiken?

De lidstaten moeten de omzetting van de hernieuwbare-energierichtlijn zo snel mogelijk tot een goed einde brengen en moeten hun inspanningen verdubbelen om de belemmeringen voor de invoering van hernieuwbare energie weg te werken, meer bepaald door:

  • maatregelen te nemen om de administratieve lasten en vertragingen uit de weg te ruimen;

  • het elektriciteitsnet verder te ontwikkelen en hernieuwbare energie beter te integreren in de markt;

  • de ondersteuningsstelsels stabieler, transparanter, kosteneffectiever en marktconformer te maken.

De door de Commissie voor dit jaar geplande richtsnoeren inzake ondersteunings­stelsels zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat de bedoelde steunregelingen kosteneffectief zijn en ertoe bijdragen de productie van hernieuwbare energie in de energiemarkt te integreren.

Wat zijn de gevolgen als Europa de 2020-streefcijfers niet behaalt?

Wanneer de EU de 2020-streefcijfers niet behaalt zal dit grote gevolgen hebben. In de eerste plaats is een sterke ontwikkeling van hernieuwbare energie een belangrijke voorwaarde om tegen 2050 te komen tot een koolstofarme economie. In dat verband is het komende decennium cruciaal om Europa op het goede spoor te zetten aangezien vandaag genomen investeringsbeslissingen een effect zullen hebben op de Europese energiesector gedurende de komende 30 jaar. Ten tweede, als wij de streefcijfers niet halen, zal dit de vooruitgang naar de drie EU-beleidsdoelstellingen op energiegebied vertragen. De EU zal extreem afhankelijk blijven van fossiele brandstoffen zodat de voorzieningszekerheids‑ en duurzame-energiedoelstellingen in het gedrang komen. Een te zwakke ontwikkeling van diverse technologieën voor hernieuwbare energie maakt het moeilijk de desbetreffende kosten terug te dringen, wat het concurrentievermogen van de EU kan schaden. Ten slotte, kan het niet ten uitvoer leggen van de nationale bindende streefcijfers aanleiding geven tot het opstarten van inbreukprocedures tegen de desbetreffende lidstaten.

Verdere informatie: IP/13/272


Side Bar