Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

MEMORANDS

Briselē, 2013. gada 27. martā

Progresa ziņojums par atjaunojamiem energoresursiem

Kādi ir ES mērķi atjaunojamo energoresursu jomā?

Atjaunojamo energoresursu direktīvā, kuru pieņēma 2009. gadā, ir noteikti obligāti sasniedzamie mērķi atjaunojamo energoresursu jomā. Tās prioritāte ir līdz 2020. gadam panākt, ka atjaunojamie energoresursi veido 20 % no ES kopējā enerģijas patēriņa. Katrai dalībvalstij jāsasniedz individuāli mērķi attiecībā uz atjaunojamo energoresursu kopējo īpatsvaru enerģijas patēriņā. Turklāt transporta nozarē visām dalībvalstīm jāsasniedz vienāds mērķis — jāpanāk, ka atjaunojamo energoresursu īpatsvars ir 10 %.

Minētos mērķus var sasniegt, palielinot no atjaunojamiem energoresursiem iegūtās enerģijas īpatsvaru, tajā skaitā vēja enerģijas (ko iegūst gan uz sauszemes, gan jūrā), saules enerģijas (saules kolektoru siltumenerģijas, fotoelementu elektroenerģijas un koncentrēto saules staru enerģijas), hidroelektroenerģijas, plūdmaiņas enerģijas, ģeotermālās enerģijas un no biomasas (ieskaitot biodegvielu un bioloģisko šķidro kurināmo) iegūtās enerģijas īpatsvaru. Mērķi atjaunojamo energoresursu jomā ir noteikti ar nolūku samazināt piesārņojumu un siltumnīcefekta gāzu emisijas, samazināt atjaunojamo energoresursu ražošanas izmaksas un dažādot mūsu energoapgādi, mazinot atkarību no naftas un gāzes.

Kāds ir progresa ziņojuma par atjaunojamiem energoresursiem mērķis?

Saskaņā ar ziņošanas prasībām, kuru pamatā ir Atjaunojamo energoresursu direktīva, reizi divos gados jāsniedz ziņojums. Šā progresa ziņojuma mērķis ir izvērtēt dalībvalstu progresu atjaunojamo energoresursu popularizēšanas un izmantošanas jomā, ņemot vērā 2020. gada mērķus. Turklāt tajā ietvertas iedaļas par ES patērētās biodegvielas un bioloģiskā šķidrā kurināmā ilgtspējas shēmu un par šā patēriņa ietekmi uz ekonomiku, sociālo jomu un vidi.

Ko ES līdz šim ir sasniegusi atjaunojamo energoresursu jomā?

Pieņemot pašreizējās politikas pamatnostādnes par juridiski saistošiem mērķiem, tika veicināta atjaunojamo energoresursu jomas spēcīga izaugsme. Jaunākie pieejamie Eurostat dati ļauj secināt, ka ES un lielākā daļa dalībvalstu pašlaik virzās uz 2020. gada mērķu sasniegšanu. Atjaunojamo energoresursu īpatsvars ES 2010. gadā bija 12,7 %, un lielākā daļa dalībvalstu jau bija sasniegušas savu direktīvā noteikto attiecīgo starpposma mērķi 2011./2012. gadam. Attiecībā uz ES ilgtspējas kritērijiem tiek uzskatīts, ka dalībvalstis pārāk lēni īsteno biodegvielas shēmu. Biodegvielas patēriņam ES, iespējams, ir negatīva ietekme, tomēr patlaban turpmāki īpaši politikas pasākumi nav nepieciešami.

Vai ES sasniegs savus 2020. gada mērķus?

Kaut arī līdz 2010. gadam bija vērojams progress, ir iemesli šaubām par tā turpināšanos: direktīvas transponēšana notiek lēnāk nekā būtu vēlams arī šobrīd Eiropā valdošās ekonomikas krīzes dēļ. Tā kā galīgā mērķa sasniegšanas indikatīvā līkne laika gaitā kļūst arvien stāvāka, turpmākajos gados vairumam dalībvalstu faktiski būs jāpieliek lielākas pūles. Ar pašreizējo politiku vien nepietiks, lai lielākajā daļā dalībvalstu veicinātu nepieciešamo atjaunojamo energoresursu izmantošanas strauju izplatību. Tādēļ dalībvalstīm būs jāpieliek lielākas pūles, lai turpmākajos gados turpinātu iesākto.

Kādi pasākumi jāveic, lai sasniegtu 2020. gada mērķus?

Dalībvalstīm pēc iespējas drīzāk būtu jāpabeidz Atjaunojamo energoresursu direktīvas transponēšana un jāvelta vairāk pūļu, lai pārvarētu šķēršļus saistībā ar atjaunojamo energoresursu ieviešanu:

  • īstenojot pasākumus administratīvo šķēršļu un kavēšanās mazināšanai;

  • attīstot elektrotīklus un uzlabojot atjaunojamo energoresursu iekļaušanu tirgū;

  • padarot atbalsta shēmas stabilākas un pārredzamākas, kā arī rentablas un vērstas uz tirgu.

Norādījumi, kurus Komisija plāno sniegt par šajā gadā paredzētajām atbalsta shēmām un reformu, iecerēti, lai nodrošinātu šāda atbalsta rentabilitāti un arī to, ka tas palīdz atjaunojamās enerģijas ražošanu iekļaut enerģijas tirgū.

Kādas sekas Eiropā radīs 2020. gada mērķu nesasniegšana?

2020. gada mērķu nesasniegšana atjaunojamo energoresursu jomā būtiski ietekmēs ES. Pirmkārt, atjaunojamo energoresursu stabila attīstība ir svarīgs nosacījums, lai līdz 2050. gadam virzītos ekonomikas ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni virzienā. Tādēļ pašreizējā desmitgade būs izšķiroša, lai Eiropu virzītu pa pareizo ceļu, jo šodien pieņemtie ieguldījumu lēmumi mūsu enerģijas nozari ietekmēs nākamos 30 gadus. Otrkārt, nesasniedzot šos mērķus, palēnināsies progress ceļā uz trīs ES enerģētikas politikas mērķu sasniegšanu, un ES joprojām lielā mērā būs atkarīga no fosilā kurināmā, tādējādi apdraudot “piegādes drošības” un “ilgtspējīgas enerģijas” mērķus. Turklāt dažu atjaunojamo energoresursu izmantošanas tehnoloģiju nepietiekama izplatība neļaus pienācīgi samazināt ražošanas izmaksas un līdz ar to kavēs atjaunojamo energoresursu sniegto ieguldījumu ES konkurētspējas veicināšanā. Visbeidzot, ja netiks ievēroti valstu obligāti sasniedzamie mērķi, pret attiecīgajām dalībvalstīm varētu uzsākt pienākuma neizpildes procedūras.

Plašākai informācijai: IP/13/272


Side Bar