Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

TAUSTATIEDOTE

Bryssel 27. maaliskuuta 2013

Tiedonanto edistymisestä uusiutuvien energialähteiden käytössä

Mitkä ovat EU:n uusiutuvia energialähteitä koskevat tavoitteet?

Vuonna 2009 annetussa uusiutuvaa energiaa koskevassa direktiivissä asetetaan sitovat tavoitteet uusiutuvista lähteistä peräisin olevalle energialle. Tarkoituksena on, että vuoteen 2020 mennessä 20 prosenttia EU:n kokonaisenergiankulutuksesta tuotetaan uusiutuvista lähteistä. Jokaisen jäsenvaltion on saavutettava yksittäiset tavoitteensa, joiden mukaan tietty osa energian kokonaiskulutuksesta on katettava uusiutuvalla energialla. Liikennealalla kaikkien jäsenvaltioiden on saavutettava 10 prosentin tavoite.

Nämä tavoitteet voidaan saavuttaa lisäämällä uusiutuvista lähteistä tuotettavan energian osuutta. Tällaisia uusiutuvia lähteitä ovat esimerkiksi tuulivoima (sekä maalla että merellä), aurinkoenergia (aurinkolämpö, aurinkosähkö ja keskitetty aurinkovoima), vesivoima, vuorovesienergia, maalämpö ja biomassa (mukaan luettuina biopolttoaineet ja bionesteet). Uusiutuvan energian tavoitteiden avulla pyritään vähentämään ympäristön saastumista ja kasvihuonekaasupäästöjä, vähentämään uusiutuvan energian tuotantokustannuksia ja monipuolistamaan energiansaantia vähentämällä riippuvuutta öljystä ja maakaasusta.

Mikä on uusiutuvien energialähteiden käytön edistymistä koskevan kertomuksen tarkoitus?

Uusiutuvaa energiaa koskevaan direktiiviin sisältyvien raportointivaatimusten mukaan edistymisestä on annettava kertomus joka toinen vuosi. Edistymiskertomuksen tarkoituksena on arvioida jäsenvaltioiden edistymistä uusiutuvien energialähteiden käytössä ja käytön edistämisessä vuoteen 2020 asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi siinä tarkastellaan EU:ssa käytettyjen biopolttoaineiden ja bionesteiden ympäristökestävyysjärjestelmää sekä niiden käytön taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia ja ympäristövaikutuksia.

Mikä on EU:n tilanne uusiutuvan energian suhteen?

Oikeudellisesti sitovien tavoitteiden asettaminen on johtanut uusiutuvien energialähteiden käytön huomattavaan lisääntymiseen. Eurostatin uusimpien tietojen mukaan EU ja useimmat jäsenvaltiot edistyvät hyvin 2020-tavoitteiden saavuttamisessa. Vuonna 2010 uusiutuvan energian osuus oli EU:ssa 12,7 prosenttia, ja suurin osa jäsenvaltioista oli jo saavuttanut välitavoitteensa, jotka niille oli direktiivin mukaan asetettu vuoteen 2011 tai 2012. Ympäristökestävyyden osalta biopolttoaineiden järjestelmän täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa pidetään liian hitaana. Tällä hetkellä EU:n biopolttoaineiden kulutukseen liittyvät mahdolliset negatiiviset vaikutukset eivät edellytä erityisiä jatkotoimia.

Saavuttaako EU tavoitteensa vuoteen 2020 mennessä?

Vaikka vuoteen 2010 asti edistyttiin hyvin, tulevaisuuden kehitys huolestuttaa, sillä direktiivin täytäntöönpano on ollut toivottua hitaampaa. Tämä johtuu osittain Euroopassa vallitsevasta talouskriisistä. Koska tavoitteiden saavuttaminen on vaikeutumassa ajan mittaan, monissa jäsenvaltioissa tarvitaan tulevina vuosina lisäponnistuksia. Useimmissa jäsenvaltioissa uusiutuvan energian käyttöönoton vaadittuja tavoitteita ei voida riittävästi saavuttaa nykyisen politiikan keinoilla. Sen vuoksi tarvitaan lisätoimenpiteitä, jotta jäsenvaltioiden edistymisvauhti voidaan säilyttää tulevina vuosina.

Mitä on tarpeen tehdä, jotta vuoden 2020 tavoitteet voidaan saavuttaa?

Jäsenvaltioiden olisi saatettava uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin täytäntöönpano päätökseen mahdollisimman pian sekä lisättävä toimiaan uusiutuvan energian yleistymisen esteiden voittamiseksi seuraavin keinoin:

  • toimenpiteitä hallinnollisten rasitteiden ja viivästysten vähentämiseksi;

  • sähköverkon kehittäminen ja uusiutuvan energian markkinoille tulon helpottaminen;

  • tukijärjestelmien vakauttaminen ja niiden läpinäkyvyyden sekä myös kustannustehokkuuden ja markkinasuuntautuneisuuden parantaminen.

Komission on tarkoitus antaa tänä vuonna tukijärjestelmiä ja niiden uudistamista koskevia ohjeita, joiden tavoitteena on varmistaa, että tuki on kustannustehokasta ja helpottaa uusiutuvan energiantuotannon yhdentämistä energiamarkkinoihin.

Mitä seurauksia 2020-tavoitteiden saavuttamatta jäämisestä olisi Euroopalle?

Jos vuoteen 2020 asetettuja tavoitteita ei saavuteta, seuraukset EU:lle ovat vakavia. Ensiksikin uusiutuvan energian käytön voimakas kehittäminen on tärkeä edellytys, jotta siirtyminen hiilivapaaseen talouteen vuoteen 2050 mennessä olisi mahdollista. Tämän suhteen kuluva vuosikymmen ratkaisee Euroopan edistymisen tavoitteen saavuttamisessa, sillä nyt tehtävät investointipäätökset vaikuttavat energia-alan kehitykseen seuraavien 30 vuoden ajan. Toiseksi tavoitteiden saavuttamatta jääminen hidastaisi kehitystä EU:n energiapolitiikan kolmen keskeisen tavoitteen saavuttamisessa: EU jäisi riippuvaiseksi fossiilisista polttoaineista, mikä olisi uhka toimitusvarmuuden ja kestävän energian päämäärille. Lisäksi jos uusiutuvan energian teknologiaa ei kehitetä riittävästi, tuotantokustannusten vähentäminen vaikeutuu, jolloin uusiutuvan energian käytöllä ei voida edistää EU:n kilpailukykyä. Kansallisten sitovien tavoitteiden saavuttamatta jääminen voisi myös johtaa rikkomismenettelyihin jäsenvaltioita vastaan.

Lisätietoja: IP/13/272


Side Bar