Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

MEMO

Bruxelles, den 27. marts 2013

Statusrapport om vedvarende energi

Hvad er EU's mål for vedvarende energi?

Direktivet om anvendelsen af vedvarende energikilder, der blev vedtaget i 2009, fastsætter bindende mål for anvendelsen af vedvarende energi. Målet er, at 20 % af EU's samlede energiforbrug i 2020 skal stamme fra vedvarende energi. Hver medlemsstat skal opfylde individuelle mål for vedvarende energikilders andel af det samlede energiforbrug. Endvidere skal alle medlemsstater på transportområdet nå et mål på 10 % for andelen af energi fra vedvarende energikilder.

Disse mål kan nås ved at øge andelen af energi fra vedvarende energikilder, herunder vindkraft (både onshore og offshore), solenergi (termisk, solceller og koncentreret), vandkraft, tidevandsenergi, geotermisk energi og biomasse (herunder biobrændstoffer og flydende biobrændsler). Målene for vedvarende energi tager sigte på at nedbringe forurening og drivhusgasemissioner, reducere produktionsomkostningerne for vedvarende energi og diversificere vores energiforsyning ved at nedbringe afhængigheden af olie og gas.

Hvad er formålet med statusrapporten om vedvarende energi?

I overensstemmelse med rapporteringskravene i direktivet om vedvarende energi skal der fremlægges en rapport hvert andet år. Formålet med denne statusrapport er at vurdere de fremskridt, medlemsstaterne har gjort med hensyn til fremme og brug af vedvarende energikilder for at opfylde 2020-målene. Endvidere indeholder rapporten afsnit om bæredygtighedsordningen for forbrug af biobrændstoffer og flydende biobrændsler i EU og om de økonomiske, sociale og miljømæssige følger af dette forbrug.

Hvor står EU med hensyn til vedvarende energi?

Vedtagelsen af den nuværende politiske ramme med retligt bindende mål har medført en stærk vækst i anvendelsen af vedvarende energi. De seneste tal fra Eurostat viser, at EU og de fleste medlemsstater på nuværende tidspunkt ser ud til at nå 2020-målene. I 2010 var andelen af energi fra vedvarende energikilder i EU på 12,7 %, og de fleste medlemsstater havde allerede nået deres respektive delmål for 2011/2012 som fastsat i direktivet. Hvad angår EU's bæredygtighedskriterier, er medlemsstaternes gennemførelse af ordningen for biobrændstoffer for langsom. På nuværende tidspunkt kræver de eventuelle negative følger af EU's forbrug af biobrændstoffer ikke yderligere særlig politisk indgriben.

Vil EU nå 2020-målene?

Der blev gjort fremskridt frem til 2010, men der er grund til bekymring med hensyn til nye fremskridt. Direktivet er nemlig blevet gennemført langsommere end forventet, bl.a. på grund af den nuværende økonomiske krise i Europa. Da det vejledende forløb for at nå slutmålet bliver stejlere med tiden, vil det i praksis være nødvendigt, at de fleste medlemsstater i de kommende år gør en større indsats. I de fleste medlemsstater vil de nuværende politikker ikke alene kunne sikre den nødvendige udbredelse af vedvarende energikilder. Det er derfor nødvendigt, at medlemsstaterne gør en yderligere indsats for at blive på rette spor i de kommende år.

Hvad skal der gøres for at nå 2020-målene?

Medlemsstaterne bør afslutte gennemførelsen af direktivet om anvendelsen af vedvarende energikilder snarest muligt og øge deres indsats for at fjerne hindringerne for anvendelsen af vedvarende energi ved at:

  • træffe foranstaltninger for at nedbringe de administrative byrder og forsinkelser

  • udvikle elnettet og i højere grad integrere vedvarende energikilder i markedet

  • gøre støtteordninger mere stabile og gennemsigtige, men også omkostningseffektive og markedsorienterede.

Kommissionen planlægger i år at offentliggøre retningslinjer for støtteordningerne og en reform af disse, der skal sikre en omkostningseffektiv støtte og bidrage til at integrere vedvarende energiproduktion i energimarkedet.

Hvilke konsekvenser har det for EU, hvis vi ikke når 2020-målene?

Det vil have betydelige konsekvenser for EU, hvis vi ikke opfylder 2020-målene for vedvarende energi. For det første er en stærk udvikling af vedvarende energikilder en vigtig forudsætning for at udvikle en lavemissionsøkonomi inden 2050. I den henseende vil dette årti være afgørende for at bringe EU på rette spor, da de investeringsbeslutninger, der træffes i dag, vil påvirke vores energisektor i de næste 30 år. Hvis vi ikke når målene, vil det for det andet bremse fremskridtene, hvad angår EU's tre energipolitiske mål: EU vil forblive stærkt afhængig af fossile brændsler, hvilket vil bringe "forsyningssikkerheden" og målene for "bæredygtig energi" i fare. Endvidere vil en utilstrækkelig udnyttelse af flere vedvarende energiteknologier ikke give mulighed for den nødvendige nedbringelse af produktionsomkostninger og derved ikke give vedvarende energi mulighed for at bidrage til EU's konkurrenceevne. Endelig vil en manglende opfyldelse at de bindende nationale mål kunne give anledning til traktatbrudssager mod de pågældende medlemsstater.

Yderligere oplysninger: IP/13/272


Side Bar