Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

ZPRÁVA

Brusel 27. března 2013

Zpráva o pokroku v oblasti obnovitelné energie

Jaké jsou cíle EU v oblasti obnovitelné energie?

Směrnice o energii z obnovitelných zdrojů přijatá v roce 2009 stanoví závazné cíle v oblasti obnovitelné energie. Je zaměřena na dosažení 20% podílu obnovitelné energie na celkové spotřebě energie v EU do roku 2020. Každý členský stát musí v rámci celkového podílu obnovitelné energie na spotřebě energie dosáhnout svého individuálního cíle. Kromě toho musí všechny členské státy dosáhnout téhož cíle v odvětví dopravy, a to 10% podílu obnovitelné energie.

Těchto cílů lze dosáhnout zvýšením podílu energie z obnovitelných zdrojů zahrnujících větrnou energii (větrné elektrárny na moři a pozemní větrné elektrárny), sluneční energii (tepelnou, fotovoltaickou a koncentrovanou), vodní, přílivovou a geotermální energii a energii získanou z biomasy (včetně biopaliv a biokapalin). Cíle v oblasti obnovitelné energie se soustředí na omezení znečistění a emisí skleníkových plynů, na snížení nákladů na výrobu energie z obnovitelných zdrojů a na diverzifikaci dodávek energie snížením závislosti na ropě a zemním plynu.

Jaký je účel zprávy o pokroku v oblasti obnovitelné energie?

V souladu s požadavky na zveřejňování zpráv vyplývajícími ze směrnice o energii z obnovitelných zdrojů má být každé dva roky vydána zpráva. Účelem této zprávy o pokroku je zhodnotit pokrok členských států v podpoře a využívání obnovitelné energie s ohledem na cíle, které mají být splněny do roku 2020. Zpráva navíc obsahuje části věnující se udržitelným režimům pro biopaliva a biokapaliny spotřebovávané v EU a hospodářským, sociálním a environmentálním dopadům této spotřeby.

Jak si EU stojí s ohledem na obnovitelné energie?

Díky přijetí současného politického rámce s právně závaznými cíli bylo dosaženo velkého nárůstu obnovitelných energií. Nejnovější dostupná data Eurostatu ukazují, že EU a většina členských států jsou na správné cestě k dosažení cílů pro rok 2020. V roce 2010 činil podíl obnovitelné energie v rámci EU 12,7 % a většina členských států již splnila své průběžné cíle pro rok 2011/2012 stanovené směrnicí. Pokud jde o kritéria EU týkající se udržitelnosti, provádění režimu pro biopaliva členskými státy se považuje za příliš pomalé. V současné době však případné nepříznivé dopady spotřeby biopaliv v EU nevyžadují další samostatný politický zásah.

Dosáhne EU cílů pro rok 2020?

Zatímco do roku 2010 docházelo k pokroku, existují důvody k obavám o budoucí vývoj. Provádění směrnice je totiž i kvůli současné hospodářské krizi v Evropě pomalejší, než je žádoucí. Protože indikativní trajektorie pro dosažení konečného cíle je postupem času stále strmější, většina členských států bude muset v nadcházejících letech ve skutečnosti vyvíjet větší snahu. Pouze současné politiky nebudou ve většině členských států stačit k podnícení požadovaného uplatnění obnovitelné energie. Aby tedy byly členské státy v příštích letech schopny započatý vývoj udržet, budou muset vyvinout další úsilí.

Co je třeba pro dosažení cílů pro rok 2020 podniknout?

Členské státy by měly co nejdříve dokončit provedení směrnice o energii z obnovitelných zdrojů a měly by následujícími způsoby zvýšit úsilí nutné k překonání překážek rozvoje obnovitelné energie:

  • měly by podniknout opatření ke snížení administrativní zátěže a prodlev;

  • měly by budovat rozvodnou síť a lépe začlenit obnovitelnou energii do struktury trhu;

  • měly by dosáhnout toho, aby byly režimy podpor stabilnější a průhlednější, ale také nákladově efektivní a tržně orientované.

Komisí plánované pokyny k režimům podpory a reforma očekávaná v letošním roce mají za úkol zajistit, aby taková podpora byla nákladově efektivní a pomáhala začlenit výrobu obnovitelné energie do trhu s energií.

Jaké dopady by pro Evropu mělo nesplnění cílů pro rok 2020?

Nesplnění cílů pro rok 2020 by pro EU mělo rozsáhlé následky. Významný rozvoj obnovitelné energie je důležitým předpokladem pro přechod k nízkouhlíkovému hospodářství do roku 2050. V tomto ohledu bude současné desetiletí pro Evropu klíčové k tomu, aby se vydala správným směrem, protože investiční rozhodnutí, která uděláme dnes, ovlivní naše odvětví energetiky na příštích 30 let. Nesplnění cílů pro rok 2020 by také zpomalilo pokrok v dosahování tří cílů energetické politiky EU. Evropská unie by zůstala značně závislá na fosilních palivech, čímž by byly ohroženy cíle zaměřené na zabezpečení dodávek energie a na udržitelnost energetiky. Nedostatečné využívání vícero technologií obnovitelné energie by navíc neumožnilo patřičný pokles výrobních nákladů, a bránilo tak tomu, aby obnovitelná energie přispívala ke konkurenceschopnosti EU. A konečně by nesplnění závazných vnitrostátních cílů pro dané členské státy mohlo znamenat, že s nimi bude zahájeno řízení o nesplnění povinnosti.

Další informace: IP/13/272


Side Bar