Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Информационна бележка

Брюксел, 27 март 2013 г.

Доклад за напредъка в областта енергията от възобновяеми източници

Какви са целите на ЕС за енергията от възобновяеми източници?

С директивата за енергията от възобновяеми източници, приета през 2009 г., се определят задължителни цели в областта на енергията от възобновяеми източници. Целта, поставена с документа, е до 2020 г. делът на енергията от възобновяеми източници да достигне 20 % от общото потребление на енергия в ЕС. Всяка държава членка трябва да изпълни индивидуалните си цели за общия дял на енергията от възобновяеми източници в енергопотреблението. Освен това в транспортния сектор всички държави членки трябва да изпълнят една и съща цел — делът на енергията от възобновяеми източници да възлиза на 10 % от общото енергопотребление.

Тези цели могат да бъдат постигнати чрез увеличаване на дела на енергията от възобновяеми източници, сред които са вятърната енергия (произведена както на сушата, така и в морето), слънчевата енергия (термална, фотоволтаична и концентрирана), енергията от водноелектрически централи, енергия от приливите и отливите, геотермална енергия и енергията от биомаса (включително биогорива и течни горива от биомаса). Целите, свързани с енергията от възобновяеми източници, са насочени към намаляване на замърсяването на околната среда и на отделянето на парникови газове, както и към понижаване на разходите за производство на енергия от възобновяеми източници. Освен това се цели диверсифициране на доставките на енергия, като се намалява зависимостта от нефт и природен газ.

Какво е предназначението на доклада за напредъка в областта на енергията от възобновяеми източници?

Съгласно изискванията за изготвяне на доклади, предвидени в директивата за енергията от възобновяеми източници, доклад за работата в областта се представя на всеки две години. Целта на този доклад за напредъка е да се направи оценка на постигнатото от държавите членки за насърчаване и използване на енергия от възобновяеми източници предвид целите за 2020 г. Освен това в него е включена и част, посветена на схемата за устойчиво развитие по отношение на биогоривата и течните горива от биомаса, потребявани в ЕС, както и на икономическите, социалните и екологичните въздействия на това потребление.

Какво е постигнал ЕС по отношение на енергията от възобновяеми източници?

Приемането на настоящата политическа рамка със задължителни цели доведе до голямо нарастване на дела на енергията от възобновяеми източници. Според последните данни на Евростат ЕС и повечето държави членки за момента се справят добре с постигането на целите за 2020 г. През 2010 г. делът на енергията от възобновяеми източници в ЕС беше 12,7 %, като повечето държави членки вече са достигнали своите съответни междинни цели за периода 2011—2012 г., както е предвидено в директивата. По отношение на критериите на ЕС за устойчивост обаче изпълнението на схемата за биогоривата от страна на държавите членки се определя като твърде бавно. Засега евентуалното отрицателно въздействие на потреблението в ЕС на биогорива не налага допълнителна специална политическа намеса.

Ще постигне ли ЕС целите си за 2020 г.?

Макар до 2010 г. да бе отбелязан напредък, има основания за опасения относно по-нататъшния прогрес: транспонирането на директивата е по-бавно от необходимото, което се обяснява и с настоящата икономическа криза в Европа. Тъй като индикативната крива, която чертае пътя за постигането на крайните цели, става все по-стръмна с времето, на практика ще са необходими повече усилия от страна на много от държавите членки през следващите години. Настоящите политики сами по себе си няма да бъдат достатъчни, за да доведат до необходимото разгръщане на енергията от възобновяеми източници в повечето държави членки. Поради това ще бъдат необходими още усилия, за да могат държавите членки да не изостанат по пътя си към постигането на целите през следващите години.

Какво трябва да направим, за да постигнем целите за 2020 г.?

Държавите членки трябва да приключат с транспонирането на директивата за енергията от възобновяеми източници възможно най-скоро и да положат повече усилия за преодоляването на пречките пред навлизането на енергията от възобновяеми източници, като:

  • предприемат мерки за намаляване на административната тежест и забавяне;

  • развиват електропреносната мрежа и интегрират по-успешно енергията от възобновяеми източници на пазара;

  • укрепват схемите за подпомагане и ги правят не само по-прозрачни, но и по-рентабилни и пазарно ориентирани.

Предвидените за тази година от Комисията насоки за схемите за подпомагане и за реформи имат за цел да гарантират, че тази подкрепа е икономически ефективна и способства за интегриране на производството на енергия от възобновяеми източници на енергийния пазар.

Какви ще са последиците за Европа, ако не успеем да постигнем целите за 2020 г.?

Ако не успеем да постигнем целите за енергията от възобновяеми източници до 2020 г., това ще има сериозно отражение за ЕС. На първо място, силното развитие на енергията от възобновяеми източници е важна предпоставка за прехода към изграждането до 2050 г. на нисковъглеродна икономика. В това отношение настоящото десетилетие ще изиграе решаваща роля за очертаването на пътя пред Европа, като се има предвид, че инвестиционните решения, взети днес, ще повлияят енергийния ни сектор за следващите 30 години. Освен това, ако тези цели не бъдат постигнати, това ще забави напредъка към постигането на трите цели на енергийната политика на ЕС: ЕС ще продължи да бъде силно зависим от изкопаемите горива, като така се застрашат целите относно „сигурността на доставките“ и „устойчивата енергия“. Също така недостатъчното разгръщане на различни технологии за енергия от възобновяеми източници няма да позволи адекватно намаляване на производствените разходи, което ще попречи на енергията от възобновяеми източници да допринесе за конкурентоспособността на ЕС. И не на последно място, ако не бъдат постигнати задължителните национални цели, това може да доведе до производства за установяване на неизпълнение на задължения от страна на съответните държави членки.

За повече информация: IP/13/272


Side Bar