Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

MEMO

Bryssel den 27 mars 2013

Samrådsmeddelande om framtiden för avskiljning och lagring av koldioxid i Europa

Vad innebär avskiljning och lagring av koldioxid (CCS)?

Avskiljning och lagring av koldioxid (CCS) är metoder för att avskilja koldioxid (CO2) från industrianläggningar som använder fossila bränslen. Koldioxiden transporteras till en lämplig lagringsplats och lagras i underjordiska geologiska formationer i syfte att få bort koldioxiden från atmosfären för gott.

Varför behöver vi CCS?

Europeiska unionen har åtagit sig att minska utsläppen av växthusgaser med 80–95 % fram till 2050, jämfört med 1990 års nivåer. Detta är nödvändigt om ökningen av den globala medeltemperaturen ska kunna begränsas till under 2 grader. Det finns flera olika sätt att minska koldioxidutsläppen, bl.a. genom energieffektivitet, ökad användning av förnybar energi och kolfria energikällor. I samband med den ökade efterfrågan på energi, som sannolikt till stor del kommer att bemötas med fossila bränslen, kommer ett införande på bred front av CCS troligen att vara en av de nödvändiga åtgärderna för begränsning av klimatförändringen.

Att CCS fungerar som kostnadseffektiv begränsning av klimatförändringen bekräftades i energifärdplanen för 2050 och i färdplanen för ett utsläppssnålt samhälle 2050, båda offentliggjorda av Europeiska kommissionen under 2011, och där CCS ingår i alla scenarier.

Vad är syftet med det meddelande som offentliggörs i dag?

Dagens meddelande sammanfattar läget i utvecklingen av CCS och kartlägger hindren för teknikens vidare utbredning i Europa i den takt som från början planerades (2007). I meddelandet diskuteras också vissa av de alternativ som är möjliga för att främja demonstration och införande av CCS i ett tidigt skede i Europa och för att stärka dess långsiktiga affärsnytta. Åsikter välkomnas från berörda parter om vad som skulle vara den bästa politiska ramen för att säkerställa att demonstration och ytterligare spridning av CCS, om det visar sig vara kommersiellt och tekniskt gångbart, sker utan ytterligare dröjsmål.

Hur tekniskt moget är CCS?

Globalt finns mer än 20 småskaliga välfungerande demonstrationsprojekt med CCS, varav två i Europa (i Norge) men inget i EU. De flesta av dem är industrianläggningar, t.ex. för olje- och gasbearbetning eller kemisk produktion, som avskiljer koldioxid av kommersiella skäl. Åtta av dessa projekt har en fullständig CCS-kedja, varav fem är ekonomiskt möjliga tack vare utökad oljeåtervinning, där koldioxid används för att öka utvinningen av råolja.

CCS har dock ännu inte tillämpats i stor skala för begränsning av klimatförändringen. Att få ner kostnaderna och säkra affärsnyttan är därför även fortsättningsvis en utmaning.

Varför har CCS ännu inte vunnit terräng i EU?

Genomförandet av de planerade demonstrationsprojekten i Europa har visat sig vara svårare än väntat. En rad faktorer ligger bakom denna situation, men huvudsakligen rör det sig om bristen på långsiktig affärsnytta och kostnaderna för CCS-tekniken. Med nuvarande mycket låga koldioxidpriser, och utan några andra rättsliga hinder eller incitament, finns det ingen anledning för ekonomiska aktörer att investera i CCS. Vissa projekt (de som innebär lagring på land) har stött på starkt motstånd från allmänheten. Även om tillräcklig lagringskapacitet förmodligen finns i Europa är inte all kapacitet tillgänglig eller belägen i närheten av utsläppskällorna. Vissa medlemsländer har beslutat att förbjuda eller begränsa lagring av koldioxid på deras territorier. Dessutom krävs en ändamålsenlig transportinfrastruktur för att koldioxidkällor ska kunna förbindas effektivt med sänkor.

Hur mycket kommer CCS att kosta?

Enligt nya bedömningar från det gemensamma forskningscentrumet väntas den första generationen CCS-kraftverk att bli ungefär 60–100 % dyrare än liknande konventionella kraftverk, beroende på den avskiljningsteknik som väljs. När CCS-kraftverken väl börjar byggas ut kommer kostnaderna att sjunka tack vare FoU-verksamhet och växande stordriftsfördelar. Kostnaderna för koldioxidavskiljning i industrianläggningar kommer också att variera beroende på anläggning, men kan i många fall vara lägre än för kraftproduktion på grund av högre koldioxidhalt i rökgasen.

Uppskattningarna av driftskostnaderna för CCS varierar beroende på bränsle, teknik och lagringstyp, men de flesta beräkningar av löpande kostnader pekar på 30–100 euro per lagrat ton koldioxid (i genomsnitt 40 euro/ton koldioxid som undviks för kolkraftverk, och 80 euro/ton koldioxid som undviks för naturgasdrivna kraftverk. Dessutom måste kostnaderna för transport och lagring beaktas.) Dessa kostnader förväntas minska avsevärt i takt med att tekniken tas i bruk i kommersiell skala.

För mer information: IP/13/272


Side Bar