Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

MEMO

Brusel 27. marca 2013

Konzultačné oznámenie týkajúce sa budúcnosti zachytávania a ukladania oxidu uhličitého v Európe

Čo sa rozumie pod zachytávaním a ukladaním oxidu uhličitého (CCS)?

Zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého (CCS) predstavuje súbor technológií, ktoré zachytávajú oxid uhličitý (CO2) vznikajúci v priemyselných zariadeniach založených na fosílnych palivách, prepravujú ho do vhodného úložiska a ukladajú ho v podzemných geologických formáciách s cieľom jeho trvalého odstránenia z atmosféry.

Prečo potrebujeme CCS?

Európska únia sa zaviazala znížiť emisie skleníkových plynov o 80 – 95 % do roku 2050 v porovnaní s úrovňami z roku 1990, keďže je nevyhnutné obmedziť nárast globálnej teploty na menej ako 2 stupne. Existuje niekoľko spôsobov, ako dosiahnuť dekarbonizáciu, vrátane energetickej efektívnosti, zvýšeného využívania energie z obnoviteľných zdrojov a bezuhlíkových zdrojov energie. Avšak vzhľadom na zvyšujúci sa dopyt po energii, ktorý sa pravdepodobne bude z veľkej časti uspokojovať fosílnymi palivami, bude rozsiahle zavádzanie CCS pravdepodobne jedným z nevyhnutných zmierňujúcich opatrení.

Úloha CCS v rámci nákladovo efektívneho zmierňovania zmeny klímy bola potvrdená v Pláne postupu v energetike do roku 2050 a Pláne prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo v roku 2050, ktoré uverejnila Európska komisia v roku 2011 a v ktorých všetky scenáre zahŕňajú využívanie CCS.

Aký je účel oznámenia, ktoré bolo dnes zverejnené?

Dnešné oznámenie zhŕňa súčasný stav rozvoja CCS a identifikuje prekážky, ktoré bránia rozvoju a šíreniu týchto technológií v Európe tempom, ktoré sa pôvodne predpokladalo v roku 2007. V oznámení sa ďalej rozoberajú niektoré potenciálne možnosti podpory včasnej demonštrácie a rýchleho zavádzania CCS v Európe a posilnenia jeho dlhodobého ekonomického významu. Sú vítané názory zainteresovaných strán týkajúce sa najlepšieho politického rámca, ktorý zabezpečí, aby sa v prípade preukázania jeho komerčnej a technickej uskutočniteľnosti realizovala demonštrácia a ďalšie zavádzanie CCS bez ďalšieho odkladu.

Aký je stav technickej vyspelosti CCS?

Celosvetovo sa úspešne realizuje viac ako 20 demonštračných projektov CCS, z ktorých dva sú v Európe (v Nórsku), avšak žiadny na území EÚ. Väčšina z nich predstavuje priemyselné využitia, ako sú spracovanie ropy a plynu alebo chemická výroba, ktoré zachytávajú CO2 z komerčných dôvodov. Osem z týchto projektov zahŕňa celý reťazec CCS, pričom päť z nich je ekonomicky realizovateľných vďaka zdokonalenej ťažbe ropy, pri ktorej sa CO2 používa na zvýšenie ťažby surovej ropy.

Doteraz sa však zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého vo veľkej miere nepoužívalo na účely zmiernenia zmeny klímy. Znižovanie nákladov a zabezpečenie ekonomického významu preto zostáva výzvou.

Prečo sa CCS ešte v EÚ nepresadilo?

Vykonávanie zamýšľaných demonštračných projektov v Európe sa ukázalo zložitejšie, ako sa pôvodne predpokladalo. Tento stav je výsledkom viacerých faktorov, hlavne však ide o nedostatočný dlhodobý ekonomický význam a náklady na technológie CCS. Pri súčasných cenách uhlíka, ktoré sú veľmi nízke, a bez iných právnych obmedzení alebo stimulov, neexistujú žiadne dôvody pre hospodárskych prevádzkovateľov, aby investovali do CCS. Niektoré projekty (tie, ktoré predpokladajú skladovanie na pevnine) sa stretli so silným odmietnutím verejnosti. Hoci v Európe pravdepodobne existuje dostatočná úložná kapacita, nie všetky úložiská sú dostupné alebo sa nenachádzajú v blízkosti pôvodcov emisií CO2. Niektoré členské štáty sa rozhodli zakázať alebo obmedziť ukladanie CO2 na svojom území. Okrem toho je potrebná zodpovedajúca prepravná infraštruktúra na efektívne prepojenie zdrojov CO2 s miestami jeho uloženia.

Akú budú náklady na CCS?

Podľa nedávnych hodnotení vypracovaných Spoločným výskumným centrom sa predpokladá, že elektráreň prvej generácie využívajúca technológie CCS bude približne o 60 – 100 % drahšia ako podobná konvenčná elektráreň, v závislosti od vybranej technológie zachytávania. Len čo sa rozšíri používanie elektrární využívajúcich technológie CCS, dôjde k zníženiu nákladov ako pozitívny výsledok činností v oblastí výskumu a vývoja a tvorby úspor z rozsahu. Náklady na zachytávanie CO2 pre priemyselné využitia budú takisto rôzne v závislosti od využitia, ale v mnohých prípadoch môžu byť nižšie ako náklady na výrobu energie z dôvodu vyššej koncentrácie CO2 v spalinách.

Odhady prevádzkových nákladov na CCS sa rôznia, v závislostí od paliva, technológie a druhu uloženia, avšak väčšina výpočtov bežných nákladov spadá do rozmedzia 30 až 100 EUR/t uloženého CO2 (v priemere 40 EUR/t eliminovaného CO2 v prípade uhoľných elektrární a 80 EUR/t eliminovaného CO2 v prípade elektrární na zemný plyn. Popri tom je potrebné zohľadniť náklady na prepravu a ukladanie.) Očakáva sa podstatné zníženie týchto nákladov, keďže technológia sa testuje v rozsahu jej komerčného využívania.

Ďalšie informácie IP/13/272


Side Bar