Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

NOTATKA

Bruksela, 27 marca 2013 r.

Komunikat konsultacyjny w sprawie przyszłości wychwytywania i składowania dwutlenku węgla w Europie

Co to jest wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla?

Wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla (CCS) to technologie pozwalające na wychwytywanie dwutlenku węgla (CO2) emitowanego z zakładów przemysłowych wykorzystujących paliwa kopalne, jego transportowanie do odpowiedniego miejsca składowania oraz przechowywanie w podziemnych formacjach geologicznych, aby trwale usunąć go z atmosfery.

Dlaczego potrzebujemy CCS?

Unia Europejska zobowiązała się do redukcji emisji gazów cieplarnianych o 80-95 % do roku 2050 w porównaniu z poziomami z 1990 r. Jest to konieczne, aby ograniczyć globalne ocieplenie do poziomu poniżej 2 stopni Celsjusza. Obniżenie emisyjności można osiągnąć na kilka różnych sposobów. Należy do nich np. zwiększanie efektywności energetycznej, a także większe wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych i bezemisyjnych. Jednak zapotrzebowanie na energię rośnie i najprawdopodobniej będzie ono zaspokajane w dużej części przez zastosowanie paliw kopalnych. Dlatego jest prawdopodobne, że jednym z koniecznych sposobów łagodzenia zmiany klimatu będzie powszechne wprowadzenie CCS.

Rolę CCS w efektywnym pod względem kosztów łagodzeniu zmiany klimatu potwierdzono w planie działania do roku 2050 w dziedzinie energii i planie działania do roku 2050 na rzecz gospodarki niskoemisyjnej. W obu tych dokumentach opublikowanych przez Komisję Europejską w 2011 r. wszystkie scenariusze zakładają stosowanie CCS.

Jaki jest cel nowego komunikatu?

W opublikowanym dziś komunikacie podsumowano aktualny stan rozwoju CCS oraz wskazano bariery, które uniemożliwiły wdrażanie tej technologii w Europie w takim tempie, jakie pierwotnie zakładano w 2007 r. Omówiono niektóre możliwości wspierania szybkich działań w zakresie demonstracji i wdrażania technologii CCS w Europie, a także zwiększenia jej długoterminowej opłacalności. Zainteresowane strony są proszone o przedstawienie opinii na temat ram politycznych, które zagwarantowałyby bezzwłoczne podjęcie działań demonstracyjnych i dalsze wdrażanie technologii CCS, jeśli okaże się to opłacalne i technicznie wykonalne.

Jak zaawansowane jest CCS pod względem technologii?

Na całym świecie z powodzeniem realizuje się ponad 20 projektów demonstracyjnych o małej skali. Dwa z nich są prowadzone w Europie (Norwegia), ale żaden na terytorium UE. Większość z nich polega na przemysłowym zastosowaniu wychwytywania CO2 ze względów komercyjnych na potrzeby takich sektorów, jak przetwarzanie ropy naftowej i gazu lub produkcja chemiczna. W ośmiu z tych projektów realizowany jest pełny łańcuch CCS. Pięć z nich jest rentownych dzięki poprawie odzyskiwania ropy naftowej: dwutlenek węgla jest w nich wykorzystywany do zwiększania wydobycia ropy.

Jednak do tej pory nie zastosowano CCS na większą skalę do łagodzenia zmiany klimatu. Problemem jest nadal obniżenie kosztów i zagwarantowanie rentowności.

Dlaczego technologii CCS nie stosuje się w UE?

Realizacja planowanych projektów demonstracyjnych w Europie okazała się trudniejsza, niż początkowo zakładano. Miało na to wpływ szereg czynników, głównie brak perspektywy długoterminowej rentowności i wysokie koszty technologii wychwytywania i składowania dwutlenku węgla. Bieżące, bardzo niskie ceny emisji dwutlenku węgla i brak ograniczeń prawnych lub zachęt powodują, że podmioty gospodarcze nie widzą gospodarczego uzasadnienia dla inwestycji w CCS. Niektóre projekty (zakładające składowanie na lądzie) spotkały się z ostrym sprzeciwem społecznym. Choć możliwości składowania w Europie są prawdopodobnie wystarczające, odpowiednie miejsca nie zawsze są dostępne lub nie są położone blisko emitentów CO2. Niektóre państwa członkowskie wprowadziły zakaz składowania CO2 na swoim terytorium lub ograniczenia tego typu działalności. Ponadto, aby połączyć źródła CO2 z miejscami jego składowania, konieczna jest odpowiednia infrastruktura transportowa.

Ile kosztuje CCS?

Koszty CCS oceniło niedawno Wspólne Centrum Badawcze. Zgodnie z jego obliczeniami, pierwsza generacja elektrowni CCS będzie prawdopodobnie o około 60-100 % droższa niż podobne konwencjonalne elektrownie, w zależności od zastosowanych technologii wychwytywania. W miarę przybywania elektrowni CCS, koszty będą się zmniejszać dzięki działaniom z zakresu badań i rozwoju oraz na skutek korzyści skali. Koszty wychwytywania CO2 w ramach zastosowań przemysłowych będą się różnić w zależności od zastosowania. W wielu przypadkach mogą być one niższe niż koszty wytwarzania energii ze względu na wyższe stężenie CO2 w spalinach.

Szacunki dotyczące kosztów operacyjnych CCS są zróżnicowane, w zależności od paliwa, technologii i rodzaju składowania. W większości przypadków bieżące koszty sytuują się w przedziale od 30 do 100 EUR/t składowanego CO2 (średnio 40 EUR/t niewyemitowanego CO2 w przypadku elektrowni węglowych oraz 80 EUR/tonę niewyemitowanego CO2 w przypadku elektrowni gazowych. Oprócz tego pod uwagę należy wziąć koszty transportu i składowania). Koszty te powinny się jednak znacznie obniżyć, w miarę wdrażania technologii na skalę przemysłową.

Więcej informacji: IP/13/272


Side Bar