Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

MEMO

Brussel, 27 maart 2013

Mededeling betreffende de toekomst van koolstofafvang en –opslag in Europa

Wat is koolstofafvang en –opslag?

Koolstofafvang en –opslag (CCS - Carbon Capture and Storage) bestaat uit een reeks technologieën waarbij kooldioxide (CO2), uitgestoten door fabrieken die fossiele brandstoffen gebruiken, wordt opgevangen, naar een geschikte opvangplaats wordt vervoerd en wordt opgeslagen in ondergrondse geologische formaties met het doel de koolstof voor eeuwig uit de atmosfeer te houden.

Waarom hebben wij CCS nodig?

Aangezien de Europese Unie het noodzakelijk acht de mondiale temperatuurstijging tot twee graden te beperken, heeft zij zich ertoe verbonden haar broeikasgasemissies tegen 2050 met 80-95% terug te dringen in vergelijking met de niveaus van 1990. Er zijn verschillende manieren om de economie en de maatschappij koolstofarmer te maken, onder meer grotere energie-efficiëntie, intensiever gebruik van hernieuwbare energie en benutting van koolstofvrije energiebronnen. In de context van een aanzwellende energievraag, die naar alle waarschijnlijkheid voor een groot deel zal worden ingevuld met behulp van fossiele brandstoffen, lijkt de ontwikkeling van CCS een nuttige reactie op dit probleem.

De rol van CCS bij de kosteneffectieve matiging van de klimaatopwarming is bevestigd in het Stappenplan energie 2050 en het Stappenplan voor een koolstofarme economie in 2050, beide door de Europese Commissie gepubliceerd in 2011, waarin in alle scenario's van CCS gebruik wordt gemaakt.

Wat is het doel van de vandaag gepubliceerde mededeling?

In de vandaag gepubliceerde mededeling wordt de stand van zaken van de CCS-ontwikkeling samengevat en worden de hinderpalen omschreven die een verdere ontwikkeling van de technologie in Europa tegen het tempo dat oorspronkelijk in 2007 was voorspeld hebben belemmerd. In de mededeling worden vervolgens de diverse opties besproken die een snellere demonstratie en ontplooiing van de CCS-technologie in Europa en de marktintroductie op langere termijn ervan mogelijk moeten maken. De belanghebbenden wordt gevraagd hun standpunten te geven over wat het beste beleidskader zou zijn om te waarborgen dat de demonstratie en verdere ontwikkeling van CCS, indien commercieel en technologisch levensvatbaar, zonder verwijl ingang vindt.

In welke mate is CCS in technische zin volwassen?

Wereldwijd zijn er momenteel 20 kleinschalige CCS-projecten met succes aan de gang, waarvan twee in Europa (Noorwegen) en geen op EU-grondgebied. De meeste van die projecten zijn industriële toepassingen, onder meer in het kader van de processing van olie en gas en de productie van chemische stoffen, waarbij CO2 om commerciële redenen wordt afgevangen. Bij acht van deze projecten is er een volledige CCS-keten, wat voor vijf ervan economisch mogelijk wordt gemaakt door een grotere olie-extractie met gebruikmaking van CO2-injectie.

CCS is echter nog niet grootschaliger gebruikt met het oog op de matiging van de klimaatverandering. Het omlaag brengen van de kosten en het marktrijp maken van de technologie blijven dus grote uitdagingen.

Waarom is CCS in de EU nog niet doorgedrongen?

De tenuitvoerlegging van de in de Europa geplande demonstratieprojecten is moeilijker gebleken dan oorspronkelijk gedacht. Dit is te wijten aan een serie factoren, voornamelijk het ontbreken van een toereikend bedrijfsplan voor de langere termijn en de kosten van de CCS-technologie. Gezien de huidige koolstofprijzen, die zeer laag zijn, en het ontbreken van aanvullende wettelijke verplichtingen of stimulansen worden de economische spelers er niet echt toe aangespoord in CCS te investeren. Bovendien hebben sommige CCS-projecten, waarbij de opslag "onshore" zou gebeuren, grote tegenstand van het publiek ontmoet. Hoewel er in Europa waarschijnlijk voldoende opslagcapaciteit bestaat, is niet al die capaciteit toegankelijk voor of voldoende dichtbij gelegen bij de CO2-uitstoters. Sommige lidstaten hebben besloten CO2-opslag op hun nationaal grondgebied te verbieden of te beperken. Ten slotte is er een adequate transportinfrastructuur vereist om de CO2-bronnen op efficiënte wijze met de opslaglocaties te verbinden.

Hoeveel zal CCS kosten?

Overeenkomstig recente ramingen van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Commissie zullen elektriciteitscentrales die van CCS-technologie van de eerste generatie zijn voorzien ongeveer 60 tot 100% duurder zijn dan vergelijkbare conventionele centrales, afhankelijk van de gekozen afvangtechnologie. Naarmate meer CCS-elektriciteitscentrales zullen worden gebouwd, zullen de kosten dankzij verdere O&O-activiteiten en schaalvoordelen teruglopen. De kosten van CO2-afvang bij industriële toepassingen zullen ook variëren naargelang van de toepassing, maar zijn in vele gevallen wellicht lager dan bij elektriciteitsopwekking dankzij de aanwezigheid van een hogere CO2-concentratie in de uitstootgassen.

Ramingen voor de operationele kosten van CCS variëren naargelang van het type brandstof, technologie en opslag, maar de meeste berekeningen van de kosten in de huidige situatie leveren een bedrag op van 30 tot 100 EUR per opgeslagen ton CO2 (gemiddeld 40 EUR/ton vermeden CO2 voor steenkoolcentrales en 80 EUR/ton vermeden CO2 voor aardgascentrales. Voorts moet ook rekening worden gehouden met de kosten voor transport en opslag). Deze kosten zullen naar verwachting aanmerkelijk dalen wanneer de technologie zich op commerciële schaal heeft bewezen.

Meer informatie: IP/13/272


Side Bar