Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

MEMO

Briselē, 2013. gada 27. martā

Konsultatīvs paziņojums par Eiropas turpmāko rīcību oglekļa dioksīda uztveršanas un uzglabāšanas jomā

Kas ir oglekļa dioksīda uztveršana un uzglabāšana (CCS)?

Oglekļa uztveršana un uzglabāšana (CCS) ir tādu tehnoloģisku procesu kopums, kuru izmanto, lai oglekļa dioksīdu (CO2), ko emitē fosilo kurināmo izmantojoši rūpniecības uzņēmumi, uztvertu, pēc tam transportētu uz piemērotu uzglabāšanas vietu un uzglabātu pazemes ģeoloģiskajās struktūrās, tādējādi no CO2 emisijām attīrot atmosfēru.

Kāpēc mums ir vajadzīga CCS?

Eiropas Savienība ir apņēmusies līdz 2050. gadam samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas par 80–95 % salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni, jo tas ir nepieciešams, lai temperatūras pieaugums pasaulē nepārsniegtu 2°C. Ir vairāki veidi, kā sasniegt dekarbonizāciju, tostarp uzlabojot energoefektivitāti un plašāk izmantojot atjaunojamos energoresursus un tādus energoresursus, kuri nerada oglekļa dioksīda emisijas. Tomēr, ņemot vērā pieaugošo enerģijas pieprasījumu, kas, iespējams, tiks apmierināts, galvenokārt izmantojot fosilo kurināmo, CCS ieviešana plašā mērogā varētu būt viens no nepieciešamajiem klimata pārmaiņu mazināšanas risinājumiem.

CCS nozīme rentablos klimata pārmaiņu mazināšanas risinājumos ir apstiprināta divos dokumentos, proti, „Enerģētikas ceļvedī 2050. gadam” un „Ceļvedī virzībai uz konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni 2050. gadā”, kurus Eiropas Komisija publicējusi 2011. gadā un kuros visi izklāstītie scenāriji paredz CCS izmantošanu.

Kāds ir šodien publicētā paziņojuma mērķis?

Šodien publicētajā paziņojumā ir sniegts kopsavilkums par CCS tehnoloģiju attīstību un apzināti šķēršļi, kas Eiropā kavējuši šo tehnoloģiju attīstību, neļaujot sasniegt sākotnēji 2007. gadā paredzētos mērķus. Paziņojumā arī aplūkoti daži iespējamie risinājumi, ar kuriem varētu veicināt CCS savlaicīgus demonstrējumus un agrīnu izmantošanu Eiropā un veicināt šo tehnoloģiju ilgtermiņa ekonomisko lietderību. Ieinteresētās personas ir aicinātas paust viedokli par to, kāds būtu piemērotākais politiskais regulējums, lai bez turpmākas kavēšanās tiktu īstenoti CCS demonstrējumi un šīs tehnoloģijas ieviestas plašāk, ja tiktu pierādīta tās komerciālā un tehniskā dzīvotspēja.

Kāds ir CCS tehniskās gatavības līmenis?

Pasaulē veiksmīgi tiek īstenoti vairāk nekā 20 maza mēroga CCS demonstrācijas projekti – Eiropā (Norvēģijā) divi, taču ES teritorijā neviens. Lielākā daļa šo projektu paredzēti rūpnieciskiem lietojumiem, piemēram, naftas un gāzes pārstrādē vai ķīmiskajā ražošanā, kur CO2 uztveršanu veic komerciālā nolūkā. Astoņi no šiem projektiem izmanto pilnu CCS ķēdi, savukārt no tiem pieci ir ekonomiski pamatoti, jo tajos paredzēta efektīvāka naftas ieguve, CO2 izmantojot ar mērķi palielināt jēlnaftas ieguves apjomus.

Tomēr pagaidām klimata pārmaiņu mazināšanā CCS neizmanto plaši. Tāpēc joprojām galvenā problēma saistīta ar izmaksu samazināšanu un ekonomiskās lietderības nodrošināšanu.

Kāpēc CCS pagaidām nav plaši izplatīta ES?

Plānoto demonstrējumu projektu īstenošana Eiropā ir izrādījusies sarežģītāka, nekā sākotnēji paredzēts. Šo situāciju ietekmējuši vairāki faktori, bet galvenais iemesls ir ilgtermiņa ekonomiskās lietderības trūkums un CCS tehnoloģiju izmaksas. Tā kā patlaban oglekļa cena ir ļoti zema un nav arī citu juridisku ierobežojumu vai stimulu, ekonomikas dalībnieki nav motivēti veikt ieguldījumus CCS jomā. Pret dažiem projektiem (kur paredzēta uzglabāšana uz sauszemes) sabiedrība ir paudusi spēcīgus iebildumus. Lai gan Eiropā, iespējams, ir pietiekama uzglabāšanas kapacitāte, tā nav pilnībā pieejama vai ar to saistītās struktūras neatrodas CO2 emisiju avotu tuvumā. Dažas dalībvalstis savā teritorijā ir nolēmušas aizliegt vai ierobežot CO2 uzglabāšanu. Turklāt, lai efektīvi savienotu CO2 avotus ar uztveršanas sistēmām, ir nepieciešama piemērota transporta infrastruktūra.

Kādas būs CCS izmaksas?

Kā norādīts nesen veiktos Kopīgā pētniecības centra novērtējumos, elektrostacija, kurā izmanto pirmās paaudzes CCS tehnoloģiju, varētu izmaksāt aptuveni par 60–100 % vairāk nekā līdzīga tradicionāla elektrostacija, atkarībā no izvēlētā uztveršanas tehnoloģiskā risinājuma. Tiklīdz tiks sākta CCS elektrostaciju ieviešana, izmaksas ļaus samazināt pētniecības un izstrādes pasākumi un apjomradīti ietaupījumi. Ar rūpnieciskiem lietojumiem saistītas CO2 uztveršanas izmaksu līmenis arī atšķirsies, taču daudzos gadījumos tas var būt zemāks nekā elektroenerģijas ražošanas jomā, jo dūmgāzēs ir lielāka CO2 koncentrācija.

CCS darbības izmaksu aplēses atšķiras atkarībā no kurināmā, tehnoloģijas un uzglabāšanas veida, taču vairumā gadījumu pašreizējo izmaksu aprēķini ir robežās no 30 līdz 100 eiro par tonnu uzglabātā CO2 (vidēji 40 eiro par tonnu neemitētā CO2 ogļu elektrostacijās, un 80 eiro par tonnu neemitētā CO2 dabasgāzes elektrostacijās, bet papildus jāņem vērā transportēšanas un uzglabāšanas izmaksas). Paredzams, ka šīs izmaksas ievērojami samazināsies, ja tehnoloģija izrādīsies komerciāli veiksmīga.

Plašākai informācijai: IP/13/272


Side Bar