Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

TAUSTATIEDOTE

Bryssel 27. maaliskuuta 2013

Neuvoa-antava tiedonanto hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin tulevaisuudesta Euroopassa

Mitä tarkoitetaan hiilidioksidin talteenotolla ja varastoinnilla?

Hiilidioksidin talteenotolla ja varastoinnilla (CCS) tarkoitetaan erilaisia tekniikoita, joiden avulla fossiilisia polttoaineita käyttävien teollisuuslaitosten hiilidioksidipäästöt (CO2) otetaan talteen, kuljetetaan sopivaan varastointipaikkaan ja sijoitetaan maanalaisiin kerrostumiin tarkoituksena poistaa ne ilmakehästä lopullisesti.

Miksi tarvitsemme hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia?

On välttämätöntä, että maapallon lämpötilan nousu pidetään alle kahdessa celsiusasteessa. Euroopan unioni on siksi sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 80–95 prosenttia vuoteen 2050 mennessä vuoden 1990 tasoihin verrattuna. On useita eri tapoja vähentää hiilidioksidipäästöjä. Esimerkiksi energiatehokkuutta voidaan parantaa tai käyttää enemmän uusiutuvia energiavaroja ja hiilidioksidipäästöttömiä energialähteitä. Energiankysyntä kuitenkin kasvaa jatkuvasti, ja se todennäköisesti tyydytetään suurelta osin fossiilisilla polttoaineilla. Siksi yksi todennäköinen hiilidioksidipäästöjen vähentämisvaihtoehto muiden joukossa tulee olemaan laajamittainen hiilidioksidin talteenotto ja varastointi.

Hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin merkitys ilmastonmuutoksen kustannustehokkaassa hillitsemisessä on vahvistettu energia-alan etenemissuunnitelma 2050:ssa ja etenemissuunnitelmassa kohti kilpailukykyistä vähähiilistä taloutta vuonna 2050. Näiden molempien komission vuonna 2011 julkaisemien suunnitelmien kaikkiin skenaarioihin liittyy hiilidioksidin talteenotto ja varastointi.

Mikä on tänään julkaistun tiedonannon tarkoitus?

Tänään julkaistussa tiedonannossa esitetään yhteenveto hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin kehittämisen tilanteesta ja esitetään ne syyt, joiden vuoksi teknologia ei ole ottanut edistysaskeleita Euroopassa vuonna 2007 kaavailtuun tahtiin. Tämän jälkeen tiedonannossa käsitellään eräitä mahdollisia vaihtoehtoja, joilla pyritään edistämään hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin varhaista demonstrointia ja varhaista käyttöönottoa Euroopassa ja lujittamaan sen pitkän aikavälin liiketaloudellisuutta. Myös sidosryhmien näkemyksiä kaivataan parhaasta poliittisesta kehyksestä sen varmistamiseksi, että demonstrointi sekä hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin hyödyntäminen – jos se on kaupallisesti ja teknisesti toteuttamiskelpoista – aloitetaan viipymättä.

Onko hiilidioksidin talteenotto ja varastointi teknisesti toteuttamisvalmista?

Maailmanlaajuisesti yli 20 pienimuotoista hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin demonstrointihankkeita on menestyksekkäästi käynnissä. Näistä kaksi on Euroopassa (Norjassa), mutta ei yhtään EU:n alueella. Useimmat niistä ovat teollisia sovelluksia, kuten öljyn ja kaasun käsittely tai kemikaalien tuotanto, jossa hiilidioksidi otetaan talteen kaupallisista syistä. Kahdeksan näistä hankkeista kattaa koko hiilidioksidin talteenotto- ja varastointiketjun, ja näistä puolestaan viidessä taloudellinen kannattavuus on varmistettu tehostamalla öljyn talteenottoa, jossa hiilidioksidia käytetään lisäämään raakaöljyn tuotantoa.

Hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia ei ole kuitenkaan vielä käytetty laajassa mittakaavassa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Kustannusten alentaminen ja liiketaloudellisuuden varmistaminen on näin ollen edelleen haaste.

Miksi hiilidioksidin talteenotto ja varastointi ei ole toistaiseksi saanut jalansijaa EU:ssa?

Kaavailtujen demonstrointihankkeiden toteuttaminen Euroopassa on osoittautunut alun perin arvioitua vaikeammaksi. Tämä johtuu useista tekijöistä, mutta suurin syy tilanteeseen ovat CCS-teknologian kustannukset sekä se, että pitkän aikavälin liiketoimintamalli puuttuu. Koska tätä nykyä hiilen hinta on erittäin alhainen ja koska ei ole muita oikeudellisia rajoituksia tai kannustimia, talouden toimijat eivät näe syytä investoida hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin. Eräät hankkeet (joissa kaavaillaan varastointia maissa) ovat törmänneet ankaraan julkiseen vastustukseen. Euroopassa luultavasti on riittävästi varastointikapasiteettia, mutta ongelmana on, että koko kapasiteetti ei ole käytettävissä tai se sijaitsee kaukana hiilidioksidipäästöjen aiheuttajista. Eräät jäsenvaltiot ovat päättäneet kieltää hiilidioksidin varastoinnin tai rajoittaa sitä kansallisten rajojensa sisäpuolella. Lisäksi tarvitaan kunnollinen liikenneinfrastruktuuri, jotta hiilidioksidin lähteet voidaan tehokkaasti yhdistää varastointipaikkoihin.

Mitä hiilidioksidin talteenotto ja varastointi maksaa?

Yhteisen tutkimuskeskuksen tuoreiden arvioiden mukaan ensimmäisen sukupolven CCS-voimalan odotetaan olevan noin 60–100 prosenttia kalliimpi kuin vastaavan perinteisen voimalan riippuen siitä, minkälainen hiilidioksidin talteenottoteknologia valitaan. CCS-voimaloiden käyttövaiheessa kustannukset kuitenkin alenevat T&K-toiminnan ja mittakaavaetujen ansiosta. Hiilidioksidin talteenoton kustannukset teollisten sovellusten osalta vaihtelevat niin ikään sovelluksen mukaan, mutta ne voivat monissa tapauksissa olla savukaasun korkean hiilidioksidipitoisuuden vuoksi alhaisempia kuin sähköntuotannossa.

Arviot hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin käyttökustannuksista vaihtelevat polttoaineen, teknologian ja varastoinnin tyypin mukaan, mutta useimpien laskelmien mukaan ne sijoittuvat tällä hetkellä 30–100 euron välille varastoitua hiilidioksiditonnia kohden (keskimäärin 40 euroa jokaista ehkäistyä hiilidioksiditonnia kohden hiilivoimalaitoksissa ja 80 euroa jokaista ehkäistyä hiilidioksiditonnia kohden maakaasuvoimaloissa). Lisäksi on otettava huomioon kuljetus- ja varastointikustannukset. Kustannusten odotetaan kuitenkin laskevan huomattavasti, kun teknologian toimivuus osoitetaan kaupallisessa mittakaavassa.

Lisätietoja: IP/13/272


Side Bar