Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Βρυξέλλες, 27 Μαρτίου 2013

Ανακοίνωση στο πλαίσιο διαβούλευσης για το μέλλον των τεχνολογιών δέσμευσης και αποθήκευσης CO2 στην Ευρώπη

Τι είναι η "δέσμευση και αποθήκευση CO2";

Με τον όρο "δέσμευση και αποθήκευση CO2" (carbon capture and storage - CCS) εννοούμε ένα σύνολο τεχνολογιών ("τεχνολογίες CCS") με τις οποίες το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) που εκπέμπουν οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα δεσμεύεται, μεταφέρεται σε κατάλληλους χώρους και αποθηκεύεται σε υπόγειους γεωλογικούς σχηματισμούς με στόχο την οριστική απομάκρυνσή του από την ατμόσφαιρα.

Γιατί χρειαζόμαστε τις τεχνολογίες CCS;

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευθεί να μειώσει μέχρι το 2050 τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 80-95 % σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, καθώς είναι αναγκαίο να περιοριστεί η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη κάτω από 2 βαθμούς. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να επιτύχουμε τη μείωση των ανθρακούχων εκπομπών, όπως η βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση και η μεγαλύτερη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ενεργειακών πηγών χωρίς άνθρακα. Ωστόσο, με δεδομένη την ολοένα αυξανόμενη ζήτηση ενέργειας, η οποία πιθανόν να καλυφθεί σε μεγάλο βαθμό από ορυκτά καύσιμα, η διάδοση των τεχνολογιών CCS αναμένεται ότι θα είναι μία από τις αναγκαίες λύσεις για τον περιορισμό των ανθρακούχων εκπομπών.

Ο ρόλος των τεχνολογιών αυτών στον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής με οικονομικά βιώσιμο τρόπο επισημαίνεται και στον "Ενεργειακό χάρτη πορείας 2050" καθώς και στον "Χάρτη πορείας για τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών το 2050", τους οποίους δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2011 και στους οποίους όλα τα σενάρια προϋποθέτουν τη χρήση τεχνολογιών CCS.

Ποιος είναι ο σκοπός της ανακοίνωσης που δημοσιεύεται σήμερα;

Η σημερινή ανακοίνωση συνοψίζει την παρούσα κατάσταση όσον αφορά την ανάπτυξη των τεχνολογιών CCS και επισημαίνει τους λόγους που εμπόδισαν τις συγκεκριμένες τεχνολογίες να αναπτυχθούν στην Ευρώπη με τους ρυθμούς που είχαν αρχικά προβλεφθεί το 2007. Στη συνέχεια, η ανακοίνωση εξετάζει πιθανές λύσεις για την ταχεία επίδειξη και έγκαιρη εφαρμογή των τεχνολογιών αυτών στην Ευρώπη, καθώς και για την ενίσχυση της εμπορικής τους βιωσιμότητας μακροπρόθεσμα. Ευπρόσδεκτες θα είναι οι απόψεις των ενδιαφερομένων για το ποιο θεωρούν καταλληλότερο πλαίσιο πολιτικής, ώστε να προχωρήσει χωρίς άλλη καθυστέρηση η επίδειξη και περαιτέρω ανάπτυξη των συγκεκριμένων τεχνολογιών, εφόσον αυτές κριθούν βιώσιμες από εμπορική και τεχνική άποψη.

Πόσο ώριμες από τεχνική άποψη είναι οι τεχνολογίες CCS;

Σε παγκόσμιο επίπεδο, εφαρμόζονται με επιτυχία πάνω από 20 σχέδια μικρής κλίμακας για την επίδειξη τεχνολογιών CCS, από τα οποία τα δύο βρίσκονται στην Ευρώπη (Νορβηγία) και κανένα σε χώρα της ΕΕ. Τα περισσότερα από αυτά είναι βιομηχανικές εφαρμογές, όπως η επεξεργασία πετρελαίου και φυσικού αερίου και η παραγωγή χημικών προϊόντων, οι οποίες δεσμεύουν το διοξείδιο του άνθρακα για εμπορικούς σκοπούς. Οκτώ από τα σχέδια αυτά καλύπτουν ολόκληρη την αλυσίδα δέσμευσης και αποθήκευσης CO2, και τα πέντε από αυτά είναι οικονομικά βιώσιμα χάρη στη βελτιωμένη ανάκτηση του πετρελαίου, όπου το CO2 χρησιμοποιείται για την αύξηση της εξόρυξης αργού πετρελαίου.

Παρόλ' αυτά, οι τεχνολογίες CCS δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί σε μεγάλη κλίμακα για τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Στόχος παραμένει, συνεπώς, η μείωση του κόστους και η εξασφάλιση της εμπορικής τους βιωσιμότητας.

Γιατί οι τεχνολογίες CCS δεν έχουν ακόμα διαδοθεί στην ΕΕ;

Η εφαρμογή των σχεδίων επίδειξης που προβλέπονταν στην Ευρώπη αποδείχτηκε δυσκολότερη από ό, τι είχε αρχικά προβλεφθεί. Αυτό οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, κυρίως όμως στην έλλειψη εμπορικού ενδιαφέροντος μακροπρόθεσμα και στο κόστος των τεχνολογιών CCS. Με τις σημερινές πολύ χαμηλές τιμές άνθρακα, και χωρίς περαιτέρω νομικούς περιορισμούς ή κίνητρα, οι επιχειρήσεις δεν δείχνουν ενδιαφέρον να επενδύσουν στις τεχνολογίες αυτές. Ορισμένα σχέδια (που προβλέπουν τη χερσαία αποθήκευση) αντιμετώπισαν τη σθεναρή αντίδραση του κοινού. Παρόλο που πιθανότατα υπάρχει επαρκής αποθηκευτική ικανότητα στην Ευρώπη, δεν είναι όλοι οι αποθηκευτικοί χώροι προσβάσιμοι ούτε βρίσκονται όλοι κοντά σε εγκαταστάσεις που εκπέμπουν CO2. Ορισμένα κράτη μέλη αποφάσισαν να απαγορεύσουν ή να περιορίσουν την αποθήκευση CO2 στην επικράτειά τους. Επιπλέον, χρειάζεται κατάλληλη υποδομή μεταφορών για την αποτελεσματική σύνδεση των πηγών εκπομπής CO2 με τους χώρους αποθήκευσης.

Πόσο θα στοιχίσουν οι τεχνολογίες CCS;

Σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών, η πρώτη γενιά σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με τεχνολογίες CCS αναμένεται να στοιχίζουν περίπου 60-100 % περισσότερο από τους αντίστοιχους συμβατικούς σταθμούς, ανάλογα με τις τεχνολογίες που επιλέγονται. Μόλις οι σταθμοί αυτοί αρχίσουν να λειτουργούν, το κόστος τους θα μειωθεί χάρη στις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης και στη δημιουργία οικονομιών κλίμακας. Επίσης, το κόστος της δέσμευσης CO2 για τις βιομηχανικές εφαρμογές θα ποικίλλει ανάλογα με την εφαρμογή, σε πολλές περιπτώσεις, όμως, μπορεί να είναι χαμηλότερο από το κόστος ηλεκτροπαραγωγής λόγω της υψηλότερης συγκέντρωσης CO2 στα καυσαέρια.

Οι εκτιμώμενες λειτουργικές δαπάνες ποικίλλουν ανάλογα με το είδος του καυσίμου, της τεχνολογίας και της αποθήκευσης, αλλά οι περισσότεροι υπολογισμοί όσον αφορά τις τρέχουσες δαπάνες κυμαίνονται μεταξύ 30-100 ευρώ/αποθηκευόμενο τόνο CO2 (κατά μέσο όρο 40 ευρώ/αποθηκευόμενο τόνο CO2 για τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα, και 80 ευρώ/αποθηκευόμενο τόνο CO2 για τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο. Θα πρέπει επίσης να συνυπολογιστούν το κόστος μεταφοράς και αποθήκευσης.) Οι παραπάνω δαπάνες αναμένεται να μειωθούν σημαντικά μόλις η τεχνολογία καταξιωθεί σε εμπορικό επίπεδο.

Για περισσότερες πληροφορίες: IP/13/272


Side Bar