Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

MEMO

Bruxelles, den 27. marts 2013

Høringsmeddelelse om fremtidens CO2-opsamling og ‑lagring i Europa

Hvad er CO2-opsamling og -lagring (CCS)?

CO2-opsamling og -lagring er baseret på teknologi, der opsamler den CO2, der udledes af industrianlæg, når de forbrænder fossile brændstoffer. Herefter transporteres det til et egnet deponeringssted i underjordiske geologiske formationer med henblik på at fjerne det endeligt fra atmosfæren.

Hvorfor har vi behov for CCS?

Den Europæiske Union har givet tilsagn om at reducere drivhusgasemissionerne med 80‑95 % inden 2050 i forhold til 1990-niveauet, afhængigt af hvad det kræver at begrænse stigningen i verdenstemperaturen til under 2 grader. Der er flere måder at reducere CO2‑udslip på, herunder ved mere energieffektivitet og øget anvendelse af vedvarende energi og kulstoffrie energikilder. I forbindelse med den øgede efterspørgsel på energi, som i høj grad vil blive mødt af fossile brændstoffer, vil det dog sandsynligvis være nødvendigt at indføre CCS bredt for at begrænse virkningerne for miljøet.

Både energikøreplanen for 2050 og køreplanen for omstilling til en konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi i 2050, som blev offentliggjort af Kommissionen i 2011, fremhævede anvendelsen af CCS som et omkostningseffektivt middel til at modvirke klimaændringer, idet alle løsningsscenarierne omhandler CCS.

Hvad er formålet med dagens meddelelse?

Den meddelelse, der offentliggøres i dag, beskriver kort den aktuelle udvikling inden for CCS og identificerer de hindringer, der har været for store teknologiske fremskridt i Europa som forventet i 2007. Derudover drøftes nogle af mulighederne for at fremme den rettidige demonstration og indførelse af CCS i Europa, og for hvordan man skaber en længerevarende business case. De interesserede parter er velkomne til at give deres input til, hvordan man skaber de bedste rammer for at sikre, at denne demonstration og videre indførelse af CCS kan finde sted hurtigst muligt, hvis det viser sig at være kommercielt og teknisk holdbart.

Hvor teknisk moden er CCS?

I øjeblikket er der mere end 20 velfungerende mindre CCS-demonstrationsprojekter i gang på verdensplan, hvoraf to finder sted i Europa (i Norge), men ingen i EU. De fleste foregår i industrielt øjemed, f.eks. i forbindelse med forarbejdning af olie og gas eller kemiske fremstillingsprocesser, som opsamler CO2 af kommercielle hensyn. Otte af disse projekter gennemfører hele CCS-kæden, hvoraf fem er økonomisk mulige ved en forbedret olieudvinding, hvor CO2 anvendes til at øge udvindingen af råolie.

CSS er dog endnu ikke blevet brugt i stor skala som middel til at modvirke klimaændringerne. Det er derfor stadig en udfordring at nedbringe omkostningerne og skaffe en egnet business case.

Hvorfor har CCS endnu ikke vundet indpas i EU?

Gennemførelsen af de planlagte demonstrationsprojekter i Europa har vist sig at være en større udfordring end forventet. Dette skyldes flere ting, men hovedsageligt mangelen på en længere business case og omkostningerne forbundet med CCS-teknologi. De aktuelle CO2-priser er meget lave, og uden anden form for retlige bindinger eller incitamenter er der ingen fornuftig grund til at investere i CCS. Nogle projekter (dem, der omhandler oplagring på landjorden) har vakt stor offentlig modstand. Der findes muligvis egnede oplagringsmuligheder i Europa, men de er ikke alle tilgængelige eller tæt beliggende på CO2‑udlederne. Nogle medlemsstater har besluttet at forbyde eller begrænse CO2‑oplagring på deres nationale område. Samtidig er der behov for en egnet transportinfrastruktur, der effektivt kan forbinde CO2-kilderne til CO2-drænene.

Hvor meget vil CCS koste?

Ifølge de seneste vurderinger fra Det Fælles Forskningscenter forventes førstegenerations CCS-kraftværker at være ca. 60-100 % dyrere end et lignende almindeligt kraftværk, afhængigt af den kulstofadskillelsesteknologi der anvendes. Så snart der opstilles flere CCS-kraftværker, vil omkostningerne takket være FoU og stordriftsfordele falde. Industrianlæggenes omkostninger ved CO2-opsamling vil også variere alt efter anvendelse, men kan i flere tilfælde være lavere end ved elproduktion på grund af den højere koncentration af CO2 i røggas.

De angivne skøn over de operationelle omkostninger ved CCS er forskellige afhængigt af typen af brændstof, teknologi og oplagring, men de fleste skøn over løbende omkostninger ligger på 30-100 EUR pr. ton CO2, der oplagres (ca. 40 EUR pr. ton CO2 mindre for kulkraftværker og 80 EUR pr. ton CO2 mindre for naturgasfyrede kraftværker. Derudover skal der tages højde for omkostningerne i forbindelse med transport og oplagring). Disse omkostninger forventes at falde væsentligt, efterhånden som de kommercielle fordele ved denne teknologi bliver åbenlyse.

Yderligere oplysninger: IP/13/272


Side Bar