Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Информационна бележка

Брюксел, 27 март 2013 г.

Консултативно съобщение относно бъдещето на улавянето и съхранението на въглерод в Европа

Какво е улавяне и съхранение на въглерод (УСВ)?

Улавянето и съхранението на въглерод (УСВ) е набор от технологии, които улавят въглеродния диоксид (CO2), изпускан от промишлените инсталации, работещи на изкопаеми горива, транспортират го до подходящо място за съхранение, и го съхраняват в подземни геоложки обекти, с цел отстраняването му за постоянно от атмосферата.

Защо имаме нужда от УСВ?

Европейският съюз се е ангажирал с намаляване на емисиите на парников газов с 80—95 % до 2050 г. в сравнение с нивата от 1990 г., защото е необходимо покачването на световните температури да се ограничи под 2 градуса. Съществуват няколко начина за постигане на декарбонизация, които включват енергийна ефективност, повишено използване на възобновяеми енергии и безвъглеродни източници на енергия. При това, в контекста на нарастващото търсене на енергия, което вероятно ще бъде задоволено в огромната си част от изкопаеми горива, широкото въвеждане на УСВ вероятно ще бъде един от необходимите варианти за смекчаване на изменението на климата.

Ролята на УСВ за ефективно спрямо разходите смекчаване на изменението на климата беше потвърдена от Енергийната пътна карта за периода до 2050 г. и от Пътната карта за постигане до 2050 г. на конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна интензивност, и двете публикувани от Европейската комисия през 2011 г., като всички сценарии в тях са свързани с използването на УСВ.

Каква е целта на публикуваното днес съобщение?

Днешното съобщение обобщава състоянието на развитие на УСВ и идентифицира пречките, които не позволиха на технологията да навлезе в Европа с темпа, предвиден първоначално през 2007 г. Съобщението разглежда също така някои от възможните варианти за насърчаване на навременното демонстриране и ранното разгръщане на УСВ в Европа и укрепването на неговата дългосрочна стопанска обосновка. Добре дошли са вижданията на заинтересованите страни за това коя би била най-добрата рамка за политиката, за да се осигури, без повече отлагане, осъществяването на демонстрационни проекти, както и по-нататъшното разгръщане на УСВ, ако бъде доказано, че УСВ е търговски и технически осъществимо.

Колко зряло технически е УСВ?

В света работят успешно повече от 20 демонстрационни проекта за УСВ в малък мащаб, като два от тях са в Европа (в Норвегия), и нито един на територията на ЕС. Повечето от тях са промишлени приложения, такива като преработката на нефт и газ или химическото производство, като улавянето на CO2 е по търговски причини. Осем от тези проекти са с пълната верига на УСВ, като пет от тях са икономически осъществими благодарение на подобреното извличане на нефта от находищата, при които СО2 се използва за увеличаване на добива на суров нефт.

Въпреки това, УСВ все още не е използвано в голям мащаб за смекчаване на изменението на климата. Поради това, снижаването на разходите и осигуряването на стопанска обосновка продължават да бъдат предизвикателство.

Защо УСВ все още не е спечелило позиции в ЕС?

Изпълнението на предвидените демонстрационни проекти в Европа се оказа по-трудно от първоначално предвиденото. Това се дължи на редица фактори, но основните от тях са главно липсата на дългосрочна стопанска обосновка, както и стойността на технологиите за УСВ. При сегашните цени на въглеродните емисии, които са много ниски, както и без никакви други правни ограничения или стимули, икономическите оператори нямат стимул да инвестират в УСВ. Някои проекти (тези, които предвиждат съхранение на сушата) се сблъскаха със силна обществена опозиция. Въпреки че в Европа вероятно съществува достатъчно капацитет за съхранение, не целият капацитет е достъпен или разположен в близост до източници на емисии на CO2. Някои държави членки решиха да забранят или ограничат съхранението на CO2 на техните национални територии. В допълнение, необходима е подходяща транспортна инфраструктура за ефикасното свързване на източниците на CO2 с поглъщателите.

Колко ще струва УСВ?

Според последните оценки на Съвместния изследователски център, първото поколение електроцентрали с УСВ се очаква да бъдат с около 60—100 % по-скъпи, отколкото подобна конвенционална електроцентрала, в зависимост от избраната технологии за улавяне. След като започне използването на електроцентрали с УСВ, разходите ще се понижат, благодарение на ИРД и на икономии от мащаба. Разходите за улавяне на CO2 от промишлени приложения ще варират също в зависимост от приложението, но могат в много случаи да бъдат по-ниски от тези при производството на електроенергия, поради по-високата концентрация на СО2 в димните газове.

Оценките за експлоатационните разходи на УСВ варират, в зависимост от горивото, технологиите и вида съхранение, но повечето изчисления по текущи цени попадат в интервала 30—100 EUR/тон съхранен CO2 (средно 40 EUR/тон избегнати емисии на CO2  за въглищни електроцентрали; и 80 EUR/тон избегнати емисии на CO2 за електроцентрали на природен газ. В допълнение, трябва да бъдат отчетени разходите за транспорт и съхранение). Тези разходи се очаква значително да намалеят, след като технологията се докаже в търговски мащаб.

За допълнителна информация: IP/13/272


Side Bar