Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

MEMO

Brusel 27. marca 2013

Otázky a odpovede: zelená kniha týkajúca sa politického rámca v oblasti klímy a energetiky do roku 2030

Aké sú hlavné ciele tohto rámca?

Hlavnými cieľmi tohto rámca je znížiť emisie skleníkových plynov, zabezpečiť dodávky energie a podporovať rast, konkurencieschopnosť a zamestnanosť prostredníctvom špičkových technológií a nákladovo efektívneho prístupu.

Čo sa zmenilo od stanovenia cieľov pre rok 2020?

Medzi najdôležitejšie zmeny patria zmeny v hospodárstve, rozvoj nových technológií, ktoré vedú k výrobe nových druhov energie, vývoj z hľadiska cien a pokrok vo výskume.

Prečo je včasná dohoda týkajúca sa politického rámca v oblasti klímy a energetiky do roku 2030 dôležitá?

 1. Po prvé, dlhé investičné cykly znamenajú, že infraštruktúra financovaná v najbližších rokoch bude slúžiť aj v roku 2030 a v ďalších rokoch. Investori preto potrebujú získať istotu, že určité ciele a politiky budú stále v platnosti.

 2. Po druhé, objasnením cieľov do roku 2030 sa podporí pokrok smerom ku konkurencieschopnému hospodárstvu a bezpečnému energetickému systému, pretože sa vytvorí ešte väčší dopyt po energeticky účinných a nízkouhlíkových technológiách a podporí sa výskum, vývoj a inovácie, ktoré môžu vytvoriť nové možnosti pre rast a zamestnanosť.

 3. Po tretie, na konci roka 2015 sa očakáva prijatie medzinárodnej dohody o zmene klímy. Predtým sa EÚ bude musieť dohodnúť na množstve otázok vrátane určenia vlastných ambicióznych cieľov pre rok 2030, aby sa mohla aktívne zapojiť do spolupráce s inými krajinami.

Aké ciele sa v oblasti klímy a energetiky sa stanovili do roku 2020?

Súčasný politický rámec je založený na troch politických cieľoch, ktoré sa musia dosiahnuť v EÚ do roku 2020:

 1. 20 % zníženie emisií skleníkových plynov v porovnaní s úrovňou z roku 1990

 2. 20 % podiel energie z obnoviteľných zdrojov z celkovej spotreby energie

 3. 20 % úspora spotreby energie z primárnych energetických zdrojov (v porovnaní s predpokladmi pred uzavretím dohody o cieľoch v oblastí klímy a energetiky pre rok 2020).

Čo z týchto cieľov sa už dosiahlo?

 1. Odhaduje sa, že v roku 2011 boli emisie skleníkových plynov na území EÚ o 16 % nižšie ako v roku 1990, ale zároveň HDP od roku 1990 narástol o 48 %.

 2. V roku 2010 bol podiel energie z obnoviteľných zdrojov na spotrebe energie 12,7 %, pričom v roku 2005 to bolo 8,5 %.

 3. Spotreba primárnej energie dosiahla vrchol v rokoch 2005/2006 a pohybovala sa okolo hodnoty 1 825 miliónov ton ropného ekvivalentu (Mtoe). Odvtedy pozvoľna klesá a v roku 2011 sa ustálila na hodnote 1 730 Mtoe.

Aké sú hlavné otázky v tejto konzultácii?

Zelená kniha otvára konzultáciu so zainteresovanými stranami o mnohých otázkach, ktoré sú pre rámec do roku 2030 dôležité. Ide napr. o tieto otázky:

 1. Aké ponaučenie vyplýva zo skúseností s existujúcim rámcom?

 2. Aké ciele v oblasti klímy a energetiky by sa mohli stanoviť na rok 2030?

 3. Ako zabezpečiť súdržnosť medzi jednotlivými nástrojmi politiky ?

 4. Ako najlepšie koncipovať politiky, aby prispeli ku konkurencieschopnosti EÚ a k bezpečnosti dodávok energie?

 5. Ako možno zohľadniť odlišné schopnosti jednotlivých členských štátov konať ?

Aké sú hlavné zistenia pre rok 2030 uvedené v Pláne postupu v energetike do roku 2050 a pláne prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo v roku 2050?

V scenároch predložených v pláne postupu v energetike do roku 2050 a pláne prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo v roku 2050 sa uvádza, že:

 1. emisie skleníkových plynov v EÚ je potrebné znížiť o 40 % v porovnaní s úrovňou v roku 1990, aby sa podarilo dosiahnuť zníženie skleníkových plynov o 80 - 95 % do roku 2050, čo zodpovedá redukcii, ku ktorej musí dôjsť vo všetkých priemyselných krajinách ako celku, aby sa dosiahol medzinárodne dohodnutý cieľ udržať globálne otepľovanie pod hodnotou 2 °C .

 2. Vyšší podiel energie z obnoviteľných zdrojov, zlepšenie energetickej účinnosti a lepšia a inteligentnejšia energetická infraštruktúra sú pre transformáciu energetického systému EÚ jasnou voľbou.

 3. Podľa predpovedí sa ceny energie do roku 2030 zvýšia bez ohľadu na ďalšie rozsiahle znižovanie emisií uhlíka v energetickom systéme . To je z veľkej časti spôsobené investíciami do energetického systému, ku ktorým by aj tak muselo dôjsť.

Ďalšie informácie: IP/13/272.


Side Bar