Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

NOTATKA

Bruksela, dnia 27 marca 2013 r.

Pytania i odpowiedzi: Zielona księga w sprawie ram polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030

Jakie są główne cele ram polityki?

Najważniejsze cele to zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii oraz wspieranie wzrostu gospodarczego, konkurencyjności i tworzenia miejsc pracy dzięki podejściu opartemu na zaawansowanej technologii i gospodarności.

Jakie zmiany zaszły od momentu wyznaczenia celów na 2020 r.?

Do najważniejszych należą zmiany w gospodarce, rozwój technologii umożliwiający produkcję nowych rodzajów energii, zmiana sytuacji cenowej i postęp w badaniach naukowych.

Dlaczego szybkie porozumienie w sprawie ram polityki klimatycznej i energetycznej do roku 2030 jest ważne?

 1. Po pierwsze, długie cykle inwestycyjne sprawiają, że infrastruktura, w którą dziś inwestujemy, będzie nadal wykorzystywana w 2030 r. i później. Inwestorzy muszą mieć zatem jasny obraz celów i polityki, która będzie realizowana w przyszłości.

 2. Po drugie, jasne określenie celów na 2030 r. będzie sprzyjać postępowi w kierunku konkurencyjnej gospodarki i bezpiecznego systemu energetycznego, poprzez zwiększenie zapotrzebowania na wydajne technologie niskoemisyjne oraz stymulowanie badań naukowych, rozwoju i innowacji, co może stworzyć nowe możliwości wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

 3. Po trzecie, przed końcem 2015 r. spodziewane jest zawarcie międzynarodowego porozumienia w sprawie zmian klimatu. Przed tą datą, aby móc aktywnie współdziałać z innymi krajami UE będzie musiała uzgodnić szereg kwestii, w tym określić własne cele, które zamierza zrealizować do 2030 r.

Jakie cele w zakresie klimatu i energii UE zamierza osiągnąć do 2020 r.?

Obecne ramy polityki zostały zbudowane wokół trzech głównych celów, które mają zostać zrealizowane w UE do 2020 r.:

 1. 20 proc. redukcja emisji gazów cieplarnianych w stosunku do poziomu z 1990 r.,

 2. 20 proc. zużywanej energii ma pochodzić ze źródeł odnawialnych,

 3. 20 proc. oszczędności w zużyciu energii pierwotnej (w stosunku do prognoz sprzed porozumienia w zakresie energii i klimatu w okresie do 2030 r.).

Co dotychczas udało się osiągnąć?

 1. W 2011 r. szacowana emisja gazów cieplarnianych w UE wyniosła o 16 proc. mniej niż w 1990 r., podczas gdy PKB wzrósł od 1990 r. o 48 proc.

 2. W 2010 r. udział energii odnawialnej w ogólnym zużyciu energii wyniósł 12,7 proc. w porównaniu z 8,5 proc. w 2005 r.

 3. Najwyższy poziom zużycia energii pierwotnej wystąpił w latach 2005–2006 i wyniósł około 1825 mln ton ekwiwalentu ropy naftowej (Mtoe). Od tego czasu nieco się obniżył i w 2011 r. osiągnął 1730 Mtoe.

Jakie są najważniejsze punkty konsultacji?

Celem zielonej księgi jest skonsultowanie z zainteresowanymi stronami szeregu zagadnień istotnych dla ram prawnych do 2030 r., w tym:

 1. Jakie wnioski można wyciągnąć z doświadczeń z obecnymi ramami prawnymi?

 2. Jakie cele w zakresie klimatu i energii można ustalić na rok 2030?

 3. W jaki sposób zapewnić spójność między różnymi instrumentami polityki?

 4. W jaki sposób opracować politykę najbardziej przyczyniającą się do konkurencyjności UE i bezpieczeństwa zaopatrzenia w energię?

 5. W jaki sposób można uwzględnić różne możliwości działania państw członkowskich?

Jakie są najważniejsze ustalenia w odniesieniu do 2030 r. zawarte w planie działania w dziedzinie energii do roku 2050 i w planie działania na rzecz gospodarki niskoemisyjnej do roku 2050?

Scenariusze przedstawione w planie działania w dziedzinie energii i planie działania na rzecz gospodarki niskoemisyjnej do roku 2050 sugerują, że:

 1. unijne emisje gazów cieplarnianych będą musiały zostać zmniejszona o 40 proc. w stosunku do poziomu z 1990 r., aby umożliwić zmniejszenie do 2050 r. emisji gazów cieplarnianych o 80-95 proc., zgodnie z niezbędną redukcją poziomów emisji, której mają dokonać kraje uprzemysłowione w celu osiągnięcia uzgodnionego na szczeblu międzynarodowym celu ograniczenia globalnego ocieplenia do 2°C.

 2. Większy udział energii odnawialnej, wyższa efektywność energetyczna i lepsza, bardziej inteligentna infrastruktura energetyczna są niezbędnymi elementami przekształcenia systemu energetycznego UE.

 3. W okresie do 2030 r. przewiduje się wzrost cen energii, niezależnie od znacznej dekarbonizacji systemu energetycznego. Jest to w dużej mierze związane z inwestycjami w system energetyczny, które będą konieczne w każdym wypadku.

Więcej informacji: IP/13/272.


Side Bar