Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

MEMO

Βρυξέλλες, 27 Μαρτίου 2013

Ερωτήσεις και απαντήσεις: Πράσινη βίβλος σχετικά με ένα πλαίσιο για τις πολιτικές για το κλίμα και την ενέργεια με ορίζοντα το 2030

Ποιοι είναι οι κύριοι στόχοι του εν λόγω πλαισίου;

Οι κύριοι στόχοι είναι η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, ο ασφαλής ενεργειακός εφοδιασμός και η τόνωση της ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης μέσω μιας αποτελεσματικής από πλευράς κόστους προσέγγισης, η οποία θα στηρίζεται στη χρήση προηγμένης τεχνολογίας.

Ποιες μεταβολές έχουν επέλθει μετά τον καθορισμό των στόχων για το 2020;

Στις σημαντικότερες μεταβολές περιλαμβάνονται ορισμένες αλλαγές στην οικονομία, νέες τεχνολογικές εξελίξεις, οι οποίες επιτρέπουν την παραγωγή νέων τύπων ενέργειας, εξελίξεις στο πεδίο των τιμών και εξελίξεις στον τομέα της έρευνας.

Για ποιον λόγο είναι σημαντικό να επιτευχθεί σύντομα συμφωνία σχετικά με ένα πλαίσιο για τις πολιτικές για το κλίμα και την ενέργεια με ορίζοντα το 2030;

 1. Πρώτον, οι μακροχρόνιοι επενδυτικοί κύκλοι σημαίνουν ότι οι υποδομές που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν στο εγγύς μέλλον θα εξακολουθούν να υφίστανται το 2030 και πέραν αυτού. Ως εκ τούτου, οι επενδυτές πρέπει να γνωρίζουν με βεβαιότητα τους στόχους και τις πολιτικές που θα ακολουθούνται στο μέλλον.

 2. Δεύτερον, η αποσαφήνιση των στόχων που τίθενται για το 2030 θα συμβάλει στην πρόοδο όσον αφορά την επίτευξη μιας ανταγωνιστικής οικονομίας και ενός ασφαλούς συστήματος ενέργειας, με την αύξηση της ζήτησης για αποτελεσματικές τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα, καθώς και με την προώθηση της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας, η οποία είναι ικανή να προσπορίσει νέες ευκαιρίες για απασχόληση και ανάπτυξη.

 3. Τρίτον, μέχρι τα τέλη του 2015 αναμένεται να επιτευχθεί διεθνής συμφωνία για το θέμα τις κλιματικής αλλαγής. Έως τότε, η ΕΕ θα πρέπει να συμφωνήσει επί μιας σειράς ζητημάτων, περιλαμβανομένου του βαθμού φιλοδοξίας που επιθυμεί η ίδια για τον εαυτό της με ορίζοντα το 2030, έτσι ώστε να αναλάβει ενεργό δράση από κοινού με άλλες χώρες.

Ποιοι είναι οι στόχοι της ΕΕ για το 2020 όσον αφορά το κλίμα και την ενέργεια;

Το τρέχον πλαίσιο πολιτικής στηρίζεται σε τρεις γενικούς στόχους, οι οποίοι θα πρέπει να επιτευχθούν εντός των συνόρων της ΕΕ έως το 2020:

 1. μείωση κατά 20% των εκπομπών αερίου θερμοκηπίου σε σύγκριση με το επίπεδο του 1990·

 2. επίτευξη ποσοστού 20% για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας επί του συνόλου της κατανάλωσης ενέργειας·

 3. επίτευξη εξοικονόμησης 20% όσον αφορά την κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας (σε σύγκριση με τις προβλέψεις προ της συμφωνίας σχετικά με τους στόχους για το κλίμα και την ενέργεια για το 2020).

Τι έχει επιτευχθεί ήδη σε σχέση με τους προαναφερθέντες στόχους;

 1. Το 2011, οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου της ΕΕ εκτιμάται ότι ήταν κατά 16% χαμηλότερες σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, ενώ το ΑΕΠ έχει αυξηθεί κατά 48% από το 1990.

 2. Το 2010, το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας επί της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας ήταν 12,7% έναντι 8,5% το 2005.

 3. Η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας άγγιξε την υψηλότερη τιμή της το 2005/2006, ήτοι περίπου 1825 εκατομμύρια τόνοι ισοδύναμου πετρελαίου (Mtoe). Έκτοτε έχει καταγράψει ελαφρά μείωση, με αποτέλεσμα να διαμορφωθεί σε 1730 Mtoe το 2011.

Ποια είναι τα βασικά ζητήματα στο πλαίσιο της παρούσας διαβούλευσης;

Μέσω της πράσινης βίβλου επιδιώκεται να καταγραφούν οι απόψεις των ενδιαφερομένων επί μιας σειράς σημαντικών ζητημάτων που σχετίζονται με το πλαίσιο για το 2030, περιλαμβανομένων των εξής:

 1. Ποια διδάγματα μπορούν να αντληθούν από την πείρα που έχει αποκτηθεί σε σχέση με το υφιστάμενο πλαίσιο;

 2. Ποιοι στόχοι για το κλίμα και την ενέργεια θα μπορούσαν να καθορισθούν για το 2030;

 3. Πώς μπορεί να διασφαλισθεί η συνεκτικότητα μεταξύ των διαφόρων μέσων πολιτικής;

 4. Πώς είναι δυνατό να συγκεκριμενοποιηθούν με βέλτιστο τρόπο οι πολιτικές, έτσι ώστε να συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα και τον ασφαλή ενεργειακό εφοδιασμό της ΕΕ;

 5. Με ποιον τρόπο μπορεί να ληφθεί υπόψη η διαφορετική ικανότητα ανάληψης δράσης των επιμέρους κρατών μελών;

Ποια είναι τα κύρια συμπεράσματα για το 2030 του «Χάρτη πορείας για την ενέργεια με ορίζοντα το 2050» και του «Χάρτη πορείας για χαμηλές εκπομπές άνθρακα με ορίζοντα το 2050»;

Τα σενάρια που παρουσιάζονται στον «Χάρτη πορείας για την ενέργεια με ορίζοντα το 2050» και στον «Χάρτη πορείας για χαμηλές εκπομπές άνθρακα με ορίζοντα το 2050» οδηγούσαν στα ακόλουθα συμπεράσματα:

 1. οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου της ΕΕ θα πρέπει να μειωθούν κατά 40% σε σύγκριση με τα επίπεδα 1990 προκειμένου να είναι δυνατή η επίτευξη του στόχου για μείωση των εκπομπών αυτών κατά 80-95% έως το 2050, με γνώμονα τις μειώσεις που πρέπει να επέλθουν από πλευράς βιομηχανικών χωρών ως ομάδας έτσι ώστε να επιτευχθεί ο διεθνώς συμφωνηθείς στόχος για τον περιορισμό της παγκόσμιας αύξησης της θερμοκρασίας σε 2°C.

 2. Η αύξηση των μεριδίων που αντιπροσωπεύουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι βελτιώσεις στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης και η συγκρότηση καλύτερων και «εξυπνότερων» υποδομών ενέργειας αποτελούν επιλογές αδιαμφισβήτητης ωφελιμότητας για τον μετασχηματισμό του συστήματος ενέργειας της ΕΕ.

 3. Οι τιμές της ενέργειας προβλέπεται να αυξηθούν κατά το χρονικό διάστημα μέχρι το 2030, είτε υπάρξει είτε όχι αξιόλογη απαλλαγή του συστήματος ενέργειας από τις εκπομπές άνθρακα. Τούτο οφείλεται κατά μεγάλο μέρος σε επενδύσεις στο σύστημα ενέργειας οι οποίες θα ήταν αναγκαίο να πραγματοποιηθούν ούτως ή άλλως.

Για περισσότερες πληροφορίες: IP/13/272.


Side Bar