Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

ZPRÁVA

Brusel 27. března 2013

Odpovědi na otázky k zelené knize týkající se rámce pro politiku v oblasti změny klimatu a energetickou politiku do roku 2030

Jaké jsou hlavní cíle tohoto rámce?

Hlavními cíli je snížit emise skleníkových plynů, zajistit dodávky energie a podporovat růst, konkurenceschopnost a zaměstnanost prostřednictvím přístupu založeném na vyspělých technologiích a efektivitě nákladů.

K jakým změnám došlo od stanovení cílů roku 2020?

K těm nejdůležitějším patří změny v ekonomice, rozvoj nových technologií, které vedou k výrobě energie z nových zdrojů, vývoj z hlediska cen a pokrok ve výzkumu.

Proč je včasné dosažení dohody o rámci pro politiku v oblasti změny klimatu a energetickou politiku do roku 2030 tak důležité?

 1. Za prvé lze vzhledem k délce investičních cyklů konstatovat, že infrastruktura financována v nejbližší době bude stále sloužit i v roce 2030 a letech následujících. Investoři proto potřebují získat jistotu, že určité cíle a politické koncepce budou stále v platnosti.

 2. Za druhé, vyjasněním cílů pro rok 2030 se podpoří pokrok při realizaci konkurenceschopného hospodářství a bezpečnějšího energetického systému, neboť vytvoří větší poptávku po energeticky účinných a nízkouhlíkových technologiích a povzbudí výzkum, vývoj a inovace, které mohou vytvořit nové možnosti pro růst a zaměstnanost.

 3. Za třetí, do konce roku 2015 se očekává přijetí mezinárodní dohody o změně klimatu. Před tímto datem bude muset EU vyjednat řadu otázek, včetně určení vlastních cílů pro rok 2030, aby se mohla aktivně zapojit do spolupráce s ostatními zeměmi.

Jaké cíle v oblasti klimatu a energetiky si EU do roku 2020 stanovila?

Stávající politický rámec je založen na třech hlavních cílech, kterých má být v rámci EU dosaženo do roku 2020:

 1. 20% snížení emisí skleníkových plynů oproti úrovni z roku 1990;

 2. 20% podíl obnovitelných zdrojů energie na celkově spotřebovávané energii;

 3. 20% úspora spotřeby energie z primárních energetických zdrojů (ve srovnání s předpoklady před uzavřením dohody o cílech v oblasti klimatu a energetiky pro rok 2020).

Čeho již bylo dosaženo?

 1. Odhaduje se, že v roce 2011 byly emise skleníkových plynů na území EU o 16 % nižší než v roce 1990, ale zároveň od roku 1990 došlo k nárůstu HDP o 48 %.

 2. V roce 2010 činil podíl obnovitelných zdrojů energie na spotřebě energie 12,7 %, zatímco v roce 2005 to bylo 8,5 %.

 3. Spotřeba primární energie dosáhla vrcholu v letech 2005 a 2006 a pohybovala se okolo 1825 milionů tun ropného ekvivalentu (Mtoe). Od té doby měla klesající tendenci a v roce 2011 dosáhla 1730 Mtoe.

Jaké jsou klíčové otázky této konzultace?

Zelená kniha zahajuje konzultaci zúčastněných stran ohledně řady otázek významných pro rámec do roku 2030. Jedná se např. o tyto otázky:

 1. Jaké si vzít poučení ze zkušeností se stávajícím rámcem?

 2. Jaké cíle v oblasti klimatu a energetiky by mohly být stanoveny pro rok 2030?

 3. Jak zajistit soudržnost mezi různými nástroji jednotlivých politik?

 4. Jak nejlépe koncipovat politiky, aby přispívaly ke konkurenceschopnosti EU a k bezpečnosti dodávek energie?

 5. Jak zohlednit odlišné možnosti jednotlivých členských států v těchto otázkách jednat?

Jaká jsou hlavní zjištění pro rok 2030 uvedená v energetickém plánu do roku 2050 a plánu přechodu na nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050?

Scénáře předložené v energetickém plánu do roku 2050 a v plánu přechodu na nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050 uvádějí tato zjištění:

 1. Emise skleníkových plynů v EU je třeba snížit o 40 % oproti úrovni v roce 1990, aby se do roku 2050 podařilo dosáhnout snížení emisí skleníkových plynů o 80–95 %. Chceme-li splnit mezinárodně dohodnutý cíl udržet globální oteplení pod hranicí 2 stupňů Celsia, musí k tomu snížení dojít ve všech průmyslových zemích jako celku.

 2. K transformaci energetického systému EU se v každém případě přispěje zvýšením podílu energie z obnovitelných zdrojů, zlepšením energetické účinnosti a zajištěním lepší a inteligentnější energetické infrastruktury.

 3. Očekává se, že ceny energie do roku 2030 stoupnou bez ohledu na rozsáhlou dekarbonizaci energetického systému. To je z velké části důsledek investic do energetického systému, ke kterým by ale stejně muselo dojít.

Další informace: IP/13/272.


Side Bar