Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL IT PT EL MT PL BG RO

Evropska komisija

MEMO

Bruselj, 21. marca 2013

Marčevski paket kršitev: glavni sklepi

ZAPOSLOVANJE

ENERGETIKA

OKOLJE

NOTRANJI TRG IN STORITVE

PROMET

BE

X

X

BG

X

CY

X

IT

X

MT

X

PL

X

PT

X

X

RO

X

SI

X

Evropska komisija v mesečnem svežnju sklepov o kršitvah nadaljuje pravne postopke zoper države članice, ki niso ustrezno izpolnile svojih obveznosti v skladu z zakonodajo EU. Sklepi, ki se nanašajo na več področij, naj bi zagotovili, da se zakonodaja EU ustrezno uporablja v korist državljanov in podjetij.

Komisija je danes sprejela 101 sklepov, od tega je pripravila 3 obrazložena mnenja in na Sodišču Evropske unije vložila 9 tožb, od katerih jih 4 vključuje denarne kazni. V nadaljevanju so povzeti glavni sklepi.

Več informacij o postopkih za ugotavljanje kršitev najdete na spletni strani MEMO/12/12.

 1. Tožbe z denarnimi kaznimi, vložene na Sodišču Evropske unije

 1. Obnovljiva energija: Evropska komisija proti POLJSKI in CIPRU sprožila postopek pred Sodiščem EU zaradi neprenosa predpisov EU

Evropska komisija je proti Poljski in Cipru sprožila postopek pred Sodiščem EU, ker nista prenesli direktive o obnovljivih virih energije. Namen direktive je zagotoviti 20-odstotni delež obnovljive energije v EU do leta 2020. Države članice so morale to direktivo prenesti do 5. decembra 2010.

Komisija predlaga kazen v višini 133 228,80 evra na dan za Poljsko. Za Ciper Komisija predlaga kazen v višini 11 404,80 evra na dan. Pri predlaganih kaznih sta se upoštevala trajanje in resnost kršitev. Če bo Sodišče temu pritrdilo, se bodo dnevne denarne kazni plačevale od dneva sodbe Sodišča do dokončnega prenosa direktive. Končno višino dnevnih denarnih kazni bo določilo Sodišče.

(Več informacij: IP/13/259 – M. Holzner; telefon: +32 22960196, mobilni telefon: +32 498982280.)

 1. Notranji energetski trg: Komisija proti ROMUNIJI sprožila postopek pred Sodiščem EU zaradi nepopolnega prenosa predpisov EU

Evropska komisija je proti Romuniji sprožila postopek pred Sodiščem EU, ker ni v celoti prenesla predpisov EU o notranjem energetskem trgu. Romunija je do danes le delno prenesla direktivi o električni energiji in plinu. Vendar pa bi morale države članice ti direktivi v celoti prenesti že do 3. marca 2011.

Komisija za vsako delno preneseno direktivo predlaga denarno kazen v višini 30 228,48 evra na dan. Znesek kazni odraža trajanje in resnost kršitve. Če bo Sodišče temu pritrdilo, se bodo dnevne denarne kazni plačevale od dneva sodbe Sodišča do dokončnega prenosa direktiv. Končno višino dnevnih denarnih kazni bo določilo Sodišče.

(Več informacij: IP/13/260 – M. Holzner; telefon: +32 22960196, mobilni telefon: +32 498982280.)

 1. Druge zadeve, vložene na Sodišče EU

 1. Okolje: Komisija na Sodišču EU vložila tožbo proti BELGIJI zaradi neprečiščene komunalne odpadne vode

Evropska komisija je zaskrbljena, ker Belgiji ni zaščitila svojih državljanov pred škodljivimi učinki neprečiščene komunalne odpadne vode. Kljub preteklim opozorilom Komisije številna mesta v Belgiji še vedno niso usklajena z evropskimi normami. Zaradi izpustov neprečiščenih komunalnih odpadnih voda sta ogrožena tako človeško zdravje kot okolje. Da bi Belgija na tem področju hitreje ukrepala, se je Komisija odločila, da bo na podlagi priporočila komisarja za okolje Janeza Potočnika proti Belgiji vložila tožbo na Sodišču EU.

(Več informacij: IP/13/251 – J. Hennon; telefon: +32 22953593, mobilni telefon: +32 498953593.)

 1. Kopenski prevoz nevarnega blaga: Komisija proti BELGIJI sprožila postopek pred Sodiščem EU zaradi neposodobitve nacionalne zakonodaje

Evropska komisija se je danes odločila, da bo na Sodišču EU vložila tožbo proti Belgiji, ker ni sprejela nacionalne zakonodaje o kopenskem prevozu nevarnega blaga.

(Več informacij: IP/13/256 – H. Kearns; telefon: +32 22987638, mobilni telefon: +32 498987638.)

 1. Okolje: Komisija na Sodišču EU vložila tožbo proti ITALIJI zaradi neustrezne predelave odpadkov na odlagališčih v Laziu

Evropska komisija je na Sodišču EU vložila tožbo proti Italiji, ker ni spoštovala zahtev zakonodaje EU glede odpadkov. Ker si italijanski organi zelo ozko razlagajo zadostno predelavo odpadkov, se na odlagališče Malagrotta v Rimu in druga odlagališča v regiji Lazio odlagajo odpadki, ki niso bili predelani v skladu z zahtevami zakonodaje EU. Zaradi odlagališč, ki kršijo zakonodajo EU o odpadkih, sta resno ogrožena človeško zdravje in okolje. Na podlagi priporočila evropskega komisarja za okolje Janeza Potočnika se je Komisija odločila, da na Sodišču EU vloži tožbo proti Italiji.

(Več informacij: IP/13/250 – J. Hennon; telefon: +32 22953593, mobilni telefon: +32 498953593.)

 1. Socialna varnost: Komisija proti MALTI sprožila postopek pred Sodiščem EU zaradi nižanja pokojnin tistim, ki prejemajo pokojnine za javne uslužbence od drugih držav članic

Evropska komisija se je odločila, da bo proti Malti sprožila postopek pred Sodiščem EU, ker je znižala starostne pokojnine upravičencem, ki so v preteklosti delali v javnih upravah drugih držav članic in zato od njih prejemajo pokojnine.

(Več informacij: IP/13/249 – J. Todd; telefon: +32 22994107, mobilni telefon: +32 498994107.)

 1. Zračni promet: Komisija proti PORTUGALSKI sprožila postopek pred Sodiščem EU v zvezi s storitvami zemeljske oskrbe na letališčih v Lizboni, Portu in Faru

Evropska komisija se je danes odločila, da bo proti Portugalski sprožila postopek pred Sodiščem EU, ker je nepravilno uporabila predpise v zvezi s storitvami zemeljske oskrbe. Na letališčih v Lizboni, Portu in Faru namreč ne upoštevajo predpisov glede ravnanja s prtljago, postopkov na ploščadi ter postopkov v zvezi s tovorom in pošto. Komisija je zaskrbljena, saj bi to lahko povzročilo neenake pogoje za izvajalce zemeljske oskrbe ter dodatne stroške in nižjo kakovost storitev za letalske družbe in potnike.

(Več informacij: IP/13/255 – H. Kearns; telefon: +32 22987638, mobilni telefon: +32 498987638.)

 1. Obrazložena mnenja

 1. Prosti pretok kapitala: Komisija poziva BOLGARIJO k spoštovanju predpisov EU

Evropska komisija je danes pozvala Bolgarijo, naj spoštuje predpise EU o prostem pretoku kapitala (člen 63 Pogodbe o delovanju EU). V Bolgariji zakon o nadzoru privatizacije in obdobja po privatizaciji uvaja posebne pravice za bolgarsko državo, kar bi lahko omejilo prosti pretok kapitala. V skladu s tem zakonom tudi v primeru, ko eden od delničarjev družbe krši svoje obveznosti iz privatizacijske pogodbe, posebne pravice bolgarski državi omogočajo, da naloži obremenitev s hipoteko in druge varnostne ukrepe ne le za premoženje tega delničarja, temveč tudi in še dodatno za premoženje privatizirane družbe. Če Bolgarija teh posebnih pravic ne odpravi, lahko ogrozijo že obstoječe naložbe EU v Bolgariji in odvrnejo prihodnje vlagatelje. Bolgarija teh omejitev še ni razveljavila, zato Komisija v obliki obrazloženega mnenja zahteva, da Bolgarija ukrepa in v celoti upošteva predpise EU. Če se bolgarski organi v dveh mesecih ne bodo zadovoljivo odzvali, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču EU.

(Več informacij: C. Hughes; telefon: +32 22964450, mobilni telefon: +32 498 964450.)

 1. Javna naročila na področju obrambe: Komisija poziva PORTUGALSKO, naj uporablja predpise EU

Evropska komisija je danes Portugalsko pozvala, naj dosledno izvaja direktivo o naročanju orožja, streliva in vojaških sredstev (ter povezanih gradenj in storitev) za obrambne namene ter naročanju občutljivega blaga, gradenj ali storitev za varnostne namene. Direktivo o javnih naročilih za obrambo (Direktiva 2009/81/ES) so morale vse države članice EU prenesti do 21. avgusta 2011. Vendar pa je Portugalska prenesla le del zahtevanih določb. Komisija zahteva dosledno izvajanje te direktive v obliki obrazloženega mnenja v okviru postopkov EU za ugotavljanje kršitev. Če Portugalska v dveh mesecih ne bo sporočila ukrepov, s katerimi namerava prekiniti kršenje zakonodaje EU, se Komisija lahko odloči, da bo proti Portugalski sprožila postopek pred Sodiščem EU.

Več informacij: http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/infringements/cases/index_en.htm.

(Več informacij: C. Hughes; telefon: +32 22964450, mobilni telefon: +32 498 964450.)

 1. Okolje: Komisija poziva SLOVENIJO, naj na Kidričevem upošteva zakonodajo EU o ravnanju z odpadki

Evropska Komisija poziva Slovenijo, naj upošteva zakonodajo EU o odpadkih in odstrani veliko količino odpadnih gum iz gramozne jame v Lovrencu na Dravskem polju v občini Kidričevo. Odlaganje odpadnih gum na odlagališča je v EU prepovedano, in sicer zlasti zaradi njihove visoke vnetljivosti, pri ravnanju z odpadki pa se ne sme ogrožati človeškega zdravja ali okolja, se pravi vode, zraka, tal, rastlin ali živali. V zadevni gramozni jami je 107,060 m3 celih gum ali gum v kosih; v njej sta izbruhnila že dva velika požara, v njeni bližini pa se nahaja ena od največjih zalog pitne vode v državi. Komisija na podlagi priporočila komisarja za okolje Janeza Potočnika pošilja obrazloženo mnenje (druga faza postopkov EU za ugotavljanje kršitev). Če Slovenija v dveh mesecih ne bo ustrezno ukrepala, lahko Komisija zadevo preda Sodišču EU.

(Več informacij: J. Hennon; telefon: +32 22953593, mobilni telefon: +32 498953593.)


Side Bar