Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL IT PT EL MT SL BG RO

Komisja Europejska

NOTATKA

Bruksela, 21 marca 2013 r.

Główne marcowe decyzje o wszczęciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego

ZATRUDNIENIE

ENERGIA

ŚRODOWISKO

RYNEK WEWNĘTRZNY I USŁUGI

TRANSPORT

BE

X

X

BG

X

CY

X

IT

X

MT

X

PL

X

PT

X

X

RO

X

SI

X

Przyjmując comiesięczny pakiet decyzji dotyczących uchybień zobowiązaniom państwa członkowskiego, Komisja Europejska podjęła kroki prawne przeciwko państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z prawa UE. Decyzje te dotyczą wielu sektorów, a ich celem jest zapewnienie właściwego stosowania prawa UE dla dobra obywateli i z korzyścią dla przedsiębiorstw.

Komisja przyjęła dziś 101 decyzji, w tym 3 uzasadnione opinie i 9 decyzji dotyczących skierowania spraw do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Spośród tych ostatnich decyzji 4 obejmują wniosek o nałożenie kar pieniężnych. Poniżej przedstawiono streszczenie głównych decyzji.

Więcej informacji na temat postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego zawiera notatka MEMO/12/12.

 1. Sprawy skierowane do Trybunału Sprawiedliwości wraz z wnioskiem o nałożenie kar pieniężnych

 1. Energia odnawialna: Komisja pozywa POLSKĘ i CYPR do Trybunału w związku z niedopełnieniem obowiązku transpozycji przepisów UE

Komisja Europejska pozywa Polskę i Cypr do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z niedopełnieniem obowiązku transpozycji dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii. Celem dyrektywy jest zapewnienie 20 proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii w UE do roku 2020. Państwa członkowskie miały dokonać transpozycji tej dyrektywy do dnia 5 grudnia 2010 r.

W przypadku Polski Komisja proponuje nałożenie dziennej kary pieniężnej w wysokości 133 228,80 euro. Jeśli chodzi o Cypr, Komisja proponuje nałożenie dziennej kary pieniężnej w wysokości 11 404,80 euro. Zaproponowane kary uwzględniają czas trwania i wagę uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Jeżeli Trybunał przychyli się do wniosku Komisji, oba państwa będą musiały płacić dzienne kary pieniężne od dnia wydania wyroku do dnia zakończenia pełnej transpozycji. O ostatecznej wysokości dziennych kar pieniężnych zadecyduje Trybunał.

(Dodatkowe informacje: IP/13/259 – M. Holzner - tel. +32 229 60196 - tel. kom. +32 498 98 2280)

 1. Wewnętrzny rynek energii: Komisja pozywa RUMUNIĘ do Trybunału w związku z niedopełnieniem obowiązku pełnej transpozycji przepisów UE

Komisja Europejska pozywa Rumunię do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z niedopełnieniem obowiązku pełnej transpozycji przepisów UE dotyczących wewnętrznego rynku energii. Do chwili obecnej Rumunia dokonała tylko częściowej transpozycji dyrektywy dotyczącej energii elektrycznej oraz dyrektywy dotyczącej gazu. Państwa członkowskie miały dokonać pełnej transpozycji obu dyrektyw do dnia 3 marca 2011 r.

W odniesieniu do każdej częściowo przetransponowanej dyrektywy Komisja proponuje dzienną karę pieniężną w wysokości 30 228,48 euro. Przy określaniu wysokości tej kary wzięto pod uwagę czas trwania i wagę uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Jeżeli Trybunał przychyli się do wniosku Komisji, oba państwa będą musiały płacić dzienne kary pieniężne od dnia wydania wyroku do dnia zakończenia pełnej transpozycji. O ostatecznej wysokości dziennych kar pieniężnych zadecyduje Trybunał.

(Dodatkowe informacje: IP/13/260 – M. Holzner - tel. +32 229 60196 - tel. kom. +32 498 98 2280)

 1. Pozostałe sprawy skierowane do Trybunału Sprawiedliwości

 1. Środowisko: Komisja kieruje do Trybunału sprawę przeciwko BELGII w związku z nieoczyszczaniem ścieków komunalnych

Komisja Europejska jest zaniepokojona faktem, że Belgia nie chroni swoich obywateli przed skutkami odprowadzania nieoczyszczonych ścieków komunalnych. Pomimo wcześniejszych upomnień ze strony Komisji nadal w wielu miastach Belgii nie są przestrzegane unijne normy. Zrzuty nieoczyszczonych ścieków komunalnych stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi i dla środowiska. Aby skłonić Belgię do przyspieszenia działań w tym kierunku, Komisja pozywa ten kraj do Trybunału Sprawiedliwości UE, zgodnie z zaleceniem komisarza ds. środowiska Janeza Potočnika.

(Dodatkowe informacje: IP/13/251 – J. Hennon - tel. +32 229 53593 – tel. kom. +32 498 95 3593)

 1. Transport lądowy towarów niebezpiecznych: Komisja pozywa BELGIĘ do Trybunału w związku z niedopełnieniem obowiązku aktualizacji przepisów krajowych

Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawy przeciwko Belgii w związku z brakiem przyjęcia krajowych przepisów w zakresie transportu lądowego towarów niebezpiecznych.

(Dodatkowe informacje: IP/13/256 – H. Kearns - tel. +32 229 87638 – tel. kom +32 498 98 7638)

 1. Środowisko: Komisja kieruje do Trybunału sprawę przeciwko WŁOCHOM w związku z niewłaściwym oczyszczaniem odpadów składowanych w Lazio

Komisja Europejska pozywa Włochy do Trybunału z powodu nieprzestrzegania wymogów określonych w przepisach UE dotyczących odpadów. Władze Włoch stosują zbyt wąską wykładnię tego, co oznacza wystarczające przetwarzanie odpadów. W związku z tym składowisko odpadów w Rzymie Malagrotta i inne składowiska w regionie Lazio są obecnie zapełniane odpadami, które nie zostały poddane obróbce wymaganej na mocy prawodawstwa UE. Składowiska użytkowane w sposób naruszający przepisy UE dotyczące odpadów stanowią poważne zagrożenie dla ludzkiego zdrowia i dla środowiska. Zgodnie z zaleceniem komisarza ds. środowiska Janeza Potočnika Komisja wnosi przeciwko Włochom sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: IP/13/250 – J. Hennon - tel. +32 229 53593 – tel. kom. +32 498 95 3593)

 1. Social security: Komisja pozywa MALTĘ do Trybunału w związku ze zmniejszeniem emerytury osób otrzymujących to świadczenie z innych państw członkowskich

Komisja Europejska podjęła decyzję o pozwaniu Malty do Trybunału Sprawiedliwości UE z powodu zmniejszenia maltańskich świadczeń emerytalnych w przypadku osób otrzymujących z innego państwa członkowskiego emeryturę, która przysługuje im za okres przepracowany w służbie publicznej tego państwa.

(Dodatkowe informacje: IP/13/249 – J. Todd - tel. +32 229 94107 – tel. kom. +32 498 99 4107)

 1. Transport lotniczy: Komisja pozywa PORTUGALIĘ do Trybunału Sprawiedliwości w związku z usługami obsługi naziemnej w portach lotniczych Lizbony, Porto i Faro

Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o wniesieniu sprawy przeciwko Portugalii do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z niewłaściwym stosowaniem przepisów dotyczących obsługi naziemnej w portach lotniczych. Przepisy dotyczące obsługi bagażu, obsługi ramp oraz obsługi ładunków i poczty nie są przestrzegane w portach lotniczych Lizbony, Porto i Faro. Komisja jest zaniepokojona, że prowadzi to do nierówności pomiędzy ewentualnymi firmami świadczącymi usługi obsługi naziemnej, a dla linii lotniczych oraz pasażerów powoduje dodatkowe koszty i zaniża jakość usług.

(Dodatkowe informacje: IP/13/255 – H. Kearns - tel. +32 229 87638 – tel. kom +32 498 98 7638)

 1. Uzasadnione opinie

 1. Swobodny przepływ kapitału: Komisja wzywa BUŁGARIĘ do zastosowania się do przepisów UE

Komisja zwróciła się dziś do Bułgarii o przestrzeganie przepisów UE dotyczących swobodnego przepływu kapitału (art. 63 Traktatu o funkcjonowaniu UE). Bułgarska ustawa w sprawie prywatyzacji i kontroli poprywatyzacyjnej przyznaje szczególne prawa państwu Bułgarii, które mogą ograniczać swobodę przepływu kapitału. Na mocy tej ustawy, nawet jeżeli jeden z akcjonariuszy spółki nie przestrzega zobowiązań wynikających z umowy prywatyzacyjnej, państwo bułgarskie może, dzięki szczególnym uprawnieniom, obciążać hipoteką i innymi zabezpieczeniami nie tylko aktywa tego udziałowca, lecz także aktywa sprywatyzowanej spółki. Jeśli Bułgaria nie zniesie tych szczególnych uprawnień, może to zniechęcić obecnych w Bułgarii inwestorów z UE, a także mieć odstraszające działanie dla przyszłych inwestorów. Ponieważ Bułgaria nie zniosła jeszcze tych ograniczeń, Komisja kieruje do niej uzasadnioną opinię, w której wzywa do podjęcia działań umożliwiających zapewnienie pełnej zgodności z przepisami UE. Jeżeli w ciągu dwóch miesięcy bułgarskie władze nie udzielą zadowalającej odpowiedzi, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: C. Hughes - tel. +32 229 64450 – tel. kom. +32 498 96 4450)

 1. Zamówienia publiczne w dziedzinie obronności: Komisja wzywa PORTUGALIĘ do stosowania przepisów UE

Komisja Europejska zwróciła się dziś do Portugalii, by w pełni wdrożyła dyrektywę w sprawie zamówień publicznych na broń, amunicję i materiały wojenne (i związane z nimi roboty budowlane i usługi) w dziedzinie obronności, a także zamówień publicznych na szczególnie newralgiczne dostawy, roboty budowlane i usługi w dziedzinie bezpieczeństwa. Dyrektywa o zamówieniach w dziedzinie obronności (Dyrektywa 2009/81/WE) miała zostać wdrożona przez wszystkie państwa członkowskie do dnia 21 sierpnia 2011 r. Portugalia wdrożyła jednak tylko część wymaganych przepisów. Wezwanie Komisji przyjęło formę uzasadnionej opinii w ramach unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Jeśli w terminie dwóch miesięcy Portugalia nie złoży zawiadomienia o zaprzestaniu naruszenia prawa UE, Komisja może skierować sprawę przeciwko temu państwu do Trybunału Sprawiedliwości UE. Więcej informacji: http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/infringements/cases/index_en.htm

(Dodatkowe informacje: C. Hughes - tel. +32 229 64450 – tel. kom. +32 498 96 4450)

 1. Środowisko: Komisja wzywa SŁOWENIĘ do przestrzegania w gminie Kidričevo przepisów UE dotyczących gospodarowania odpadami

Komisja Europejska wzywa Słowenię do przestrzegania przepisów UE w dziedzinie odpadów i do uprzątnięcia dużej ilości zużytych opon ze żwirowni we wsi Lovrenc na Dravskem polju położonej w gminie Kidričevo. Składowanie zużytych opon jest zakazane w UE, szczególnie ze względu na ich łatwopalność. Zagospodarowanie takich odpadów musi być przeprowadzane bez narażania zdrowia człowieka i bez zagrożenia dla środowiska naturalnego, wody, powietrza, gleby, roślin lub zwierząt. We wspomnianej żwirowni znajduje się 107,060 m³ całych lub rozdrobnionych zużytych opon, wybuchły tam już dwa duże pożary, a okolice żwirowni stanowią jedną z największych rezerw wody pitnej w tym kraju. Zgodnie z zaleceniem komisarza ds. środowiska Janeza Potočnika Komisja przesyła uzasadnioną opinię (drugi etap postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego). Jeżeli Słowenia nie podejmie działań w ciągu dwóch miesięcy, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: J. Hennon - tel. +32 229 53593 – tel. kom. +32 498 95 3593)


Side Bar