Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE IT PT EL MT PL SL BG RO

Europese Commissie

MEMO

Brussel, 21 maart 2013

Inbreukenpakket voor maart: voornaamste beslissingen

WERKGELEGENHEID

ENERGIE

MILIEU

INTERNE MARKT EN DIENSTEN

VERVOER

BE

X

X

BG

X

CY

X

IT

X

MT

X

PL

X

PT

X

X

RO

X

SI

X

Het maandelijkse pakket inbreukbeslissingen betreft de gerechtelijke stappen van de Europese Commissie tegen lidstaten die hun verplichtingen uit hoofde van het EU-recht niet zijn nagekomen. De beslissingen betreffen vele sectoren en moeten ervoor zorgen dat het EU-recht correct wordt toegepast. Daar hebben zowel burgers als bedrijven baat bij.

De Commissie heeft vandaag 101 beslissingen genomen: bij 3 daarvan gaat het om een met redenen omkleed advies en bij 9 om een zaak die bij het Hof van Justitie van de Europese Unie aanhangig wordt gemaakt, waarbij in 4 gevallen financiële sancties worden voorgesteld. Hieronder volgt een samenvatting.

Voor nadere informatie over inbreukprocedures, zie MEMO/12/12.

 1. Bij het Hof van Justitie aanhangig gemaakte zaken waarin financiële sancties worden voorgesteld

 1. Hernieuwbare energie: de Commissie daagt POLEN en CYPRUS voor het Hof wegens niet-omzetting van EU-voorschriften

De Europese Commissie daagt Polen en Cyprus voor het Hof van Justitie van de Europese Unie omdat deze landen de richtlijn inzake hernieuwbare energie niet hebben omgezet. Volgens de richtlijn moet energie uit hernieuwbare bronnen in 2020 20 % van het totale energieverbruik in de EU uitmaken. De richtlijn moest uiterlijk op 5 december 2010 door de lidstaten zijn omgezet.

Voor Polen stelt de Commissie een dwangsom van 133 228,80 EUR per dag en voor Cyprus een dwangsom van 11 404,80 EUR per dag voor. De voorgestelde sancties houden rekening met de duur en de ernst van de inbreuk. Als het Hof de vordering toewijst, is de dwangsom per dag verschuldigd met ingang van de datum van de uitspraak van het arrest tot de datum waarop de omzetting is voltooid. Over het uiteindelijke bedrag van de dwangsommen beslist het Hof.

(meer informatie: IP/13/259 – M. Holzner - tel. +32 229-60196 - mobiel +32 498982280)

 1. Interne energiemarkt: de Commissie daagt ROEMENIË voor het Hof wegens onvolledige omzetting van EU-voorschriften

De Europese Commissie daagt Roemenië voor het Hof van Justitie van de Europese Unie omdat het niet alle EU-voorschriften betreffende de interne energiemarkt heeft omgezet. De elektriciteits- en de gasrichtlijn zijn door Roemenië tot dusver slechts ten dele in nationaal recht omgezet. De uiterste omzettingstermijn voor deze richtlijnen was 3 maart 2011.

Voor elk van de gedeeltelijk omgezette richtlijnen stelt de Commissie een dwangsom van 30 228,48 EUR per dag voor. Bij de hoogte van deze dwangsom is rekening gehouden met de duur en de ernst van de inbreuk. Als het Hof de vordering toewijst, is de dwangsom per dag verschuldigd met ingang van de datum van de uitspraak van het arrest tot de datum waarop de omzetting is voltooid. Over het uiteindelijke bedrag van de dwangsommen beslist het Hof.

(meer informatie: IP/13/260 – M. Holzner - tel. +32 229-60196 - mobiel +32 498982280)

 1. Andere zaken die bij het Hof van Justitie aanhangig worden gemaakt

 1. Milieu: Commissie daagt België voor het Hof in verband met onbehandeld stedelijk afvalwater

De Europese Commissie maakt zich zorgen over het feit dat België zijn burgers niet afdoende beschermt tegen de gevolgen van onbehandeld stedelijk afvalwater. Ondanks eerdere aanmaningen van de Commissie zijn er in België nog steeds steden die niet aan de Europese normen voldoen. De lozing van onbehandeld stedelijk afvalwater is een bedreiging voor de gezondheid van de mens en voor het milieu. In een poging om België tot meer inspanningen op dit gebied aan te sporen, daagt de Commissie België daarom op aanbeveling van Europees commissaris voor Milieu Janez Potočnik voor het Europees Hof van Justitie.

(meer informatie: IP/13/251 - J. Hennon - tel. +32 229-53593 - mobiel +32 498953593)

 1. Vervoer van gevaarlijke goederen over land: Richtlijn nog niet omgezet - Commissie daagt België voor het Hof

De Europese Commissie heeft vandaag beslist België voor het Hof van Justitie van de Europese Unie te dagen omdat het de richtlijn inzake het vervoer van gevaarlijke goederen nog niet in nationale wetgeving heeft omgezet.

(meer informatie: IP/13/256 – H. Kearns - tel. +32 229-87638 - mobiel +32 498987638)

 1. Milieu: de Commissie daagt ITALIË voor het Hof wegens ontoereikende behandeling van gestort afval in Lazio

De Europese Commissie daagt Italië voor het Hof omdat dit land zich niet houdt aan de EU-wetgeving inzake afval. Door een restrictieve interpretatie van wat een toereikende behandeling van afval is door de Italiaanse autoriteiten wordt in Malagrotta in Rome en elders in Lazio afval gestort dat niet de door de EU-wetgeving vereiste behandeling heeft ondergaan. Stortplaatsen die niet in overeenstemming zijn met de EU-afvalwetgeving vormen een ernstige bedreiging voor de menselijke gezondheid en het milieu. Op aanbeveling van Janez Potočnik, commissaris voor Milieu, daagt de Commissie Italië nu voor het Hof van Justitie van de EU.

(meer informatie: IP/13/250 - J. Hennon - tel. +32 229-53593 - mobiel +32 498953593)

 1. Sociale zekerheid: de Commissie daagt MALTA voor het Hof wegens pensioenverlaging voor personen die een ambtenarenpensioen uit een andere lidstaat ontvangen

De Europese Commissie heeft besloten Malta voor het Hof van Justitie van de EU te dagen omdat dit land het Maltese ouderdomspensioen verlaagt wanneer de begunstigde een ambtenarenpensioen uit een andere lidstaat ontvangt.

(meer informatie: IP/13/249 - J. Todd - tel. +32 229-94107 - mobiel +32 498994107)

 1. Luchtvervoer: de Commissie daagt PORTUGAL voor het Hof van Justitie in verband met de grondafhandeling op de luchthavens van Lissabon, Porto en Faro

De Europese Commissie heeft vandaag besloten Portugal voor het Hof van Justitie van de Europese Unie te dagen wegens onjuiste toepassing van de voorschriften inzake grondafhandeling. Op de luchthavens van Lissabon, Porto en Faro worden de voorschriften inzake bagageafhandeling, platformafhandeling en vracht- en postafhandeling niet nageleefd. Volgens de Commissie kan dit leiden tot ongelijke voorwaarden voor mogelijke grondafhandelaars en tot extra kosten en een lagere dienstkwaliteit voor luchtvaartmaatschappijen en passagiers.

(meer informatie: IP/13/255 – H. Kearns - tel. +32 229-87638 - mobiel +32 498987638)

 1. Met redenen omklede adviezen

 1. Vrij verkeer van kapitaal: de Commissie verzoekt BULGARIJE de EU-regels toe te passen

De Europese Commissie heeft Bulgarije vandaag verzocht de EU-regels betreffende het vrije verkeer van kapitaal (artikel 63 van het Verdrag betreffende de werking van de EU) toe te passen. De Bulgaarse wet inzake het toezicht op en na de privatisering kent de Bulgaarse staat bijzondere rechten toe die het vrije verkeer van kapitaal kunnen beperken. Zelfs wanneer slechts een van de aandeelhouders van de onderneming zijn verplichtingen uit hoofde van een privatiseringscontract niet nakomt, heeft de Bulgaarse staat op grond van deze wet bijzondere rechten om niet alleen de activa van die aandeelhouder maar daarnaast ook alle activa van de geprivatiseerde onderneming te verhypothekeren of op andere wijze veilig te stellen. Als Bulgarije bij deze bijzondere rechten blijft, kan dat een afschrikkend effect hebben op reeds bestaande EU-investeringen in Bulgarije en kan dat anderen er in de toekomst van weerhouden te investeren. Aangezien Bulgarije deze beperkingen nog niet heeft opgeheven, verzoekt de Commissie dat land in de vorm van een met redenen omkleed advies om maatregelen te treffen teneinde de EU-regels volledig toe te passen. Als de Bulgaarse autoriteiten binnen twee maanden niet met een bevredigend antwoord komen, kan de Commissie besluiten de zaak bij het Hof van Justitie van de EU aanhangig te maken.

(meer informatie: C. Hughes - tel. +32 229-64450 - mobiel +32 498964450)

 1. Overheidsopdrachten op defensiegebied: de Commissie verzoekt PORTUGAL de EU-regels toe te passen

De Europese Commissie heeft Portugal vandaag verzocht de richtlijn betreffende opdrachten op defensiegebied volledig ten uitvoer te leggen met betrekking tot de aankoop van wapens, munitie en oorlogsmateriaal (en de daarmee samenhangende werken en diensten) voor defensiedoeleinden en het aanbesteden van gevoelige leveringen, werken en diensten voor veiligheidsdoeleinden. De betrokken richtlijn (Richtlijn 2009/81/EG) moest uiterlijk op 20 augustus 2011 door alle EU-lidstaten zijn omgezet. Portugal heeft echter slechts een deel van de bepalingen ten uitvoer gelegd. Het verzoek van de Commissie is gedaan in de vorm van een met redenen omkleed advies in het kader van de EU-inbreukprocedure. Indien binnen twee maanden niet wordt meegedeeld welke maatregelen zijn genomen om de schending van het EU-recht te beëindigen, kan de Commissie besluiten Portugal voor het Hof van Justitie van de EU te dagen.

Meer informatie: http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/infringements/cases/index_en.htm

(meer informatie: C. Hughes - tel. +32 229-64450 - mobiel +32 498964450)

 1. Milieu: Commissie dringt bij SLOVENIË aan op toepassing van de EU-wetgeving inzake afvalbeheer in Kidričevo

De Europese Commissie dringt er bij Slovenië op aan de EU-afvalwetgeving toe te passen en een grote hoeveelheid afvalbanden in een grindgroeve in Lovrenc na Dravskem polju in de gemeente Kidričevo te saneren. Het storten van afvalbanden is in de EU verboden, voornamelijk wegens hun hoge ontvlambaarheid, terwijl het afvalbeheer de menselijke gezondheid en het milieu niet in gevaar mag brengen en geen risico's mag meebrengen voor water, bodem, planten en dieren. De grindgroeve in kwestie bevat 107 060 m3 aan hele en versnipperde afvalbanden. Er is al twee keer een grote brand uitgebroken en in de nabijheid van de grindgroeve ligt een van de grootste drinkwaterreserves van het land. Op aanbeveling van de commissaris voor Milieu, Janez Potočnik, stuurt de Commissie Slovenië nu een met redenen omkleed advies (de tweede stap in de EU-inbreukprocedure). Indien Slovenië zijn verplichtingen niet binnen twee maanden nakomt, kan de Commissie de zaak aanhangig maken bij het Hof van Justitie van de EU.

(meer informatie: J. Hennon - tel. +32 229-53593 - mobiel +32 498953593)


Side Bar