Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL IT PT EL MT PL SL RO

Европейска комисия

Информационна бележка

Брюксел, 21 март 2013 г.

Пакет от предприети през месец март мерки във връзка с установяването на неизпълнение на задължения от държави членки: основни решения

ЗАЕТОСТ

ЕНЕРГЕТИКА

ОКОЛНА СРЕДА

ВЪТРЕШЕН ПАЗАР И УСЛУГИ

ТРАНСПОРТ

BE

X

X

BG

X

CY

X

IT

X

MT

X

PL

X

PT

X

X

RO

X

SI

X

С ежемесечния пакет от решения във връзка с установяването на неизпълнение на задължения от страна на държавите членки Европейската комисия предприема последващи процесуални действия в рамките на производства срещу държави членки, които не са изпълнили изцяло своите задължения в съответствие с правото на ЕС. Тези решения обхващат редица сектори и имат за цел да осигурят правилно прилагане на законодателството на ЕС в интерес на гражданите и предприятията.

Днес Комисията прие 101 решения, включително 3 мотивирани становища и 9 решения за предявяване на иск пред Съда на Европейския съюз, като в 4 от тях се иска налагане на финансови санкции. По-долу е представено обобщение на основните решения.

За повече информация относно производствата за установяване на неизпълнение на задължения от държави членки вж. MEMO/12/12.

 1. Искове, предявени пред Съда на ЕС и съдържащи искане за налагане на финансови санкции

 1. Възобновяема енергия: Комисията предявява иск пред Съда на ЕС срещу ПОЛША и КИПЪР за нетранспониране на разпоредби на ЕС

Европейската комисия предявява иск пред Съда на ЕС срещу Полша и Кипър за нетранспониране на Директивата за възобновяемите енергийни източници. С директивата се цели до 2020 г. делът на енергията от възобновяеми източници в ЕС да достигне 20 %. Тя трябваше да бъде транспонирана от държавите членки до 5 декември 2010 г.

По отношение на Полша Комисията предлага санкция в размер на 133 228,80 EUR на ден. По отношение на Кипът предложението на Комисията е за санкция в размер на 11 404,80 EUR на ден. Предложените санкциите вземат предвид продължителността и тежестта на нарушението. В случай че Съдът постанови решение в полза на Комисията дневната санкция се заплаща от датата на решението до завършването на транспонирането. Окончателният размер на дневните санкции ще бъде определен от Съда.

(За повече информация: IP/13/259 – M. Holzner - тел. +32 229 60196 – моб. тел. +32 498 98 2280)

 1. Вътрешен енергиен пазар: Комисията предявява иск пред Съда на ЕС срещу РУМЪНИЯ за непълно транспониране на разпоредби на ЕС

Европейската комисия предявява иск пред Съда на Европейския съюз срещу Румъния за непълно транспониране на разпоредбите на ЕС в областта на вътрешния енергиен пазар. До този момент Румъния е транспонирала едва отчасти директивите за електроенергията и природния газ. Тези директиви обаче трябваше да бъдат транспонирани до 3 март 2011 г.

За всяка частично транспонирана директива Комисията предлага санкция в размер на 30 228,48 EUR на ден. Равнището на тази санкция взема предвид продължителността и тежестта на нарушението. В случай че Съдът постанови решение в полза на Комисията дневната санкция се заплаща от датата на решението до завършването на транспонирането. Окончателният размер на дневните санкции ще бъде определен от Съда.

(За повече информация: IP/13/260 – M. Holzner - тел. +32 229 60196 – моб. тел. +32 498 98 2280)

 1. Други искове, предявени пред Съда на ЕС

 1. Околна среда: Комисията предявява иск пред Съда на ЕС срещу БЕЛГИЯ за непречистени градски отпадъчни води

Европейската комисия е загрижена, че Белгия не осигурява защита на своите граждани от последиците от непречистени градски отпадъчни води. Въпреки предишните напомняния от страна на Комисията, редица белгийски градове все още не спазват европейските норми. Изхвърлянето на непречистени градски отпадъчни води е заплаха за човешкото здраве и околната среда. Ето защо, в стремежа си да подтикне Белгия да ускори своите действия в тази област, Комисията предявява иск пред Съда на ЕС срещу Белгия, по препоръка на комисаря по околната среда Янез Поточник.

(За повече информация: IP/13/251 – J. Hennon - тел. +32 229 53593 - моб. тел. +32 498 95 3593)

 1. Сухопътен превоз на опасни товари: Комисията предявява иск пред Съда на ЕС срещу БЕЛГИЯ за неактуализиране на националното законодателство

Днес Европейската комисия реши да заведе дело срещу Белгия пред Съда на Европейския съюз, тъй като страната не е приела национално законодателство относно вътрешния превоз на опасни товари.

(За повече информация: IP/13/256 – H. Kearns - тел. +32 229 87638 – моб. тел. +32 498 98 7638)

 1. Околна среда: Комисията предявява иск пред Съда на ЕС срещу ИТАЛИЯ заради неподходящо обработване на отпадъците, депонирани в Лацио

Европейската комисия предявява иск пред Съда на ЕС срещу Италия за неспазване на изискванията на законодателството на ЕС относно отпадъците. Поради тясното тълкуване от страна на италианските власти на това какво представлява достатъчно обработване на отпадъците, в депото Malagrotta в Рим и други депа за отпадъци на територията на регион Лацио се трупат отпадъци, които не са преминали обработката, изисквана съгласно законодателството на ЕС. Депата, които действат в нарушение на европейските разпоредби за отпадъците, представляват сериозна заплаха за човешкото здраве и околната среда. По препоръка на комисаря по околната среда Янез Поточник Комисията предявява иск пред Съда на ЕС срещу Италия.

(За повече информация: IP/13/250 – J. Hennon - тел. +32 229 53593 - моб. тел. +32 498 95 3593)

 1. Социална сигурност: Комисията предявява иск пред Съда на ЕС срещу МАЛТА за това, че страната намалява пенсиите на лицата, които получават пенсии за работа в държавната администрация от други държави членки

Европейската комисия реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу Малта, тъй като страната намалява малтийската пенсия за възраст на лицата, които получават пенсия от друга държава членка за работа в държавната администрация на тази държава.

(За повече информация: IP/13/249 – J. Todd - тел. +32 229 94107 - моб. тел. +32 498 99 4107)

 1. Въздушен транспорт: Комисията предявява иск пред Съда на ЕС срещу ПОРТУГАЛИЯ относно наземното обслужване на летищата в Лисабон, Порту и Фару

Днес Европейската комисия реши да заведе дело срещу Португалия пред Съда на ЕС за неправилно прилагане на правилата относно наземното обслужване на летищата. Правилата относно обработката на багажи, перонното обслужване и обработката на товари и поща не се спазват на летищата в Лисабон, Порту и Фару. Комисията се опасява, че това води до неравнопоставеност между евентуалните доставчици на наземно обслужване и до допълнителни разходи и по-ниско качество на обслужването за авиокомпаниите и пътниците.

(За повече информация: IP/13/255 – H. Kearns - тел. +32 229 87638 – моб. тел. +32 498 98 7638)

 1. Мотивирани становища

 1. Свободно движение на капитали: Комисията иска от БЪЛГАРИЯ да спазва правилата на ЕС

Днес Европейската комисия поиска от България да спазва правилата на ЕС относно свободното движение на капитали (член 63 от Договора за функционирането на ЕС). Със Закона за приватизация и следприватизационен контрол в България се въвеждат специални права за българската държава, които биха могли да ограничат свободното движение на капитали. По силата на този закон дори когато един от акционерите на дружеството наруши своите задължения, произтичащи от приватизационен договор, тези специални права позволяват на българската държава да налага ипотеки и други обезпечителни мерки не само върху собствеността на този акционер, но и върху собствеността на приватизираното дружество. Ако България не премахне тези специални права, това може да е препятствие за вече направените в България инвестиции на ЕС и да разубеди нови инвеститори в бъдеще. Тъй като България все още не е отменила тези ограничения, под формата на мотивирано становище Комисията отправя искане към България да предприеме действия, за да се съобрази изцяло с правилата на ЕС. Ако в рамките на два месеца българските органи не дадат задоволителен отговор, Комисията може да отнесе въпроса до Съда на Европейския съюз.

(За повече информация: C. Hughes - тел. +32 229 64450 – моб. тел. +32 498 96 4450)

 1. Обществени поръчки в областта на отбраната: Комисията иска от ПОРТУГАЛИЯ да приложи правилата на ЕС

Днес Европейската комисия поиска от Португалия да приложи изцяло Директивата за обществените поръчки за оръжия, боеприпаси и материали с военно предназначение (и свързаните с тях строителство и услуги) за нуждите на отбраната, както и обществените поръчки за доставки, строителство и услуги от чувствително естество за целите на сигурността. Директивата за обществените поръчки в областта на отбраната (Директива 2009/81/ЕО) трябваше да бъде въведена във всички държави членки до 20 август 2011 г. Въпреки това Португалия е въвела само част от изискваните разпоредби. Искането на Комисията е под формата на мотивирано становище в рамките на производството за установяване на неизпълнение на задължения. Ако в срок от два месеца не бъдат съобщени мерки за прекратяване на нарушението на правото на ЕС, Комисията може да предяви иск срещу Португалия пред Съда на ЕС.

За повече информация: http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/infringements/cases/index_en.htm.

(За повече информация: C. Hughes - тел. +32 229 64450 – моб. тел. +32 498 96 4450)

 1. Околна среда: Комисията настойчиво призовава СЛОВЕНИЯ да спазва законодателството на ЕС при управлението на отпадъци в Kidričevo

Европейската комисия призовава Словения да се съобрази със законодателството на ЕС относно отпадъците и да разчисти голямо количество автомобилни гуми, изхвърлени в кариера за чакъл в Lovrenc na Dravskem polju в община Kidričevo. Изхвърлянето на стари автомобилни гуми е забранено в ЕС, по-специално поради високата им запалимост, и управлението на отпадъците трябва да се извършва без да се застрашава човешкото здраве или околната среда и без риск за водата, въздуха, почвата, растенията или животните. Въпросната кариера съдържа 107,060 m³ цели и нарязани стари автомобилни гуми, в обекта вече са избухвали два големи пожара, а в местността, в която се намира кариерата, има значителни резерви питейна вода — едни от най-големите в страната. По препоръка на комисаря по околната среда Янез Поточник Комисията отправя мотивирано становище (вторият етап в производството за установяване на неизпълнение на задължения). Ако Словения не изпълни това искане в рамките на два месеца, Комисията може да отнесе въпроса до Съда на ЕС.

(За повече информация: J. Hennon - тел. +32 229 53593 – моб. тел. +32 498 95 3593)


Side Bar