Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

MEMO

Bryssel den 24 januari 2013

Överträdelser i januari

KONKURRENS

DIGITAL AGENDA

SYSSELSÄTTNING

ENERGI

NÄRINGSLIV

MILJÖ

RÄTTSLIGA FRÅGOR

INRE MARKNAD OCH TJÄNSTER

TRANSPORTER

HÄLSA OCH KONSUMENT

SKATTER OCH TULLAR

AT

 

 

 

 

 

 

 

1

2

 

 

BG

1

 

 

2

 

2

 

 

 

 

 

DK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

EE

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

EL

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

ES

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

FI

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

FR

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

HU

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

IT

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

LV

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

NL

 

 

1

 

1

1

 

 

 

 

PL

 

 

 

 

 

1

 

 

1

1

PT

 

1

 

1

 

1

 

 

1

 

 

SI

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

SK

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

UK

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

EU-kommissionen agerar i sitt månadspaket med överträdelsebeslut mot de EU-länder som inte fullgör sina skyldigheter enligt EU-rätten. Beslut fattas på många områden, och de ska garantera att EU-rätten tillämpas korrekt, vilket gynnar enskilda och företag. Kommissionen fattade i dag 171 beslut, bl.a. 24 motiverade yttranden och 10 hänvändelser till domstolen varav 7 omfattar böter. De viktigaste besluten sammanfattas nedan .

Mer information om överträdelseförfarandet finns i MEMO/12/12.

 1. Hänvändelse till domstolen med böter

 1. Inre marknaden för energi: kommissionen väcker talan mot BULGARIEN, ESTLAND och FÖRENADE KUNGARIKET för underlåtenhet att införliva EU:s regler

Kommissionen väcker talan mot Bulgarien, Estland och Förenade kungariket vid domstolen för underlåtenhet att helt införliva EU:s regler om den inre marknaden för energi. Hittills har länderna bara delvis införlivat el- och gasdirektiven. Direktiven skulle ha genomförts senast den 3 mars 2011. För Bulgarien yrkar kommissionen på dagliga böter på 8 448 euro för vart och ett av de ofullständigt införlivade direktiven. För Estland yrkar kommissionen på dagliga böter på 5 068.80 euro för det ofullständigt införlivade eldirektivet och 4 224 euro för det ofullständigt införlivade gasdirektivet. För Förenade kungariket yrkar kommission på dagliga böter på 148 177.92 euro för vart och ett av de ofullständigt införlivade direktiven. I de böter som kommissionen yrkar på har hänsyn tagits till överträdelsens längd och grad av allvar. Om domstolen gör som kommissionen yrkar ska de dagliga böterna betalas från dagen för domen till dess att införlivandet är färdigt. Domstolen fastställer beloppet på de dagliga böterna.

(mer information: IP/13/42 – M. Holzner - Tfn +32 229 60196 – Mobil +32 498 98 2280)

 1. Digital agenda: kommissionen yrkar att domstolen bötfäller Portugal på grund av undantag från samhällsomfattande tjänster för företag

Kommissionen yrkar att domstolen bötfäller Portugal för att landet inte har rättat sig efter domstolens dom från 2010, där landet ålades att följa EU:s regler för teletjänster när man bestämde vem som skulle tillhandahålla samhällsomfattande tjänster i Portugal. Kommissionen yrkar på böter på 5 277.30 euro per dag för tiden mellan domen 2010 och domstolens andra avgörande.

Dagens beslut att väcka talan mot Portugal igen och yrka på böter följer efter kommissionens tidigare beslut att väcka talan i mars 2012 (IP/12/287). Kommissionen har tagit hänsyn till vad Portugal gjort sedan dess, bl.a. att man offentliggjort en anbudsinfordran, och yrkar därför på ett lägre belopp.

(mer information: IP/13/44 R. Heath – Tfn +32 229 61716 – Mobil +32 460 75 0221)

 1. Andra hänvändelser till domstolen

 1. Konkurrens: kommissionen väcker talan mot BulgariEN i fråga om tilldelning av digitala marksändningstillstånd

Kommissionen har beslutat att väcka talan mot Bulgarien i domstolen på grund av tilldelningen av spektrum för digitala etersändningar. Kommissionen fann att Bulgarien tillämpade orimligt restriktiva villkor och därigenom uteslöt potentiella kandidater. Detta hindrar konkurrensen på den framtida bulgariska marknaden för infrastruktur för digital marksänd television och strider mot EU-direktiven om elektronisk kommunikation.

(mer information: IP/13/46 A. Colombani – Tfn +32 229 74513 – Mobil +32 460 75 2063)

 1. Jämställdhet: kommissionen väcker talan mot NeDerlÄndERNA

Kommissionen beslutade i dag att väcka talan mot Nederländerna i domstolen för landet att inte i tillräcklig omfattning har skyddat föräldralediga arbetstagares rättigheter vid återgång till arbetet. Enligt EU:s jämställdhetsdirektiv har arbetstagare som återkommer från moderskapsledighet, adoptionsledighet eller föräldraledighet rätt att komma tillbaka till sitt gamla jobb eller en likvärdig tjänst. Det står också att de har rätt till samma förbättringar av villkoren som de skulle ha haft rätt till under sin frånvaro. Enligt EU-direktivet ska de här rättigheterna vara uttryckligen skyddade i nationell lag. För närvarande finns det i den nederländska lagstiftningen inga särskilda, uttryckliga bestämmelser om skydd vid återgång till arbetet efter föräldraledigt. Det skapar oklarhet kring skyddet enligt nederländsk lag och gör det svårt för enskilda att känna till och hävda sin rätt.

(mer information: IP/13/45M. Andreeva – Tfn +32 229 91382 – Mobil +32 498 99 1382)

 1. Miljö: kommissionen väcker talan mot PolEn om nitrater i vatten

Kommissionen väcker talan mot Polen i domstolen för underlåtenhet att åtgärda vattenförorening på grund av nitrater ordentligt. EU har sträng lagstiftning mot förorening med nitrater, och även om kraven gällt i Polen sedan 2004 har för lite gjorts. Polen har fortfarande inte utsett tillräckligt många nitratkänsliga områden, och inga åtgärder har vidtagits för att bekämpa nitratföroreningar i de områdena. På inrådan av miljökommissionär Janez Potočnik väcker därför kommissionen talan mot Polen.

(mer information: IP/13/48 – J. Hennon – Tfn +32 229 53593 – Mobil +32 498 95 3593)

 1. Motiverade yttranden

 1. Miljö: nya tag rensar luften i EU

Luften håller dålig kvalitet i många EU-länder, trots att de är skyldiga att se till att luften går att andas. Läget är så allvarligt att kommissionen nu vidtar åtgärder mot 17 EU-länder som konsekvent har för låg luftkvalitet. Som ett led i ett nytt upplägg ber kommissionen i dag Bulgarien, Lettland och Slovenien att ta itu med detta problem som dödar fler än trafiken varje år.

(mer information: IP/13/47 – J. Hennon – Tfn +32 229 53593 – Mobil +32 498 95 3593)

 1. Vägtransport: kommissionen ber ÖSTERRIKE, Finland och FÖRENADE KUNGARIKET agera i fråga om trafiksäkerhet

Kommissionen ber Österrike, Finland och Förenade kungariket att införliva kraven i direktivet om provning av motorfordons och tillhörande släpfordons trafiksäkerhet (direktiv 2010/48/EU). Det är viktigt på grund av den tekniska utveckling som skett på fordonsområdet, så att det ska gå bättre att kontrollera fordonens säkerhet. Alla tre länderna har underlåtit att lämna uppgifter till kommissionen, vilket de skulle ha gjort senast den 31 januari 2011. De har inte heller gjort något efter kommissionens formella underrättelse. Därför skickar kommissionen motiverade yttranden (det andra steget i överträdelseförfarandet) till dem och de har två månader på sig att svara. Om svaren inte är tillfredsställande kan kommissionen gå vidare med ärendet till domstolen.

(mer information: H. Kearns – Tfn +32 229 87638 - Mobile +32 498 98 7638)

 1. Energisnåla hus: kommissionen ber BulgariEN, GreKLAND, ItalIEN och Portugal agera i fråga om energieffektivitet

Kommissionen skickar motiverade yttranden till Bulgarien, Grekland, Italien och Portugal och ber dem att anmäla hur de genomför direktiv 2010/31/EU om byggnaders energiprestanda, som skulle ha varit införlivat senast den 9 juli 2012. Enligt direktivet ska EU-länderna fastställa och tillämpa energikrav på nya och befintliga byggnader, se till att byggnadernas energiprestanda certifieras och se till att uppvärmnings- och ventilationssystem inspekteras regelbundet. Dessutom ska EU-länderna se till att alla nya byggnader senast 2021 är nästan nollenergihus. Om de här länderna inte fullgör sina skyldigheter inom två månader kan kommissionen gå vidare med ärendet till domstolen. Mer information: http://ec.europa.eu/energy/infringements/index_en.htm

(mer information: M. Holzner – Tfn +32 229 60196 – Mobil +32 498 98 2280)

 1. Miljö: kommissionen ber UNGERN och NEDERLÄNDERNA följa EU:s regler om vattentjänster

Kommissionen ber Ungern och Nederländerna anpassa sin vattenlagstiftning till EU:s regler. Detta är en del av den övergripande tillsynen av flera EU-länder. Enligt vattenramdirektivet ska EU-länderna ta hänsyn till miljö- och resurskostnader när de sätter pris på vatten, så att användarna får incitament att använda vatten effektivt. Kostnadstäckning för vattentjänsterna är viktigt för att nå direktivets mål om god ekologisk och kemisk kvalitet på vattnet och för att hantera samhällets tryck på vattenresurserna. I vissa fall måste EU-länderna inte följa principen om kostnadstäckning , men de får inte utesluta kostnadstäckning helt. Ungern och Nederländerna räknar inte med kostnader för fördämningar för sjöfart och översvämningsskydd, och dessutom räknar inte Ungern med kostnaderna för grundvatten som avleds för industriella ändamål. Kommissionen skickar därför länderna ett motiverat yttrande (det andra steget i överträdelseförfarandet), och de har två månader på sig att svara.

(mer information: J. Hennon – Tfn +32 229 53593 – Mobil +32 498 95 3593)

 1. Förnybar energi: kommissionen skickar motiverade yttranden till LETTLAND och NEDERLÄNDERNA

I dag skickar kommissionen motiverade yttranden till Lettland och Nederländerna för att de inte har införlivat direktiv 2009/28/EG om förnybar energi, som skulle ha införlivats senast den 5 december 2010. Lettland och Nederländerna har inte anmält alla åtgärder för att införliva direktivet i nationell rätt till kommissionen. Om de inte fullgör sin skyldighet att anmäla åtgärderna inom två månader kan kommissionen gå vidare med ärendet till domstolen. Dessa två motiverade yttranden kompletterar 13 liknande förfaranden mot Österrike, Bulgarien, Cypern, Tjeckien, Finland, Frankrike, Ungern, Grekland, Irland, Luxemburg, Malta, Polen och Slovenien. Mer information: http://ec.europa.eu/energy/infringements/index_en.htm

(mer information: M. Holzner – Tfn +32 229 60196 – Mobil +32 498 98 2280)

 1. Offentlig upphandling: kommissionen ber ÖSTERRIKE följa EU:s regler

Kommissionen ber i dag Österrike att ordna snabba, verkningsfulla rättsmedel och se till att principerna om icke-diskriminering och öppenhet följs i ett ärende som rör offentlig upphandling av varor till österrikiska ministerier. Österrike har brutit mot principen om verkningsfullt överklagande enligt direktiv 1989/665/EEG och direktiv 2007/66/EG genom att genomföra en upphandling utan ändringar, fastän det österrikiska överklagandeorganet ogiltigförklarat några av specifikationerna som diskriminerande. Detta strider också mot öppenhetsprincipen i direktiv 2004/18/EG om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster. Kommissionen skickar därför ett motiverat yttrande, och Österrike har två månader på sig att svara. Om inget görs kan kommissionen gå vidare i ärendet till domstolen.

(mer information: S. De Rynck – Tfn +32 229 63421 – Mobil +32 498 98 3969)

 1. Vägtransport: kommissionen ber ÖSTERRIKE agera i fråga om vägkontroller av nyttofordon

Kommissionen har bett Österrike att införliva kraven i direktiv 2010/47/EU om vägkontroller av trafiksäkerheten hos nyttofordon. De nya kraven är viktiga på grund av teknikens utveckling i fråga om provning av bromsar och utsläpp, så de medför bättre trafiksäkerhet och miljöskydd. Österrike höll inte tidsfristen den 1 januari 2012 för att anmäla sina åtgärder till kommissionen, och reagerade inte heller på en formell underrättelse. Kommissionen skickar därför ett motiverat yttrande (det andra steget i överträdelseförfarandet), och Österrike har två månader på sig att svara. Om inget tillfredsställande svar kommer kan kommissionen gå vidare i ärendet till domstolen.

(mer information: H. Kearns – Tfn +32 229 87638 – Mobil +32 498 98 7638)

 1. Miljö: kommissionen ber BULGARIEN följa gränsvärdena för industriutsläpp av svaveldioxid, kväveoxid och stoft

Kommissionen ser med oro på att Bulgarien ännu inte följer gränsvärdena för utsläpp av svaveldioxid, kväveoxid och stoft från industrianläggningar. Enligt Bulgariens anslutningsfördrag gäller gränsvärdena sedan 2008, men de har överskridits varje år hittills, och prognoserna för 2012 tyder på att Bulgarien återigen överskridit gränsvärdena för kväveoxid och stoft. Kommissionen konstaterar att det konsekvent saknats åtgärder för att nå målen och att detta rutinmässiga regelbrott sannolikt kommer att fortsätta, och skickar därför ett motiverat yttrande (det andra steget i överträdelseförfarandet) till Bulgarien som har två månader på sig att svara. Om inget tillfredsställande svar kommer kan kommissionen gå vidare i ärendet till domstolen.

(mer information: J. Hennon – Tfn +32 229 53593 – Mobil +32 498 95 3593)

 1. Skatt: kommissionen ber DAnmark ändra sina regler om utflyttningsskatt

Kommissionen har formellt bett Danmark ändra sina regler, enligt vilka personer som flyttar från landet ska betala en särskild skatt på aktier. De som flyttar från Danmark till ett annat EU-land får sin vinst av aktier värderad och beskattad. Skatten tas ut antingen när de säljer aktierna eller när de får utdelning eller annan form av inkomst från aktierna. Kommissionen anser att de danska taxeringsreglerna går längre än vad som krävs för att hindra skatteflykt och strider mot den fördragsfästa fria rörligheten för personer och kapital. Danmark uppmanas därför att ändra sin lagstiftning inom två månader och få den att följa EU-rätten, annars kan kommissionen gå vidare med ärendet till domstolen.

(mer information: E. Traynor – Tfn +32 229 21548 – Mobil +32 498 98 3871)

 1. Miljö: kommissionen ber SPANIEN städa i deponier

Enligt EU-rätten ska EU-länderna se till att deponier som hade tillstånd eller redan var i drift när deponidirektivet införlivades inte drevs vidare efter juli 2009 om de inte uppfyllde direktivets krav. Enligt kommissionen fanns det ett antal deponier i Spanien som fortfarande var i drift efter denna tidsfrist i strid mot direktivet, och därför skickade kommissionen en formell underrättelse. Efter att ha granskat Spaniens svar konstaterar kommissionen att trots vissa framsteg har flera deponier fortfarande inte stängts eller rustats upp så att de uppfyller direktivets krav. Kommissionen skickar därför ett motiverat yttrande (det andra steget i överträdelseförfarandet) till Spanien som har två månader på sig att svara.

(mer information: J. Hennon – Tfn +32 229 53593 – Mobil +32 498 95 3593)

 1. Fri rörlighet för varor: kommissionen ber FranKRIKe ta bort hinder för handeln med ambulanser

Kommissionen uppmanar Frankrike att ändra sina nuvarande regler om registrering och ibruktagande av befintliga typer av ambulanser, dvs. typer som godkänts före den 29 oktober 2012 enligt den europeiska standarden EN 1789, eftersom de franska reglerna innebär att ambulanser som redan är registrerade i andra EU-länder inte utan vidare kan användas i Frankrike. Enligt de nuvarande reglerna kräver Frankrike ytterligare kontroller och intyg för ambulanser som redan är registrerade i andra EU-länder för transport och behandling av patienter, och tar ingen hänsyn till kontroller som redan gjorts eller intyg enligt EN 1789 som redan utfärdats till ambulanserna i andra EU-länder. Frankrike vägrar att godkänna att dessa ambulanser används för transport av patienter. Att de andra EU-länderna inte har någon motsvarighet till de särskilda franska kontrollerna och att kontrollerna bara kan utföras på ett franskt testcenter innebär att principen om ömsesidigt erkännande inte följs och att den fria rörligheten för ambulanser i EU hindras. Frankrikes tilläggskrav bryter mot reglerna för den inre marknaden, eftersom de gör det svårare och dyrare att ta importerade ambulanser i bruk i Frankrike (det kostar 35 000 euro att prova varje fordon i Frankrike). De extra kraven strider dessutom mot syftet med standarden, nämligen att lägga fast gemensamma krav på ambulanser. Kommissionen har därför ålagt Frankrike att ändra sin lagstiftning och följa de enhetliga europeiska standarderna och därigenom följa principen om fri rörlighet för varor på den inre marknaden (de gällande reglerna i Frankrike är ett dekret av den 10 februari 2009 och riktlinjer GA 64-022). Kommissionen skickar därför ett motiverat yttrande (det andra steget i överträdelseförfarandet), och Frankrike har två månader på sig att svara. Om inget tillfredsställande svar kommer kan kommissionen gå vidare i ärendet till domstolen.

(mer information: C. Corazza – Tfn +32 229 51752 – Mobil +32 498 99 2862)

 1. Miljö: kommissionen ber FINLAND anpassa sin lagstiftning till gruvavfallsdirektivet

Kommissionen ber Finland att anpassa sin lagstiftning till gruvavfallsdirektivet, som ska förebygga eller minimera gruvindustrins inverkan på folkhälsa och miljö. Finland skulle ha införlivat direktivet senast den 1 maj 2008. Kommissionen skickade en formell underrättelse till Finland i juni 2012. Eftersom Finland fortfarande inte har antagit den lagstiftning som krävs skickar nu kommissionen ett motiverat yttrande (det andra steget i överträdelseförfarandet). Finland har två månader på sig att svara, och om inget tillfredsställande svar kommer kan kommissionen gå vidare i ärendet till domstolen.

(mer information: J. Hennon – Tfn +32 229 53593 – Mobil +32 498 95 3593)

 1. Arbetsrätt: kommissionen ber ItalIEN följa direktivet om visstidsarbete

Kommissionen ber Italien att följa direktiv 1999/70/EG om visstidsarbete, enligt vilket EU-länderna ska tillämpa ett ramavtal mellan fack och arbetsgivare på EU-nivå om allmänna principer och minimikrav för visstidsanställda. I direktivet finns ett ovillkorligt krav på att visstidsanställda ska tas med vid beräkningen av om det finns så många anställda att arbetstagarorgan kan bildas på ett företag. De italienska reglerna strider mot direktivet, eftersom bara anställda som har kontrakt på mer än nio månader tas med i den här beräkningen. Det innebär att anställda med kortare kontrakt inte tas med i beräkningen av om företaget är så stort att det ska ha arbetstagarrepresentation. Kommissionens krav lämnas i form av ett motiverat yttrande i överträdelseförfarandet. Italien har nu två månader på sig att meddela kommissionen om vad man gjort för att följa direktivet. I annat fall kan kommissionen gå vidare i ärendet till domstolen.

(mer information: J. Todd – Tfn +32 229 94107 – Mobil +32 498 99 4107)

 1. Folkhälsa: PolEN ombeds införliva EU-lagstiftningen om mänskliga vävnader och celler

Mänskliga vävnader och celler, t.ex. benmärg, senor, äggceller och hornhinnor, används inom vården för att behandla patienter och bota sjukdomar. Vid transplantering av vävnader och celler kan smitta överföras, och därför finns i EU-lagstiftningen regler för att garantera deras säkerhet och kvalitet. Däremot är det EU-länderna som bestämmer hur de får användas. Det är viktigt att det finns EU-regler, så att människor behandlas med säkra vävnader och celler i hela EU. Polen har inte införlivat de aktuella direktiven fullständigt, eftersom man bl.a. inte tillämpar reglerna på tre slags vävnader och celler: fortplantningsceller, embryovävnader och fostervävnader. Polen har nu två månader på sig att följa EU-rätten och informera kommissionen om det. Om man inte gör det kan kommissionen gå vidare i ärendet till domstolen.

(mer information: F. Vincent – Tfn +32 229 87166 – Mobil +32 498 98 7166)

 1. Skatt: kommissionen ber PolEn ändra sina momsregler för medicinsk utrustning och läkemedel

Kommissionen ber Polen ändra sin lagstiftning, som medger lägre moms för medicinsk utrustning och läkemedel än vad EU-rätten tillåter. Enligt EU:s momsdirektiv får EU-länderna ha en lägre momssats på medicinsk utrustning, hjälpmedel och andra anordningar som normalt är avsedda att lindra eller behandla funktionshinder och är avsedda enbart för den funktionshindrade personens personliga bruk. Momsdirektivet medger också längre moms för sådana läkemedel som används i hälso- och sjukvård, förebyggande vård och medicinsk och veterinärmedicinsk behandling. Polen går dock längre än så och har lägre moms på allmän medicinsk utrustning och vissa apoteksprodukter, t.ex. desinfektionsmedel och spaprodukter. Polen uppmanas därför att anpassa momssänkningarna till det som EU-rätten tillåter. Kommissionen lämnar denna begäran i form av ett motiverat yttrande, det andra steget i överträdelseförfarandet. Om Polen inte lämnar något tillfredsställande svar inom två månader kan kommissionen gå vidare i ärendet till domstolen.

(mer information: E. Traynor – Tfn +32 229 21548 – Mobil +32 498 98 3871)

 1. Miljö: kommissionen ber PORTUGAL anpassa sina lagar om tillgång till miljöinformation till EU:s krav

Kommissionen fruktar att Portugals lagstiftning om tillgång till information om miljöpåverkan inte uppfyller EU:s krav. Enligt EU-lagstiftningen ska EU-länderna se till att det finns praktisk information tillgänglig om hur man överklagar vissa projekt som påverkar miljön. Det ska göra det möjligt för allmänheten att faktiskt påverka sådana projekt. Efter att ha granskat den portugisiska lagstiftningen konstaterar kommissionen att det inte finns någon bestämmelse om skyldigheten att lämna praktisk information. Trots en tidigare formell underrättelse har den portugisiska lagstiftningen inte ändrats. Kommissionen skickar därför ett motiverat yttrande (det andra steget i överträdelseförfarandet) och Portugal har nu två månader på sig att svara.

(mer information: J. Hennon – Tfn +32 229 53593 – Mobil +32 498 95 3593)

 1. Luftfart: kommissionen ber Portugal garantera att slotkoordinatorn är operativt och ekonomiskt oberoende

Kommissionen har bett Portugal att inom två månader vidta åtgärder för att följa EU:s regler om tilldelning av start- och landningstider (slottar) på flygplatser. Kommissionen vill att slotkoordinatorn ska vara operativt och ekonomiskt oberoende. Slotkoordinatorn ansvarar för att tilldela start- och landningstider på ett icke-diskriminerande, neutralt och öppet sätt, eftersom det är en förutsättning för rättvis konkurrens. Då ingen klagat på slotkoordinatorn driver kommissionen ärendet på eget initiativ.

(mer information: H. Kearns – Tfn +32 229 87638 – Mobil +32 498 98 7638)

 1. Miljö: kommissionen ber SLOVAKIEN uppdatera sin batterilagstiftning

Kommissionen ber Slovakien att se till att nationell lagstiftning överensstämmer med batteridirektivet. Slovakien skulle ha införlivat direktivet senast den 26 september 2008. Kommissionen skickade en formell underrättelse till Slovakien i juni 2012. Eftersom Slovakien inte infört lagstiftningen skickar kommissionen nu ett motiverat yttrande (det andra steget i överträdelseförfarandet) och Slovakien har två månader på sig att svara. Om Slovakien inte svarar kan kommissionen gå vidare med ärendet till domstolen.

(mer information: J. Hennon – Tfn +32 229 53593 – Mobil +32 498 95 3593)


Side Bar