Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

MEMO

Bruselj, 24. januarja 2013

Januarski paket kršitev: glavni sklepi

KONKURENCA

DIGITALNA AGENDA

ZAPOSLOVANJE

ENERGETIKA

INDUSTRIJA IN PODJETNIŠTVO

OKOLJE

PRAVOSODJE

NOTRANJI TRG IN STORITVE

PROMET

ZDRAVJE IN VARSTVO POTROŠNIKOV

OBDAVČITEV IN CARINSKA UNIJA

AT

 

 

 

 

 

 

 

1

2

 

 

BG

1

 

 

2

 

2

 

 

 

 

 

DK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

EE

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

EL

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

ES

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

FI

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

FR

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

HU

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

IT

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

LV

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

NL

 

 

1

 

1

1

 

 

 

 

PL

 

 

 

 

 

1

 

 

1

1

PT

 

1

 

1

 

1

 

 

1

 

 

SI

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

SK

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

UK

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

Evropska komisija v mesečnem svežnju sklepov o kršitvah začenja oziroma nadaljuje postopke zoper države članice, ki niso ustrezno izpolnile obveznosti po zakonodaji EU. Sklepi, ki se nanašajo na več področij, naj bi zagotovili, da se zakonodaja EU ustrezno uporablja v korist državljanov in podjetij. Komisija je danes sprejela 171 sklepov, od tega je pripravila 24 obrazložitvenih mnenj in na Sodišču Evropske unije vložila 10 tožb, od katerih jih 7 vključuje denarne kazni. V nadaljevanju so povzeti glavni sklepi.

Več informacij o postopkih za ugotavljanje kršitev: MEMO/12/12.

 1. Tožbe z denarnimi kaznimi, vložene na Sodišče EU

 1. Notranji energetski trg: Komisija se je odločila, da zoper BOLGARIJO, ESTONIJO in ZDRUŽENO KRALJESTVO sproži postopek pred Sodiščem zaradi nepopolnega prenosa predpisov EU

Evropska komisija se je odločila, da zoper Bolgarijo, Estonijo in Združeno kraljestvo sproži postopek pred Sodiščem EU, ker niso v celoti prenesli predpisov EU o notranjem energetskem trgu. Bolgarija, Estonija in Združeno kraljestvo so direktivi o električni energiji in plinu do zdaj prenesli samo deloma. Države članice so morale ti direktivi prenesti do 3. marca 2011. Komisija za Bolgarijo predlaga za vsako delno preneseno direktivo dnevno denarno kazen v višini 8 448 evrov. Komisija za Estonijo predlaga za delno preneseno direktivo o električni energiji dnevno denarno kazen v višini 5 068.80 evrov in za delno preneseno direktivo o plinu dnevno denarno kazen v višini 4 224 evrov. Komisija Sodišču predlaga, da Združenemu kraljestvu naloži dnevno denarno kazen v višini 148 177.92 evrov za vsako delno preneseno direktivo. Pri predlaganih kaznih sta bili upoštevani trajanje in resnost kršitev. Če bo Sodišče temu pritrdilo, se bodo dnevne denarne kazni plačevale od dneva sodbe Sodišča do prenosa direktiv. Končno višino dnevnih denarnih kazni bo določilo Sodišče.

(Več informacij: IP/13/42 – M. Holzner; telefon: +32 22960196, mobilni telefon: +32 498982280)

 1. Digitalna agenda: Komisija poziva Sodišče, da PORTUGALSKI naloži denarno kazen zaradi izključitve družb iz zagotavljanja univerzalne storitve

Evropska komisija Sodišče poziva, da Portugalski naloži denarno kazen, ker pri odločanju, kdo bo zagotavljal univerzalno storitev na Portugalskem, ni spoštovala sodbe Sodišča iz leta 2010 o upoštevanju predpisov EU s področja telekomunikacij. Komisija predlaga dnevni pavšalni znesek v višini 5 277.30 evrov za obdobje od sodbe iz leta 2010 do morebitne druge sodbe Sodišča. Današnji sklep, da se Portugalsko ponovno toži pred Sodiščem ter se jih naloži morebitne finančne kazni, sledi sklepu o napotitvi na Sodišče, ki ga je Komisija sprejela marca 2012 (IP/12/287). Komisija je upoštevala napredek, ki so ga dosegli portugalski organi, zlasti objavo razpisov, in je zato predlagala manjši pavšalni znesek.

(Več informacij: IP/13/44 R. Heath; telefon: +32 22961716, mobilni telefon: +32 460750221)

 1. Druge zadeve, vložene na Sodišče EU

 1. Protimonopolna politika: Komisija se je odločila, da zoper BOLGARIJO sproži postopek pred Sodiščem v zvezi z dodeljevanjem digitalnih prizemnih radiodifuzijskih dovoljenj

Komisija se je odločila, da zoper Bolgarijo sproži postopek pred Sodiščem EU v zvezi z dodeljevanjem digitalnega radiodifuzijskega spektra. Komisija je namreč ugotovila, da je postopek, ki ga je uporabila Bolgarija, temeljil na nesorazmerno omejevalnih pogojih, zaradi česar so bili morebitni kandidati izključeni. To ovira konkurenco na prihodnjem bolgarskem trgu infrastrukture digitalne prizemne televizije (DTTV) in ni v skladu z veljavnimi direktivami EU o elektronskih komunikacijah.

(Več informacij: IP/13/46 A. Colombani; telefon: +32 22974513, mobilni telefon: +32 460752063)

 1. Enakost spolov: Komisija se je odločila, da zoper NizozemskO sproži postopek pred Sodiščem

Evropska komisija se je danes odločila, da zoper Nizozemsko sproži postopek pred Sodiščem Evropske unije, ker ni ustrezno zaščitila pravic zaposlenih na porodniškem, posvojiteljskem ali starševskem dopustu ob vrnitvi na delovno mesto. V skladu z direktivo EU o enakosti med spoloma imajo zaposleni po končanem porodniškem, posvojiteljskem ali starševskem dopustu pravico do vrnitve na isto ali enakovredno delovno mesto. Predpisi EU tudi določajo, da so zaposleni upravičeni do vseh izboljšanih delovnih pogojev, do katerih bi bili upravičeni med odsotnostjo. Direktiva EU določa, da nacionalna zakonodaja izrecno zaščiti navedene pravice zaposlenih. Nizozemska zakonodaja trenutno ne vključuje posebnih in izrecnih določb, ki bi zagotavljale varstvo po vrnitvi s porodniškega, očetovskega ali posvojiteljskega dopusta. To postavlja pod vprašaj stopnjo varstva, ki jo določa nizozemska zakonodaja, državljanom pa otežuje poznavanje in uveljavljanje njihovih pravic.

(Več informacij: IP/13/45 M. Andreeva; telefon: +32 22991382, mobilni telefon: +32 498991382)

 1. Okolje: Komisija toži POLJSKO pred Sodiščem zaradi onesnaženosti vode z nitrati

Evropska komisija Poljsko toži pred Sodiščem EU, ker ta ni ustrezno obravnavala onesnaženosti vode z nitrati. Evropa ima stroge predpise o onesnaževanju z nitrati, in čeprav se ti predpisi na Poljskem uporabljajo od leta 2004, še vedno ni bilo storjeno dovolj. Poljska še vedno ni določila zadostnega števila območij, ogroženih zaradi onesnaženosti z nitrati, in ni sprejela ukrepov za učinkovito odpravljanje onesnaženosti z nitrati na teh območjih. Po priporočilu komisarja za okolje Janeza Potočnika Komisija Poljsko toži pred Sodiščem EU.

(Več informacij: IP/13/48 – J. Hennon; telefon: +32 22953593, mobilni telefon: +32 498953593)

 1. Obrazložitvena mnenja

 1. Okolje: nov pravni pristop za izboljšanje kakovosti zraka v državah članicah

Kakovost zunanjega zraka je v mnogih državah članicah EU slaba, čeprav so vlade obvezane državljanom zagotoviti dobro kakovost zraka. Stanje je tako resno, da je Komisija začela postopek za ugotavljanje kršitev zoper 17 držav članic s stalno slabo kakovostjo zraka. Kot del novega pristopa za reševanje te problematike so bile Bolgarija, Latvija in Slovenija danes pozvane, naj nujno odpravijo stalne težave, zaradi katerih vsako leto umre več državljanov kot v prometnih nesrečah.

(Več informacij: IP/13/47 – J. Hennon; telefon: +32 22953593, mobilni telefon: +32 498953593)

 1. Cestni promet: Komisija poziva Avstrijo, Finsko in Združeno kraljestvo, da sprejmejo ukrepe za redne tehnične preglede

Evropska komisija je pozvala Avstrijo, Finsko in Združeno kraljestvo, naj v nacionalno zakonodajo prenesejo zahteve iz direktive o tehničnih pregledih motornih vozil in njihovih priklopnikov (Direktiva 2010/48/EU). Pri sprejetju teh ukrepov je treba upoštevati tehnološki razvoj sestavnih delov vozil in prikolic ter tako zagotoviti boljše preverjanje varnosti vozil med pregledi. Vse tri države članice Komisiji niso pravočasno sporočile potrebnih informacij do prvotnega roka, tj. 31. januarja 2011. Prav tako niso ukrepale po prejemu uradnih opominov. Komisija se je zato odločila poslati obrazložitvena mnenja (druga faza postopka EU za ugotavljanje kršitev), navedene države pa se morajo odzvati v dveh mesecih. Če ne bodo ustrezno ukrepale, lahko Komisija zadeve vloži na Sodišče EU.

(Več informacij: H. Kearns; telefon: +32 22987638, mobilni telefon: +32 498987638)

 1. Energijska učinkovitost stavb – Komisija poziva Bolgarijo, Grčijo, Italijo in Portugalsko, da sprejmejo ukrepe za energijsko učinkovitost stavb

Komisija je danes poslala obrazložitvena mnenja Bolgariji, Grčiji, Italiji in Portugalski ter jih pozvala, naj jo obvestijo o izvajanju ukrepov iz direktive o energijski učinkovitosti stavb. Direktivo 2010/31/EU je bilo treba prenesti v nacionalno zakonodajo do 9. julija 2012. Državice članice morajo po tej direktivi določiti in zagotoviti minimalne zahteve glede energijske učinkovitosti novih in obstoječih stavb, zagotoviti certificiranje energijske učinkovitosti stavb ter zahtevati redne preglede ogrevalnih in klimatskih sistemov. V skladu z Direktivo morajo države članice zagotoviti, da bodo do leta 2021 vse nove stavbe t.i. „stavbe s skoraj nično porabo energije“. Če štiri države članice pravnih obveznosti ne bodo izpolnile v dveh mesecih, se Komisija lahko odloči, da zoper te države sprožiti postopek pred Sodiščem EU. Več informacij: http://ec.europa.eu/energy/infringements/index_en.htm.

(Več informacij: M. Holzner; telefon: +32 22960196, mobilni telefon: +32 498982280)

 1. Okolje: Komisija poziva MADŽARSKO in NIZOZEMSKO, da spoštujejo zakonodajo EU o storitvah za rabo vode

Evropska komisija poziva Madžarsko in Nizozemsko, naj zakonodajo o vodah uskladita z zakonodajo EU. To je del horizontalnega izvajanja, ki zadeva več držav članic. Države članice morajo v skladu z okvirno direktivo o vodah ceno vode oblikovati tako, da ta vključuje okoljske stroške in stroške virov ter ustrezno spodbuja njeno učinkovito uporabo. Vračilo stroškov storitev za rabo vode je pomembno orodje za doseganje celovitega cilja direktive, tj. zagotavljanje dobrega ekološkega in kemičnega stanja vode ter odpravljanje vplivov človekovega delovanje na naše vode. Države članice se lahko vzdržijo vračila stroškov, če so izpolnjeni določeni pogoji, načeloma pa vračila stroškov kot načela ne morejo izključiti. Madžarska in Nizozemska trenutno ne obračunavata vračila stroškov zajezovanja za namene plovbe in varstva pred poplavami, Madžarska pa ne obračunava vračila stroškov za podzemno vodo, ki jo industrija črpa za svoje potrebe. Komisija tako obema državama članicama pošilja obrazložitveno mnenje (druga faza postopka EU za ugotavljanje kršitev), na katerega morata odgovoriti v dveh mesecih.

(Več informacij: J. Hennon; telefon: +32 22953593, mobilni telefon: +32 498953593)

 1. Obnovljiva energija: Komisija pošilja obrazložitveno mnenje Latviji in Nizozemski

Evropska komisija je danes poslala obrazložitveno mnenje Latviji in Nizozemski, ker je nista obvestila o popolnem prenosu direktive o obnovljivih virih energije. Direktivo o obnovljivih virih energije (2009/28/ES) so morale države članice prenesti do 5. decembra 2010. Latvija in Nizozemska nista obvestili Komisije o vseh potrebnih ukrepih, s katerimi bi v celoti prenesli to direktivo v nacionalno zakonodajo. Če državi članici v dveh mesecih ne bosta izpolnili zakonskih obveznosti, se Komisija lahko odloči zoper njiju sprožiti postopek pred Sodiščem EU. Ti obrazložitveni mnenji sta podobni 13 postopkom, ki se nanašjo na Avstrijo, Bolgarijo, Ciper, Češko, Finsko, Francijo, Madžarsko, Grčijo, Irsko, Luksemburg, Malto, Poljsko in Slovenijo: http://ec.europa.eu/energy/infringements/index_en.htm.

(Več informacij: M. Holzner; telefon: +32 22960196, mobilni telefon: +32 498982280)

 1. Javna naročila: Komisija poziva AVSTRIJO, da uporablja predpise EU

Evropska komisija je danes pozvala Avstrijo, da pri javnem naročanju dobave blaga avstrijskim ministrstvom zagotovi hitra in učinkovita pravna sredstva ter zagotovi spoštovanje načel nediskriminacije in preglednosti. Avstrija je namreč kršila načelo učinkovite revizije, ki ga določa Direktiva 1989/665/EGS, kot je bila spremenjena z Direktivo 2007/66/ES, še zlasti ker je pri oddaji javnih naročil še naprej uporabljala nespremenjeni postopek, čeprav je nacionalni revizijski organ nekatere specifikacije označil za diskriminacijske in jih s tem razglasil za nične. Pri postopku je bilo prav tako kršeno načelo preglednosti iz Direktive 2004/18/ES o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil. Komisija je Avstrijo pozvala z obrazložitvenim mnenjem v okviru postopka za ugotavljanje kršitev. Če Avstrija v dveh mesecih ne sporoči ukrepov, s katerimi namerava prekiniti kršenje zakonodaje EU, se Komisija lahko odloči, da bo Avstrijo tožila pred Sodiščem EU.

(Več informacij: S. De Rynck; telefon: +32 22963421, mobilni telefon: +32 498983969)

 1. Cestni promet: Komisija poziva Avstrijo, da sprejme ukrepe za cestni pregled gospodarskih vozil

Evropska komisija je zahtevala, da se v nacionalno zakonodajo prenesejo zahteve iz direktive o cestnem pregledu tehnične brezhibnosti gospodarskih vozil (Direktiva 2010/47/EU). Te določbe so pomembne, saj se z njimi upošteva tehnološki napredek pri pregledu zavor in emisijah ter tako povečuje varnost na cesti in prispeva k varovanju okolja. Avstrija je s 1. januarjem 2012 zamudila rok, da Komisijo obvesti o nujnih ukrepih. Prav tako ni ustrezno ukrepala po prejemu uradnega opomina. Komisija se je zato odločila poslati obrazložitveno mnenje (druga faza postopka EU za ugotavljanje kršitev), Avstrija pa se mora nanj odzvati v dveh mesecih. Če ne bo ustrezno ukrepala, lahko Komisija zoper to državo sproži postopek pred Sodiščem EU.

(Več informacij: H. Kearns; telefon: +32 22987638, mobilni telefon: +32 498987638)

 1. Okolje: Komisija poziva BOLGARIJO, da upošteva zgornje meje industrijskih emisij žveplovega dioksida, dušikovega oksida in prahu

Evropska komisija je zaskrbljena, ker Bolgarija še vedno ne upošteva zgornjih mej emisij žveplovega dioksida, dušikovega oksida in prahu iz industrijskih obratov. V skladu s pristopno pogodbo se zgornje meje uporabljajo od leta 2008, vendar pa so bile presežene vsako leto, za katero je bilo oddano poročilo, po napovedih za leto 2012 pa naj bi Bolgarija ponovno presegla zgornje meje dušikovega oksida in prahu. Ker strukturni ukrepi za doseganje skladnosti še vedno niso sprejeti in se bo tako ta stalen vzorec kršitev po vsej verjetnosti nadaljeval, je Komisija Bolgariji poslala obrazložitveno mnenje (druga faza postopka EU za ugotavljanje kršitev), na katerega mora odgovoriti v dveh mesecih. Če ne bo ustrezno ukrepala, lahko Komisija zoper to državo sproži postopek pred Sodiščem EU.

(Več informacij: J. Hennon; telefon: +32 22953593, mobilni telefon: +32 498953593)

 1. Obdavčitev: Komisija poziva Dansko, da spremeni predpise o izstopnem obdavčenju

Evropska komisija je uradno pozvala Dansko, naj spremeni predpise, ki veljajo za izstopno obdavčitev delnic pri odhodu fizičnih oseb iz države. Ko se posameznik preseli iz Danske v drugo državo članico, se dobiček iz njegovega portfelja delnic izračuna in obdavči. Fizični osebi se davek obračuna ob prodaji delnic iz svojega portfelja ali po prejetju dividend oziroma drugih prihodkov iz naslova teh delnic. Komisija meni, da danski predpisi o obdavčitvi presegajo to, kar je potrebno za preprečevanje davčnih utaj, in kršijo prosti pretok ljudi in kapitala, določen v Pogodbah. Danska je zato pozvana, da v dveh mesecih spremeni zakonodajo in jo uskladi s pravnim redom EU. V nasprotnem primeru lahko Evropska komisija zadevo vloži na Sodišče EU.

(Več informacij: E. Traynor; telefon: +32 22921548, mobilni telefon: +32 498983871)

 1. Okolje: Komisija poziva ŠPANIJO, da počisti odlagališča

V skladu z zakonodajo EU so morale države članice zagotoviti, da odlagališča, ki so ob prenosu direktive o odlaganju na odlagališčih že imela dovoljenja ali so že delovala, po juliju 2009 niso več obratovala, razen če so izpolnjevala zahteve iz te direktive. Po mnenju Komisije so številna odlagališča v Španiji še vedno obratovala tudi po izteku roka leta 2009 in s tem kršila navedeno direktivo, zato je Komisija tej državi poslala uradni opomin. Po preučitvi španskega odgovora je Komisija sklenila, da kljub napredku nekatera odlagališča še vedno niso zaprta ali usklajena z direktivo. Komisija je zato Španiji poslala obrazložitveno mnenje (druga faza postopka EU za ugotavljanje kršitev), na katerega se mora Španija odzvati v dveh mesecih.

(Več informacij: J. Hennon; telefon: +32 22953593, mobilni telefon: +32 498953593)

 1. Prost pretok blaga: Komisija poziva Francijo, da odpravi ovire pri trgovanju z reševalnimi vozili

Evropska komisija je pozvala Francijo, naj spremeni veljavne predpise o postopku za registracijo in obratovanje obstoječih tipov reševalnih vozil tistih, za katera je bila podeljena homologacija v skladu z evropskim harmoniziranim standardom EN 1789 pred 29. oktobrom 2012, saj francoski predpisi določajo, da reševalnih vozil, ki so že bila registrirana v drugih državah članicah, ni mogoče samodejno uporabiti v Franciji. Francija v veljavnih predpisih nalaga dodatne preglede in certificiranje reševalnih vozil, ki so že registrirana v drugih državah članicah za prevoz in zdravljenje pacientov, ne da bi upoštevala že opravljene preglede in certifikat EN 1789, ki so ga države članice podelile reševalnim vozilom. Francija nasprotuje uporabi teh reševalnih vozil za prevoz pacientov. Ker v drugih državah članicah ni pregledov, ki bi bili enakovredni tistim v Franciji, in ker se pregled lahko opravi samo v enem francoskem centru, to pomeni, da se ne spoštuje načelo vzajemnega priznavanja in da se ovira prosti pretok reševalnih vozil v EU. Francija z dodatnimi zahtevami krši predpise EU o enotnem trgu, saj je naročanje uvoženih reševalnih vozil v Franciji oteženo in dražje (cena pregleda vsakega vozila v Franciji znaša 35 000 evrov). Z dodatnimi zahtevami se tudi ne spoštuje glavnih ciljev standarda: določitev enotnih zahtev za preskusne metode in zmogljivosti reševalnih vozil. Komisija je zato Francijo pozvala, naj zakonodajo prilagodi harmoniziranim standardom, sprejetim na ravni EU, in tako omogoči prosti pretok blaga na enotnem trgu (veljavni predpisi v Franciji: Odlok z dne 10. februarja 2009 in „Guide d'application GA 64-022“. Zahtevek je Komisija poslala kot obrazložitveno mnenje v okviru postopkov EU za ugotavljanje kršitev. Če Francija Komisije v dveh mesecih ne obvesti o ukrepih, s katerim naj bi zagotovila popolno izpolnjevanje obveznosti, se lahko Komisija odloči, da zoper to državo sproži postopek pred Sodiščem EU.

(Več informacij: C. Corazza; telefon: +32 22951752, mobilni telefon: +32 498992862)

 1. Okolje: Komisija poziva FINSKO, da nacionalno zakonodajo uskladi z zahtevami direktive o rudarskih odpadkih

Evropska komisija poziva Finsko, naj zakonodajo uskladi z direktivo o rudarskih odpadkih, katere namen je preprečiti ali čim bolj zmanjšati škodljive učinke ravnanja z odpadki iz rudarskih in drugih ekstraktivnih dejavnosti na zdravje ljudi in okolje, zlasti vodo, zrak, tla, živalstvo in rastlinstvo. Finska bi morala direktivo o rudarskih odpadkih v nacionalno zakonodajo prenesti do 1. maja 2008. Komisija je tej državi junija 2012 poslala uradni opomin. Ker Finska še vedno ni sprejela ustrezne zakonodaje, ji je Komisija poslala obrazložitveno mnenje (druga faza postopka EU za ugotavljanje kršitev), na katerega se mora Finska odzvati v dveh mesecih. V nasprotnem primeru lahko Komisija zadevo vloži na Sodišče EU.

(Več informacij: J. Hennon; telefon: +32 22953593, mobilni telefon: +32 498953593)

 1. Delovno pravo: Komisija poziva Italijo, da v celoti uporablja direktivo o delu za določen čas

Evropska komisija je pozvala Italijo, naj v celoti uporablja direktivo Sveta o delu za določen čas (1999/70/ES). V skladu z Direktivo morajo države članice izvajati okvirni sporazum, ki so ga dosegle organizacije sindikatov in delodajalcev na ravni EU, Direktiva pa določa tudi splošna načela in minimalne zahteve za delavce s pogodbo o zaposlitvi za določen čas. Vsebuje tudi absolutno zahtevo, da se pri izračunu praga, nad katerim se v podjetju ustanovijo predstavniški organi delavcev, ki jih določa nacionalna zakonodaja, upoštevajo delavci za določen čas. Ustrezni italijanski predpisi niso v skladu z zahtevami direktive, ker se pri določanju praga upoštevajo samo delavci za določen čas, ki so zaposleni več kot devet mesecev. To pomeni, da se delavci s pogodbo o zaposlitvi za določen čas, ki so zaposleni manj kot devet mesecev, pri oceni, ali je podjetje dovolj veliko, da mora ustanoviti predstavniške organe delavcev, ne upoštevajo. Zahtevek je bil Italiji poslan kot obrazložitveno mnenje v okviru postopkov EU za ugotavljanje kršitev. Italija ima zdaj dva meseca, da Komisijo obvesti o ukrepih, ki jih je sprejela za izvajanje direktive v celoti. V nasprotnem primeru se lahko Komisija odloči, da bo zoper Italijo sprožila postopek pred Sodiščem EU.

(Več informacij: J. Todd; telefon: +32 22994107, mobilni telefon: +32 498994107)

 1. Javno zdravje: Poljska je pozvana, da konča prenos zakonodaje EU o človeških tkivih in celicah

Človeška tkiva in celice, kot so kostni mozeg, kite, jajčne celice in roženica, se uporabljajo v zdravstvu za zdravljenje različnih bolezni. Presaditev tkiv in celic lahko povzroči prenos bolezni, zato predpisi EU zagotavljajo kakovost in varnost, v nacionalnih predpisih pa se lahko dovoli uporaba takšnih tkiv in celic. Predpisi EU so bistvenega pomena, saj zagotavljajo, da se Evropejci zdravijo z varnimi tkivi in celicami po vsej Evropski uniji. Poljski prenos predpisov veljavnih direktiv je nepopoln. Poljski predpisi o kakovosti in varnosti se ne uporabljajo pri treh kategorijah tkiv in celic, za katere se uporablja zakonodaja EU, tj. pri reproduktivnih celicah, embrionalnih tkivih in fetalnih tkivih. Poljski organi morajo sprejeti ustrezne ukrepe za uskladitev z zakonodajo EU v dveh mesecih od uradnega zahtevka in o sprejetih ukrepih obvestiti Komisijo. Če Poljska v navedenem roku tega ne bo storila, se lahko Komisija odloči, da bo zadevo vložila na Sodišče EU.

(Več informacij: F. Vincent; telefon: +32 22987166, mobilni telefon: +32 498987166)

 1. Obdavčitev: Komisija poziva Poljsko, da spremeni predpise o stopnjah DDV za medicinsko opremo in farmacevtske izdelke

Evropska komisija je uradno pozvala Poljsko, naj spremeni zakonodajo, ki določa nižjo stopnjo DDV za medicinsko opremo in farmacevtske izdelke, kot jo določa zakonodaja EU. V skladu z direktivo o DDV lahko države članice uporabljajo nižjo stopnjo DDV za medicinsko opremo, pripomočke in drugo opremo, ki izpolnjujejo dva pogoja, tj. če se „običajno uporabljajo za lajšanje ali zdravljenje invalidnosti“ in so namenjeni „izključni osebni rabi invalidne osebe“. Za farmacevtske izdelke direktiva o DDV določa nižjo stopnjo za tiste izdelke, ki so povezani z zdravstveno nego, preprečevanjem bolezni ter zdravstvenim in veterinarskim zdravljenjem. Poljska je ta okvir presegla, saj je določila nižjo stopnjo DDV za medicinsko opremo za splošno uporabo in za nekatere nemedicinske farmacevtske izdelke, kot so dezinfekcijska sredstva in izdelki za osebno nego. Zato mora obseg nižje stopnje uskladiti z obsegom, ki ga določa zakonodaja EU. Zahtevek Komisije je bil poslan kot obrazložitveno mnenje (druga faza postopka EU za ugotavljanje kršitev). Če Poljska ne bo ustrezno ukrepalo v dveh mesecih, lahko Komisija zoper to državo sproži postopek pred Sodiščem EU.

(Več informacij: E. Traynor; telefon: +32 22921548, mobilni telefon: +32 498983871)

 1. Okolje: Komisija poziva PORTUGALSKO, da uskladi zakonodajo o dostopu do okoljskih informacij z evropskimi normami

Evropska komisija je zaskrbljena, ker portugalska zakonodaja o dostopu do informacij o vplivih na okolje ni usklajena z evropskimi standardi. V skladu z zakonodajo EU morajo države članice zagotoviti, da so praktične informacije na razpolago pri dostopu do upravnih in sodnih revizijskih postopkov o presoji vplivov določenih projektov in načrtov na okolje. Tako naj bi se javnosti omogočilo, da učinkovito sodeluje v takih postopkih. Komisija je po proučitvi portugalske zakonodaje na tem področju sklenila, da ta ne vsebuje sklicev na obveznost zagotavljanja praktičnih informacij. Kljub zgodnjemu uradnemu opominu portugalska zakonodaja še ni pregledana. Zato se je Komisija odločila poslati obrazložitveno mnenje (druga faza postopka EU za ugotavljanje kršitev), na katerega se mora Portugalska odzvati v dveh mesecih.

(Več informacij: J. Hennon; telefon: +32 22953593, mobilni telefon: +32 498953593)

 1. Letalski promet: Komisija poziva Portugalsko, da zagotovi jamstva za funkcijsko in finančno neodvisnost koordinatorja slotov

Evropska komisija je pozvala Portugalsko, naj jo v dveh mesecih obvesti o potrebnih ukrepih za uskladitev s skupnimi predpisi EU o dodeljevanju slotov na letališčih. Komisija želi zagotoviti funkcijsko in finančno neodvisnost. Koordinator slotov je odgovoren za dodeljevanje slotov za pristanek in vzlet na nediskriminacijski, nepristranski in pregleden način, in je eden od temeljnih stebrov sistema, ki omogoča pošteno konkurenco. Komisija proučuje primer po uradni dolžnosti. Na delovanje koordinatorja slotov ni bilo pritožb.

(Več informacij: H. Kearns; telefon: +32 22987638, mobilni telefon: +32 498987638)

 1. Okolje: Komisija poziva SLOVAŠKO REPUBLIKO, da posodobi zakonodajo o baterijah

Evropska komisija poziva Slovaško republiko, da uskladi nacionalno zakonodajo z direktivo o baterijah. Slovaška republika bi morala direktivo prenesti do 26. septembra 2008. Komisija je Slovaški republiki maja 2012 poslala uradni opomin. Ker Slovaška republika še vedno ni sprejela ustrezne zakonodaje, se je Komisija odločila, da ji pošlje obrazložitveno mnenje (druga faza postopka EU za ugotavljanje kršitev), na katerega se mora Slovaška odzvati v dveh mesecih. V nasprotnem primeru lahko Komisija zadevo vloži na Sodišče EU.

(Več informacij: J. Hennon; telefon: +32 22953593, mobilni telefon: +32 498953593)


Side Bar