Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

MEMO

Brusel 24. januára 2013

Januárový súhrn porušení právnych predpisov: hlavné rozhodnutia

HOSPODÁRSKA SÚŤAŽ

DIGITÁLNA AGENDA

ZAMESTNANOSŤ

ENERGETIKA

PRIEMYSEL A PODNIKANIE

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

SPRAVODLIVOSŤ

VNÚTORNÝ TRH A SLUŽBY

DOPRAVA

ZDRAVIE A SPOTREBITEĽSKÁ POLITIKA

DANE A COLNÁ ÚNIA

AT

 

 

 

 

 

 

 

1

2

 

 

BG

1

 

 

2

 

2

 

 

 

 

 

DK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

EE

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

EL

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

ES

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

FI

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

FR

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

HU

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

IT

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

LV

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

NL

 

 

1

 

1

1

 

 

 

 

PL

 

 

 

 

 

1

 

 

1

1

PT

 

1

 

1

 

1

 

 

1

 

 

SI

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

SK

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

UK

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

Európska komisia vo svojom mesačnom súhrne rozhodnutí o porušení právnych predpisov podniká právne kroky proti členským štátom z dôvodu nesprávneho plnenia ich záväzkov, ktoré im vyplývajú z právnych predpisov EÚ. Cieľom týchto rozhodnutí, ktoré sa týkajú mnohých odvetví, je zabezpečiť správne uplatňovanie právnych predpisov EÚ v prospech občanov a podnikov. Komisia dnes prijala 171 rozhodnutí vrátane 24 odôvodnených stanovísk10 podnetov na Súdny dvor Európskej únie, z ktorých 7 zahŕňa aj finančné sankcie. Uvádzame súhrn hlavných rozhodnutí.

Viac informácií o konaniach vo veci porušenia právnych predpisov nájdete v MEMO/12/12.

 1. Podnety na Súdny dvor s finančnými sankciami

 1. Vnútorný trh s energiami: Komisia podáva na Súdny dvor podnet proti BULHARSKU, ESTÓNSKU a SPOJENÉMU KRÁĽOVSTVU z dôvodu neúplnej transpozície predpisov EÚ

Európska komisia podáva na Súdny dvor Európskej únie podnet proti Bulharsku, Estónsku a Spojenému kráľovstvu z dôvodu neúplnej transpozície predpisov EÚ týkajúcich sa vnútorného trhu s energiami. Bulharsko, Estónsko a Spojené kráľovstvo do dnešného dňa iba čiastočne transponovali smernice o elektrickej energii a plyne. Členské štáty mali tieto smernice transponovať do 3. marca 2011. Pokiaľ ide o Bulharsko Komisia navrhuje denné sankcie vo výške 8 448 EUR za každú čiastočne transponovanú smernicu. V prípade Estónska Komisia navrhuje denné sankcie vo výške 5 068.80 EUR za čiastočne transponovanú smernicu o elektrickej energii a 4 224 EUR za každý deň za čiastočne transponovanú smernicu o plyne. V prípade Spojeného kráľovstva Komisia žiada Súdny dvor o uloženie dennej sankcie vo výške 148 177.92 EUR za každú čiastočne transponovanú smernicu. V navrhovaných sankciách sa zohľadňuje dĺžka a závažnosť porušenia. V prípade potvrdzujúceho rozsudku Súdneho dvora sa denná sankcia bude platiť odo dňa vynesenia rozsudku až do dokončenia transpozície. O konečnej výške denných sankcií rozhodne Súdny dvor.

(Viac informácií: IP/13/42 – M. Holzner - Tel. +32 229 60196 – mobil +32 498 98 2280)

 1. Digitálna agenda: Komisia žiada Súdny dvor o uloženie pokuty PORTUGALSKU z dôvodu vylúčenia spoločností z poskytovania univerzálnych služieb

Európska komisia požiadala Súdny dvor Európskej únie o uloženie pokuty Portugalsku z dôvodu nedodržania rozsudku Súdneho dvora z roku 2010, v ktorom sa tejto krajine ustanovuje povinnosť dodržiavať pri výbere poskytovateľa univerzálnych služieb v Portugalsku pravidlá EÚ v oblasti telekomunikácií. Komisia navrhuje paušálnu sumu 5 277.30 EUR za každý deň na obdobie od vynesenia rozsudku z roku 2010 do vynesenia prípadného druhého rozsudku Súdneho dvora.

Dnešné rozhodnutie vrátiť Portugalsko pred Súdny dvor s úmyslom udeliť mu finančné sankcie vychádza z predchádzajúceho rozhodnutia o podaní podnetu na Súdny dvor, ktoré Komisia prijala v marci 2012 (IP/12/287). Komisia zohľadnila pokrok, ktorý odvtedy portugalské orgány vykonali, najmä pokiaľ ide o uverejňovanie výziev na výberové konanie, a preto navrhla zníženie paušálnej výšky sankcie.

(Viac informácií: IP/13/44 – R. Heath – tel. +32 229 61716 – mobil +32 460 75 0221)

 1. Ďalšie podnety na Súdny dvor

 1. Antimonopolná oblasť: Komisia podáva na Súdny dvor podnet proti BULHARSKU v prípade udelenia povolení na digitálne terestriálne vysielanie

Európska komisia rozhodla o podaní podnetu na Súdny dvor Európskej únie proti Bulharsku v súvislosti s udeľovaním frekvenčného spektra na digitálne vysielanie. Komisia zistila, že postup Bulharska sa zakladal na neprimerane obmedzujúcich podmienkach udelenia licencie, výsledkom ktorých bolo vylúčenie prípadných kandidátov. Takýto postup, ktorý je v rozpore s platnými smernicami EÚ v oblasti elektronickej komunikácie, sťažuje hospodársku súťaž na budúcom bulharskom trhu s infraštruktúrou digitálneho terestriálneho televízneho vysielania (DTT).

(Viac informácií: IP/13/46 – A. Colombani – tel. +32 229 74513 – mobil +32 460 75 2063)

 1. Rodová rovnosť: Európska komisia podáva na Súdny dvor podnet proti HOLANDSKU

Európska komisia dnes rozhodla o podaní podnetu na Súdny dvor Európskej únie proti Holandsku z dôvodu nezabezpečenia primeranej ochrany práv zamestnancov na materskej dovolenke, dovolenke z dôvodu osvojenia dieťaťa alebo na rodičovskej dovolenke v súvislosti s ich návratom do zamestnania. Podľa ustanovení smernice EÚ o rodovej rovnosti zamestnanci, ktorí sa vracajú z materskej dovolenky, dovolenky z dôvodu osvojenia dieťaťa alebo rodičovskej dovolenky, majú právo vrátiť sa na svoje pracovné miesto alebo na rovnocenné miesto. V pravidlách EÚ sa takisto konkrétne uvádza, že zamestnanci majú navyše nárok na každé zlepšenie pracovných podmienok, ku ktorému došlo počas ich neprítomnosti na pracovisku. V smernici EÚ sa ustanovuje, že vnútroštátne právne predpisy výslovne chránia uvedené zamestnanecké práva. Holandské právne predpisy v súčasnosti neobsahujú konkrétne a výslovné ustanovenia o ochrane v súvislosti s návratom z materskej alebo otcovskej dovolenky alebo dovolenky z dôvodu osvojenia dieťaťa. To vyvoláva pochybnosti o úrovni ochrany ustanovenej v holandských právnych predpisoch a spôsobuje občanom problémy pri spoznávaní svojich práv a ich vymožiteľnosti.

(Viac informácií: IP/13/45 – M. Andreeva – tel. +32 229 91382 – mobil +32 498 99 1382)

 1. Životné prostredie: Komisia podáva podnet na Súdny dvor proti POĽSKU v súvislosti s dusičnanmi a znečisťovaním vôd

Európska Komisia podáva podnet na Súdny dvor Európskej únie proti Poľsku, pretože nedokázalo zabezpečiť účinné riešenie znečisťovania vody dusičnanmi. Pokiaľ ide o znečisťovanie dusičnanmi, Európa má v tejto oblasti prísne právne predpisy, no napriek tomu, že ich požiadavky platia pre Poľsko od roku 2004, došlo v tejto veci iba k miernemu pokroku. Poľsko ešte stále nemá dostatočné množstvo vyznačených zón citlivých na znečisťovanie dusičnanmi a ani neprijalo účinné opatrenia na boj so znečisťovaním dusičnanmi v týchto zónach. Na odporúčanie Komisára pre životné prostredie Janeza Potočnika sa Komisia rozhodla predložiť Súdnemu dvoru Európskej únie podnet proti Poľsku.

(Viac informácií: IP/13/48 – J. Hennon - Tel. +32 229 53593 - Mobile +32 498 95 3593)

 1. Odôvodnené stanoviská

 1. Životné prostredie: nový právny prístup k zlepšeniu kvality vzduchu v členských štátoch

Kvalita okolitého vzduchu je v mnohých členských štátoch EÚ nízka – napriek tomu, že vlády sa zaviazali zabezpečovať občanom dobrú kvalitu vzduchu. Situácia je natoľko vážna, že Komisia v súčasnosti podniká kroky proti 17 štátom, ktoré majú sústavne nízku kvalitu vzduchu. V rámci nového prístupu k tomuto problému dnes Komisia požiadala Bulharsko, Lotyšsko a Slovinsko o urýchlené riešenie pretrvávajúcich problémov, pre ktoré zomrie ročne viac občanov ako pri automobilových nehodách.

(Viac informácií: IP/13/47 – J. Hennon – tel. +32 229 53593 – mobil +32 498 95 3593)

 1. Cestná doprava: Komisia žiada RAKÚSKO, FÍNSKO a SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO, aby prijali opatrenia na pravidelné kontroly technického stavu motorových vozidiel

Európska komisia požiadala Rakúsko, FínskoSpojené kráľovstvo, aby do svojich vnútroštátnych právnych predpisov zapracovali požiadavky ustanovené v smernici o kontrole technického stavu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (smernica 2010/48/ES). Prijatie týchto opatrení je dôležité pre zohľadnenie všetkých nových technických úprav komponentov vozidiel a ich prípojných vozidiel s cieľom zabezpečiť lepšie overenie bezpečnosti vozidiel v rámci kontrol. Ani jeden z uvedených troch členských štátov neoznámil Komisii potrebné informácie do uplynutia počiatočného konečného termínu, ktorým bol 31. január 2011. Ani po doručení formálnych výziev tieto štáty neprijali žiadne opatrenia. Komisia preto posiela odôvodnené stanoviská (druhá fáza konania EÚ o porušení právnych predpisov) a poskytuje im dvojmesačnú lehotu na odpoveď. V prípade, že Komisia nedostane uspokojivú odpoveď, môže vec predložiť Súdnemu dvoru EÚ.

(Viac informácií: H. Kearns – tel. +32 229 87638 – mobil +32 498 98 7638)

 1. Energetická účinnosť budov – Komisia žiada BULHARSKO, GRÉCKO, TALIANSKO a PORTUGALSKO, aby prijali vnútroštátne opatrenia týkajúce sa energetickej účinnosti budov

Komisia dnes poslala Bulharsku, Grécku, TalianskuPortugalsku odôvodnené stanoviská, v ktorých ich žiada, aby jej oznámili svoje vykonávacie opatrenia v súvislosti so smernicou o energetickej hospodárnosti budov. Obdobie transpozície smernice 2010/31/EÚ do vnútroštátnych právnych predpisov uplynulo 9. júla 2012. Podľa tejto smernice musia členské štáty stanoviť a uplatňovať minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť pre nové a existujúce budovy, zabezpečiť certifikáciu energetickej hospodárnosti budov a požadovať pravidelnú kontrolu vykurovacích a klimatizačných systémov. Navyše v smernici sa ustanovuje, že členské štáty do roku 2021 zabezpečia, aby sa všetky nové budovy stali budovami s takmer nulovou spotrebou energie. Ak uvedené štyri členské štáty nedodržia svoje právne záväzky v lehote dvoch mesiacov, Komisia môže rozhodnúť o podaní podnetu na Súdny dvoru proti týmto štátom. Ďalšie informácie sú k dispozícii na internetovej adrese: http://ec.europa.eu/energy/infringements/index_en.htm

(Viac informácií: M. Holzner – tel. +32 229 60196 – mobil +32 498 98 2280)

 1. Životné prostredie: Komisia žiada MAĎARSKO a HOLANDSKO, aby zabezpečili súlad s právnymi predpismi EÚ o vodohospodárskych službách

Európska komisia žiada MaďarskoHolandsko, aby zosúladili svoje právne predpisy o vodnom hospodárstve s právnymi predpismi EÚ. Ide o súčasť celoplošného opatrenia, ktoré sa týka viacerých členských štátov. Podľa ustanovení rámcovej smernice o vode je nevyhnutné, aby členské štáty stanovili cenu vody tak, aby zahŕňala náklady na ochranu životného prostredia a zdrojov a poskytovala dostatočnú motiváciu na jej efektívne využívanie. Dôležitým nástrojom na dosiahnutie celkového cieľa smernice zameraného na dobrý ekologický a chemický stav vody a na riešenie zvyšujúcich sa ľudských potrieb súvisiacich s vodou, je úhrada nákladov za vodohospodárske služby. Členské štáty nemusia uplatniť vymáhanie nákladov, ak boli splnené určité podmienky, ich vymáhanie však v zásade nemôžu zrušiť. Maďarsko a Holandsko v súčasnosti nevymáhajú náklady na zadržiavanie vôd na účely lodnej plavby a ochrany proti povodniam a Maďarsko nevymáha náklady na podzemnú vodu, ktorú odoberá priemysel na svoje vlastné účely. Komisia preto obidvom členským štátom posiela odôvodnené stanovisko (druhá fáza konania EÚ o porušení právnych predpisov) a poskytuje im dvojmesačnú lehotu na odpoveď.

(Viac informácií: J. Hennon – tel. +32 229 53593 – mobil +32 498 95 3593)

 1. Energia z obnoviteľných zdrojov: Komisia posiela odôvodnené stanoviská LOTYŠSKU a HOLANDSKU

Európska komisia dnes poslala odôvodnené stanoviská LotyšskuHolandsku za to, že neinformovali Komisiu o úplnej transpozícii smernice o obnoviteľných zdrojoch energie. Členské štáty mali smernicu (2009/28/ES) implementovať do 5. decembra 2010. Lotyšsko a Holandsko však Komisiu neinformovali o všetkých potrebných transpozičných opatreniach, ktorými mali smernicu plne transponovať do svojich vnútroštátnych právnych predpisov. Ak si tieto dva členské štáty nesplnia v lehote dvoch mesiacov svoje právne záväzky, Komisia môže vec predložiť Súdnemu dvoru. Tieto dve odôvodnené stanoviská dopĺňajú 13 podobných konaní, ktoré sa týkajú Rakúska, Bulharska, Cypru, Českej republiky, Fínska, Francúzska, Maďarska, Grécka, Írska, Luxemburska, Malty, Poľska a Slovinska. Ďalšie informácie sú k dispozícii na internetovej adrese: http://ec.europa.eu/energy/infringements/index_en.htm

(Viac informácií: M. Holzner – tel. +32 229 60196 – mobil +32 498 98 2280)

 1. Verejné obstarávanie: Komisia žiada RAKÚSKO, aby uplatňovalo predpisy EÚ

Európska komisia dnes požiadala Rakúsko, aby zabezpečilo rýchle a účinné prostriedky na nápravu a dodržiavanie zásad nediskriminácie a transparentnosti v prípade verejného obstarávania týkajúceho sa zabezpečovania tovaru pre rakúske ministerstvá. Rakúsko porušilo zásadu účinného postupu preskúmania zakotvenú v smernici 1989/665/EHS zmenenej a doplnenej smernicou 2007/66/ES, najmä vykonávaním verejného obstarávania bezo zmien, napriek tomu, že vnútroštátny kontrolný orgán vyhlásil niektoré špecifikácie verejného obstarávania za diskriminačné, a teda za neplatné. Týmto došlo zároveň k porušeniu zásady transparentnosti ustanovenej v smernici 2004/18/ES o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek. Žiadosť Komisie má v zmysle konania EÚ o porušení právnych predpisov podobu odôvodneného stanoviska. Ak do dvoch mesiacov nebudú Komisii oznámené opatrenia na ukončenie porušovania právnych predpisov EÚ, Komisia sa môže rozhodnúť podať proti Rakúsku podnet na Súdny dvor EÚ.

(Viac informácií: S. De Rynck – tel. +32 229 63421 – mobil +32 498 98 3969)

 1. Cestná doprava: Komisia žiada RAKÚSKO, aby prijalo opatrenia na cestné kontroly úžitkových vozidiel

Európska komisia žiada o transpozíciu požiadaviek ustanovených v smernici o cestnej technickej kontrole (smernica 2010/47/EÚ) do vnútroštátnych právnych predpisov. Tieto ustanovenia sú dôležité s cieľom zohľadniť technický vývoj týkajúci sa kontroly bŕzd a emisií, čím sa zvýši bezpečnosť na cestách a ochrana životného prostredia. Rakúsko neoznámilo Komisii nevyhnutné opatrenia v lehote do 1. januára 2012. Ani po doručení formálnej výzvy neprijalo opatrenia. Komisia preto Rakúsku posiela odôvodnené stanovisko (druhá fáza konania EÚ o porušení právnych predpisov) a poskytuje mu dvojmesačnú lehotu na odpoveď. V prípade, že Komisia nedostane uspokojivú odpoveď, môže vec predložiť Súdnemu dvoru EÚ.

(Viac informácií: H. Kearns – tel. +32 229 87638 – mobil +32 498 98 7638)

 1. Životné prostredie: Komisia žiada BULHARSKO, aby dodržiavalo stropy priemyselných emisií oxidu siričitého, oxidu dusičitého a prachu

Európska komisia vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, že Bulharsko stále nedodržiava stropy emisií oxidu siričitého, oxidu dusičitého a prachu z priemyselných závodov. Podľa ustanovení Zmluvy o pristúpení sa stropy uplatňujú od roku 2008. Z predložených záznamov však vyplýva, že doteraz sa každý rok prekročili a podľa predpovedí na rok 2012 Bulharsko opäť prekročí stropy stanovené pre oxid dusičitý a prach. Komisia vzhľadom na konštatovanie, že toto porušovanie bude podľa všetkého pokračovať, keďže naďalej chýbajú štrukturálne opatrenia na dosiahnutie súladu, posiela Bulharsku odôvodnené stanovisko (druhá fáza konania EÚ o porušení právnych predpisov) a poskytuje mu dvojmesačnú lehotu na odpoveď. V prípade, že Komisia nedostane uspokojivú odpoveď, môže vec predložiť Súdnemu dvoru EÚ.

(Viac informácií: J. Hennon – tel. +32 229 53593 – mobil +32 498 95 3593)

 1. Dane: Komisia žiada DÁNSKO, aby zmenilo a doplnilo pravidlá týkajúce sa daní pri odchode

Európska komisia oficiálne požiadala Dánsko, aby novelizovalo svoje pravidlá, ktoré sa uplatňujú na dane z akcií, ktoré vlastnia fyzické osoby pri odchode z krajiny. Ak fyzická osoba odchádza z Dánska s úmyslom usadiť sa v inom členskom štáte, vypočíta a zdaní sa zisk z portfólia jej akcií. Od tohto jednotlivca sa potom uvedená daň vyberie, keď sa jeho portfólio predá, alebo keď získa dividendy, prípadne iný druh príjmu z týchto akcií. Komisia sa domnieva, že dánske daňové predpisy presahujú nevyhnutný rámec na zabránenie daňovému úniku a bránia vo voľnom pohybe osôb a kapitálu, ktorý je ustanovený v základných zmluvách o EÚ. Preto sa od Dánska žiada, aby v lehote dvoch mesiacov zmenilo svoje právne predpisy a zosúladilo ich s právnymi predpismi EÚ. Ak to nevykoná, Európska komisia môže predložiť vec Súdnemu dvoru Európskej únie.

(Viac informácií: E. Traynor – tel. +32 229 21548 – mobil +32 498 98 3871)

 1. Životné prostredie: Komisia žiada ŠPANIELSKO, aby vyčistilo skládky odpadov

Podľa právnych predpisov EÚ mali členské štáty povinnosť zabezpečiť, aby sa skládky odpadov, ktoré boli povolené alebo boli v prevádzke v čase, keď bola transponovaná smernica o skládkach odpadov, prestali prevádzkovať po júli 2009, ak nespĺňajú požiadavky uvedenej smernice. Podľa Komisie bolo v Španielsku po tomto termíne v roku 2009 v prevádzke stále niekoľko skládok odpadov, ktoré nevyhovujú požiadavkám smernice, a Komisia preto poslala Španielsku formálnu výzvu. Komisia po posúdení odpovede Španielska dospela k záveru, že hoci sa dosiahol určitý pokrok, niektoré skládky neboli doposiaľ uzavreté alebo uvedené do súladu so smernicou. Komisia teraz Španielsku posiela odôvodnené stanovisko (druhá fáza konania EÚ o porušení právnych predpisov) a poskytuje mu dvojmesačnú lehotu na odpoveď.

(Viac informácií: J. Hennon – tel. +32 229 53593 – mobil +32 498 95 3593)

 1. Voľný pohyb tovaru: Komisia žiada FRANCÚZSKO, aby odstránilo prekážky v obchode s vozidlami záchrannej zdravotnej služby

Európska komisia požiadala Francúzsko, aby zmenilo súčasné pravidlá týkajúce sa postupu evidencie a používania existujúcich typov vozidiel záchrannej zdravotnej služby. Ide o tie vozidlá, ktoré boli schválené pred 29. októbrom 2012 ako zodpovedajúce európskej harmonizovanej norme STN EN 1789 – keďže podľa francúzskych pravidiel sa sanitky, ktoré boli zapísané do evidencie v iných členských štátoch, nemôžu automaticky používať vo Francúzsku. Francúzsko podľa súčasných pravidiel stanovuje dodatočné požiadavky na kontrolu a certifikáciu sanitiek, ktoré boli zapísané do evidencie v iných členských štátoch na prepravu a ošetrovanie pacientov, pričom neberie do úvahy kontroly, ktoré už boli vykonané, ani vyhlásenia o zhode s normou STN EN 1789, ktoré vydali iné členské štáty na príslušné vozidlá záchrannej zdravotnej služby. Francúzsko odmieta schváliť používanie týchto sanitiek na prepravu pacientov. Na základe skutočnosti, že v ostatných členských štátoch neexistuje ekvivalent k požadovaným špecifickým francúzskym kontrolám a že tieto kontroly môžu vykonávať len francúzske strediská kontroly je zrejmé, že neplatí zásada vzájomného uznávania a dochádza k obmedzovaniu voľného pohybu vozidiel záchrannej zdravotnej služby v EÚ. Francúzske dodatočné požiadavky sú v rozpore s pravidlami jednotného trhu EÚ, keďže ich výsledkom je komplikovanejšie a nákladnejšie uvedenie dovezených sanitiek do prevádzky vo Francúzsku (náklady na kontrolu každého vozidla vo Francúzsku sú 35 000 EUR). Navyše dodatočné požiadavky popierajú hlavné ciele normy: stanoviť jednotné požiadavky na postupy kontrol a používania vozidiel záchrannej zdravotnej služby. Komisia preto žiada Francúzsko, aby zmenilo svoje právne predpisy s cieľom dosiahnuť súlad s harmonizovanými normami schválenými na úrovni EÚ a umožniť voľný pohyb tovarov na jednotnom trhu (súčasné francúzske predpisy: vyhláška z 10. februára 2009 a „usmernenie GA 64-022“). Komisia poslala Francúzsku svoju žiadosť vo forme odôvodneného stanoviska v rámci konania EÚ o porušení právnych predpisov. Ak Francúzsko do dvoch mesiacov neoznámi Komisii, aké opatrenia prijalo v záujme zabezpečenia úplného súladu so záväzkami, ktoré mu vyplývajú, Komisia môže vec predložiť Súdnemu dvoru Európskej únie.

(Viac informácií: C. Corazza – tel. +32 229 51752 – mobil +32 498 99 2862)

 1. Životné prostredie: Komisia žiada FÍNSKO, aby zosúladilo vnútroštátne právne predpisy s požiadavkami smernice o odpade z ťažobného priemyslu

Európska komisia žiada Fínsko, aby uviedlo svoje vnútroštátne predpisy do súladu so smernicou o odpade z ťažobného priemyslu, ktorej cieľom je v čo najväčšej možnej miere predchádzať alebo znižovať akékoľvek nepriaznivé účinky na zdravie ľudí a životné prostredie, najmä na vodu, ovzdušie, pôdu, rastliny a živočíchy, ktoré vznikajú v dôsledku nakladania s odpadom z ťažobného priemyslu. Fínsko malo uvedenú smernicu transponovať do vnútroštátneho právneho poriadku do 1. mája 2008. Komisia v júni 2012 poslala Fínsku formálnu výzvu. Vzhľadom na to, že Fínsko doposiaľ neschválilo náležité právne predpisy, Komisia mu posiela odôvodnené stanovisko (druhá fáza konania EÚ o porušení právnych predpisov) a poskytuje dvojmesačnú lehotu na odpoveď. Ak Komisia nedostane odpoveď v uvedenej lehote, môže vec predložiť Súdnemu dvoru EÚ.

(Viac informácií: J. Hennon – tel. +32 229 53593 – mobil +32 498 95 3593)

 1. Pracovné právo: Komisia žiada TALIANSKO, aby v plnej miere uplatňovalo smernicu o práci na dobu určitú

Európska komisia požiadala Taliansko, aby v plnej miere uplatňovalo smernicu Rady o práci na dobu určitú (1999/70/ES), v ktorej sa ustanovuje, že členské štáty uvedú do účinnosti rámcovú dohodu, ktorú uzatvorili európske organizácie zastupujúce odborové zväzy a zamestnávateľov a v ktorej sa určujú všeobecné zásady a minimálne požiadavky týkajúce sa pracovníkov so zmluvou na dobu určitú. V smernici sa ustanovuje absolútna požiadavka, že pracovníkov na dobu určitú je potrebné brať do úvahy pri výpočte medzného počtu pracovníkov, pri prekročení ktorého vzniká nárok na vytvorenie zastupiteľských orgánov pracovníkov v podniku v súlade s vnútroštátnym právom. Príslušné talianske predpisy sú v rozpore s požiadavkami smernice, keďže na účely tohto výpočtu sa započítavajú len pracovníci na dobu určitú dlhšiu ako deväť mesiacov. To znamená, že pri posúdení, či je spoločnosť dosť veľká, aby vznikol nárok na vytvorenie zastupiteľských orgánov pracovníkov, sa neberú do úvahy pracovníci so zmluvou na dobu kratšiu ako deväť mesiacov. Žiadosť Komisie má podobu odôvodneného stanoviska v rámci konania EÚ o porušení právnych predpisov. Taliansko má teraz dva mesiace na to, aby Komisii oznámilo opatrenia, ktoré prijalo v záujme úplného vykonávania uvedenej smernice. V opačnom prípade môže Komisia predložiť vec Súdnemu dvoru Európskej únie.

(Viac informácií: J. Todd – tel. +32 229 94107 – mobil +32 498 99 4107)

 1. Verejné zdravie: POĽSKO má dokončiť transpozíciu právnych predpisov EÚ v oblasti ľudských tkanív a buniek

Ľudské tkanivá a bunky, ako napríklad kostná dreň, šľachy, oocyty a rohovka sa používajú v zdravotníctve na liečbu ľudí s rôznymi ochoreniami. S transplantáciou tkanív a buniek súvisia potenciálne riziká prenosu chorôb, a preto sú v právnych predpisoch EÚ stanovené pravidlá s cieľom zaručiť ich kvalitu a bezpečnosť, kým vo vnútroštátnych predpisoch sa ustanovujú podmienky používania uvedených tkanív a buniek. V záujme zabezpečenia, aby sa pri liečbe európskych občanov používali bezpečné tkanivá a bunky v celej Európskej únii, sú rozhodujúce pravidlá EÚ. Poľsko nevykonalo úplnú transpozíciu ustanovení príslušných smerníc. Poľsko tieto ustanovenia týkajúce sa kvality a bezpečnosti neuplatňuje na tri kategórie tkanív a buniek, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy EÚ: reprodukčné bunky, embryonálne tkanivá a plodové tkanivá. Poľské orgány majú dva mesiace od odoslania tejto žiadosti, aby prijali potrebné opatrenia na zabezpečenie súladu s právnymi predpismi EÚ a informovali o nich Komisiu. Ak tak poľské orgány neurobia v danej lehote, Komisia môže vec predložiť Súdnemu dvoru Európskej únie.

(Viac informácií: F. Vincent – tel. +32 229 87166 – mobil +32 498 98 7166)

 1. Dane: Komisia vyzýva POĽSKO, aby novelizovalo svoje predpisy týkajúce sa sadzieb DPH na lekárske vybavenie a farmaceutické výrobky

Európska komisia oficiálne požiadala Poľsko, aby novelizovalo svoje právne predpisy, na základe ktorých je možné uplatňovať zníženú sadzbu DPH na lekárske vybavenie a farmaceutické výrobky vo vyššej miere akú povoľujú právne predpisy EÚ. V smernici o spoločnom systéme DPH sa ustanovuje, že členské štáty môžu uplatňovať znížené sadzby DPH na lekárske vybavenie, pomôcky a iné zariadenia, ktoré spĺňajú dve podmienky, konkrétne že sú „bežne určené na uľahčenie alebo ošetrenie zdravotného postihnutia“ a určené na „výlučne osobné použitie postihnutými osobami“. Pokiaľ ide o farmaceutické výrobky, podľa smernice možno zníženú sadzbu uplatňovať na výrobky, ktoré sa bežne používajú v zdravotníctve, pri prevencii chorôb a na účely lekárskej a veterinárnej starostlivosti. Poľsko prekračuje rozsah pôsobnosti smernice a umožňuje uplatňovanie zníženej sadzby DPH na všeobecne používané lekárske vybavenie a na niektoré nelekárske farmaceutické výrobky, ako napríklad dezinfekčné prostriedky a výrobky používané pri kúpeľnej liečbe. Preto je nevyhnutné, aby Poľsko zosúladilo uplatňovanie zníženej sadzby s rozsahom povoleným v právnych predpisoch EÚ. Žiadosť Komisie má podobu odôvodneného stanoviska (druhá fáza konania EÚ o porušení právnych predpisov). Ak Komisia nedostane do dvoch mesiacov uspokojivú odpoveď, môže vec predložiť Súdnemu dvoru Európskej únie.

(Viac informácií: E. Traynor – tel. +32 229 21548 – mobil +32 498 98 3871)

 1. Životné prostredie: Komisia žiada PORTUGALSKO, aby uviedlo právne predpisy o prístupe k informáciám o životnom prostredí do súladu s európskymi normami

Európska komisia vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, že portugalské právne predpisy o prístupe k informáciám týkajúcim sa vplyvu na životné prostredie nie sú vzhľadom na európske normy dostatočné. V právnych predpisoch EÚ je stanovené, že členské štáty zabezpečia, aby boli verejnosti dostupné praktické informácie o prístupe k vydávaniu správnych a súdnych posudkov k hodnoteniu vplyvu niektorých projektov a plánov na životné prostredie. Na základe toho by sa mohla verejnosť do týchto postupov v plnej miere zapojiť. Komisia na základe posúdenia portugalských právnych predpisov v tejto oblasti dospela k záveru, že sa v nich neuvádza povinnosť poskytovať praktické informácie. Portugalsko napriek včasnej formálnej výzve nepreskúmalo príslušné právne predpisy. Komisia preto Portugalsku posiela odôvodnené stanovisko (druhá fáza konania EÚ o porušení právnych predpisov) a poskytuje mu dvojmesačnú lehotu na odpoveď.

(Viac informácií: J. Hennon – tel. +32 229 53593 – mobil +32 498 95 3593)

 1. Letecká doprava: Komisia žiada PORTUGALSKO, aby poskytlo záruky funkčnej a finančnej nezávislosti koordinátora prevádzkových intervalov

Európska komisia požiadala Portugalsko, aby v lehote dvoch mesiacov oznámilo opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu so spoločnými predpismi EÚ o prideľovaní letiskových prevádzkových intervalov. Komisii ide o záruky z hľadiska funkčnej a finančnej nezávislosti. Koordinátor prevádzkových intervalov zodpovedá za nediskriminačné, neutrálne a transparentné prideľovanie pristávacích a vzletových intervalov, a to predstavuje jeden zo základných pilierov systému, na základe ktorého je možná spravodlivá hospodárska súťaž. Komisia v tejto veci koná z úradnej moci. V súvislosti s fungovaním koordinátora prevádzkových intervalov nebola prijatá žiadna sťažnosť.

(Viac informácií: H. Kearns – tel. +32 229 87638 – mobil +32 498 98 7638)

 1. Životné prostredie: Komisia žiada SLOVENSKÚ REPUBLIKU, aby aktualizovala právne predpisy o batériách

Európska komisia žiada Slovenskú republiku, aby uviedla svoje vnútroštátne právne predpisy do súladu so smernicou o batériách. Slovenská republika mala transponovať smernicu do 26. septembra 2008. Komisia poslala Slovenskej republike v júni 2012 formálnu výzvu. Vzhľadom na to, že Slovenská republika doposiaľ neprijala náležité právne predpisy, Komisia jej posiela odôvodnené stanovisko (druhá fáza konania o porušení právnych predpisov) a dáva jej dva mesiace na odpoveď. Ak Komisia nedostane odpoveď v uvedenej lehote, môže sa obrátiť na Súdny dvor EÚ.

(Viac informácií: J. Hennon – tel. +32 229 53593 – mobil +32 498 95 3593)


Side Bar