Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

NOTATKA

Bruksela, dnia 24 stycznia 2013 r.

Główne styczniowe decyzje o wszczęciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego

KONKURENCJA

AGENDA CYFROWA

ZATRUDNIENIE

ENERGIA

PRZEMYSŁ I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

ŚRODOWISKO

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

RYNEK WEWNĘTRZNY

TRANSPORT

ZDROWIE I POLITYKA KONSUMENCKA

PODATKI I UNIA CELNA

AT

 

 

 

 

 

 

 

1

2

 

 

BG

1

 

 

2

 

2

 

 

 

 

 

DK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

EE

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

EL

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

ES

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

FI

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

FR

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

HU

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

IT

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

LV

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

NL

 

 

1

 

1

1

 

 

 

 

PL

 

 

 

 

 

1

 

 

1

1

PT

 

1

 

1

 

1

 

 

1

 

 

SI

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

SK

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

UK

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

Przyjmując comiesięczny pakiet decyzji dotyczących uchybień zobowiązaniom państwa członkowskiego, Komisja Europejska podjęła kroki prawne przeciwko państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z prawa UE. Decyzje te dotyczą wielu sektorów, a ich celem jest zapewnienie właściwego stosowania prawa UE dla dobra obywateli i z korzyścią dla przedsiębiorstw. Komisja przyjęła dziś 171 decyzji, w tym 24 uzasadnione opinie i 10 decyzji dotyczących skierowania spraw do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Spośród tych ostatnich decyzji siedem obejmuje wniosek o nałożenie kar pieniężnych. Poniżej przedstawiono streszczenie głównych decyzji.

Więcej informacji na temat postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego zawiera dokument MEMO/12/12.

 1. Sprawy skierowane do Trybunału Sprawiedliwości wraz z wnioskiem o nałożenie kar pieniężnych

 1. Wewnętrzny rynek energii: Komisja wnosi do Trybunału sprawy przeciwko BUŁGARII, ESTONII i ZJEDNOCZONEMU KRÓLESTWU w związku z niedopełnieniem obowiązku pełnej transpozycji przepisów UE

Komisja Europejska kieruje do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawy przeciwko Bułgarii, Estonii i Zjednoczonemu Królestwu w związku z niedopełnieniem obowiązku pełnej transpozycji przepisów UE dotyczących wewnętrznego rynku energii. Bułgaria, Estonia i Zjednoczone Królestwo do tej pory jedynie częściowo transponowały dyrektywę dotyczącą energii elektrycznej oraz dyrektywę dotyczącą gazu. Państwa członkowskie miały dokonać transpozycji tych dyrektyw do dnia 3 marca 2011 r. W przypadku Bułgarii Komisja proponuje dzienną karę pieniężną w wysokości 8 448 euro w odniesieniu do każdej z obu częściowo przetransponowanych dyrektyw. W przypadku Estonii Komisja proponuje nałożenie dziennej kary pieniężnej w wysokości 4 224 euro za częściowe przetransponowanie dyrektywy dotyczącej energii elektrycznej oraz dziennej kary w wysokości  5 068.80 euro za częściowe przetransponowanie dyrektywy dotyczącej gazu. W przypadku Zjednoczonego Królestwa Komisja zwraca się do Trybunału o nałożenie dziennej kary pieniężnej w wysokości 148 177.92 euro w odniesieniu do każdej z obu częściowo przetransponowanych dyrektyw. Zaproponowane kary uwzględniają czas trwania i wagę uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Jeżeli Trybunał przychyli się do wniosku Komisji, oba państwa będą musiały płacić dzienne kary pieniężne od dnia wydania wyroku do dnia zakończenia pełnej transpozycji. O ostatecznej wysokości dziennych kar pieniężnych zadecyduje Trybunał.

(Dodatkowe informacje: IP/13/42 – M.Holzner - tel. +32 229 60196 – tel. kom. +32 498 98 2280)

 1. Agenda cyfrowa: Komisja zwraca się do Trybunału Sprawiedliwości o nałożenie kary na PORTUGALIĘ za wykluczenie przedsiębiorstw ze świadczenia usługi powszechnej

Komisja Europejska zwróciła się do Trybunału Sprawiedliwości o nałożenie kary na Portugalię, która nie zastosowała się do wyroku Trybunału z 2010 r., zgodnie z którym państwo to, podejmując decyzję o tym, kto ma świadczyć usługę powszechną w Portugalii, powinno przestrzegać unijnego prawa telekomunikacyjnego. Komisja proponuje nałożenie kwoty ryczałtowej w wysokości 5 277.30 euro dziennie w odniesieniu do okresu między wyrokiem z 2010 r. a ewentualnym drugim wyrokiem Trybunału.

Komisja wystąpiła do Trybunału w tej sprawie po raz pierwszy w marcu 2012 r. (IP/12/287). Dziś zapadła decyzja o ponownym wniesieniu sprawy przeciwko Portugalii w celu nałożenia kar finansowych. Komisja wzięła pod uwagę działania władz portugalskich podjęte od czasu pierwszej sprawy w Trybunale, w szczególności opublikowanie zaproszeń do składania ofert, i zaproponowała obniżoną kwotę ryczałtową.

(Dodatkowe informacje: IP/13/44 – R.Heath - tel. +32 229 61716 – tel. kom. +32 460 75 0221)

 1. Pozostałe sprawy skierowane do Trybunału Sprawiedliwości

 1. Ochrona konkurencji: Komisja kieruje do Trybunału sprawę przeciwko BUŁGARII w związku z udzielaniem koncesji na naziemną telewizję cyfrową

Komisja Europejska postanowiła skierować do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko Bułgarii w związku z udzielaniem koncesji na naziemną telewizję cyfrową. Komisja uznała, że warunki przyznania koncesji, na których opiera się procedura stosowana przez Bułgarię, są nieproporcjonalnie restrykcyjne, co prowadzi do wykluczenia potencjalnych kandydatów. Utrudnia to konkurencję na przyszłym bułgarskim rynku infrastruktury cyfrowej telewizji naziemnej, co pozostaje w sprzeczności z unijnymi dyrektywami w sprawie łączności elektronicznej.

(Dodatkowe informacje: IP/13/46 – A. Colombani - tel. +32 229 74513 – tel. kom. +32 460 75 2063)

 1. Równouprawnienie płci: Komisja Europejska kieruje do Trybunału sprawę przeciwko NIDERLANDOM

Komisja Europejska postanowiła dziś skierować do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawę przeciwko Niderlandom, gdyż państwo to nie chroni w odpowiedni sposób praw pracowników na urlopie macierzyńskim, adopcyjnym lub wychowawczym, związanych z ich powrotem do pracy. Zgodnie z unijną dyrektywą w sprawie równouprawnienia płci pracownicy wracający do pracy po urlopie macierzyńskim, adopcyjnym lub wychowawczym mają prawo do powrotu na swoje lub równorzędne stanowisko pracy. Przepisy UE stanowią również, że taki pracownik będzie mógł skorzystać z każdej poprawy warunków pracy, do której byłby uprawniony w trakcie swojej nieobecności. Unijna dyrektywa wymaga wprowadzenia wyraźnej ochrony tych praw pracowniczych w przepisach krajowych. Prawo niderlandzkie nie zawiera obecnie konkretnych przepisów, które jednoznacznie chroniłyby pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego lub adopcyjnego. Rodzi to wątpliwości co do tego, jaki stopień ochrony zapewnia niderlandzkie prawo, a także utrudnia obywatelom poznanie i dochodzenie swoich praw.

(Dodatkowe informacje: IP/13/45 – M. Andreeva - tel. +32 229 91382 – tel. kom. +32 498 99 1382)

 1. Środowisko: Komisja kieruje do Trybunału sprawę przeciwko POLSCE w związku z zanieczyszczeniem wody azotanami

Komisja Europejska występuje przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku z brakiem skutecznego rozwiązania problemu zanieczyszczenia wody azotanami. W Europie obowiązują rygorystyczne przepisy dotyczące zanieczyszczeń, których źródłem są azotany, i chociaż stosowne wymagania obowiązują Polskę od 2004 r., zbyt mało zrobiono w tym względzie. Polska nadal nie wyznaczyła odpowiedniej liczby stref zagrożenia zanieczyszczenia azotanami, ani nie wprowadziła środków mających na celu zwalczanie zanieczyszczeń azotanami w tych strefach. Zgodnie z zaleceniem komisarza ds. środowiska Janeza Potočnika Komisja wnosi przeciwko Polsce sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: IP/13/48 – J. Hennon - tel. +32 229 53593 – tel. kom. +32 498 95 3593)

 1. Uzasadnione opinie

 1. Środowisko: nowe podejście prawne do poprawy jakości powietrza w państwach członkowskich

W wielu państwach członkowskich UE powietrze atmosferyczne ma niską jakość, mimo że rządy są zobowiązane do zapewnienia obywatelom dobrej jakości powietrza. Sytuacja jest na tyle poważna, że Komisja podjęła działania przeciwko 17 państwom, w których notorycznie odnotowuje się niską jakość powietrza. W ramach nowego podejścia do tego problemu Bułgaria, Łotwa i Słowenia zostały wezwane do pilnego zajęcia się kwestią, która co roku przyczynia się do śmierci większej liczby osób niż wypadki drogowe.

(Dodatkowe informacje: IP/13/47 – J. Hennon - tel. +32 229 53593 – tel. kom. +32 498 95 3593)

 1. Transport drogowy: Komisja wzywa AUSTRIĘ, FINLANDIĘ i ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO do przyjęcia środków dotyczących okresowych badań zdatności do ruchu drogowego

Komisja Europejska wezwała Austrię, Finlandię i Zjednoczone Królestwo do wdrożenia w prawie krajowym wymogów określonych w dyrektywie dotyczącej okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep (dyrektywa 2010/48/UE). Przyjęcie tych środków jest istotne po to, by uwzględnić wszystkie zmiany technologiczne elementów pojazdów i przyczep, dzięki czemu będzie możliwe lepsze zbadanie bezpieczeństwa pojazdu. Wymienione trzy państwa członkowskie nie przekazały Komisji niezbędnych informacji w pierwotnym terminie do dnia 31 stycznia 2011 r. Nie podjęły działań także po otrzymaniu wezwań do usunięcia uchybienia. Komisja przesyła zatem uzasadnione opinie (drugi etap postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego), pozostawiając tym państwom dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi. Jeżeli nie udzielą one zadowalających wyjaśnień, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: H. Kearns - tel. +32 229 87638 – tel. kom. +32 498 98 7638)

 1. Efektywność energetyczna budynków – Komisja wzywa BUŁGARIĘ, GRECJĘ, WŁOCHY i PORTUGALIĘ do przyjęcia krajowych środków dotyczących efektywności energetycznej budynków

Komisja przesłała dziś uzasadnione opinie Bułgarii, Grecji, Włochom i Portugalii, prosząc te państwa o powiadomienie Komisji o środkach wdrażających dyrektywę w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Dyrektywę 2010/31/UE należało przetransponować do prawa krajowego do dnia 9 lipca 2012 r. Zgodnie z tą dyrektywą państwa członkowskie muszą wprowadzić i stosować minimalne wymogi dotyczące charakterystyki energetycznej nowych i już istniejących budynków, a także zapewnić certyfikację charakterystyki energetycznej budynków i ustanowić wymóg regularnej inspekcji systemów grzewczych i klimatyzacyjnych. Ponadto w myśl dyrektywy państwa członkowskie mają zapewnić, aby do 2021 r. wszystkie nowe budynki były tzw. budynkami o niemal zerowym zużyciu energii. Jeśli cztery wymienione państwa członkowskie nie wywiążą się ze swoich obowiązków prawnych w terminie dwóch miesięcy, Komisja może skierować sprawy przeciwko nim do Trybunału Sprawiedliwości. Więcej informacji: http://ec.europa.eu/energy/infringements/index_en.htm

(Dodatkowe informacje: M. Holzner - tel. +32 229 60196 – tel. kom. +32 498 98 2280)

 1. Środowisko: Komisja wzywa WĘGRY i NIDERLANDY do przestrzegania unijnych przepisów o usługach wodnych

Komisja Europejska wzywa Węgry i Niderlandy do dostosowania prawa wodnego do prawa UE. Wezwanie to wystosowano w ramach działań horyzontalnych podjętych w odniesieniu do kilku państw członkowskich. Zgodnie z ramową dyrektywą wodną państwa członkowskie muszą ustalać ceny wody przy uwzględnieniu jej kosztów ekologicznych i materiałowych, tak by ceny stanowiły odpowiednią motywację do efektywnego używania wody. Zasada zwrotu kosztów usług wodnych jest istotnym narzędziem służącym realizacji ogólnego celu dyrektywy, jakim jest dobry stan ekologiczny i chemiczny wody, oraz uregulowanie działalności człowieka wywierającej presję na nasze zasoby wodne. Państwa członkowskie mogą odstąpić od stosowania zwrotu kosztów, o ile spełnione są pewne warunki, nie można jednak wyłączyć takiego zwrotu co do zasady. Węgry i Niderlandy nie stosują obecnie zwrotu kosztów w przypadku spiętrzenia wód do celów żeglugi i ochrony przeciwpowodziowej. Węgry nie stosują tej zasady także w odniesieniu do wód gruntowych pozyskiwanych na potrzeby przemysłu. W związku z tym Komisja przesyła obu państwom uzasadnioną opinię (drugi etap unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego). Mają one dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi.

(Dodatkowe informacje: J. Hennon - tel. +32 229 53593 – tel. kom. +32 498 95 3593)

 1. Energia odnawialna: Komisja przesyła uzasadnione opinie ŁOTWIE i NIDERLANDOM

Komisja Europejska przesłała dziś uzasadnione opinie Łotwie i Niderlandom w związku z tym, że państwa te nie poinformowały Komisji o pełnej transpozycji dyrektywy w sprawie energii odnawialnej. Dyrektywa w sprawie odnawialnych źródeł energii (2009/28/WE) miała być wdrożona przez państwa członkowskie w terminie do dnia 5 grudnia 2010 r. Łotwa i Niderlandy nie poinformowały jednak Komisji o wszystkich niezbędnych środkach transpozycji w pełni transponujących dyrektywę do ich ustawodawstwa krajowego. Jeśli te dwa państwa nie wywiążą się ze swoich obowiązków prawnych w terminie dwóch miesięcy, Komisja może skierować sprawy przeciwko nim do Trybunału Sprawiedliwości. Te dwie uzasadnione opinie uzupełniają 13 podobnych procedur dotyczących Austrii, Bułgarii, Cypru, Finlandii, Francji, Grecji, Irlandii, Luksemburga, Malty, Polski, Republiki Czeskiej, Słowenii i Węgier. Więcej informacji: http://ec.europa.eu/energy/infringements/index_en.htm

(Dodatkowe informacje: M. Holzner - tel. +32 229 60196 – tel. kom. +32 498 98 2280)

 1. Zamówienia publiczne: Komisja zwraca się do AUSTRII o przestrzeganie prawa UE

Komisja Europejska zwróciła się dziś do Austrii, by państwo to wprowadziło szybkie i skuteczne środki dochodzenia roszczeń oraz zapewniło poszanowanie zasad niedyskryminacji i przejrzystości w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę towarów do austriackich ministerstw. Austria naruszyła zasadę skutecznego odwołania ustanowioną w dyrektywie 1989/665/EWG zmienionej dyrektywą 2007/66/WE, w szczególności poprzez to, że państwo to nie wprowadziło zmian do postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że krajowy organ odwoławczy uznał niektóre specyfikacje istotnych warunków zamówienia za dyskryminujące, a tym samym za nieważne. Postępowanie Austrii naruszyło także zasadę przejrzystości, ustanowioną w dyrektywie 2004/18/WE w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi. Wezwanie Komisji przyjęło formę uzasadnionej opinii w ramach unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Jeśli w terminie dwóch miesięcy Austria nie złoży zawiadomienia o zaprzestaniu naruszenia prawa UE, Komisja może skierować sprawę przeciwko temu państwu do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: S. De Rynck - tel. +32 229 63421 – tel. kom. +32 498 98 3969)

 1. Transport drogowy: Komisja wzywa AUSTRIĘ do przyjęcia środków w sprawie kontroli drogowej pojazdów użytkowych

Komisja Europejska zwróciła się do Austrii o przetransponowanie do prawa krajowego wymogów określonych w dyrektywie w sprawie kontroli technicznych podczas kontroli drogowych (dyrektywa 2010/47/EU). Przepisy te są istotne dla uwzględnienia postępu technicznego w zakresie badań hamulców i spalin, a zatem służą poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska. Austria nie powiadomiła Komisji o przyjęciu niezbędnych środków w wymaganym terminie 1 stycznia 2012 r. Nie podjęła działań także po otrzymaniu wezwań do usunięcia uchybienia. W związku z tym Komisja przesyła uzasadnioną opinię (drugi etap unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego). Austria ma dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi. Jeżeli nie udzieli zadowalających wyjaśnień, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: H. Kearns - tel. +32 229 87638 – tel. kom. +32 498 98 7638)

 1. Środowisko: Komisja wzywa BUŁGARIĘ do przestrzegania pułapów emisji przemysłowych dla dwutlenku siarki, tlenku azotu i pyłu

Komisja Europejska jest zaniepokojona faktem, że Bułgaria nadal nie przestrzega pułapów emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłu z zakładów przemysłowych. Zgodnie z traktatem o przystąpieniu pułapy obowiązują od 2008 r., ale do tej pory każdego roku udowodniono przekroczenie pułapów, na co przedkładano dowody, a prognozy dotyczące 2012 r. pokazują, że Bułgaria znów przekracza pułapy emisji tlenków azotu i pyłu. Komisja stwierdziła, że utrzymujący się brak środków strukturalnych, które zapewniłyby przestrzeganie przepisów, sugeruje, że naruszenia te prawdopodobnie będą trwały nadal, dlatego przesyła uzasadnioną opinię (drugi etap unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego). Bułgaria ma dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi. Jeżeli nie udzieli zadowalających wyjaśnień, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: J. Hennon – tel. +32 229 53593 - tel. kom. +32 498 95 3593)

 1. Podatki: Komisja wzywa DANIĘ do zmiany przepisów podatkowych dotyczących podatku od niezrealizowanych zysków kapitałowych

Komisja Europejska wezwała DANIĘ do zmiany przepisów dotyczących stosowania opodatkowania niezrealizowanych zysków kapitałowych do akcji posiadanych przez osoby fizyczne w przypadku zmiany siedziby dla celów podatkowych. W przypadku wyjazdu z Danii w celu zamieszkania w innym państwie członkowskim zyski z portfela akcji są obliczane i opodatkowywane. Podatek ten jest następnie pobierany od osoby fizycznej w momencie sprzedaży akcji lub otrzymania dywidendy czy innego rodzaju dochodów z tych akcji. Komisja jest zdania, że duńskie przepisy podatkowe wykraczają poza ramy niezbędne do zapobiegania oszustwom podatkowym i stanowią naruszenie ustanowionych w Traktatach zasad swobodnego przepływu osób i kapitału. W związku z powyższym Danię wezwano do zmiany przepisów w ciągu dwóch miesięcy w celu dostosowania ich do prawa UE. W przeciwnym razie Komisja Europejska może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: E. Traynor - tel. +32 229 21548 - tel. kom +32 498 98 3871)

 1. Środowisko: Komisja wzywa HISZPANIĘ do uprzątnięcia składowisk

W świetle prawa UE państwa członkowskie miały zapewnić, aby składowiska, które otrzymały zezwolenie lub działały już w momencie transpozycji dyrektywy w sprawie składowisk odpadów, były nadal czynne po lipcu 2009 r. tylko pod warunkiem zgodności wymogami dyrektywy. Według Komisji w Hiszpanii po terminie z 2009 r. nadal działają składowiska niespełniające warunków dyrektywy. Hiszpania otrzymała więc wezwanie do usunięcia uchybienia. Po przeanalizowaniu odpowiedzi Hiszpanii Komisja uznała, że mimo pewnych postępów niektóre składowiska nadal nie zostały zamknięte lub dostosowane do przepisów dyrektywy. W związku z tym Komisja przesyła uzasadnioną opinię (drugi etap unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego). Hiszpania ma dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi.

(Dodatkowe informacje: J. Hennon – tel. +32 229 53593 - tel. kom +32 498 95 3593)

 1. Swobodny przepływ towarów: Komisja wzywa FRANCJĘ do usunięcia barier w handlu w odniesieniu do ambulansów

Komisja Europejska wezwała Francję do zmiany obecnych przepisów dotyczących procedury rejestracji i wprowadzania do eksploatacji istniejących rodzajów ambulansów – tych, dla których homologacji udzielono przed 29 października 2012 r. jako zgodnych z europejską zharmonizowaną normą EN. Według francuskich przepisów ambulanse, które zostały już zarejestrowane w innych państwach członkowskich, nie mogą być automatycznie stosowane we Francji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Francja nakłada dodatkowe kontrole i wymogi w zakresie certyfikacji na ambulanse już zarejestrowane w innych państwach członkowskich do transportu i leczenia pacjentów – nie biorąc pod uwagę już przeprowadzonych kontroli i certyfikacji EN 1789 wydanej przez inne państwo członkowskie. Francja odmawia udzielenia zezwolenia na stosowanie tych ambulansów do transportu pacjentów. Fakt, że w innych państwach członkowskich nie ma badań równoważnych konkretnym badaniom wymaganym we Francji i że badania mogą być prowadzone tylko przez jedną francuską stację kontroli pojazdów, oznacza, że nie przestrzega się zasady wzajemnego uznawania i utrudnia swobodny przepływ ambulansów w UE. Dodatkowe wymogi wprowadzone przez Francję stanowią naruszenie zasad rynku wewnętrznego UE, ponieważ sprawiają, że zlecanie przywozu ambulansów do Francji staje się trudniejsze i bardziej kosztowne (zbadanie każdego pojazdu we Francji kosztuje 35 tys. euro). Ponadto dodatkowe wymogi są sprzeczne z głównym celem normy, jakim jest ustanowienie wspólnych wymogów dla metod badawczych i działania ambulansów drogowych. W związku z powyższym Komisja wezwała Francję do zmiany wspomnianych przepisów, tak by były one zgodne ze zharmonizowanymi normami uzgodnionymi na poziomie UE i umożliwiały swobodny przepływ towarów na jednolitym rynku (przepisy obowiązujące obecnie we Francji: dekret z dnia 10 lutego 2009 i „Guide d'application GA 64-022”). Wezwanie Komisji ma formę uzasadnionej opinii w ramach unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Jeżeli w terminie dwóch miesięcy Francja nie poinformuje Komisji o środkach przyjętych w celu pełnego wywiązania się z jej obowiązków prawnych, Komisja może podjąć decyzję o przekazaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

(Dodatkowe informacje: C. Corazza - tel. +32 229 51752 - tel. kom +32 498 99 2862)

 1. Środowisko: Komisja wzywa FINLANDIĘ do dostosowania prawa krajowego do wymogów dyrektywy w sprawie odpadów kopalnianych

Komisja Europejska wzywa Finlandię do zapewnienia zgodności prawa krajowego z dyrektywą w sprawie odpadów kopalnianych, mającą na celu zapobieganie niekorzystnym skutkom gospodarowania odpadami przemysłu wydobywczego na zdrowie człowieka i na środowisko, w szczególności na wodę, powietrze, glebę, faunę i florę, oraz jak największe ograniczenie takich skutków. Finlandia powinna była dokonać transpozycji dyrektywy w sprawie odpadów kopalnianych do prawa krajowego do dnia 1 maja 2008 r. Komisja przesłała do władz Finlandii wezwanie do usunięcia uchybienia w czerwcu 2012 r. W związku z tym, że Finlandia nadal nie przyjęła stosownych przepisów, Komisja przesyła jej uzasadnioną opinię (drugi etap unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego). Finlandia ma dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi. W przeciwnym wypadku Komisja może przekazać sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

(Dodatkowe informacje: J. Hennon – tel. +32 229 53593 - tel. kom +32 498 95 3593)

 1. Prawo pracy: Komisja wzywa Włochy do pełnego stosowania dyrektywy w sprawie pracy na czas określony

Komisja Europejska wezwała Włochy do pełnego stosowania dyrektywy Rady w sprawie pracy na czas określony (1999/70/WE), która nakłada na państwa członkowskie obowiązek wprowadzenia w życie porozumienia ramowego zawartego przez działające na poziomie UE organizacje reprezentujące związki zawodowe i pracodawców, określającego zasady ogólne i minimalne wymogi odnoszące się do pracowników zatrudnionych na podstawie umów na czas określony. Dyrektywa zawiera bezwzględny wymóg brania pod uwagę pracowników zatrudnionych na czas określony przy ustalaniu progu, powyżej którego przedstawicielstwa pracowników muszą być powołane na podstawie przepisów krajowych. Odpowiednie włoskie przepisy są sprzeczne z wymogami dyrektywy, ponieważ do celów takich obliczeń brana jest pod uwagę jedynie praca czas określony przez okres dłuższy niż dziewięć miesięcy. Oznacza to, że pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę na czas określony na okres krótszy niż dziewięć miesięcy nie są brani pod uwagę przy ocenianiu, czy przedsiębiorstwo jest wystarczająco duże, aby było objęte wymogiem powołania przedstawicielstwa pracowników. Wezwanie Komisji ma formę uzasadnionej opinii w ramach unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Włochy mają teraz dwa miesiące na powiadomienie Komisji o środkach wprowadzonych w celu pełnego wdrożenia dyrektyw. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu tej sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: J. Todd – tel. +32 229 94107 - tel. kom +32 498 99 4107)

 1. Zdrowie publiczne: POLSKA wezwana do dokonania pełnej transpozycji prawodawstwa UE w zakresie tkanek i komórek ludzkich

Tkanki i komórki ludzkie, takie jak szpik kostny, ścięgna, komórki jajowe i rogówka, są stosowane w opiece zdrowotnej w celu leczenia różnych chorób u ludzi. Przeszczepianie tkanek i komórek niesie potencjalne ryzyko przenoszenia chorób, dlatego w prawodawstwie unijnym ustanowiono przepisy w celu zagwarantowania jakości i bezpieczeństwa tkanek i komórek. ich zastosowanie może natomiast być regulowane prawodawstwem krajowym. Przepisy UE mają zasadnicze znaczenie dla zapewnienia, aby Europejczycy w całej Unii Europejskiej byli leczeni z zastosowaniem bezpiecznych tkanek i komórek. Transpozycja przepisów odpowiednich dyrektyw dokonana przez Polskę jest niepełna. Wspomnianych przepisów dotyczących jakości i bezpieczeństwa nie zastosowano bowiem do trzech kategorii tkanek i komórek objętych przepisami unijnymi: komórek rozrodczych, tkanek embrionalnych i tkanek płodu. Władze Polski muszą w ciągu dwóch miesięcy od przesłania wniosku podjąć niezbędne działania w celu zapewnienia zgodności z prawem UE oraz poinformować Komisję o przyjętych środkach. Jeżeli nie uczynią tego w wymaganym terminie, Komisja Europejska może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

(Dodatkowe informacje: F. Vincent - tel. +32 229 87166 - tel. kom +32 498 98 7166)

 1. Podatki: Komisja wzywa POLSKĘ do zmiany przepisów dotyczących stawek podatku VAT na sprzęt medyczny i produkty farmaceutyczne

Komisja Europejska wezwała POLSKĘ do zmiany przepisów, które umożliwiają stosowanie obniżonej stawki podatku VAT w odniesieniu do sprzętu medycznego i produktów farmaceutycznych wykraczające poza zakres dozwolony prawem UE. Na mocy unijnej dyrektywy w sprawie podatku VAT państwa członkowskie mogą stosować obniżoną stawkę VAT na sprzęt medyczny, sprzęt pomocniczy oraz pozostałe urządzenia, które spełniają dwa warunki, a mianowicie są „przeznaczone zwykle do łagodzenia skutków lub leczenia niepełnosprawności” oraz „przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego przez osoby niepełnosprawne”. W odniesieniu do produktów farmaceutycznych dyrektywa w sprawie podatku VAT zezwala na stosowanie obniżonej stawki w przypadku produktów stosowanych w ochronie zdrowia, zapobieganiu chorobom oraz do celów medycznych i weterynaryjnych. Polska wykracza poza ten zakres, przyznając obniżoną stawkę podatku VAT w odniesieniu do sprzętu medycznego do użytku ogólnego, a także niektórych nieleczniczych produktów farmaceutycznych, takich jak środki odkażające i produkty uzdrowisk. Wnioskuje się zatem o dopasowanie zakresu stosowania obniżonych stawek do tego, co jest dozwolone na mocy prawa UE. Wniosek Komisji ma formę uzasadnionej opinii i stanowi drugi etap postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. W przypadku nieudzielenia zadowalających wyjaśnień w ciągu dwóch miesięcy Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: E. Traynor - tel. +32 229 21548 - tel. kom +32 498 98 3871)

 1. Środowisko: Komisja wzywa PORTUGALIĘ do dostosowania przepisów w zakresie dostępu do informacji dotyczących środowiska do norm europejskich

Komisja Europejska jest zaniepokojona faktem, że przepisy Portugalii w zakresie dostępu do informacji dotyczących wpływu na środowisko nie spełniają europejskich norm. Na mocy przepisów unijnych państwa członkowskie muszą podawać do wiadomości społeczeństwa praktyczne informacje dotyczące dostępu do administracyjnych i sądowych procedur odwoławczych związanych z oceną wpływu niektórych planów i projektów na środowisko. Ma to umożliwić obywatelom skuteczny udział w tych procedurach. Po przeanalizowaniu portugalskich przepisów w tej dziedzinie Komisja stwierdziła, że nie zawierają one odniesienia do obowiązku zapewnienia praktycznych informacji. Pomimo wcześniejszego wezwania do usunięcia uchybienia nie dokonano jeszcze zmiany przedmiotowych przepisów portugalskich. W związku z tym Komisja przesyła uzasadnioną opinię (drugi etap unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego). Portugalia ma dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi.

(Dodatkowe informacje: J. Hennon – tel. +32 229 53593 - tel. kom +32 498 95 3593)

 1. Transport lotniczy: Komisja wzywa PortugalIĘ do zagwarantowania funkcjonalnej i finansowej niezależności koordynatora przydziałów czasu na start lub lądowanie

Komisja Europejska wezwała Portugalię do zgłoszenia w terminie dwóch miesięcy środków niezbędnych do przestrzegania wspólnych unijnych przepisów w sprawie przydziału czasu na start lub lądowanie. Komisja oczekuje gwarancji dotyczących funkcjonowania i niezależności finansowej. Koordynator przydziałów czasu na start lub lądowanie jest odpowiedzialny za przydział czasu na start lub lądowanie w sposób niedyskryminacyjny, neutralny i przejrzysty, co stanowi jeden z zasadniczych filarów systemu umożliwiającego uczciwą konkurencję. Komisja wszczęła dochodzenie z urzędu. Nie otrzymano żadnych skarg dotyczących funkcjonowania stanowiska koordynatora przydziałów czasu na start lub lądowanie.

(Dodatkowe informacje: H. Kearns - tel. +32 229 87638 - tel. kom +32 498 98 7638)

 1. Środowisko: Komisja wzywa REPUBLIKĘ SŁOWACKĄ do aktualizacji przepisów w sprawie baterii

Komisja Europejska wzywa Republikę Słowacką do dostosowania przepisów krajowych do dyrektywy w sprawie baterii. Republika Słowacka miała dokonać transpozycji dyrektywy do dnia 26 września 2008 r. Komisja przesłała jej wezwanie do usunięcia uchybienia w czerwcu 2012 r. W związku z tym, że Republika Słowacka nie przyjęła stosownych przepisów, Komisja przesyła jej uzasadnioną opinię (drugi etap unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego). Republika Słowacka ma dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi. W przeciwnym wypadku Komisja może przekazać sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

(Dodatkowe informacje: J. Hennon – tel. +32 229 53593 - tel. kom +32 498 95 3593)


Side Bar