Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

MEMO

Brussel, 24 januari 2013

Inbreukenpakket voor januari: voornaamste beslissingen

MEDEDINGING

DIGITALE AGENDA

WERKGELEGENHEID

ENERGIE

INDUSTRIE EN ONDERNEMERSCHAP

MILIEU

JUSTITIE

INTERNE MARKT EN DIENSTEN

VERVOER

GEZONDHEID EN CONSUMENTEN

BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE

AT

 

 

 

 

 

 

 

1

2

 

 

BG

1

 

 

2

 

2

 

 

 

 

 

DK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

EE

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

EL

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

ES

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

FI

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

FR

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

HU

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

IT

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

LV

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

NL

 

 

1

 

1

1

 

 

 

 

PL

 

 

 

 

 

1

 

 

1

1

PT

 

1

 

1

 

1

 

 

1

 

 

SI

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

SK

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

VK

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

Het maandelijkse pakket inbreukbeslissingen betreft de gerechtelijke stappen van de Europese Commissie tegen lidstaten die hun verplichtingen uit hoofde van het EU-recht niet zijn nagekomen. De beslissingen betreffen vele sectoren en moeten ervoor zorgen dat het EU-recht correct wordt toegepast. Daar hebben zowel burgers als bedrijven baat bij. De Commissie heeft vandaag 171 beslissingen genomen: bij 24 daarvan gaat het om een met redenen omkleed advies en bij 10 om een zaak die bij het Hof van Justitie van de Europese Unie aanhangig wordt gemaakt, waarvan in 7 financiële sancties worden voorgesteld. Hieronder volgt een samenvatting.

Voor nadere informatie over inbreukprocedures, zie MEMO/12/12.

 1. Bij het Hof van Justitie aanhangig gemaakte zaken waarin financiële sancties worden voorgesteld

 1. Interne energiemarkt: de Commissie daagt BULGARIJE, ESTLAND en het VERENIGD KONINKRIJK voor het Hof wegens onvolledige omzetting van de EU-regels

De Europese Commissie daagt Bulgarije, Estland en het Verenigd Koninkrijk voor het Hof van Justitie van de Europese Unie omdat zij de EU-regels betreffende de interne energiemarkt niet volledig hebben omgezet. Bulgarije, Estland en het Verenigd Koninkrijk hebben de elektriciteits- en de gasrichtlijn slechts gedeeltelijk omgezet. De richtlijnen dienden door de lidstaten uiterlijk op 3 maart 2011 te zijn omgezet. Wat Bulgarije betreft, stelt de Commissie voor elke gedeeltelijk omgezette richtlijn een dwangsom van 8 448 euro per dag voor. Voor Estland stelt de Commissie voor de gedeeltelijk omgezette elektriciteitsrichtlijn een dwangsom van 5 068.80 euro per dag voor, en voor de gedeeltelijk omgezette gasrichtlijn een dwangsom van 4 224 euro per dag. Voor het Verenigd Koninkrijk verzoekt de Commissie het Hof voor elk van de gedeeltelijk omgezette richtlijnen een dwangsom van 148 177.92 euro per dag op te leggen. De voorgestelde sancties houden rekening met de duur en de ernst van de inbreuk. Als het Hof de vordering toewijst, is de dwangsom per dag verschuldigd met ingang van de datum van de uitspraak van het arrest tot de omzetting is voltooid. Over het uiteindelijke bedrag van de dwangsommen beslist het Hof.

(meer informatie: IP/13/42 – M. Holzner - tel. +32 229-60196 - mobiel +32 498982280)

 1. Digitale Agenda: de Commissie verzoekt het Hof van Justitie PORTUGAL een financiële sanctie op te leggen omdat het bedrijven uitsluit van de universeledienstverlening

De Europese Commissie heeft het Europees Hof van Justitie verzocht Portugal een financiële sanctie op te leggen omdat het geen gevolg heeft gegeven aan een arrest van het Hof uit 2010 op grond waarvan het de EU-regels inzake telecommunicatie moet eerbiedigen wanneer het beslist wie in Portugal universeledienstverlening aanbiedt. De Commissie stelt een forfaitair bedrag van 5 277.30 euro per dag voor voor de periode tussen het arrest van 2010 en een uiteindelijke tweede uitspraak van het Hof.

De beslissing van vandaag om Portugal weer voor het Hof te dagen teneinde een financiële sanctie op te leggen, volgt op een eerdere beslissing van de Commissie tot verwijzing naar het Hof uit maart 2012 (IP/12/287). De Commissie heeft rekening gehouden met de vooruitgang die de Portugese autoriteiten sindsdien hebben geboekt, met name door de publicatie van aanbestedingen, en stelt daarom een lagere forfaitaire som voor.

(meer informatie: IP/13/44 – R. Heath – tel. +32 229-61716 - mobiel +32 460750221)

 1. Andere zaken die bij het Hof van Justitie aanhangig worden gemaakt

 1. Kartelwetgeving: de Commissie daagt BULGARIJE voor het Hof in verband met de toewijzing van vergunningen voor de digitale terrestrische omroep

De Europese Commissie heeft besloten Bulgarije voor het Europees Hof van Justitie te dagen in verband met de toewijzing van spectrum voor digitale uitzendingen. De Commissie heeft vastgesteld dat de Bulgaarse procedure was gebaseerd op onevenredig beperkende toekenningsvoorwaarden, waardoor potentiële kandidaten zijn uitgesloten. Dit zal in de toekomst de mededinging op de Bulgaarse markt voor de infrastructuur voor digitale terrestrische televisie (DTT) in strijd met de toepasselijke EU-richtlijnen inzake elektronische communicatie belemmeren.

(meer informatie: IP/13/46 – A. Colombani – tel. +32 229-74513 – mobiel +32 460752063)

 1. Gelijkheid van mannen en vrouwen: de Europese Commissie daagt NEDERLAND voor het Hof

De Europese Commissie heeft vandaag besloten om Nederland voor het Hof van Justitie van de Europese Unie te dagen omdat het de rechten van werknemers met zwangerschaps-, adoptie- of ouderschapsverlof op terugkeer naar hun werk onvoldoende beschermt. Volgens de Richtlijn gelijke behandeling van mannen en vrouwen hebben werknemers die uit zwangerschaps-, adoptie- of ouderschapsverlof terugkeren, het recht terug te keren naar dezelfde of een gelijkwaardige functie. De EU-voorschriften verlenen werknemers ook het recht te profiteren van alle verbeteringen in arbeidsvoorwaarden waar zij gedurende hun afwezigheid recht op zouden hebben gehad. De EU-richtlijn vereist dat de nationale wetgeving die werknemersrechten uitdrukkelijk beschermt. Momenteel bevat de Nederlandse wetgeving geen specifieke en uitdrukkelijke bepalingen die voorzien in bescherming bij terugkeer uit zwangerschaps-, vaderschaps- of adoptieverlof. Er bestaat dus twijfel over de mate waarin de Nederlandse wet bescherming biedt, wat het voor de burgers moeilijk maakt om hun rechten te kennen en af te dwingen.

(meer informatie: IP/13/45 - M. Andreeva - tel. +32 229-91382 - mobiel +32 498991382)

 1. Milieu: de Commissie daagt POLEN voor het Hof in verband met nitraten en waterverontreiniging

De Europese Commissie daagt Polen voor het Europees Hof van Justitie omdat het geen doeltreffende aanpak van waterverontreiniging door nitraten garandeert. Europa heeft een strenge wetgeving inzake nitraatverontreiniging, maar hoewel de betrokken vereisten in Polen sinds 2004 van kracht zijn, is te weinig gedaan. Polen heeft nog steeds onvoldoende zones aangewezen die kwetsbaar zijn voor nitraatverontreiniging, en er zijn geen maatregelen getroffen om de nitraatverontreiniging in die zones doeltreffend te bestrijden. Op aanbeveling van Janez Potočnik, commissaris voor Milieu, daagt de Commissie Polen daarom voor het Hof van Justitie van de EU.

(meer informatie: IP/13/48 - J. Hennon - tel. +32 229-53593 - mobiel +32 498953593)

 1. Met redenen omklede adviezen

 1. Milieu: een nieuwe juridische benadering voor de verbetering van de luchtkwaliteit in de lidstaten

De luchtkwaliteit laat in veel lidstaten van de EU te wensen over – ondanks de verplichting dat de regeringen zorgen voor een goede luchtkwaliteit voor de burger. De situatie is zo ernstig dat de Commissie thans optreedt tegen 17 lidstaten waar de luchtkwaliteit voortdurend slechts is. Als onderdeel van een nieuwe benadering van het probleem worden Bulgarije, Letland en Slovenië vandaag verzocht met spoed op te treden tegen een voortdurend probleem ten gevolge waarvan elk jaar meer mensen sterven dan door verkeersongevallen.

(meer informatie: IP/13/47 - J. Hennon - tel. +32 229-53593 - mobiel +32 498953593)

 1. Wegvervoer: de Commissie vraagt OOSTENRIJK, FINLAND en het VERENIGD KONINKRIJK maatregelen voor de periodieke technische controles vast te stellen

De Europese Commissie heeft Oostenrijk, Finland en het Verenigd Koninkrijk verzocht de voorschriften van de richtlijn betreffende de periodieke technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens (Richtlijn 2010/48/EU) om te zetten in nationaal recht. De vaststelling van deze maatregelen is belangrijk om rekening te houden met alle technologische ontwikkelingen van onderdelen van voertuigen en aanhangwagen teneinde bij de controle de veiligheid van het voertuig beter te kunnen verifiëren. Deze drie lidstaten hebben verzuimd om de Commissie binnen de oorspronkelijk op 31 januari 2011 vastgestelde termijn de nodige informatie te verstrekken. Zij hebben ook na de ontvangst van een schriftelijke aanmaning geen actie ondernomen. Daarom stuurt de Commissie een met redenen omkleed advies (de tweede stap in de EU-inbreukprocedure), waarin de betrokken lidstaten twee maanden de tijd krijgen om te reageren. Komt er geen bevredigend antwoord, dan kan de Commissie de zaak voor het Europees Hof van Justitie brengen.

(meer informatie: H. Kearns - tel. +32 229-87638 - mobiel +32 498987638)

 1. Energie-efficiëntie in gebouwen – de Commissie verzoekt BULGARIJE, GRIEKENLAND, ITALIË en PORTUGAL om nationale maatregelen inzake energie-efficiëntie in gebouwen vast te stellen

Vandaag heeft de Commissie Bulgarije, Griekenland, Italië en Portugal een met redenen omkleed advies gezonden waarin zij worden verzocht haar in kennis te stellen van de maatregelen voor de tenuitvoerlegging van de richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen. Richtlijn 2010/31/EU moest uiterlijk op 9 juli 2012 zijn omgezet in nationaal recht. Op grond van deze richtlijn moeten de lidstaten minimumeisen voor de energieprestatie van nieuwe en bestaande gebouwen invoeren en toepassen, zorgen voor de energieprestatiecertificering van gebouwen en een regelmatige keuring van verwarmings- en airconditioningsystemen voorschrijven. Bovendien verplicht de richtlijn de lidstaten om ervoor te zorgen dat tegen 2021 alle nieuwe gebouwen "bijna-energieneutrale gebouwen" zijn. Indien deze vier lidstaten over twee maanden nog niet aan hun wettelijke verplichting hebben voldaan, kan de Commissie besluiten hen voor het Hof van Justitie te dagen. Meer informatie: http://ec.europa.eu/energy/infringements/index_en.htm.

(meer informatie: M. Holzner - tel. +32 229-60196 - mobiel +32 498982280)

 1. Milieu: de Commissie verzoekt HONGARIJE en NEDERLAND om het EU-recht inzake waterdiensten na te leven

De Europese Commissie verzoekt Hongarije en Nederland om hun waterwetgeving in overeenstemming te brengen met de EU-wetgeving. Dit is een onderdeel van een horizontale exercitie die verschillende lidstaten aangaat. Krachtens de Kaderrichtlijn Waterbeleid moeten de lidstaten de prijs van water aldus vaststellen dat hij de milieukosten en kosten van de hulpbronnen omvat en een adequate prikkel vormt om de watervoorraden efficiënt te benutten. Terugwinning van de kosten van waterdiensten is een belangrijk instrument om de algemene doelstelling van de richtlijn, een goede ecologische en chemische toestand van het water, te verwezenlijken en de belasting die de mens op onze wateren uitoefent, aan te pakken. Als aan bepaalde voorwaarden is voldaan, kunnen de lidstaten afzien van de toepassing van kostendekking, maar zij kunnen de terugwinning niet in beginsel uitsluiten. Hongarije en Nederland winnen momenteel niet de kosten terug die zijn verbonden aan opstuwingen ten behoeve van de scheepvaart en de bescherming tegen overstromingen, en Hongarije wint niet de kosten terug voor grondwater dat het bedrijfsleven voor eigen gebruik onttrekt. Daarom stuurt de Commissie beide lidstaten een met redenen omkleed advies (de tweede stap in de EU-inbreukprocedure), waarin zij twee maanden de tijd krijgen om te reageren.

(meer informatie: J. Hennon - tel. +32 229-53593 - mobiel +32 498953593)

 1. Hernieuwbare energie: de Commissie zendt met redenen omklede adviezen aan LETLAND en NEDERLAND

De Europese Commissie heeft Letland en Nederland vandaag een met redenen omkleed advies gezonden omdat zij de Commissie geen kennis hebben gegeven van de volledige omzetting van de richtlijn hernieuwbare energie. Richtlijn 2009/28/EG over energie uit hernieuwbare bronnen moest door de lidstaten uiterlijk op 5 december 2010 zijn omgezet. Letland en Nederland hebben de Commissie echter niet in kennis gesteld van alle maatregelen die nodig zijn om de richtlijn volledig in nationaal recht om te zetten. Indien deze twee lidstaten over twee maanden nog niet aan hun wettelijke verplichting hebben voldaan, kan de Commissie besluiten hen voor het Hof van Justitie te dagen. Deze twee met redenen omklede adviezen horen bij 13 soortgelijke procedures die al tegen Bulgarije, Cyprus, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Luxemburg, Malta, Oostenrijk, Polen, Slovenië en Tsjechië zijn ingeleid. Meer informatie: http://ec.europa.eu/energy/infringements/index_en.htm.

(meer informatie: M. Holzner - tel. +32 229-60196 - mobiel +32 498982280)

 1. Overheidsopdrachten: de Commissie verzoekt OOSTENRIJK de EU-regels toe te passen

De Europese Commissie heeft Oostenrijk vandaag verzocht te zorgen voor een snel en doeltreffend rechtsmiddel en voor de naleving van de beginselen van non-discriminatie en transparantie in een openbare aanbesteding voor de levering van goederen aan Oostenrijkse ministeries. Oostenrijk heeft het beginsel van een effectieve beroepsprocedure, dat is neergelegd in Richtlijn 1989/665/EEG, zoals gewijzigd bij Richtlijn 2007/66/EG, geschonden door met name een aanbesteding ongewijzigd voort te zetten hoewel sommige bepalingen van het bestek door de nationale beroepsinstantie discriminerend en dus nietig waren verklaard. Dit levert ook een schending op van het beginsel van transparantie in Richtlijn 2004/18/EG betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten. Het verzoek van de Commissie is gedaan in de vorm van een met redenen omkleed advies in het kader van een EU-inbreukprocedure. Indien binnen twee maanden niet wordt meegedeeld welke maatregelen zijn genomen om de schending van het EU-recht te beëindigen, kan de Commissie besluiten Oostenrijk voor het Hof van Justitie van de EU te dagen.

(meer informatie: S. De Rynck - tel. +32 229-63421 - mobiel +32 498983969)

 1. Wegvervoer: de Commissie verzoekt OOSTENRIJK maatregelen vast te stellen voor de controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen

De Europese Commissie heeft Oostenrijk gevraagd om de vereisten van de richtlijn betreffende de technische controle langs de weg (Richtlijn 2010/47/EU) om te zetten in nationaal recht. Die bepalingen zijn belangrijk om rekening te houden met de technologische ontwikkelingen in verband met het testen van remmen en met emissies, en aldus de verkeersveiligheid en de bescherming van het milieu te verbeteren. Oostenrijk heeft de voor de mededeling van de nodige maatregelen aan de Commissie gestelde termijn van 1 januari 2012 niet gehaald. Het heeft ook na de ontvangst van een schriftelijke aanmaning geen actie ondernomen. Daarom stuurt de Commissie een met redenen omkleed advies (de tweede stap in de EU-inbreukprocedure), waarin Oostenrijk twee maanden de tijd krijgt om te reageren. Komt er geen bevredigend antwoord, dan kan de Commissie besluiten de zaak voor het Europees Hof van Justitie te brengen.

(meer informatie: H. Kearns - tel. +32 229-87638 - mobiel +32 498987638)

 1. Milieu: de Commissie verzoekt BULGARIJE de industriële-emissieplafonds voor zwaveldioxide, stikstofoxiden en stof te respecteren

De Europese Commissie is bezorgd over het feit dat Bulgarije de emissieplafonds voor zwaveldioxide, stikstofoxiden en stof van industriële installaties nog niet respecteert. Overeenkomstig het Toetredingsverdrag zijn de plafonds van toepassing sinds 2008, maar zij zijn tot dusver elk jaar waarvoor gegevens zijn ingediend, overschreden, en volgens de prognoses voor 2012 zal Bulgarije wederom de plafonds voor stikstofoxiden en stof overschrijden. Daar het voortdurende ontbreken van structurele maatregelen om voor de naleving te zorgen, erop wijst dat dit consistente patroon van schending dreigt voort te duren, stuurt de Commissie een met redenen omkleed advies (de tweede stap in de EU-inbreukprocedure), waarin Bulgarije twee maanden de tijd krijgt om te reageren. Komt er geen bevredigend antwoord, dan kan de Commissie besluiten de zaak voor het Europees Hof van Justitie te brengen.

(meer informatie: J. Hennon - tel. +32 229-53593 - mobiel +32 498953593)

 1. Belastingen: de Commissie verzoekt DENEMARKEN zijn exitheffingsregels te wijzigen

De Europese Commissie heeft Denemarken formeel verzocht zijn voorschriften te wijzigen op grond waarvan een exitheffing geldt voor aandelen die in handen zijn van natuurlijke personen die het land verlaten. Wanneer een persoon Denemarken verlaat en zich in een andere lidstaat vestigt, wordt de winst op zijn/haar portefeuille van aandelen berekend en belast. Die belasting wordt vervolgens bij de betrokkene geïnd wanneer de aandelen van zijn/haar portefeuille worden verkocht, of wanneer hij/zij uit die aandelen dividenden of andere inkomsten ontvangt. Volgens de Commissie gaan de Deense belastingregels verder dan wat nodig is om belastingontwijking te voorkomen, en zijn zij in strijd met het in de Verdragen neergelegde vrije verkeer van personen en van kapitaal. Bijgevolg wordt Denemarken verzocht om zijn wetgeving binnen twee maanden te wijzigen en in overeenstemming te brengen met het EU-recht. Doet Denemarken dat niet, dan kan de Europese Commissie het land voor het Hof van Justitie dagen.

(meer informatie: E. Traynor - tel. +32 229-21548 - mobiel +32 498983871)

 1. Milieu: de Commissie verzoekt SPANJE stortplaatsen te saneren

Naar EU-recht moesten de lidstaten ervoor zorgen dat de exploitatie van stortplaatsen waarvoor een vergunning was verleend of die op het tijdstip van de omzetting van de richtlijn betreffende het storten van afvalstoffen in nationaal recht reeds in gebruik waren, na juli 2009 niet werd voortgezet indien zij niet voldeden aan de bepalingen van de richtlijn. Volgens de Commissie werd in Spanje ook na de deadline van 2009 een aantal stortplaatsen in strijd met de richtlijn geëxploiteerd, en daarom werd een aanmaningsbrief verzonden. Na onderzoek van het antwoord van Spanje heeft de Commissie geconcludeerd dat hoewel enige vooruitgang is geboekt, sommige stortplaatsen nog steeds niet zijn gesloten of in overeenstemming met de richtlijn zijn gebracht. De Commissie stuurt Spanje nu een met redenen omkleed advies (de tweede stap in de EU-inbreukprocedure), waarin het twee maanden de tijd krijgt om te reageren.

(meer informatie: J. Hennon - tel. +32 229-53593 - mobiel +32 498953593)

 1. Vrij verkeer van goederen: de Commissie verzoekt FRANKRIJK de handelsbelemmeringen voor ambulances op te heffen

De Europese Commissie heeft Frankrijk verzocht om de huidige regels betreffende de procedure voor de registratie en de ingebruikneming van bestaande soorten ambulances - die waarvoor vóór 29 oktober 2012 goedkeuring is verleend omdat zij voldoen aan de Europese geharmoniseerde norm EN 1789 - te wijzigen, daar de Franse regels betekenen dat ambulances die reeds in andere lidstaten zijn geregistreerd niet automatisch mogen worden gebruikt in Frankrijk. Volgens de huidige regels legt Frankrijk extra controles en certificeringsvoorschriften op voor ambulances die reeds in andere lidstaten zijn geregistreerd voor het vervoer en de behandeling van patiënten - zonder rekening te houden met eventuele eerdere controles of met het feit dat de ambulances in een andere lidstaat reeds een EN 1789-certificering hebben gekregen. Frankrijk weigert het gebruik van deze ambulances voor het vervoer van patiënten toe te staan. Het feit dat er in andere lidstaten geen aan de vereiste specifieke Franse tests gelijkwaardige tests bestaan en dat de tests alleen kunnen worden uitgevoerd door één Frans testcentrum, leidt ertoe dat het beginsel van wederzijdse erkenning wordt genegeerd en dat het vrije verkeer van ambulances in de EU wordt belemmerd. De extra eisen die Frankrijk stelt, zijn in strijd met de internemarktregels van de EU omdat zij de ingebruikneming van ingevoerde ambulances in Frankrijk bemoeilijken en duurder maken (het kost voor elk voertuig 35 000 euro om het in Frankrijk te testen). Bovendien zien de bijkomende vereisten voorbij aan de belangrijkste doelstellingen van de norm: de vaststelling van gemeenschappelijke eisen voor het testen en de prestaties van ambulances. De Commissie heeft Frankrijk daarom verzocht om zijn wetgeving aan te passen om te voldoen aan de geharmoniseerde normen die op EU-niveau zijn overeengekomen, en aldus het vrije verkeer van goederen in de eengemaakte markt mogelijk te maken (huidige regels in Frankrijk: decreet van 10 februari 2009 en "Guide d 'application GA 64-022"). Het verzoek van de Commissie is gedaan in de vorm van een met redenen omkleed advies in het kader van een EU-inbreukprocedure. Indien Frankrijk de Commissie niet binnen twee maanden in kennis stelt van de maatregelen die het heeft genomen om zijn verplichtingen volledig na te komen, kan de Commissie besluiten de zaak aanhangig te maken bij het Hof van Justitie van de Europese Unie.

(meer informatie: C. Corazza - tel. +32 229-51752 - mobiel +32 498992862)

 1. Milieu: de Commissie verzoekt FINLAND zijn nationale wetgeving in overeenstemming te brengen met de voorschriften van de Richtlijn mijnbouwafval

De Europese Commissie verzoekt Finland zijn nationale wetgeving in overeenstemming te brengen met de Richtlijn mijnbouwafval, die de nadelige effecten van het beheer van afval van de winningsindustrieën voor de volksgezondheid of het milieu, met name water, lucht, bodem, fauna en flora, zoveel mogelijk wil voorkomen of verminderen. Finland diende de Richtlijn mijnbouwafval sinds 1 mei 2008 in nationaal recht te hebben omgezet. De Commissie heeft Finland in juni 2012 een schriftelijke aanmaning toegezonden. Daar Finland nog steeds geen adequate wetgeving heeft goedgekeurd, stuurt de Commissie thans een met redenen omkleed advies (de tweede stap in de inbreukprocedure), waarin Finland twee maanden de tijd krijgt om te reageren. Indien het dat niet doet, kan de Commissie de zaak aanhangig maken bij het Europees Hof van Justitie.

(meer informatie: J. Hennon - tel. +32 229-53593 - mobiel +32 498953593)

 1. Arbeidsrecht: de Commissie verzoekt ITALIË volledig uitvoering te geven aan de richtlijn inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd

De Europese Commissie heeft Italië verzocht volledig uitvoering te geven aan de Richtlijn inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd (1999/70/EG) van de Raad, op grond waarvan de lidstaten uitvoering moeten geven aan een door de vakbonden en werkgeversorganisaties op EU-niveau gesloten raamovereenkomst die de algemene beginselen en minimumvoorschriften met betrekking tot werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd bevat. De richtlijn bevat een strikt vereiste om bij de berekening van de drempel waarboven werknemersvertegenwoordigingen als bedoeld in de nationale wetgeving moeten worden ingesteld, rekening te houden met de werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. De betrokken Italiaanse regels zijn in strijd met de voorschriften van de richtlijn, omdat zij bij die berekening enkel rekening houden met de werknemers met een arbeidsovereenkomst voor meer dan negen maanden. Werknemers met een arbeidsovereenkomst voor minder dan negen maanden worden dus niet in aanmerking genomen om uit te maken of een onderneming groot genoeg is om verplicht te zijn werknemersvertegenwoordigingen in te stellen. Het verzoek is gedaan in de vorm van een met redenen omkleed advies in het kader van de inbreukprocedure van de EU. Italië heeft nu twee maanden de tijd om de Commissie in kennis te stellen van de maatregelen die het heeft genomen om de richtlijn volledig om te zetten. Als het dat niet doet, kan de Commissie besluiten Italië voor het Europees Hof van Justitie te dagen.

(meer informatie: J. Todd - tel. +32 229-94107 - mobiel +32 498994107)

 1. Volksgezondheid: POLEN wordt verzocht de omzetting van de EU-wetgeving inzake menselijke weefsels en cellen te voltooien

Menselijke weefsels en cellen, zoals beenmerg, pezen, eicellen en hoornvliezen, worden in de gezondheidszorg gebruikt om mensen te behandelen en van verschillende ziekten te genezen. Door de transplantatie van weefsels en cellen kunnen ziekten worden overgedragen, en daarom bevat de EU-wetgeving regels voor het waarborgen van de kwaliteit en de veiligheid van weefsels en cellen, waarbij het aan nationale wetgeving wordt overgelaten om te bepalen waarvoor zij kunnen worden gebruikt. EU-regels zijn essentieel om ervoor te zorgen dat Europeanen in de hele Europese Unie worden behandeld met veilige weefsels en cellen. Polen heeft de bepalingen van de desbetreffende richtlijnen onvolledig omgezet. Het past de regels inzake kwaliteit en veiligheid niet toe op drie categorieën van weefsels en cellen die onder de EU-wetgeving vallen: geslachtscellen, embryonale weefsels en foetale weefsels. De Poolse autoriteiten hebben na de datum van dit verzoek twee maanden de tijd om de nodige maatregelen te nemen om het EU-recht na te leven en de Commissie van die maatregelen in kennis te stellen. Indien de Poolse autoriteiten verzuimen dit binnen de gestelde termijn te doen, kan de Commissie besluiten de zaak aanhangig te maken bij het Hof van Justitie van de Europese Unie.

(meer informatie: F. Vincent - tel. +32 229-87166 - mobiel +32 498987166)

 1. Belastingen: de Commissie verzoekt POLEN om de btw-tarieven voor medische uitrusting en farmaceutische producten te wijzigen

De Europese Commissie heeft Polen formeel verzocht om zijn wetgeving die voorziet in de mogelijkheid om op medische uitrusting en farmaceutische producten een lager btw-tarief toe te passen dan volgens de EU-wetgeving is toegestaan, te wijzigen. Op grond van de btw-richtlijn kunnen de lidstaten een verlaagd btw-tarief toepassen op medische uitrusting, hulpmiddelen en andere apparaten die voldoen aan twee voorwaarden, namelijk indien zij "gewoonlijk bestemd zijn voor verlichting of behandeling van handicaps" en "voor uitsluitend persoonlijk gebruik door gehandicapten". Voor farmaceutische producten staat de btw-richtlijn een verlaagd tarief toe in verband met de gezondheidszorg, het voorkomen van ziekten, en medische en veterinaire behandelingen. Polen gaat verder doordat het een verlaagd btw-tarief toepast voor medische uitrusting voor algemeen gebruik, en voor sommige farmaceutische producten die geen geneesmiddelen zijn, zoals ontsmettingsmiddelen en producten voor kuuroorden. Daarom wordt Polen verzocht het verlaagde tarief te beperken tot hetgeen volgens het EU-recht is toegestaan. De Commissie heeft haar verzoek gedaan in de vorm van een met redenen omkleed advies (de tweede stap in de EU-inbreukprocedure). Als de Commissie binnen twee maanden geen bevredigend antwoord ontvangt, kan zij Polen voor het Hof van Justitie dagen.

(meer informatie: E. Traynor - tel. +32 229-21548 - mobiel +32 498983871)

 1. Milieu: de Commissie verzoekt PORTUGAL zijn wetgeving inzake de toegang tot milieu-informatie in overeenstemming te brengen met de Europese normen

De Europese Commissie is bezorgd over het feit dat de Portugese wetgeving inzake de toegang tot informatie in verband met milieu-effecten niet voldoet aan de Europese normen. Volgens de EU-wetgeving moeten de lidstaten ervoor zorgen dat er in verband met de beoordeling van de milieu-effecten van bepaalde projecten en plannen praktische informatie wordt verstrekt over toegang tot beroepsprocedures bij bestuursrechtelijke en rechterlijke instanties. Dit moet het publiek in staat stellen om daadwerkelijk aan dergelijke procedures deel te nemen. Bij haar beoordeling van de Portugese wetgeving ter zake heeft de Commissie vastgesteld dat deze geen verwijzing naar de verplichting tot het verstrekken van praktische informatie bevat. Ondanks een eerdere aanmaning is de betrokken Portugese wet nog steeds niet gewijzigd. Daarom stuurt de Commissie een met redenen omkleed advies (de tweede stap in de EU-inbreukprocedure), waarin Portugal twee maanden de tijd krijgt om te reageren.

(meer informatie: J. Hennon - tel. +32 229-53593 - mobiel +32 498953593)

 1. Luchtvervoer: de Commissie verzoekt PORTUGAL de functionele en financiële onafhankelijkheid van de slotcoördinator te garanderen

De Europese Commissie heeft Portugal verzocht haar binnen twee maanden in kennis te stellen van de maatregelen die nodig zijn om te voldoen aan de gemeenschappelijke EU-regels over de toewijzing van slots op luchthavens. De Commissie verlangt garanties voor het functioneren en de financiële onafhankelijkheid van de slotcoördinator. De slotcoördinator is belast is met de niet-discriminerende, neutrale en transparante toewijzing van slots voor het landen en opstijgen, een van de belangrijkste pijlers van een systeem dat een eerlijke mededinging mogelijk maakt. De Commissie onderzoekt deze zaak ambtshalve. Er zijn over het functioneren van de slotcoördinator geen klachten ontvangen.

(meer informatie: H. Kearns - tel. +32 229-87638 - mobiel +32 498987638)

 1. Milieu: de Commissie verzoekt SLOWAKIJE om zijn wetgeving inzake batterijen bij te werken

De Europese Commissie verzoekt Slowakije zijn nationale wetgeving in overeenstemming te brengen met de richtlijn inzake batterijen. Slowakije moest de richtlijn uiterlijk op 26 september 2008 omzetten. De Commissie heeft Slowakije in juni 2012 een schriftelijke aanmaning toegezonden. Daar Slowakije nog steeds geen adequate wetgeving heeft goedgekeurd, stuurt de Commissie thans een met redenen omkleed advies (de tweede stap in de inbreukprocedure), waarin het twee maanden de tijd krijgt om te reageren. Indien het dat niet doet, kan de Commissie de zaak aanhangig maken bij het Europees Hof van Justitie.

(meer informatie: J. Hennon - tel. +32 229-53593 - mobiel +32 498953593)


Side Bar