Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

MEMO

Briselē, 2013. gada 24. janvārī

Pienākumu neizpildes dokumentu kopa: galvenie lēmumi janvārī

KONKURENCE

Digitalizācijas programma

Nodarbinātība

ENERĢĒTIKA

RŪPNIECĪBA UN UZŅĒMĒJDARBĪBA

VIDE

TIESLIETAS

IEKŠĒJAIS TIRGUS UN PAKALPOJUMI

TRANSPORTS

VESELĪBA UN PATĒRĒTĀJU POLITIKA

NODOKĻI UN MUITAS SAVIENĪBA

AT

 

 

 

 

 

 

 

1

2

 

 

BG

1

 

 

2

 

2

 

 

 

 

 

DK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

EE

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

EL

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

ES

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

FI

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

FR

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

HU

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

IT

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

LV

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

NL

 

 

1

 

1

1

 

 

 

 

PL

 

 

 

 

 

1

 

 

1

1

PT

 

1

 

1

 

1

 

 

1

 

 

SI

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

SK

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

UK

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

Eiropas Komisija ar pienākumu neizpildes ikmēneša lēmumu kopu vēršas Tiesā pret dalībvalstīm par to, ka tās nav pienācīgi izpildījušas savus pienākumus, kas izriet no ES tiesību aktiem. Šiem lēmumiem, kas aptver daudzas nozares, ir mērķis nodrošināt ES tiesību aktu pareizu piemērošanu un tādējādi sniegt labumu iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Komisija šodien ir pieņēmusi 171 lēmumus, tostarp 24 argumentētus atzinumus un 10 lietas nodevusi izskatīšanai Eiropas Savienības Tiesā, 7 no tām ietver finansiālas sankcijas. Šeit sniegts svarīgāko lēmumu kopsavilkums.

Sīkāka informācija par pienākumu neizpildes procedūru MEMO/12/12.

 1. Lietas, kas nodotas Tiesai, ar finansiālām sankcijām

 1. Iekšējais enerģijas tirgus: Komisija iesniedz prasību Tiesā pret BulgārijU, IgaunijU un ApvienotO KaralistI par ES noteikumu nepilnīgu transponēšanu

Eiropas Komisija ir iesniegusi prasību Eiropas Savienības Tiesā pret Bulgāriju, Igauniju un Apvienoto Karalisti, jo tās nav pilnībā transponējušas ES iekšējā enerģijas tirgus noteikumus. Līdz šim Bulgārija, Igaunija un Apvienotā Karaliste ir tikai daļēji transponējušas Elektroenerģijas un Gāzes direktīvas. Dalībvalstīm šīs direktīvas bija jātransponē līdz 2011. gada 3. martam. Attiecībā uz Bulgāriju par katru daļēji transponētu direktīvu Komisija ierosina dienas naudassodu EUR 8 448 apmērā. Attiecībā uz Igauniju Komisija ierosina dienas naudassodus EUR 5 068.80 apmērā par daļēji transponētu Elektroenerģijas direktīvu un EUR 4 224 apmērā par daļēji transponētu Gāzes direktīvu. Apvienotajai Karalistei Komisija lūdz Tiesu piemērot dienas naudassodu EUR 148 177.92 apmērā par katru daļēji transponēto direktīvu. Ierosinātajos sodos ņemts vērā pārkāpuma ilgums un smagums. Ja tiesas spriedums ir apstiprinošs, dienas naudassods ir jāmaksā no sprieduma pasludināšanas dienas līdz transponēšanas pabeigšanai. Par dienas naudassodu galīgo summu lems Tiesa.

(Sīkāka informācija: IP/13/42 — M. Holzner: tālr. + 32 229 60196, mob. tālr. + 32 498 98 2280)

 1. Digitalizācijas programma: Komisija aicina Tiesu sodīt Portugāli par uzņēmumu izslēgšanu no universālā pakalpojuma sniegšanas

Eiropas Komisija ir aicinājusi Tiesu uzlikt naudassodu Portugālei, jo nav ievērots Tiesas 2010. gada spriedums, kas paredz tai ievērot ES telesakaru noteikumus, kad tiek lemts par to, kam būtu jāsniedz universālais pakalpojums Portugālē. Komisija ierosina vienreizēju summu EUR 5 277.30 dienā laikposmā no 2010. gada sprieduma līdz eventuālajai otrā sprieduma dienai.

Šodien pieņemtais lēmums vēlreiz iesniegt prasību Tiesā pret Portugāli, lai noteiktu naudassodus, izriet no iepriekš 2012. gada martā pieņemtā Komisijas lēmuma par lietas nodošanu Tiesai (IP/12/287). Komisija ir ņēmusi vērā virzību, ko Portugāles iestādes ir panākušas kopš tā laika, jo īpaši to, ka ir publicēti uzaicinājumi iesniegt pieteikumus, un tāpēc tā ir ierosinājusi mazāku vienreizējo naudassoda summu.

(Sīkāka informācija: IP/13/44 — R. Heath: tālr. + 32 229 61716, mob. tālr. + +32 460 75 0221)

 1. Citas lietas, kas nodotas Tiesai

 1. Pretmonopola politika: Komisija iesūdz tiesā Bulgāriju par digitālās zemes apraides atļauju piešķiršanu

Eiropas Komisija ir nolēmusi vērsties ES Tiesā pret Bulgāriju sakarā ar digitālās apraides radiofrekvenču spektra piešķiršanu. Komisija konstatēja, ka Bulgārijas ievērotās procedūras pamatā bija nesamērīgi ierobežojoši piešķiršanas nosacījumi, kā rezultātā tika izslēgti potenciāli kandidāti. Tas kavē konkurenci Bulgārijas digitālās zemes apraides televīzijas (DTT) infrastruktūras tirgū nākotnē, līdz ar to tiek pārkāptas piemērojamās ES direktīvas par elektroniskajiem sakariem.

(Sīkāka informācija: IP/13/46 — A. Colombani: tālr. + 32 229 74513, mob. tālr. + +32 460 75 2063)

 1. Dzimumu līdztiesība: Eiropas Komisija iesūdz Tiesā Nīderlandi

Eiropas Komisija šodien nolēma iesniegt Nīderlandes lietu izskatīšanai Eiropas Savienības Tiesā par to, ka tā nepietiekami aizsargā darba ņēmēju tiesības uz maternitātes atvaļinājumu, adopcijas vai bērna kopšanas atvaļinājumu saistībā ar viņu atgriešanos darbā. Saskaņā ar ES Dzimumu līdztiesības direktīvu darbiniekiem, kas atgriežas no maternitātes atvaļinājuma, adopcijas vai bērna kopšanas atvaļinājuma, ir tiesības atgriezties savā darbā vai līdzvērtīgā amatā. ES noteikumi arī paredz, ka darbinieks saņems arī visus darba apstākļu uzlabojumus, uz kuriem viņam būtu bijušas tiesības prombūtnes laikā. ES direktīva nosaka, ka valstu tiesību aktiem ir nepārprotami jāaizsargā šīs nodarbinātības tiesības. Pašlaik Nīderlandes tiesību aktos nav iekļauti konkrēti un skaidri noteikumi, kas paredz aizsardzību attiecībā uz atgriešanos no maternitātes, paternitātes vai adopcijas atvaļinājuma. Tas rada šaubas par Nīderlandes tiesību aktos paredzēto aizsardzības pakāpi, tādējādi iedzīvotājiem ir grūti uzzināt un izmantot savas tiesības.

(Sīkāka informācija: IP/13/45 — M. Andreeva: tālr. + 32 229 91382, mob. tālr. + 32 498 99 1382)

 1. Vide: Komisija iesūdz Tiesā POLIJU par nitrātiem un ūdens piesārņojumu

Eiropas Komisija ir iesniegusi ES Tiesā prasību pret Poliju par to, ka tā nav garantējusi nitrātu radītā ūdens piesārņojuma efektīvu samazināšanu. Eiropā ir spēkā spēcīgi tiesību akti par nitrātu radīto piesārņojumu, bet, lai gan prasības Polijā ir piemērojamas no 2004. gada, padarīts ir pārāk maz. Polija joprojām nav noteikusi pietiekamu skaitu zonu, kas ir jutīgas pret nitrātu radīto piesārņojumu, kā arī nav pieņemti pasākumi, lai efektīvi mazinātu nitrātu piesārņojumu šajās zonās. Tāpēc pēc vides komisāra Janesa Potočnika ieteikuma Komisija iesniedz ES Tiesā prasību pret Poliju.

(Sīkāka informācija: IP/13/48 — J. Hennon: tālr. + 32 229 53593, mob. tālr. + 32 498 95 3593)

 1. Argumentēti atzinumi

 1. Vide: jauna juridiska pieeja gaisa kvalitātes uzlabošanai dalībvalstīs

Lai gan valdībām ir pienākums iedzīvotājiem nodrošināt labu gaisa kvalitāti, daudzās ES dalībvalstīs tā ir slikta. Stāvoklis ir tik nopietns, ka Komisija patlaban veic pasākumus pret 17 dalībvalstīm, kurām ilgstoši bijuši slikti gaisa kvalitātes rādītāji. Šodien, izmantojot problēmai svaigu pieeju, Bulgārijai, Latvijai un Slovēnijai tiek lūgts steidzami risināt ieilgušu jautājumu, kura dēļ katru gadu iet bojā vairāk iedzīvotāju nekā ceļu satiksmes negadījumos.

(Sīkāka informācija: IP/13/47 — J. Hennon: tālr. + 32 229 53593, mob. tālr. + 32 498 95 3593)

 1. Autotransports: Komisija pieprasa Austrijai, Somijai un Apvienotajai Karalistei pieņemt pasākumus attiecībā uz periodiskām tehniskajām apskatēm

Eiropas Komisija ir pieprasījusi Austrijai, Somijai un Apvienotajai Karalistei valsts tiesību aktos īstenot prasības, kas noteiktas Direktīvā par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tehniskajām apskatēm (Direktīva 2010/48/ES). Šo pasākumu pieņemšana ir svarīga, lai ņemtu vērā transportlīdzekļa un piekabes sastāvdaļu tehnoloģiskās izmaiņas un lai labāk varētu pārbaudīt transportlīdzekļa drošību testu laikā. Visas trīs dalībvalstis Eiropas Komisijai nepaziņoja vajadzīgo informāciju līdz sākotnējam termiņam 2011. gada 31. janvārim. Tās arī neveica pasākumus pēc oficiāla paziņojuma vēstuļu saņemšanas. Tādēļ Komisija sūta argumentētus atzinumus (ES pienākumu neizpildes procedūras otrais posms), aicinot šīs valstis sniegt atbildi divu mēnešu laikā. Ja netiks saņemta apmierinoša atbilde, Komisija var vērsties pret šīm valstīm ES Tiesā.

(Sīkāka informācija: H. Kearns: tālr. + 32 229 87638, mob. tālr. + 32 498 98 7638)

 1. Ēku energoefektivitāte — Komisija aicina BulgārijU, GrieķijU, ItālijU un Portugāli pieņemt valsts mēroga pasākumus ēku energoefektivitātes jomā

Šodien Komisija nosūtīja argumentētus atzinumus Bulgārijai, Grieķijai, Itālijai un Portugālei, pieprasot tām paziņot Komisijai savus īstenošanas pasākumus saistībā ar Ēku energoefektivitātes direktīvu. Direktīva 2010/31/ES valstu tiesību aktos bija jātransponē līdz 2012. gada 9. jūlijam. Saskaņā ar šo direktīvu dalībvalstīm ir pienākums noteikt un piemērot minimālās energoefektivitātes prasības attiecībā uz jaunām un esošajām ēkām, nodrošināt ēku energoefektivitātes sertificēšanu un paredzēt regulāru apkures un gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaudi. Turklāt direktīvā noteikts, ka dalībvalstīm jānodrošina, lai līdz 2021. gadam visas jaunās ēkas būtu "gandrīz nulles enerģijas ēkas". Ja šīs četras dalībvalstis neizpildīs savas juridiskās saistības divu mēnešu laikā, Komisija var nolemt nodot lietu izskatīšanai Tiesā. Papildinformācija: http://ec.europa.eu/energy/infringements/index_en.htm.

(Sīkāka informācija: M. Holzner: tālr. + 32 229 60196, mob. tālr. + 32 498 98 2280)

 1. Vide: Komisija aicina UngārijU un Nīderlandi panākt atbilstību ES tiesību aktiem par ūdens pakalpojumiem

Eiropas Komisija aicina Ungāriju un Nīderlandi nodrošināt ar ūdeni saistīto tiesību aktu atbilstību ES tiesību aktiem. Tā ir daļa no horizontālās pieejas, kas attiecas uz vairākām dalībvalstīm. Saskaņā ar Ūdens pamatdirektīvu dalībvalstīm jānosaka ūdens cenas tādā veidā, kas ietver vides un resursu izmaksas un sniedz pietiekamas motivāciju izmantot ūdeni efektīvi. Ūdens pakalpojumu izmaksu atgūšanas princips ir svarīgs instruments, lai sasniegtu direktīvas vispārējo mērķi, proti, labu ūdens ekoloģisko un ķīmisko stāvokli un novērstu cilvēka radīto slodzi ūdeņiem. Dalībvalstis var nepiemērot izmaksu atgūšanu, ja ir ievēroti daži nosacījumi, taču tās nevar izslēgt atgūšanu principā. Ungārija un Nīderlande pašlaik neatgūst izmaksas saistībā ar virszemes ūdeņu uzkrāšanu, kas vajadzīga kuģošanai un aizsardzībai pret plūdiem, un Ungārija neatgūst izmaksas par gruntsūdeņiem, ko rūpniecības uzņēmumi iegūst savām vajadzībām. Tāpēc Komisija abām dalībvalstīm sūta argumentētu atzinumu (ES pienākumu neizpildes procedūras otrais posms); divu mēnešu laikā tām jāsniedz atbilde.

(Sīkāka informācija: J. Hennon: tālr. + 32 229 53593, mob. tālr. + 32 498 95 3593)

 1. Enerģija no atjaunojamiem energoresursiem: Komisija nosūta argumentētu atzinumu Latvijai un Nīderlandei

Šodien Eiropas Komisija nosūtīja argumentētus atzinumus Latvijai un Nīderlandei par to, ka tās nav informējušas Komisiju par Atjaunojamo energoresursu direktīvas pilnīgu transponēšanu. Atjaunojamo energoresursu direktīva (Direktīva 2009/28/EK) dalībvalstīm bija jāīsteno līdz 2010. gada 5. decembrim. Tomēr Latvija un Nīderlande nav informējušas Komisiju par visiem pasākumiem, kas vajadzīgi, lai pilnībā transponētu direktīvu valsts tiesību aktos. Ja minētās divas dalībvalstis neizpildīs savas juridiskās saistības divu mēnešu laikā, Komisija var nolemt vērsties pret tām Tiesā. Šos divus argumentētos atzinumus papildina 13 līdzīgas procedūras, kurās iesaistīta Austrija, Bulgārija, Čehija, Francija, Grieķija, Īrija, Kipra, Luksemburga, Malta, Polija, Slovēnija, Somija un Ungārija. Papildinformācija: http://ec.europa.eu/energy/infringements/index_en.htm.

(Sīkāka informācija: M. Holzner: tālr. + 32 229 60196, mob. tālr. + 32 498 98 2280)

 1. Publiskais iepirkums: Komisija pieprasa Austrijai piemērot ES noteikumus

Eiropas Komisija šodien pieprasīja Austrijai nodrošināt ātrus un efektīvus tiesiskās aizsardzības līdzekļus un nediskriminācijas un pārredzamības principu ievērošanu publiskā iepirkuma gadījumā, kas ietver preču piegādi Austrijas ministrijām. Austrija ir pārkāpusi efektīvas pārskatīšanas principu, kas iekļauts Direktīvā 1989/665/EEK, kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2007/66/EK, jo īpaši tāpēc, ka tā nav mainījusi iepirkuma procedūru, kaut arī dažas konkursa specifikācijas ir atzītas par diskriminējošām, un tāpēc valsts pārraudzības struktūra tās pasludinājusi par spēkā neesošām. Tādējādi ir pārkāpts arī pārredzamības princips, kas noteikts Direktīvā 2004/18/EK par to, kā koordinēt valsts līgumu piešķiršanas procedūru. Komisijas pieprasījums ES pienākumu neizpildes procedūrā izteikts argumentēta atzinuma veidā. Ja divu mēnešu laikā netiks paziņoti pasākumi, lai izbeigtu ES tiesību aktu pārkāpšanu, Komisija var pieņemt lēmumu vērsties pret Austriju ES Tiesā.

(Sīkāka informācija: S. De Rynck: tālr. + 32 229 63421, mob. tālr. + 32 498 98 3969)

 1. Autotransports: Komisija aicina AustrijU noteikt pasākumus saistībā ar komerciālo transportlīdzekļu tehnisko pārbaudi uz ceļiem

Eiropas Komisija ir pieprasījusi valsts tiesību aktos transponēt prasības, kas noteiktas Direktīvā par tehniskajām pārbaudēm uz ceļiem (Direktīva 2010/47/ES). Šie noteikumi ir svarīgi, lai ņemtu vērā tehnoloģiju attīstību saistībā ar bremžu un emisiju testēšanu un tādējādi uzlabotu ceļu satiksmes drošību un vides aizsardzību. Austrija neievēroja termiņu 2012. gada 1. janvāri, lai Komisijai paziņotu vajadzīgos pasākumus. Turklāt tā neveica pasākumus pēc oficiāla paziņojuma vēstules saņemšanas. Tādēļ Komisija sūta argumentētu atzinumu (ES pienākumu neizpildes procedūras otrais posms); divu mēnešu laikā Austrijai jāsniedz atbilde. Ja divu mēnešu laikā netiks saņemta apmierinoša atbilde, Komisija var vērsties pret šo valsti Eiropas Savienības Tiesā.

(Sīkāka informācija: H. Kearns: tālr. + 32 229 87638, mob. tālr. + 32 498 98 7638)

 1. Vide: Komisija aicina Bulgāriju ievērot rūpniecisko emisiju robežvērtības attiecībā uz sēra dioksīdu, slāpekļa oksīdu un putekļiem

Eiropas Komisija pauž bažas, ka Bulgārija vēl nav panākusi atbilstību emisijas robežvērtībām sēra dioksīda, slāpekļa oksīda un putekļu emisijai no rūpnieciskām iekārtām. Saskaņā ar Pievienošanās līgumu robežvērtības piemēro kopš 2008. gada, taču līdz šim katru gadu tās ir pārsniegtas un tas ir dokumentāri reģistrēts, un 2012. gada prognozes liecina, ka Bulgārija atkal pārsniedz maksimāli pieļaujamo slāpekļa oksīda un putekļu emisiju. Komisija secina, ka joprojām trūkst strukturālu pasākumu, kas panāktu atbilstību, un tas norāda uz pastāvīgu tendenci, ka šis pārkāpums varētu turpināties, un Komisija nosūta argumentētu atzinumu (otrais posms ES pienākumu neizpildes procedūrā), dodot Bulgārijai divus mēnešus laika atbildei. Ja divu mēnešu laikā netiks saņemta apmierinoša atbilde, Komisija var vērsties pret šo valsti Eiropas Savienības Tiesā.

(Papildu informācija: J. Hennon - tālr. + 32 229 53593, mob. tālr. + 32 498 95 3593)

 1. Nodokļi: Komisija aicina Dāniju grozīt noteikumus par izceļošanas nodokli

Eiropas Komisija ir oficiāli pieprasījusi Dānijai grozīt tās noteikumus, kas piemēro izceļošanas nodokli privātpersonām piederošām akcijām, kad šīs personas izceļo no valsts. Ja persona pamet Dāniju, lai apmestos citā dalībvalstī, tiek aprēķināta peļņa, kas gūta no viņas akciju portfeļa, un tai uzliek nodokli. Pēc tam šo nodokli iekasē no privātpersonas vai nu tad, kad akcijas no viņas portfeļa tiek pārdotas, vai tad, kad viņa saņem dividendes vai citādus ienākumus no šīm akcijām. Komisija uzskata, ka Dānijas nodokļu noteikumi pārsniedz to, kas ir nepieciešams, lai nepieļautu izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, un pārkāpj kapitāla un personu brīvu apriti, kas noteikta Līgumos. Līdz ar to Dānija tiek aicināta divu mēnešu laikā izdarīt izmaiņas savos likumos, lai tos pieskaņotu ES tiesību aktiem. Ja tas netiks izdarīts, Eiropas Komisija šo lietu var iesniegt Eiropas Savienības Tiesā.

(Papildu informācija: E. Traynor - tālr. + 32 229 21548, mob. tālr. + 32 498 98 3871)

 1. Vide: Komisija aicina SPĀNIJU sakopt atkritumu poligonus

Saskaņā ar ES tiesību aktiem dalībvalstīm bija jānodrošina, ka atkritumu poligoni, kuriem bija piešķirta atļauja vai kuri jau darbojās brīdī, kad tika transponēta Atkritumu poligonu direktīva, var turpināt darboties pēc 2009. gada jūlija tikai tad, ja tie atbilst direktīvai. Komisija uzskata, ka vairāki atkritumu poligoni Spānijā turpināja darboties pēc 2009. gada termiņa, pārkāpjot direktīvas prasības; tādēļ tika nosūtīts oficiāls paziņojums. Izvērtējusi Spānijas atbildi, Komisija ir secinājusi, ka, neraugoties uz zināmu progresu, daži atkritumu poligoni vēl joprojām nav slēgti vai nav nodrošināta to atbilstība direktīvas prasībām. Nu Komisija sūta argumentētu atzinumu (ES pienākumu neizpildes procedūras otrais posms); divu mēnešu laikā Spānijai ir jāsniedz atbilde.

(Papildu informācija: J. Hennon - tālr. + 32 229 53593, mob. tālr. + 32 498 95 3593)

 1. Preču brīva aprite: Komisija pieprasa Francijai novērst tirdzniecības šķēršļus ātrās medicīniskās palīdzības transportam

Eiropas Komisija ir aicinājusi Franciju izdarīt izmaiņas pašreizējos noteikumos par esošo neatliekamās medicīniskās palīdzības transportlīdzekļu tipu reģistrāciju un nodošanu ekspluatācijā (tādu, kam apstiprinājums piešķirts pirms 2012. gada 29. oktobra sakarā ar atbilstību Eiropas harmonizētajam standartam EN 1789), jo Francijas noteikumi nozīmē to, ka neatliekamās palīdzības transportlīdzekļus, kas jau ir reģistrēti citās dalībvalstīs, nevar automātiski izmantot Francijā. Saskaņā ar pašreizējiem noteikumiem Francija uzliek papildu pārbaudes un sertifikācijas prasības neatliekamās palīdzības transportlīdzekļiem, kuri pacientu transportēšanas un ārstēšanas vajadzībām jau ir reģistrēti citās dalībvalstīs, neņemot vērā nekādas jau veiktās pārbaudes un to, ka EN 1789 sertifikācija transportlīdzekļiem jau piešķirta citā dalībvalstī. Francija atsakās piešķirt atļaujas šos neatliekamās medicīniskās palīdzības transportlīdzekļus izmantot pacientu pārvadāšanai. Fakts, ka citās dalībvalstīs nav atbilsmes prasītajām īpašajām Francijas pārbaudēm un ka pārbaudes iespējams veikt tikai vienā Francijas testēšanas centrā, nozīmē to, ka tiek noliegts savstarpējās atzīšanas princips un traucēta neatliekamās medicīniskās palīdzības transportlīdzekļu brīva aprite ES iekšienē. Francijas papildu prasības pārkāpj ES vienotā tirgus noteikumus, jo neatliekamās palīdzības transportlīdzekļu nodošanu ekspluatācijā Francijā tās padara sarežģītāku un dārgāku (viena transportlīdzekļa testēšanas izmaksas Francijā ir EUR 35 000). Turklāt papildu prasības noliedz standarta galvenos mērķus – noteikt kopīgas prasības ātrās palīdzības transportlīdzekļu testēšanas metodēm un veiktspējai. Tāpēc Komisija pieprasīja Francijai mainīt tās tiesību aktus, lai izpildītu harmonizētos standartus, kas pieņemti ES līmenī, un tādējādi pieļautu preču brīvu apriti vienotajā tirgū (pašreizējie noteikumi Francijā: 2009. gada 10. februāra dekrēts un "Guide d’application GA 64-022"). Komisijas pieprasījums ES pienākumu neizpildes procedūrā izteikts argumentēta atzinuma veidā. Ja Francija divu mēnešu laikā neinformēs Komisiju par pasākumiem, kas veikti, lai nodrošinātu pilnīgu atbilstību tās pienākumiem, Komisija var pieņemt lēmumu iesniegt šo lietu Eiropas Savienības Tiesā.

(Papildu informācija: C. Corazza - tālr. + 32 229 51752, mob. tālr. + 32 498 99 2862)

 1. Vide: Komisija aicina Somiju pieskaņot tās tiesību aktus Ieguves rūpniecības atkritumu direktīvas prasībām

Eiropas Komisija aicina Somiju nodrošināt valsts tiesību aktu atbilstību Ieguves rūpniecības atkritumu direktīvai, kas paredzēta, lai novērstu vai pēc iespējas mazinātu ieguves rūpniecības atkritumu apsaimniekošanas negatīvo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi, it īpaši uz ūdeni, gaisu, augsni, faunu un floru. Somijai Ieguves rūpniecības atkritumu direktīva bija jātransponē savos tiesību aktos līdz 2008. gada 1. maijam. Komisija nosūtīja oficiāla paziņojuma vēstuli Somijai 2012. gada jūnijā. Tā kā Somija joprojām nav pieņēmusi attiecīgus tiesību aktus, Komisija nosūta argumentētu atzinumu (pienākumu neizpildes procedūras otrais posms), aicinot Somiju sniegt atbildi divu mēnešu laikā. Ja Somija nesniegs atbildi, Komisija var nodot lietu izskatīšanai ES Tiesā.

(Papildu informācija: J. Hennon - tālr. + 32 229 53593, mob. tālr. + 32 498 95 3593)

 1. Darba tiesības: Komisija pieprasa Itālijai pilnībā piemērot Direktīvu par darbu uz noteiktu laiku

Eiropas Komisija ir aicinājusi Itāliju pilnībā piemērot Padomes Direktīvu par darbu uz noteiktu laiku (1999/70/EK), kas liek dalībvalstīm ieviest pamatnolīgumu, kuru noslēgušas ES līmeņa organizācijas, kas pārstāv arodbiedrības un darba devējus, un kurā izvirzīti vispārīgie principi un minimālās prasības attiecībā uz darbiniekiem, kas pieņemti darbā uz noteiktu laiku. Direktīvā ir absolūta prasība ņemt vērā noteikta laika darba ņēmējus, aprēķinot slieksni, kuru pārsniedzot, saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir jādibina darba ņēmēju pārstāvības struktūras. Attiecīgie Itālijas tiesību akti ir pretrunā direktīvas prasībām, jo tie šajā aprēķinā ņem vērā tikai nodarbinātību uz noteiktu laiku, kas pārsniedz deviņus mēnešus. Tas nozīmē, ka darbinieki, kuru darba līgumā noteiktais termiņš ir īsāks par deviņiem mēnešiem, netiek ņemti vērā, vērtējot, vai uzņēmums ir pietiekami liels, lai tajā būtu vajadzīgs izveidot darba ņēmēju pārstāvības struktūras. Komisijas pieprasījums ES pienākumu neizpildes procedūrā izteikts argumentēta atzinuma veidā. Itālijas rīcībā ir divi mēneši, lai informētu Komisiju par pasākumiem, kas veikti, lai pilnībā īstenotu direktīvas. Pretējā gadījumā Komisija var pieņemt lēmumu vērsties pret Itāliju Eiropas Savienības Tiesā.

(Papildu informācija: J. Todd - tālr. + 32 229 94107, mob. tālr. + 32 498 99 4107)

 1. Sabiedrības veselība: Polija tiek aicināta pabeigt transponēt ES tiesību normas par cilvēka audiem un šūnām

Cilvēka audus un šūnas, piemēram, kaulu smadzenes, cīpslas, ovocītus un radzenes izmanto cilvēku veselības aprūpē un ārstēšanā no dažādām slimībām. Audu un šūnu transplantācijai ir potenciāls slimību pārnešanas risks, tādēļ ES tiesību aktos ir noteikumi, kas nodrošina to kvalitāti un drošību, ļaujot dalībvalstīm savos tiesību aktos noteikt šādu audu un šūnu izmantošanas jomas. ES noteikumi ir būtiski, lai nodrošinātu, ka Eiropas iedzīvotāju medicīniskajā aprūpē visā Eiropas Savienībā izmanto drošus audus un šūnas. Polijā attiecīgo direktīvu noteikumu transponējums ir nepilnīgs. Tā nepiemēro šos kvalitātes un drošības noteikumus triju veidu audiem un šūnām, uz ko attiecas ES tiesību akti: reproduktīvajām šūnām un embriju un augļu audiem. Polijas iestādēm divu mēnešu laikā no pieprasījuma nosūtīšanas dienas ir jāveic nepieciešamie pasākumi, lai panāktu atbilstību ES tiesību aktiem, un jāinformē Eiropas Komisija par pieņemtajiem pasākumiem. Ja Polija to neizdarīs noteiktajā termiņā, Eiropas Komisija var nolemt iesniegt šo lietu Eiropas Savienības Tiesā.

(Papildu informācija: F. Vincent - tālr. + 32 229 87166, mob. tālr. + 32 498 98 7166)

 1. Nodokļi: Komisija aicina Poliju grozīt tās noteikumus par PVN likmēm attiecībā uz medicīnas iekārtām un farmācijas produktiem

Eiropas Komisija ir oficiāli pieprasījusi Polijai grozīt savus tiesību aktus, kas ļauj piemērot medicīnas iekārtām un farmācijas produktiem pazeminātu PVN likmi, kura neatbilst ES tiesību aktos atļautajai. Saskaņā ar ES PVN direktīvu dalībvalstis var piemērot pazeminātu PVN likmi medicīnas iekārtām, palīgierīcēm un citām ierīcēm, kas atbilst diviem nosacījumiem, proti, ja tās "parasti izmanto, lai atvieglotu vai ārstētu invaliditāti", vai ja tās ir "tikai invalīdu personīgai lietošanai". PVN direktīva pieļauj pazeminātu likmi arī attiecībā uz farmācijas produktiem, kas saistīti ar veselības aprūpi, slimību profilaksi un medicīnisku un veterinārmedicīnisku ārstēšanu. Polija pārkāpj noteikto darbības jomu, piešķirot pazeminātu PVN likmi vispārlietojamām medicīnas iekārtām, kā arī dažiem nemedicīniskiem farmācijas produktiem, piemēram, dezinfekcijas līdzekļiem un spa produktiem. Tādēļ tiek pieprasīts pazeminātās likmes piemērošanas jomu pieskaņot pazeminātajai likmei, kas atļauta saskaņā ar ES tiesību aktiem. Komisijas pieprasījums pausts argumentēta atzinuma veidā (ES pienākumu neizpildes procedūras otrais posms). Ja Polija divu mēnešu laikā nesniegs atbildi, kas apliecina minētā jautājuma atrisinājumu, Komisija var vērsties Eiropas Savienības Tiesā.

(Papildu informācija: E. Traynor - tālr. + 32 229 21548, mob. tālr. + 32 498 98 3871)

 1. Vide: Komisija aicina Portugāli pieskaņot Eiropas normām tiesību aktus par piekļuvi informācijai par vidi

Eiropas Komisija pauž bažas par to, ka Portugāles likumi par piekļuvi informācijai par ietekmi uz vidi neatbilst Eiropas standartiem. Saskaņā ar ES tiesību aktiem dalībvalstīm ir jānodrošina, ka ir pieejama praktiska informācija par piekļuvi administratīvajām un tiesu procedūrām, kas saistītas ar novērtējumu par dažu projektu un plānu ietekmi uz vidi. Tas ir iecerēts, lai dotu iespēju sabiedrībai efektīvi piedalīties tādās procedūrās. Izvērtējusi Portugāles tiesību aktus šajā jomā, Komisija secināja, ka tajos nav norādes uz pienākumu sniegt praktisku informāciju. Neraugoties uz oficiālu paziņojuma vēstuli, attiecīgie Portugāles tiesību akti joprojām nav pārskatīti. Tādēļ Komisija sūta argumentētu atzinumu (ES pienākumu neizpildes procedūras otrais posms); divu mēnešu laikā Portugālei jāsniedz atbilde.

(Papildu informācija: J. Hennon - tālr. + 32 229 53593, mob. tālr. + 32 498 95 3593)

 1. Gaisa transports: Komisija pieprasa Portugālei sniegt garantijas par laika nišu koordinatora darbības un finansiālo neatkarību

Eiropas Komisija ir pieprasījusi Portugālei divu mēnešu laikā paziņot pasākumus, kas vajadzīgi, lai ievērotu ES kopīgos noteikumus par laika nišu piešķiršanu lidostās. Komisija vēlas garantijas attiecībā uz koordinatora darbību un finansiālo neatkarību. Laika nišu koordinators atbild par nolaišanās un pacelšanās laika nišu piešķiršanu nediskriminējošā, neitrālā un pārredzamā veidā, kas ir viens no svarīgākajiem elementiem sistēmā, kas nodrošina godīgu konkurenci. Komisija izskata lietu atbilstoši savām pilnvarām. Nav saņemta neviena sūdzība par laika nišu koordinatora darbību.

(Sīkāka informācija: H. Kearns: tālr. + 32 229 87638, mob. tālr. + 32 498 98 7638)

 1. Vide: Komisija aicina Slovākiju atjaunināt tiesību aktus par baterijām

Eiropas Komisija aicina Slovākiju panākt valsts normatīvo aktu atbilstību Bateriju direktīvai. Slovākijai direktīva bija jātransponē līdz 2008. gada 26. septembrim. 2012. gada jūnijā Komisija nosūtīja Slovākijai oficiālu paziņojumu. Tā kā Slovākija joprojām nav pieņēmusi attiecīgus tiesību aktus, Komisija nosūta argumentētu atzinumu (pienākumu neizpildes procedūras otrais posms), aicinot Slovākiju sniegt atbildi divu mēnešu laikā. Ja Slovākija nesniegs atbildi, Komisija var nodot lietu izskatīšanai ES Tiesā.

(Papildu informācija: J. Hennon - tālr. + 32 229 53593, mob. tālr. + 32 498 95 3593)


Side Bar