Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

FELJEGYZÉS

Brüsszel, 2013. január 24.

Januári kötelezettségszegési eljárási csomag: a legfontosabb döntések

VERSENYPOLITIKA

DIGITÁLIS POLITIKA

FOGLALKOZTATÁS

ENERGIAÜGY

IPAR- ÉS VÁLLALKOZÁSPOLITIKA

KÖRNYEZETVÉDELEM

A JOG ÉRVÉNYESÜLÉSE

BELSŐ PIAC ÉS SZOLGÁLTATÁSOK

KÖZLEKEDÉS

EGÉSZSÉGÜGY ÉS FOGYASZTÓPOLITIKA

ADÓÜGYEK ÉS VÁMUNIÓ

AT

 

 

 

 

 

 

 

1

2

 

 

BG

1

 

 

2

 

2

 

 

 

 

 

DK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

EE

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

EL

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

ES

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

FI

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

FR

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

HU

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

IT

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

LV

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

NL

 

 

1

 

1

1

 

 

 

 

PL

 

 

 

 

 

1

 

 

1

1

PT

 

1

 

1

 

1

 

 

1

 

 

SI

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

SK

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

UK

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

A kötelezettségszegési eljárásokra vonatkozó e havi döntési csomagja keretében az Európai Bizottság keresetet indít azon tagállamok ellen, amelyek nem tettek maradéktalanul eleget az uniós jog alapján rájuk háruló kötelezettségeknek. Ezek a több ágazatot érintő döntések arra irányulnak, hogy biztosítsák az uniós jog megfelelő alkalmazását a polgárok és a vállalkozások érdekében. A Bizottság a mai napon 171 határozatot hozott, köztük 24 indokolással ellátott véleményt, és 10 keresetet indított az Európai Unió Bíróságán, amelyek közül hét pénzügyi bírságot von maga után. Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb határozatokat.

A kötelezettségszegési eljárásokkal kapcsolatban további információk a MEMO/12/12 dokumentumban találhatók.

 1. Pénzügyi bírságot maguk után vonó bírósági keresetek

 1. Belső energiapiac: A Bizottság keresetet indít a Bíróságon Bulgáriával, az Egyesült Királysággal és Észtországgal szemben az uniós szabályok teljes körű átültetésének elmulasztása miatt

Az Európai Bizottság az Európai Unió Bíróságához fordul Bulgária, az Egyesült Királyság és Észtország ügyében, amiért az említett országok elmulasztották teljes körűen átültetni a belső energiapiacra vonatkozó uniós szabályokat. Bulgária, az Egyesült Királyság és Észtország a villamosenergia- és a földgázirányelvet mindeddig csak részben ültette át a nemzeti jogba. Az irányelvek tagállami átültetésének határideje 2011. március 3. volt. Bulgária esetében a Bizottság a részlegesen átültetett irányelvekre vonatkozóan külön-külön napi 8 448 EUR összegű bírság kiszabására tesz javaslatot. Észtország esetében a Bizottság a részlegesen átültetett villamosenergia-irányelvre vonatkozóan napi 5 068.80 EUR, a részlegesen átültetett földgázirányelvre vonatkozóan napi 4 224 EUR összegű bírság kiszabására tesz javaslatot. Az Egyesült Királyság esetében a Bizottság arra kéri a Bíróságot, hogy szabjon ki külön-külön 148 177.92 EUR összegű napi pénzbírságot a két részlegesen átültetett irányelvre vonatkozóan. A javasolt pénzbírságok összegének meghatározásánál a Bizottság figyelembe vette a kötelezettségszegés időtartamát és súlyosságát. Amennyiben a Bíróság jóváhagyja a keresetet, a napi bírságot az ítélet meghozatalának napjától egészen addig kell fizetni, amíg sor nem kerül a szóban forgó uniós jogszabályok teljes körű átültetésére. A napi bírság végső összegéről a Bíróság dönt.

(További információk: IP/13/42 – M. Holzner – Tel.: +32 229 60196 – Mobil: +32 498 98 2280)

 1. Digitális politika: A Bizottság felkéri a Bíróságot, hogy szabjon ki bírságot PORTUGÁLIÁRA egyes vállalatoknak az egyetemes szolgáltatás nyújtásából történő kizárása miatt

Az Európai Bizottság felkérte az Európai Unió Bíróságát, hogy szabjon ki bírságot Portugáliára amiatt, hogy az ország nem tett eleget annak a 2010. évi bírósági ítéletnek, amelynek értelmében be kell tartania az uniós távközlési szabályokat az egyetemes szolgáltatást nyújtó vállalkozások kijelölésekor. A Bizottság napi 5 277.30 EUR átalányösszeg kiszabását javasolja a 2010. évi ítélet és a majdani második bírósági ítélet közötti időszakra vonatkozóan.

A Bizottság mai döntése, miszerint újból a Bírósághoz folyamodik Portugália ügyében pénzbírság kiszabását kérve, a Bizottság egy bírósági keresetre vonatkozó korábbi, 2012. márciusi döntésén alapul (IP/12/287). A Bizottság figyelembe vette, hogy a portugál hatóságok azóta lépéseket tettek a helyzet javítására, különösen ajánlati felhívások közzététele révén, ezért csökkentett átalányösszeg kiszabását javasolta.

(További információk: IP/13/44 – R. Heath – Tel.: +32 229 61716 – Mobile +32 460 75 0221)

 1. Más bírósági keresetek

 1. Trösztellenes politika: A Bizottság keresetet indít BULGÁRIÁVAL szemben digitális földfelszíni műsorszórási engedélyek kiadásával kapcsolatban

Az Európai Bizottság úgy döntött, hogy keresetet indít az Európai Unió Bíróságánál Bulgáriával szemben digitális műsorszórási frekvenciasávok kiosztásával kapcsolatban. A Bizottság úgy ítélte meg, hogy Bulgária aránytalanul szigorú feltételeket alkalmazott a műsorszórási engedélyek kiadása során, így potenciális jelölteket zárt ki az engedélyezési eljárásból. Ez akadályozza a versenyt a digitális földfelszíni televíziózás jövőbeli bulgáriai piacán, és ezáltal sérti az elektronikus hírközlésre vonatkozó európai uniós irányelveket.

(További információk: IP/13/46 – A. Colombani – Tel.: +32 229 74513 – Mobil: +32 460 75 2063)

 1. Nemek közötti egyenlőség: Az Európai Bizottság keresetet indít a Bíróságon HOLLANDIÁVAL szemben

Az Európai Bizottság a mai napon úgy döntött, hogy keresetet indít az Európai Unió Bíróságán Hollandiával szemben amiatt, hogy az ország nem részesíti megfelelő védelemben a munkavállalók anyasághoz, örökbefogadáshoz és szülői szabadsághoz fűződő jogait a munkába való visszatérésük kapcsán. A nemek közötti egyenlőségről szóló irányelv értelmében a munkavállalóknak joguk van ahhoz, hogy szülési, apasági vagy örökbefogadási szabadságukat követően visszatérjenek munkahelyükre vagy egy azzal azonos munkakörbe. Az EU-jogszabály előírja továbbá, hogy minden, a munkafeltételekben bekövetkezett javulás, amelyre a munkavállaló távolléte alatt jogosult lett volna, rá is vonatkozzon. Az uniós irányelv úgy rendelkezik, hogy a nemzeti jognak kifejezetten védenie kell ezeket a munkavállalói jogokat. A jelenlegi holland szabályozás nem tartalmaz konkrét és kifejezett rendelkezéseket a szülési, apasági vagy örökbefogadási szabadságról visszatérő munkavállalók jogainak védelméről. Ez kérdőjeleket vet fel a holland jogszabály által biztosított védelem szintjével kapcsolatban, és megnehezíti az állampolgárok számára, hogy tisztában legyenek az őket megillető jogokkal, és érvényre juttathassák azokat.

(További információk: IP/13/45 – M. Andreeva – Tel.: +32 229 91382 – Mobil: +32 498 99 1382)

 1. Környezetvédelem: A Bizottság keresetet indít a Bíróságnál LENGYELORSZÁGGAL szemben a vízminőség és a nitrátszennyezés ügyében

Az Európai Bizottság keresetet indít az Európai Unió Bíróságánál Lengyelországgal szemben amiatt, hogy a tagállam nem gondoskodott kellőképpen a nitrátszennyezés problémájának eredményes kezeléséről. Az Európai Unió szigorú szabályozást alakított ki a nitrátszennyezésre vonatkozóan, ám Lengyelország – noha a követelmények 2004 óta rá is vonatkoznak – vajmi keveset tett ezen a téren. Lengyelország még mindig nem azonosította kellő számban azokat az övezeteket, ahol fokozottan fennáll a nitrátszennyezés veszélye, és mindeddig nem fogadott el kellő számban olyan intézkedéseket, amelyek segítségével hatékonyan meg lehet akadályozni a nitrátszennyezést ezeken a területeken. Janez Potočnik környezetvédelmi biztos ajánlására a Bizottság ezért az Európai Unió Bírósága elé terjeszti Lengyelország ügyét.

(További információk: IP/13/48 – J. Hennon - Tel.: +32 229 53593 – Mobil: +32 498 95 3593)

 1. Indokolással ellátott vélemények

 1. Környezetvédelem: új, korszerű jogi eszközökkel a levegőminőség javításáért a tagállamokban

A környezeti levegő minősége sok EU-tagállamban nem megfelelő – annak ellenére, hogy a kormányok kötelesek jó levegőminőséget biztosítani polgáraik számára. A helyzet olyannyira súlyos, hogy a Bizottság kezdeményezésére már bírósági eljárás van folyamatban 17, a levegőminőség terén évről évre alulteljesítő tagállam ellen. A Bizottság a mai napon – a probléma újszerű megközelítésének keretében – felkéri Bulgáriát, Lettországot és Szlovéniát arra, hogy sürgősen keressenek választ erre az elhúzódó problémára, amely több halálos áldozatot követel évente, mint a közúti közlekedési balesetek.

(További információk: IP/13/47 – J. Hennon - Tel.: +32 229 53593 – Mobil: +32 498 95 3593)

 1. Közúti közlekedés: A Bizottság felszólítja AUSZTRIÁT, az EGYESÜLT KIRÁLYSÁGOT és FINNORSZÁGOT, hogy fogadjanak el intézkedéseket a gépjárművek időszakos műszaki vizsgálatára vonatkozóan

Az Európai Bizottság felszólította Ausztriát, az Egyesült Királyságot és Finnországot, hogy ültessék át nemzeti jogrendjükbe a gépjárművek és pótkocsijuk időszakos műszaki vizsgálatáról szóló irányelvben (2010/48/EK) foglalt követelményeket. Ezeket az intézkedéseket azért fontos elfogadni, mert figyelembe veszik a gépjárművek és a pótkocsik terén megvalósult technológiai fejlődést, és ily módon fokozottan lehetővé teszik a gépjárművek biztonságának ellenőrzését a tesztek során. Az eredetileg megszabott, 2011. január 31-i határidő lejártáig az említett három tagállam közül egyik sem tudatta a Bizottsággal a szükséges információkat. Azt követően sem hoztak intézkedéseket, hogy felszólító levelet kaptak a mulasztás pótlására. Ezért a Bizottság – az uniós kötelezettségszegési eljárás második szakaszának megfelelően – indokolással ellátott véleményeket küld az érintett országoknak, két hónapot biztosítva számukra a válaszadásra. Amennyiben nem kap kielégítő választ, a Bizottság az ügyeket az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti.

(További információk: H. Kearns - Tel.: +32 229 87638 - Mobil: +32 498 98 7638)

 1. Az épületek energiahatékonysága: A Bizottság felszólítja BULGÁRIÁT, GÖRÖGORSZÁGOT, OLASZORSZÁGOT és PORTUGÁLIÁT, hogy fogadjanak el nemzeti intézkedéseket az épületek energiahatékonyságáról

A Bizottság a mai napon indokolással ellátott véleményt küldött Bulgáriának, Görögországnak, Olaszországnak és Portugáliának, melyben felszólítja őket, hogy tájékoztassák a Bizottságot az épületek energiahatékonyságáról szóló irányelv végrehajtását célzó nemzeti intézkedéseikről. A 2010/31/EU irányelvet a tagállamoknak 2012. július 9-ig kellett átültetniük nemzeti jogrendjükbe. A szóban forgó irányelv értelmében a tagállamoknak energiahatékonysági minimumkövetelményeket kell bevezetniük és alkalmazniuk a meglévő és az új épületekre vonatkozóan, gondoskodniuk kell az épületek energiahatékonyságának tanúsításáról, és elő kell írniuk a fűtési és légkondicionáló rendszerek rendszeres vizsgálatát. Az irányelv értelmében a tagállamoknak biztosítaniuk kell továbbá, hogy 2021-re minden új épület ún. „közel nulla energiaigényű épület” legyen. Ha az említett négy tagállam két hónapon belül nem tesz eleget jogi kötelezettségének, a Bizottság az ügyeket az Európai Bíróság elé terjesztheti. További információk: http://ec.europa.eu/energy/infringements/index_en.htm

(További információk: M. Holzner - Tel.: +32 229 60196 - Mobil: +32 498 98 2280)

 1. Környezetvédelem: A Bizottság felszólítja HOLLANDIÁT és MAGYARORSZÁGOT, hogy tegyenek eleget a vízszolgáltatásokra vonatkozó EU-szabályozásnak

Az Európai Bizottság felszólítja Hollandiát és Magyarországot, hogy vízügyi szabályozásukat hozzák összhangba a vonatkozó uniós joggal. Ez egy több tagállamot érintő átfogó művelet részét képezi. A vízügyi irányelv értelmében a tagállamoknak olyan árpolitikát kell kialakítaniuk, amely figyelembe veszi a víz környezetvédelmi és készletgazdálkodási költségeit, és megfelelően ösztönzi a víz hatékony felhasználását. A vízszolgáltatások költségmegtérülésének fontos szerepe van abban, hogy teljesüljön az irányelv általános célkitűzése, mely szerint biztosítani kell a víz jó ökológiai és kémiai állapotát, és fontos eszközt jelent a vízkészleteink emberi tevékenységek általi terhelésének csökkentése tekintetében is. A tagállamok eltekinthetnek a költségmegtérülés alkalmazásától bizonyos feltételek teljesülése esetén, de nem hagyhatják figyelmen kívül a költségmegtérülés elvét. Sem Hollandia, sem Magyarország nem gondoskodik jelenleg a hajózási és árvízvédelmi célú víztározókkal összefüggő költségek megtérítéséről, Magyarország pedig elmulasztja behajtani az ipari szereplők által saját céljaikra kitermelt talajvizek költségeit. Ezért a Bizottság – az uniós kötelezettségszegési eljárás második szakaszának megfelelően – indokolással ellátott véleményt küld mindkét tagállamnak, két hónapot biztosítva nekik a válaszadásra.

(További információk: J. Hennon - Tel.: +32 229 53593 - Mobil: +32 498 95 3593)

 1. Megújuló energia: A Bizottság indokolással ellátott véleményt küld HOLLANDIÁNAK és LETTORSZÁGNAK

Az Európai Bizottság a mai napon indokolással ellátott véleményt küldött Hollandiának és Lettországnak, mivel az említett országok nem tájékoztatták a Bizottságot a megújulóenergia-irányelv maradéktalan átültetéséről. A tagállamoknak 2010. december 5-ig kellett átültetniük a megújulóenergia-irányelvet (2009/28/EK). Hollandia és Lettország azonban nem tájékoztatta a Bizottságot az irányelv nemzeti jogszabályaikba való maradéktalan átültetéséhez szükséges valamennyi végrehajtási intézkedésről. Ha a két tagállam két hónapon belül nem tesz eleget jogi kötelezettségeinek, a Bizottság keresetet indíthat velük szemben az Európai Unió Bíróságán. A részükre megküldött két, indokolással ellátott vélemény az alábbi tagállamokat érintő 13 hasonló eljárást egészíti ki: Ausztria, Bulgária, Ciprus, a Cseh Köztársaság, Finnország, Franciaország, Görögország, Írország, Lengyelország, Luxemburg, Magyarország, Málta és Szlovénia. További információk: http://ec.europa.eu/energy/infringements/index_en.htm

(További információk: M. Holzner - Tel.: +32 229 60196 - Mobil: +32 498 98 2280)

 1. Közbeszerzés: A Bizottság felszólítja AUSZTRIÁT az EU-szabályok alkalmazására

Az Európai Bizottság a mai napon felszólította Ausztriát, hogy gondoskodjon gyors és hatékony jogorvoslatról, valamint a megkülönböztetésmentesség és az átláthatóság elvének érvényesüléséről egy – osztrák minisztériumok részére történő árubeszerzéshez kapcsolódó – közbeszerzési eljárás ügyében. Ausztria megsértette a hatékony jogorvoslat elvét, melyet a 2007/66/EK irányelvvel módosított 1989/665/EGK irányelv fektet le, mindenekelőtt azáltal, hogy egy közbeszerzési eljárást nem módosított annak ellenére, hogy a nemzeti jogorvoslati szerv néhány ajánlattételi feltételt diszkriminatívnak, és ebből kifolyólag semmisnek nyilvánított. Ausztria ezáltal megsértette az átláthatóság elvét is, melyet a közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló 2004/18/EK irányelv rögzít. A Bizottság az Ausztriának szóló felszólítást az uniós kötelezettségszegési eljárás keretében adott, indokolással ellátott vélemény formájában fogalmazta meg. Ha Ausztria nem tájékoztatja a Bizottságot két hónapon belül olyan intézkedésről, mely az uniós jogot sértő helyzetet hivatott megszüntetni, a Bizottság Ausztria ügyét az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti.

(További információk: S. De Rynck - Tel.: +32 229 63421 - Mobil: +32 498 98 3969)

 1. Közúti közlekedés: A Bizottság felszólítja AUSZTRIÁT, hogy fogadjon el intézkedéseket a haszongépjárművek országúti ellenőrzésére vonatkozóan

Az Európai Bizottság felszólította Ausztriát, hogy ültesse át nemzeti jogrendjébe a haszongépjárművek országúti műszaki ellenőrzéséről szóló irányelv (2010/47/EU) követelményeit. Ezek a rendelkezések azért fontosak, mert figyelembe veszik a fékberendezések és a károsanyag-kibocsátások vizsgálata terén bekövetkezett technológiai fejlődést, és ebből kifolyólag növelik a közúti közlekedésbiztonságot és a környezet védelmét. Ausztria az előírt határidőt elmulasztva 2012-január 1-jéig nem tájékoztatta a Bizottságot a szükséges intézkedések meghozataláról. Azt követően sem hozott intézkedéseket, hogy felszólító levelet kapott a mulasztás pótlására. Ezért a Bizottság – az uniós kötelezettségszegési eljárás második szakaszának megfelelően – indokolással ellátott véleményt küld, két hónapot biztosítva Ausztriának a válaszadásra. Amennyiben nem kap kielégítő választ, a Bizottság az ügyet az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti.

(További információk: H. Kearns - Tel.: +32 229 87638 - Mobil: +32 498 98 7638)

 1. Környezetvédelem: A Bizottság felszólítja BULGÁRIÁT, hogy tartsa be a kén-dioxid, a nitrogén-oxid és a por ipari kibocsátására vonatkozóan meghatározott határértékeket

Az Európai Bizottság aggályosnak tartja, hogy Bulgária egyelőre nem tartja be az ipari létesítmények kén-dioxid-, nitrogén-oxid- és porkibocsátására vonatkozó határértékeket. A csatlakozási szerződés értelmében az említett határértékek 2008 óta hatályosak, de Bulgária az azóta eltelt időszak során mindazokban az években túllépte a határértékeket, amelyekben jelentéssel szolgált a kibocsátásokról. A 2012-re vonatkozó előrejelzések szerint Bulgária ismét túl fogja lépni a nitrogén-oxid és a por kibocsátására vonatkozó megengedett szintet. A Bizottság – miután arra a következtetésre jutott, hogy a jogkövetést célzó strukturális intézkedések hiánya miatt a sorozatos jogsértés várhatóan folytatódni fog – az uniós kötelezettségszegési eljárás második szakaszának megfelelően indokolással ellátott véleményt küld, két hónapot biztosítva Bulgáriának a válaszadásra. Amennyiben nem kap kielégítő választ, a Bizottság az ügyet az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti.

(További információk: J. Hennon - Tel.: +32 229 53593 - Mobil: +32 498 95 3593)

 1. Adózás: A Bizottság felszólítja DÁNIÁT a tőkekivonási adóra vonatkozó szabályok módosítására

Az Európai Bizottság hivatalos felkérést intézett Dániához: felszólította a tagállamot, hogy módosítsa azokat a nemzeti szabályokat, melyek értelmében a más országba áttelepülő személyeknek tőkekivonási adót kell fizetniük részvényeik után. Amikor egy dán lakos másik tagállamba helyezi át lakóhelyét, meghatározzák a birtokában lévő részvényekből származó jövedelmét, mely után adót kell fizetnie. Ezt az adót az érintett személynek akkor kell megfizetnie, amikor értékesíti a részvényeit, vagy akkor, amikor osztalékban vagy más típusú jövedelemben részesül a szóban forgó értékpapírok után. A Bizottság úgy ítéli meg, hogy a dán adószabályok meghaladják az adókikerülés megakadályozásához szükséges mértéket, valamint sértik a személyek és a tőke szabad mozgására vonatkozó elvet, melyet az uniós szerződések rögzítenek. Az Európai Bizottság ezért felszólítja Dániát, hogy nemzeti szabályait két hónapon belül hozza összhangba az uniós joggal. Ennek elmulasztása esetén a Bizottság az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti az ügyet.

(További információk: E. Traynor - Tel.: +32 229 21548 - Mobil: +32 498 98 3871)

 1. Környezetvédelem: A Bizottság felszólítja SPANYOLORSZÁGOT a hulladéklerakók felszámolására

Az uniós jog szerint a tagállamoknak gondoskodniuk kellett arról, hogy a hulladéklerakókról szóló irányelv átültetésekor már engedéllyel rendelkező vagy már működő, ám az irányelvnek meg nem felelő hulladéklerakókat – a megfelelés érdekében tett intézkedések hiányában – 2009 júliusának végéig bezárják. A Bizottság úgy véli, hogy több, a 2009. júliusi határidő után is működő spanyolországi hulladéklerakó sérti az irányelvet, ezért felszólító levelet küldött Spanyolországnak. Spanyolország válaszának értékelését követően a Bizottság megállapította, hogy bizonyos mértékű előrelépés ellenére egyes hulladéklerakókat továbbra sem zártak be, illetve nem hoztak összhangba az irányelvvel. A Bizottság – az uniós kötelezettségszegési eljárás második szakaszának megfelelően – most indokolással ellátott véleményt küld, két hónapot biztosítva Spanyolországnak a válaszadásra.

(További információk: J. Hennon - Tel.: +32 229 53593 - Mobil: +32 498 95 3593)

 1. Az áruk szabad mozgása: A Bizottság felszólítja FRANCIAORSZÁGOT, hogy számolja fel a mentőjárművekkel kapcsolatos kereskedelmi akadályokat

Az Európai Bizottság felszólította Franciaországot, hogy módosítsa az EN 1789 harmonizált szabványnak megfelelő járműként 2012. október 29. előtt engedélyezett mentőjárművek nyilvántartásba vételére és üzembe helyezésére vonatkozó nemzeti szabályokat, melyek értelmében a valamely másik tagállamban már nyilvántartásba vett mentőjárműveket Franciaországban csak bizonyos feltételekkel szabad használni. Franciaország jelenleg kiegészítő vizsgálatokat és tanúsítási követelményeket ír elő azokra a mentőjárművekre vonatkozóan, amelyeket egy másik tagállamban már nyilvántartásba vettek betegek szállítására és ellátására, figyelmen kívül hagyva a más tagállamokban már elvégzett ellenőrzéseket, illetve az EN 1789 szabványnak való megfelelést igazoló, más tagállamok által kiadott tanúsítványokat. Franciaország nem engedélyezi az ilyen mentőjárművek használatát betegek szállítására. Mivel más tagállamokban nem léteznek a Franciaországban előírtakkal egyenértékű vizsgálatok, és mert a vizsgálatokat csak egyetlen francia vizsgálóközpontban lehet elvégezni, nem érvényesül a kölcsönös elismerés elve, valamint akadályba ütközik a mentőjárművek Európai Unión belüli szabad kereskedelme. A francia hatóságok által előírt kiegészítő követelmények sértik az egységes uniós piacra vonatkozó EU-szabályokat, hiszen megnehezítik és költségesebbé teszik Franciaországban a behozott mentőjárművek üzembe helyezését (Franciaországban a vizsgálatok költsége járművenként 35 ezer euró). A kiegészítő követelmények ráadásul ellentétesek a szabvány fő célkitűzésével, nevezetesen azzal, hogy egységes követelményeket kell alkalmazni a közúti mentőjárművek vizsgálatára és teljesítményére vonatkozóan. A Bizottság ezért felszólította Franciaországot, hogy módosítsa a szóban forgó előírásokat oly módon, hogy azok megfeleljenek az EU szintjén meghatározott egységes szabályoknak, és ezáltal lehetővé tegyék az áruk szabad mozgását az egységes piacon (a jelenlegi francia szabályokat a 2009. február 10-i rendelet és a GA 64-022 sz. alkalmazási útmutató tartalmazza). A Bizottság a Franciaországnak szóló felszólítást az uniós kötelezettségszegési eljárás keretében adott, indokolással ellátott vélemény formájában fogalmazta meg. Ha Franciaország két hónapon belül nem tájékoztatja a Bizottságot arról, hogy intézkedéseket hozott a kötelezettségeknek való teljes megfelelés érdekében, a Bizottság az ügyet az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti.

(További információk: C. Corazza - Tel.: +32 229 51752 - Mobil: +32 498 99 2862)

 1. Környezetvédelem: A Bizottság felszólítja FINNORSZÁGOT, hogy hozza összhangba nemzeti jogszabályait a bányászati hulladékról szóló irányelv követelményeivel

Az Európai Bizottság felszólítja Finnországot, hogy nemzeti jogszabályait hozza összhangba a bányászati hulladékról szóló irányelvvel, amelynek célja, hogy megakadályozza vagy a lehető legnagyobb mértékben csökkentse a nyersanyag-kitermelő iparágakban keletkező hulladék kezelésének az emberi egészségre és a környezetre, különösen a vízre, a levegőre, a talajra, valamint az állat- és növényvilágra gyakorolt káros hatásait. Finnországnak 2008. május 1-jéig át kellett volna ültetnie a bányászati hulladékról szóló irányelvet a nemzeti jogba. A Bizottság 2012 júniusában felszólító levelet küldött Finnországnak. Mivel a tagállam azóta sem fogadta el a megfelelő jogszabályt, a Bizottság – a kötelezettségszegési eljárás második szakaszának megfelelően – indokolással ellátott véleményt küld, két hónapot biztosítva Finnországnak a válaszadásra. Ha nem kap kielégítő választ, a Bizottság az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti az ügyet.

(További információk: J. Hennon - Tel.: +32 229 53593 - Mobil: +32 498 95 3593)

 1. Munkajog: A Bizottság felszólítja OLASZORSZÁGOT, hogy maradéktalanul alkalmazza a határozott ideig tartó munkaviszonyról szóló irányelvet

Az Európai Bizottság felszólította Olaszországot, hogy teljes körűen alkalmazza a határozott ideig tartó munkaviszonyról szóló irányelvet, amely előírja a tagállamoknak, hogy hajtsák végre azt a – szakszervezeteket és munkaadókat képviselő EU-szintű szervezetek által kötött – keretmegállapodást, amely megállapítja a határozott ideig tartó munkavégzéssel kapcsolatos általános elveket és minimumkövetelményeket. Az irányelv abszolút követelményként szabja meg, hogy figyelembe kell venni a határozott időre alkalmazott munkavállalókat annak a küszöbértéknek a számítása során, amely felett a nemzeti jogszabályok alapján munkavállalói érdekképviseletet kell létesíteni a vállalatnál. A vonatkozó olasz szabályok ellentétesek az irányelvben foglaltakkal, mert csak a kilenc hónapnál hosszabb, határozott ideig tartó munkaviszonyt veszik figyelembe a számítás során. Ez azt jelenti, hogy a kilenc hónapnál rövidebb időre szóló munkaszerződéssel rendelkező munkavállalókat nem számítják be annak megállapítása során, hogy az érintett vállalat elegendően nagy-e ahhoz, hogy munkavállalói érdekképviseleti szervet kelljen létrehoznia. A Bizottság az Olaszországnak szóló felszólítást az uniós kötelezettségszegési eljárás keretében adott, indokolással ellátott vélemény formájában fogalmazta meg. Olaszországnak mostantól két hónapja van arra, hogy tájékoztassa a Bizottságot az irányelvek teljes körű átültetése érdekében hozott intézkedésekről. Amennyiben ezt a kötelezettségét nem teljesíti, a Bizottság az ügyet az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti.

(További információk: J. Todd - Tel.: +32 229 94107 - Mobil: +32 498 99 4107)

 1. Közegészségügy: A Bizottság felszólította LENGYELORSZÁGOT, hogy teljes körűen ültesse át az emberi szövetekre és sejtekre vonatkozó uniós szabályozást

Az egészségügyben emberi szöveteket és sejteket – így például csontvelőt, ínt, oocytát (fiatal petesejtet) és szaruhártyát – is felhasználnak a betegek kezelésére és különféle betegségek gyógyítására. A szövetek és a sejtek átültetése magában hordozza a betegségek terjedésének kockázatát, ezért az EU-szabályozás előírásokat fogalmaz meg a szövetek és sejtek minőségének és biztonságának garantálására, ugyanakkor tagállami hatáskörbe utalja annak meghatározását, hogy ezeket a szöveteket és sejteket milyen célokra lehet felhasználni. Az európai uniós előírások alapvetően fontosak annak biztosítására, hogy a betegeket biztonságos szövetekkel és sejtekkel kezeljék EU-szerte. Lengyelország nem ültette át teljes körűen a vonatkozó irányelvek rendelkezéseit. Nem alkalmazza a minőségre és biztonságra vonatkozó szabályokat három olyan szövet- és sejtkategóriára, melyek az uniós szabályozás hatálya alá tartoznak: a reproduktív sejtekre, az embrionális szövetekre és a magzati szövetekre. A lengyel hatóságoknak a felszólítás elküldésének időpontjától számítva két hónap áll a rendelkezésükre arra, hogy meghozzák az uniós jognak való megfeleléshez szükséges intézkedéseket, és tájékoztassák a Bizottságot az elfogadott intézkedésekről. Ha ennek nem tesznek eleget a határidőn belül, a Bizottság az ügyet az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti.

(További információk: F. Vincent - Tel.: +32 229 87166 - Mobil: +32 498 98 7166)

 1. Adózás: A Bizottság felszólítja LENGYELORSZÁGOT, hogy módosítsa a gyógyászati berendezések és a gyógyszeripari termékek héakulcsaira vonatkozó szabályokat

Az Európai Bizottság hivatalosan felszólította Lengyelországot, hogy módosítsa azt a nemzeti szabályozást, mely a gyógyászati berendezések és a gyógyszeripari termékek vonatkozásában lehetővé teszi kedvezményes héamérték alkalmazását az uniós jogban foglaltakon túlmenően. Az uniós héairányelv értelmében a tagállamok kedvezményes héakulcsot alkalmazhatnak azokra a gyógyászati berendezésekre, segédeszközökre és más felszerelésekre, amelyek teljesítik a következő két feltételt: „általában a fogyatékosság enyhítésére, illetve kezelésére”, valamint „a fogyatékossággal élők személyes és kizárólagos használatára” szolgálnak. Ami a gyógyszerkészítményeket illeti, a héairányelv kedvezményes adómérték alkalmazását teszi lehetővé az egészségügyi ellátásban, a betegségek megelőzésére, a gyógykezelésre és az állatgyógyászatban használt gyógyszerészeti termékek esetében. Lengyelország túlmegy ezeken az engedményeken azáltal, hogy az általános rendeltetésű gyógyászati berendezések, valamint egyes nem gyógyászati célú gyógyszeripari termékek, például a fertőtlenítőszerek és a fürdőtermékek esetében is kedvezményes héakulcs alkalmazását teszi lehetővé. Ezért a Bizottság felkéri Lengyelországot, hogy igazítsa ki a kedvezményes adómértéket úgy, hogy az összhangban legyen az uniós jogban megengedettel. A Bizottság a Lengyelországnak szóló felszólítást az uniós kötelezettségszegési eljárás keretében adott, indokolással ellátott vélemény formájában fogalmazta meg. Amennyiben két hónapon belül nem kap kielégítő választ, a Bizottság Lengyelország ügyét a Bíróság elé terjesztheti.

(További információk: E. Traynor - Tel.: +32 229 21548 - Mobil: +32 498 98 3871)

 1. Környezetvédelem: A Bizottság felszólítja PORTUGÁLIÁT, hogy hozza összhangba a környezeti információkhoz való hozzáférésről szóló nemzeti szabályozást az európai normákkal

Az Európai Bizottság aggályosnak tartja, hogy a környezetre gyakorolt hatásokra vonatkozó környezeti információkhoz való hozzáférést szabályozó portugál törvények nem felelnek meg az európai normáknak. Az uniós szabályozás értelmében a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy gyakorlati információk álljanak a nyilvánosság rendelkezésére azokról a közigazgatási és bírósági felülvizsgálati eljárásokról, amelyek az egyes tervek és programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatával kapcsolatosak. Ez azt a célt szolgálja, hogy a polgárok részt tudjanak venni ezekben az eljárásokban. A Bizottság – miután megvizsgálta az erre vonatkozó portugál szabályozást – arra a következtetésre jutott, hogy az sehol nem említi a gyakorlati információk rendelkezésre bocsátására vonatkozó kötelezettséget. Noha a Bizottság már küldött felszólító levelet, a szóban forgó portugál jogszabályok felülvizsgálatára mindeddig nem került sor. Ezért a Bizottság – az uniós kötelezettségszegési eljárás második szakaszának megfelelően – indokolással ellátott véleményt küld, két hónapot biztosítva Portugáliának a válaszadásra.

(További információk: J. Hennon - Tel.: +32 229 53593 - Mobil: +32 498 95 3593)

 1. Légi közlekedés: A Bizottság felszólítja PORTUGÁLIÁT, hogy garantálja a résidő-koordinátorok működési és pénzügyi függetlenségét

Az Európai Bizottság felszólította Portugáliát, hogy két hónapon belül tájékoztassa a Bizottságot arról, milyen intézkedéseket hozott a repülőtéri résidőkiosztásra vonatkozó egységes EU-szabályoknak való megfelelés céljából. A Bizottság azt várja a portugál jogalkotótól, hogy garantálja ennek a tevékenységnek a működési és pénzügyi függetlenségét. A résidő-koordinátor feladata az, hogy megkülönböztetésmentes, semleges és átlátható módon kiossza a fel- és leszállásra fenntartott résidőket, ami nélkülözhetetlen feltétele a tisztességes versenynek ezen a területen. A Bizottság hivatalból folytat vizsgálatot az ügyben. Semmiféle panasz nem érkezett a résidő-koordinátorok működésével kapcsolatban.

(További információk: H. Kearns - Tel.: +32 229 87638 - Mobil: +32 498 98 7638)

 1. Környezetvédelem: A Bizottság felszólítja SZLOVÁKIÁT, hogy tegye naprakésszé az elemekről és akkumulátorokról szóló nemzeti szabályozást

Az Európai Bizottság felszólítja Szlovákiát, hogy hozza összhangba nemzeti szabályozását az elemekről és akkumulátorokról szóló irányelvvel. Szlovákiának 2008. szeptember 26-áig kellett volna átültetnie az irányelvet. A Bizottság 2012 júniusában felszólító levelet küldött Szlovákiának. Mivel a tagállam azóta sem fogadott el megfelelő jogszabályt, a Bizottság – a kötelezettségszegési eljárás második szakaszának megfelelően – indokolással ellátott véleményt küld, két hónapot biztosítva Szlovákiának a válaszadásra. Ha nem kap megfelelő választ, a Bizottság az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti az ügyet.

(További információk: J. Hennon - Tel.: +32 229 53593 - Mobil: +32 498 95 3593)


Side Bar