Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

TIEDOTE

Bryssel 24. tammikuuta 2013

Kooste tärkeimmistä rikkomuspäätöksistä – tammikuu

KILPAILU

DIGITAALISTRATEGIA

TYÖLLISYYS

ENERGIA

TEOLLISUUS JA YRITTÄJYYS

YMPÄRISTÖ

OIKEUSASIAT

SISÄMARKKINAT JA PALVELUT

LIIKENNE

TERVEYS JA KULUTTAJA-ASIAT

VEROTUS JA TULLIUNIONI

AT

 

 

 

 

 

 

 

1

2

 

 

BG

1

 

 

2

 

2

 

 

 

 

 

DK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

EE

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

EL

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

ES

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

FI

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

FR

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

HU

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

IT

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

LV

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

NL

 

 

1

 

1

1

 

 

 

 

PL

 

 

 

 

 

1

 

 

1

1

PT

 

1

 

1

 

1

 

 

1

 

 

SI

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

SK

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

UK

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

Rikkomusmenettelypäätösten kuukausikooste sisältää Euroopan komission oikeustoimet niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät ole noudattaneet asianmukaisesti EU-lainsäädännön mukaisia velvoitteitaan. Näillä useita eri aloja koskevilla päätöksillä on tarkoitus varmistaa EU-lainsäädännön asianmukainen soveltaminen kansalaisten ja yritysten hyväksi. Komissio on tänään tehnyt 171 päätöstä, joista 24 on perusteltuja lausuntoja ja 10 tapauksia, joissa asia viedään Euroopan unionin tuomioistuimeen (viimeksi mainituista seitsemään sisältyy taloudellisia seuraamuksia). Seuraavassa kuvataan lyhyesti tärkeimmät päätökset.

Lisätietoja rikkomusmenettelystä: MEMO/12/12.

 1. Euroopan unionin tuomioistuimessa vireille tulevat taloudellisia seuraamuksia sisältävät kanteet

 1. Energian sisämarkkinat: Komissio haastaa BULGARIAN, VIRON ja YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN unionin tuomioistuimeen EU-sääntöjen puutteellisesta saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä

Euroopan komissio nostaa kanteen Bulgariaa, Viroa ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa vastaan Euroopan unionin tuomioistuimessa, koska ne eivät ole saattaneet EU:n energian sisämarkkinoiden sääntöjä täysimääräisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä. Tähän mennessä Bulgaria, Viro ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat vain osittain sisällyttäneet sähkö- ja maakaasudirektiivit kansalliseen lainsäädäntöönsä. Jäsenvaltioiden määräaika näiden direktiivien saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöään oli 3. maaliskuuta 2011. Komissio vaatii kanteessaan Bulgariaa maksamaan 8 448 euron suuruisen päiväsakon kustakin puutteellisesti kansalliseen lainsäädäntöön viedystä direktiivistä. Viron osalta komissio ehdottaa 5 068.80 euron päiväsakkoa puutteellisesti kansalliseen lainsäädäntöön viedystä sähködirektiivistä ja 4 224 euron päiväsakkoa maakaasudirektiivistä. Yhdistyneen kuningaskunnan osalta komissio pyytää tuomioistuinta määräämään 148 177.92 euron päiväsakon kustakin puutteellisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä saatetusta direktiivistä. Ehdotetuissa seuraamuksissa otetaan huomioon sääntöjen rikkomisen kesto ja vakavuus. Jos tuomioistuin antaa langettavan tuomion, päiväsakko tulee maksettavaksi päivästä, jona tuomio annetaan, kunnes saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä on saatu päätökseen. Tuomioistuin päättää päiväsakkojen lopullisen määrän.

(Lisätietoja: IP/13/42 – M. Holzner – Puh. (+32-2) 296 01 96 – GSM (+32-498) 98 22 80)

 1. Digitaalistrategia: Komissio pyytää unionin tuomioistuinta määräämään PORTUGALILLE sakon siitä, että yrityksiä on suljettu yleispalvelujen tarjoamisen ulkopuolelle

Euroopan komissio on pyytänyt unionin tuomioistuinta määräämään Portugalille sakon, koska maa ei ole noudattanut vuonna 2010 annettua tuomioistuimen tuomiota, jossa sitä vaaditaan noudattamaan EU:n televiestintäsääntöjä päättäessään siitä, minkä tahon tulisi tarjota yleispalvelu Portugalissa. Komissio ehdottaa päivittäistä 5 277.30 euron summaa kaudelta, joka alkaa vuoden 2010 tuomion antamispäivästä mahdollisen toisen tuomion antamisajankohtaan.

Tänään tehty päätös viedä asia uudelleen tuomioistuimeen taloudellisten seuraamusten määräämiseksi on jatkoa aiemmalle, komission maaliskuussa 2012 tekemälle päätökselle (IP/12/287). Komissio on ottanut huomioon toimet (esimerkiksi tarjouspyyntöjen julkaisemisen), jotka Portugalin viranomaiset ovat toteuttaneet kyseisen päätöksen jälkeen ja on siksi ehdottanut pienempää sakkosummaa.

(Lisätietoja: IP/13/44 – R. Heath – Puh. (+32-2) 296 17 16 – GSM (+32-460) 75 02 21)

 1. Muut Euroopan unionin tuomioistuimessa vireille tulevat kanteet

 1. Kilpailunrajoitukset: Komissio nostaa unionin tuomioistuimessa BULGARIAA vastaan kanteen, joka koskee toimilupien myöntämistä maanpäälliseen digitaaliseen televisiolähetystoimintaan

Euroopan komissio on päättänyt nostaa unionin tuomioistuimessa Bulgariaa vastaan kanteen, joka koskee digitaalisten lähetystaajuuksien myöntämistä. Komissio katsoo, että myöntämisehdot olivat Bulgarian noudattamassa menettelyssä suhteettoman rajoittavia, mikä sulki mahdollisia hakijoita pois. Tämä haittaa kilpailua Bulgarian tulevilla maanpäällisen digitaalisen televisiolähetystoiminnan infrastruktuurimarkkinoilla ja on vastoin asiaan sovellettavia sähköistä viestintää koskevia EU:n direktiivejä.

(Lisätietoja: IP/13/46 – A. Colombani – Puh. (+32-2) 297 45 13 – GSM (+32-460) 75 20 63)

 1. Sukupuolten tasa-arvo: Euroopan komissio nostaa unionin tuomioistuimessa kanteen ALANKOMAITA vastaan

Euroopan komissio on tänään päättänyt nostaa Euroopan unionin tuomioistuimessa Alankomaita vastaan kanteen, koska se ei ole suojele riittävästi äitiys-, adoptio- tai vanhempainvapaalta työhön palaavien työntekijöiden oikeuksia. EU:n tasa-arvodirektiivin mukaan äitiys-, adoptio- tai vanhempainvapaalta palaavilla työntekijöillä on oikeus palata työhönsä tai vastaavaan toimeen. EU:n sääntöjen mukaan työntekijän on myös saatava edukseen kaikki työehtojen parannukset, joihin hänellä olisi ollut oikeus poissaolonsa aikana. EU:n direktiivissä edellytetään, että nämä työntekijöiden oikeudet turvataan kansallisessa lainsäädännössä nimenomaisesti mainiten. Alankomaiden lainsäädännössä ei tällä hetkellä ole nimenomaisia säännöksiä, jotka koskisivat äitiys-, isyys- tai adoptiovapaalta paluuseen liittyvää suojelua. Tämä antaa aiheen epäillä Alankomaiden lainsäädännössä annettavan suojelun tasoa ja vaikeuttaa kansalaisten mahdollisuuksia tuntea oikeutensa ja saada ne toteutumaan.

(Lisätietoja: IP/13/45 – M. Andreeva - Puh. (+32-2) 299 13 82 - GSM (+32-498) 99 13 82)

 1. Ympäristö: Komissio haastaa PUOLAN oikeuteen nitraateista ja veden saastumisesta

Euroopan komissio nostaa kanteen Puolaa vastaan EU:n tuomioistuimessa, koska Puola ei ole antanut takeita siitä, että nitraattien aiheuttamaan veden saastumiseen puututaan tehokkaasti. Nitraattien aiheuttamasta saastumisesta on EU:ssa vahvaa lainsäädäntöä, jonka mukaisia vaatimuksia olisi pitänyt noudattaa Puolassa vuodesta 2004 alkaen. Toimia ei kuitenkaan ole toteutettu riittävästi. Puola ei edelleenkään ole nimennyt riittävästi nitraattien aiheuttamalle pilaantumiselle alttiita alueita, eikä pilaantumista torjuvia tehokkaita toimia näillä alueilla ole otettu käyttöön. Tästä syytä komissio nostaa kanteen Puolaa vastaan ympäristökomissaari Janez Potočnikin suosituksesta.

(Lisätietoja: IP/13/48 – J. Hennon - Puh. (+32-2) 295 35 93 - GSM (+32-498) 95 35 93)

 1. Perustellut lausunnot

 1. Ympäristö: Uudenlainen oikeudellinen lähestymistapa ilmanlaadun parantamiseen jäsenvaltioissa

Ilmanlaatu on monissa EU:n jäsenvaltioissa huono, vaikka hallitukset onkin velvoitettu varmistamaan kansalaisille hyvän ilmanlaadun. Tilanne on niin vakava, että komissio aloittaa toimet 17:ää sellaista jäsenvaltiota vastaan, jossa ilmanlaatu on jatkuvasti huono. Asiassa otetaan tänään käyttöön uudenlainen lähestymistapa, ja Bulgariaa, Latviaa ja Sloveniaa kehotetaan pikaisesti puuttumaan tähän ongelmaan, johon kuolee vuosittain enemmän ihmisiä kuin tieliikenneonnettomuuksissa.

(Lisätietoja: IP/13/47 – J. Hennon - Puh. (+32-2) 295 35 93 - GSM (+32-498) 95 35 93)

 1. Tieliikenne: Komissio vaatii SUOMEA, ITÄVALTAA JA YHDISTYNYTTÄ KUNINGASKUNTAA antamaan määräaikaiskatsastusta koskevat säännökset

Euroopan komissio on kehottanut Suomea, Itävaltaa ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa ottamaan kansalliseen lainsäädäntöönsä moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen katsastuksesta annetussa direktiivissä (direktiivi 2010/48/EU) säädetyt vaatimukset. Näiden säännösten antaminen on tärkeää ajoneuvojen ja perävaunujen osien teknisen kehityksen huomioon ottamiseksi, jotta ajoneuvojen turvallisuus voidaan todeta testeissä paremmin. Kyseiset kolme jäsenvaltiota eivät ole ilmoittaneet komissiolle tarvittavia tietoja alun perin asetettuun määräaikaan eli 31. tammikuuta 2011 mennessä. Ne eivät myöskään ryhtyneet toimiin saatuaan asiasta viralliset ilmoitukset. Tästä syystä komissio lähettää niille perustellut lausunnot (EU:n rikkomusmenettelyn toinen vaihe), johon niillä on kaksi kuukautta aikaa vastata. Jos ne eivät anna tyydyttävää vastausta, komissio voi viedä ne EU:n tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: H. Kearns - Puh. (+32-2) 298 76 38 - GSM (+32-498) 98 76 38)

 1. Rakennusten energiatehokkuus: Komissio kehottaa Bulgariaa, ITALIAa Kreikkaa ja Portugalia antamaan rakennusten energiatehokkuutta koskevat kansalliset säädökset

Komissio on tänään lähettänyt Bulgarialle, Italialle, Kreikalle ja Portugalille perustellun lausunnon, jossa se kehottaa niitä toimittamaan komissiolle säädökset, joilla ne ovat panneet täytäntöön rakennusten energiatehokkuutta koskevan direktiivin 2010/31/EU. Direktiivi oli saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä viimeistään 9. heinäkuuta 2012. Direktiivin mukaan jäsenvaltioiden on otettava käyttöön uusien ja olemassa olevia rakennusten energiatehokkuutta koskevat vähimmäisvaatimukset ja sovellettava niitä, huolehdittava rakennusten energiatehokkuuden sertifioinnista ja edellytettävä, että lämmitys- ja ilmastointijärjestelmät tarkastetaan säännöllisesti. Lisäksi direktiivissä säädetään, että jäsenvaltioiden on varmistettava, että vuoteen 2021 mennessä kaikki uudet rakennukset ovat niin kutsuttuja ”lähes nollaenergiarakennuksia”. Jos kyseiset neljä jäsenvaltiota eivät täytä lakisääteistä velvollisuuttaan kahden kuukauden kuluessa, komissio voi päättää viedä ne unionin tuomioistuimeen. Lisätietoja saa internetsivulta http://ec.europa.eu/energy/infringements/index_en.htm

(Lisätietoja: M. Holzner – Puh: (+32-2) 296 0196 – GSM (+32-498) 98 22 80)

 1. Ympäristö: Komissio kehottaa ALANKOMAITA ja UNKARIA noudattamaan vesihuoltoa koskevaa EU:n lainsäädäntöä

Euroopan komissio on pyytänyt Alankomaita ja Unkaria saattamaan vesihuoltolainsäädäntönsä EU:n lainsäädäntöä vastaavaksi. Asia koskee useita jäsenvaltioita. Vesipolitiikan puitedirektiivin mukaan jäsenvaltioiden on otettava veden hinnoittelussa huomioon ympäristö- ja luonnonvarakustannukset ja kannustettava hinnoittelulla riittävästi veden tehokkaaseen käyttöön. Vesihuollon kustannusvastaavuus on merkittävä tekijä, kun pyritään saavuttamaan direktiivin yleistavoitteena olevat veden hyvä ekologinen ja kemiallinen tila ja puuttumaan ihmisten toimista vesistöille aiheutuviin paineisiin. Jäsenvaltiot voivat tiettyjen edellytysten täyttyessä päättää olla soveltamatta kustannusvastaavuutta, mutta kustannusvastaavuus on silti periaatteessa otettava huomioon. Alankomaat ja Unkari eivät sovella nyt kustannusvastaavuutta merenkulkua ja tulvien torjuntaa varten tehtävien patojen osalta. Unkari ei lisäksi peri kustannuksia takaisin, kun teollisuus ottaa pohjavettä omiin tarkoituksiinsa. Siksi komissio lähettää näille molemmille jäsenvaltioille perustellun lausunnon (EU:n rikkomusmenettelyn toinen vaihe), johon niillä on kaksi kuukautta aikaa vastata.

(Lisätietoja: J. Hennon - Puh. (+32-2) 295 35 93 - GSM (+32-498) 95 35 93)

 1. Uusiutuva energia: Komissio lähettää perustellut lausunnot ALANKOMAILLE ja LatviaLLE

Euroopan komissio on tänään lähettänyt perustellut lausunnot Alankomaille ja Latvialle, koska ne eivät ole antaneet komissiolle ilmoitusta uusiutuvasta energiasta annetun direktiivin täysimääräisestä saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöään. Jäsenvaltioiden oli määrä panna uusiutuvaa energiaa koskeva direktiiivi 2009/28/EY täytäntöön viimeistään 5. joulukuuta 2010. Alankomaat ja Latvia eivät kuitenkaan ole ilmoittaneet komissiolle kaikista tarvittavista kansallisista täytäntöönpanosäännöksistä. Jos nämä kaksi jäsenvaltiota eivät täytä oikeudellisia velvoitteitaan kahden kuukauden kuluessa, komissio voi päättää viedä ne unionin tuomioistuimeen. Nämä kaksi perusteltua lausuntoa täydentävät kolmeatoista vastaavaa menettelyä, jotka koskevat Suomea, Bulgariaa, Irlantia, Itävaltaa, Kreikkaa, Kyprosta, Luxemburgia, Maltaa, Puolaa, Ranskaa, Tšekkiä, Unkaria ja Sloveniaa. Lisätietoja saa internetsivulta http://ec.europa.eu/energy/infringements/index_en.htm

(Lisätietoja: M. Holzner - Puh: (+32-2) 296 0196 - GSM (+32-498) 98 22 80)

 1. Julkiset hankinnat: Komissio kehottaa ITÄVALTAA noudattamaan EU-sääntöjä

Euroopan komissio on tänään kehottanut Itävaltaa ottamaan käyttöön nopeat ja tehokkaat muutoksenhakukeinot ja varmistamaan, että syrjimättömyyden ja avoimuuden periaatteita noudatetaan julkisten hankintojen tapauksessa, joka koskee tavaroiden toimittamista Itävallan ministeriöille. Itävalta on rikkonut direktiiviin 1989/665/ETY – sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2007/66/EY – kirjattua tehokkaan muutoksenhaun periaatetta jatkaessaan hankintamenettelyä ilman muutoksia, vaikka kansallinen muutoksenhakuelin oli julistanut sen syrjiväksi ja näin ollen mitättömäksi. Menettelyssä rikottiin myös julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien menettelyjen yhteensovittamisesta annetussa direktiivissä 2004/18/EY säädettyä avoimuusperiaatetta. Komission kehotus on esitetty perustellun lausunnon muodossa EU:n rikkomusmenettelyssä. Jos komissiolle ei kahden kuukauden kuluessa ilmoiteta toimenpiteistä, joilla lopetetaan EU:n lainsäädännön rikkominen, komissio voi nostaa unionin tuomioistuimessa kanteen Itävaltaa vastaan.

(Lisätietoja: (S. De Rynck - Puh. (+32-2) 296 34 21 - GSM (+32-498) 98 39 69)

 1. Tieliikenne: Komissio kehottaa ITÄVALTAA hyväksymään hyötyajoneuvojen tienvarsitarkastuksia koskevia toimenpiteitä

Euroopan komissio on kehottanut Itävaltaa siirtämään teknisistä tienvarsitarkastuksista annetussa direktiivissä (direktiivi 2010/47/EU) vahvistetut vaatimukset osaksi kansallista lainsäädäntöään. Nämä säännökset ovat tärkeitä jarrujen ja päästöjen testauksen teknisen kehityksen huomioon ottamiseksi. Niiden tarkoituksena on parantaa tieliikenneturvallisuutta ja suojella ympäristöä. Itävalta ei ilmoittanut komissiolle 1. tammikuuta 2012 olleeseen määräaikaan mennessä tarvittavista toimenpiteistä. Se ei myöskään ryhtynyt toimiin saatuaan asiasta virallisen ilmoituksen. Siksi komissio lähettää Itävallalle perustellun lausunnon (EU:n rikkomusmenettelyn toinen vaihe), johon sillä on kaksi kuukautta aikaa vastata. Jos Itävalta ei anna tyydyttävää vastausta, komissio voi viedä sen EU:n tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: H. Kearns - Puh. (+32-2) 298 76 38 - GSM (+32-498) 98 76 38)

 1. Ympäristö: Komissio kehottaa BULGARIAA noudattamaan teollisuuden päästökattoja rikkioksidi-, typpioksidi- ja hiukkaspäästöjen osalta

Euroopan komissio on huolissaan siitä, etteivät teollisuuslaitosten rikkioksidi-, typpioksidi- ja hiukkaspäästöt Bulgariassa vielä ole päästökattojen rajoissa. Liittymissopimuksen mukaan päästökattoja olisi pitänyt noudattaa vuodesta 2008, mutta ne ovat ylittyneet kaikkina vuosina, joina tilastot on toimitettu. Vuotta 2012 koskevien ennusteiden mukaan typpioksidi- ja hiukkaspäästöt ovat Bulgariassa edelleen enimmäismääriä korkeammat. Koska päästökattojen noudattamisen edellyttämiä rakenteellisia toimenpiteitä ei edelleenkään ole toteutettu ja sääntöjen rikkomisen voidaan näin ollen olettaa jatkuvan, komissio lähettää Bulgarialle perustellun lausunnon (EU:n rikkomusmenettelyn toinen vaihe), johon sillä on kaksi kuukautta aikaa vastata. Jos Bulgaria ei anna tyydyttävää vastausta, komissio voi viedä sen EU:n tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: J. Hennon - Puh. (+32-2) 295 35 93 - GSM (+32 498) 95 35 93)

 1. Verotus: Komissio kehottaa Tanskaa muuttamaan maastapoistumisveroa koskevia sääntöjään

Euroopan komissio on kehottanut Tanskaa muuttamaan sääntöjä, joita se soveltaa yksityishenkilön omistamista osakkeista kannettavaan maastapoistumisveroon. Kyseistä veroa kannetaan, kun henkilö muuttaa Tanskasta. Kun henkilö muuttaa Tanskasta toiseen jäsenvaltioon, hänen osakesalkkunsa voitto-osuus lasketaan ja verotetaan. Tämä vero kannetaan kyseiseltä henkilöltä joko silloin, kun osakkeet myydään, tai kun hän saa osinkoja tai muita tuloja näistä osakkeista. Komissio katsoo, että Tanskan verosäännöt ovat tiukempia kuin on tarpeen veronkierron estämiseksi, mistä syystä niillä rikotaan perussopimuksissa vahvistettua ihmisten ja pääomien vapaata liikkuvuutta. Siksi Tanskaa kehotetaan muuttamaan lainsäädäntöään kahden kuukauden kuluessa EU:n oikeuden mukaiseksi. Muussa tapauksessa komissio voi päättää nostaa Tanskaa vastaan kanteen unionin tuomioistuimessa.

(Lisätietoja: E. Traynor - Puh. (+32-2) 292 15 48 - GSM (+32-498) 98 38 71)

 1. Ympäristö: Komissio kehottaa ESPANJAA puhdistamaan kaatopaikkojaan

EU:n lainsäädännön mukaan jäsenvaltioiden oli varmistettava, että kaatopaikat, joille oli myönnetty lupa tai jotka olivat aloittaneet toimintansa ennen kaatopaikkadirektiivin saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä, joko suljettiin tai saatettiin direktiivin mukaisiksi heinäkuun 2009 loppuun mennessä. Espanjassa oli vuoden 2009 määräajan jälkeen edelleen toiminnassa direktiivin vastaisia kaatopaikkoja, mistä syystä komissio lähetti Espanjalle virallisen ilmoituksen. Tutkittuaan Espanjan vastauksen komissio totesi, että edistyksestä huolimatta joitakin kaatopaikkoja ei ollut suljettu tai saatettu direktiivin mukaiseksi. Siksi komissio lähettää Espanjalle perustellun lausunnon (EU:n rikkomusmenettelyn toinen vaihe), johon sillä on kaksi kuukautta aikaa vastata.

(Lisätietoja: J. Hennon - Puh. (+32-2) 295 35 93 - GSM (+32-498) 95 35 93)

 1. Tavaroiden vapaa liikkuvuus: Komissio kehottaa RANSKAA poistamaan esteet ambulanssien kaupalta

Euroopan komissio on kehottanut Ranskaa muuttamaan voimassa olevat nykyisten ambulanssityyppien (joille on myönnetty hyväksyntä ennen 23. lokakuuta 2012 ja jotka ovat yhdenmukaistetun eurooppalaisen standardin EN 1789 mukaisia) rekisteröintiä ja käyttöönottoa koskevat sääntönsä, koska Ranskan säännöt merkitsevät sitä, että muissa jäsenvaltioissa rekisteröityjä ambulansseja ei voi automaattisesti käyttää Ranskassa. Nykyisten sääntöjen mukaisesti Ranska asettaa lisätarkastuksia ja sertifiointia koskevia lisävaatimuksia muissa jäsenvaltioissa rekisteröidyille ambulansseille, jotka on tarkoitettu potilaiden kuljettamiseen ja hoitoon, ottamatta huomioon jo suoritettuja tarkastuksia ja sitä, että jokin toinen jäsenvaltio on jo antanut ambulansseille EN 1789 -lisästandardin mukaisen sertifioinnin. Ranska kieltäytyy antamasta lupaa näiden ambulanssien käytölle potilaskuljetuksiin. Se, että muissa jäsenvaltioissa ei ole ranskalaisia testejä vastaavia testejä ja että testit saa suorittaa ainoastaan ranskalaisessa testauskeskuksessa, merkitsee vastavuoroista tunnustamista koskevan periaatteen kieltämistä ja ambulanssien vapaan liikkuvuuden estämistä EU:ssa. Ranskan lisävaatimukset ovat EU:n sisämarkkinasääntöjen vastaisia, koska maahantuotujen ambulanssien hankkiminen Ranskaan on vaikeampaa ja kalliimpaa (kunkin ambulanssin testaus maksaa Ranskassa 35 000 euroa). Lisävaatimuksilla vesitetään myös standardin tärkein tavoite: asettaa yhteiset vaatimukset ambulanssien testausmenetelmille ja suorituskyvylle. Näin ollen komissio on kehottanut Ranskaa muuttamaan lakinsa EU:n tasolla sovittujen yhdenmukaistettujen standardien mukaisiksi ja sallimaan siten tavaroiden vapaan liikkuvuuden sisämarkkinoilla (Ranskan nykyiset säännöt: 10. helmikuuta 2009 annettu asetus ja ”Guide d'application GA 64-022”). Komissio esittää kehotuksensa nk. perustellun lausunnon muodossa osana EU:n jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskevaa menettelyä. Jos Ranska ei kahden kuukauden kuluessa ilmoita komissiolle toimenpiteistä, jotka on toteutettu kaikkien sen velvoitteiden täyttämisen varmistamiseksi, komissio voi päättää viedä asian unionin tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: C. Corazza - Puh. (+32-2) 295 17 52 - GSM (+32-498) 99 28 62)

 1. Ympäristö: Komissio kehottaa SUOMEA saattamaan kansallisen lainsäädäntönsä kaivannaisjätedirektiivissä asetettujen vaatimusten mukaiseksi

Euroopan komissio kehottaa Suomea saattamaan kansallisen lainsäädäntönsä kaivannaisjätedirektiivin mukaiseksi. Direktiivillä pyritään torjumaan haitat, joita kaivannaisjätehuollosta aiheutuu ihmisten terveydelle ja ympäristölle, erityisesti vesistölle, ilmalle, maaperälle, eläimistölle ja kasvistolle, tai ainakin vähentämään haittoja mahdollisimman pitkälle. Suomen olisi pitänyt saattaa kaivannaisjätedirektiivi osaksi kansallista lainsäädäntöään viimeistään 1. toukokuuta 2008. Komissio lähetti Suomelle virallisen ilmoituksen kesäkuussa 2012. Koska Suomi ei ole edelleenkään antanut asianmukaista lainsäädäntöä, komissio lähettää Suomelle perustellun lausunnon (EU:n rikkomusmenettelyn toinen vaihe), johon sillä on kaksi kuukautta aikaa vastata. Jos Suomi ei anna tyydyttävää vastausta, komissio voi viedä sen EU:n tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: J. Hennon - Puh. (+32-2) 295 35 93 - GSM (+32-498) 95 3593)

 1. Työoikeus: Komissio kehottaa ITALIAA panemaan määräaikaista työtä koskevan direktiivin kokonaisuudessaan täytäntöön

Euroopan komissio on kehottanut Italiaa soveltamaan kokonaisuudessaan määräaikaista työtä koskevaa direktiiviä (1999/70/EY), jonka mukaan jäsenvaltioiden on pantava täytäntöön ammattiliittoja ja työnantajia edustavien EU-tason organisaatioiden tekemä puitesopimus, jossa vahvistetaan määräaikaisiin työntekijöihin sovellettavat yleiset periaatteet ja vähimmäisvaatimukset. Direktiiviin sisältyy ehdoton vaatimus ottaa määräaikaiset työntekijät huomioon, kun lasketaan työntekijöitä edustavien elinten perustamiskynnykseksi kansallisessa lainsäädännössä asetettuja yrityksen henkilöstön lukumääriä. Asiaa koskevat Italian säännöt ovat vastoin direktiivin vaatimuksia, sillä niiden mukaan laskelmassa otetaan huomioon ainoastaan ne määräaikaiset työntekijät, joiden työsuhde kestää vähintään yhdeksän kuukautta. Näin ollen määräaikaisia työntekijöitä, joiden työsuhde kestää alle yhdeksän kuukautta, ei oteta huomioon arvioitaessa, onko yritys niin suuri, että työntekijöitä edustava elin on perustettava. Kehotus on esitetty perustellun lausunnon muodossa EU:n rikkomusmenettelyssä. Italialla on nyt kaksi kuukautta aikaa ilmoittaa komissiolle toimenpiteistä direktiivin panemiseksi täytäntöön täysimääräisesti. Muussa tapauksessa komissio voi päättää nostaa Italiaa vastaan kanteen unionin tuomioistuimessa.

(Lisätietoja: J. Hennon - Puh. (+32-2) 299 41 07 - GSM (+32-498) 99 41 07)

 1. Kansanterveys: PUOLAA kehotetaan saattamaan loppuun ihmiskudoksia ja ‑soluja koskevan EU-lainsäädännön saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

Ihmiskudokset ja solut, kuten luuydintä, jänteitä, munasoluja ja sarveiskalvoa, käytetään terveydenhuollon piirissä ihmisten sairauksien hoitamiseen. Kudos- ja solusiirrännäisiin liittyy mahdollinen tartuntariski, ja sen vuoksi EU-lainsäädännössä on sääntöjä, joilla taataan siirrännäisten laatu ja turvallisuus, vaikka jäsenvaltioiden kansallisessa lainsäädännössä säädetäänkin siitä, mihin näitä kudoksia ja soluja voi käyttää. EU-säännöt ovat olennaisen tärkeitä sen varmistamisessa, että eurooppalaisten hoidossa käytetään kaikkialla unionissa turvallisia kudoksia ja soluja. Puola ei ole saattanut asianomaisten direktiivien sääntöjä kokonaisuudessaan osaksi kansallista lainsäädäntöään. Se ei sovella näitä laatu- ja turvallisuussääntöjä kolmeen kudos- ja soluryhmään, jotka kuuluvat EU-lainsäädännön piiriin: sukusoluihin, alkioiden kudoksiin ja sikiökudoksiin. Puolan viranomaisilla on tämän kehotuksen antamisesta kaksi kuukautta aikaa toteuttaa tarvittavat toimet EU:n lainsäädännön noudattamiseksi ja ilmoittaa komissiolle käyttöönotetuista toimenpiteistä. Jos Puolan viranomaiset eivät noudata määräaikaa, komissio voi päättää viedä asian unionin tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: F. Vincent - Puh. (+32-2) 298 71 66 - GSM (+32-498) 98 71 66)

 1. Verotus: Komissio kehottaa PUOLAA muuttamaan lääkinnällisten laitteiden ja farmakologisten tuotteiden alv-kantoja

Euroopan komissio on kehottanut Puolaa muuttamaan lainsäädäntöään, joka mahdollistaa alennetun alv-kannan soveltamisen lääkinnällisiin laitteisiin ja farmakologisiin tuotteisiin laajemmin kuin mitä EU:n lainsäädännössä sallitaan. Alv-direktiivin mukaan jäsenvaltiot voivat soveltaa alennettua alv-kantaa lääketieteellisiin laitteisiin, apuvälineisiin ja muihin laitteisiin, jotka täyttävät seuraavat kaksi edellytystä: ne ovat tarkoitettu 1) tavallisesti vammojen lieventämiseen tai hoitamiseen ja 2) vammaisen henkilön henkilökohtaiseen ja yksinomaiseen käyttöön. Kun kyse on farmakologisista tuotteista, alv-direktiivissä sallitaan alennettu verokanta, jos tuotteet on tarkoitettu terveydenhoitoon, sairauksien ehkäisemiseen sekä lääketieteelliseen ja eläinlääketieteelliseen hoitoon. Puolan lainsäädännössä mennään tätä pidemmälle myöntämällä alennettu alv-kanta myös yleiskäyttöisille lääkinnällisille laitteille ja tietyille muita kuin lääkkeitä oleville farmakologisille tuotteille kuten desinfiointiaineille ja spa-tuotteille. Sen vuoksi Puolaa kehotetaan yhdenmukaistamaan alennetun verokannan soveltamisala EU:n lainsäädännön sallimiin rajoihin. Komission kehotus esitetään perusteltuna lausuntona, joka on jäsenyysvelvoitteen noudattamatta jättämistä koskevan menettelyn toinen vaihe. Jos komissiota tyydyttävää vastausta ei saada kahden kuukauden kuluessa, komissio voi nostaa unionin tuomioistuimessa kanteen Puolaa vastaan.

(Lisätietoja: E. Traynor - Puh. (+32-2) 292 15 48 – GSM (+32-498) 98 38 71)

 1. Ympäristö: Komissio kehottaa PORTUGALIA saattamaan ympäristövaikutusten arviointia koskevan lainsäädäntönsä eurooppalaisten säännösten mukaiseksi

Euroopan komissio on huolissaan siitä, ettei Portugalin ympäristövaikutusten arviointien saatavuutta koskeva lainsäädäntö täytä eurooppalaisia säännöksiä. Jäsenvaltioiden on EU:n lainsäädännön mukaan varmistettava, että tiettyjen hankkeiden ja suunnitelmien ympäristövaikutusten arviointeihin liittyvistä hallinnollisista ja tuomioistuimessa tapahtuvista muutoksenhakumenettelyistä on saatavilla käytännön tietoja. Vaatimuksen tarkoituksena on antaa suurelle yleisölle mahdollisuus osallistua näihin menettelyihin. Komissio totesi Portugalin asiasta antamaa lainsäädäntöä arvioituaan, ettei siinä viitata lainkaan käytännön tietojen antamista koskevaan vaatimukseen. Kyseistä lainsäädäntöä ei edelleenkään ole muutettu, vaikka Portugalille lähetettiin asiasta aiemmin virallinen ilmoitus. Siksi komissio lähettää Portugalille perustellun lausunnon (EU:n rikkomusmenettelyn toinen vaihe), johon sillä on kaksi kuukautta aikaa vastata.

(Lisätietoja: J. Hennon - Puh. (+32-2) 295 35 93 - GSM (+32-498) 95 35 93)

 1. Lentoliikenne: Komissio pyytää PORTUGALIA antamaan takeet lentoaseman lähtö- ja saapumisaikojen koordinaattorin toiminnallisesta ja taloudellisesta riippumattomuudesta

Euroopan komissio on pyytänyt Portugalia ilmoittamaan kahden kuukauden kuluessa toimenpiteistä, jotka ovat tarpeen lentoaseman lähtö- ja saapumisaikojen jakamista koskevien EU:n yhteisten sääntöjen noudattamiseksi. Komissio haluaa takeet jakamisen toiminnallisesta ja taloudellisesta riippumattomuudesta. Lähtö- ja saapumisaikojen koordinaattori vastaa siitä, että lähtö- ja saapumisajat jaetaan syrjimättömällä, neutraalilla ja avoimella tavalla. Tämä on yksi reilun kilpailun mahdollistavan järjestelmän kulmakiviä. Komissio tarkastelee asiaa viran puolesta. Lähtö- ja saapumisaikojen koordinaattorin toiminnasta ei ole esitetty valituksia.

(Lisätietoja: H. Kearns - Puh. (+32-2) 298 76 38 - GSM (+32-498) 98 76 38)

 1. Ympäristö: Komissio kehottaa SLOVAKIAA ajanmukaistamaan paristoja koskevan lainsäädäntönsä

Euroopan komissio kehottaa Slovakiaa saattamaan kansalliset lakinsa paristodirektiivin mukaisiksi. Slovakian olisi pitänyt saattaa kyseinen direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöään viimeistään 26. syyskuuta 2008. Komissio lähetti Slovakialle virallisen ilmoituksen kesäkuussa 2012. Koska Slovakia ei ole edelleenkään antanut asianmukaista lainsäädäntöä, komissio lähettää Slovakialle perustellun lausunnon (EU:n rikkomusmenettelyn toinen vaihe), johon sillä on kaksi kuukautta aikaa vastata. Jos Slovakia ei anna tyydyttävää vastausta, komissio voi viedä sen EU:n tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: J. Hennon - Puh. (+32-2) 295 35 93 - GSM (+32-498) 95 35 93)


Side Bar