Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

TEABEKIRI

Brüssel, 24. jaanuar 2013

Rikkumisvastaste meetmete pakett: peamised otsused jaanuaris

KONKURENTS

DIGITAALARENGU TEGEVUSKAVA

TÖÖHÕIVE

ENERGEETIKA

TÖÖSTUS JA ETTEVÕTLUS

KESKKOND

ÕIGUSKÜSIMUSED

SISETURG JA TEENUSED

TRANSPORT

TERVISE- JA TARBIJAPOLIITIKA

MAKSUSTAMINE JA TOLLLIIT

AT

 

 

 

 

 

 

 

1

2

 

 

BG

1

 

 

2

 

2

 

 

 

 

 

DK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

EE

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

EL

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

ES

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

FI

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

FR

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

HU

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

IT

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

LV

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

NL

 

 

1

 

1

1

 

 

 

 

PL

 

 

 

 

 

1

 

 

1

1

PT

 

1

 

1

 

1

 

 

1

 

 

SI

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

SK

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

UK

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

Oma igakuise rikkumismenetlusi käsitlevate otsuste paketi kaudu rakendab Euroopa Komisjon õiguslikke meetmeid nende liikmesriikide suhtes, kes ei ole nõuetekohaselt täitnud oma ELi õigusest tulenevaid kohustusi. Need otsused hõlmavad mitut sektorit ja nende eesmärk on tagada ELi õiguse nõuetekohane kohaldamine, mis vastab kodanike ja äriühingute huvidele. Komisjon võttis täna vastu 171 otsust, sealhulgas 24 põhjendatud arvamust ja 10 otsust asi Euroopa Kohtusse anda, millest 7 hõlmavad rahalisi karistusi. Allpool on toodud põhiliste otsuste kokkuvõte.

Lisateabe saamiseks rikkumismenetluse kohta vt MEMO/12/12.

 1. Euroopa Kohtusse antavad asjad, millega võib kaasneda rahaline karistus

 1. Energia siseturg: Komisjon kaebab BULGAARIA; EESTI ja ÜHENDKUNINGRIIGI Euroopa Liidu eeskirjade puuduliku ülevõtmise eest kohtusse

Euroopa Komisjon kaebab Bulgaaria, Eesti ja Ühendkuningriigi Euroopa Liidu energia siseturu eeskirjade puuduliku ülevõtmise eest Euroopa Kohtusse. Käesolevaks hetkeks on Bulgaaria, Eesti ja Ühendkuningriik elektri- ja gaasidirektiivi ainult osaliselt üle võtnud. Liikmesriigid pidid kõnealused direktiivid üle võtma 3. märtsiks 2011. Bulgaaria suhtes soovitab komisjon kummagi osaliselt üle võetud direktiivi eest iga päeva kohta arvestatavat karistusmakset suuruses 8 448 eurot. Eesti suhtes soovitab komisjon osaliselt üle võetud elektridirektiivi ja gaasidirektiivi puhul iga päeva kohta arvestatavaid karistusmakseid vastavalt 5 068.80 ja 4 224 eurot. Ühendkuningriigi suhtes taotleb komisjon kohtult mõlema osaliselt üle võetud direktiivi puhul iga päeva kohta arvestatavat karistusmakset 148 177.92 eurot. Esildatud karistused võtavad arvesse rikkumise kestust ja raskusastet. Kohtu vastava otsuse korral tuleb iga päeva kohta arvestatavaid karistusmakseid maksta alates kohtuotsuse tegemise kuupäevast kuni ülevõtmise lõpule viimiseni. Iga päeva kohta arvestatava karistusmakse lõpliku summa määrab kohus.

(Lisateave: IP/13/42 – M. Holzner - Tel. +32 229 60196 - Mobiiltelefon +32 498 98 2280)

 1. Digitaalarengu tegevuskava: Komisjon pöördub Euroopa Kohtusse, et trahvida Portugali ettevõtjate universaalteenuse osutamisest väljajätmise eest

Euroopa Komisjon pöördub Euroopa Kohtusse, et trahvida Portugali, kuna see ei ole täitnud kohtu 2010. aasta otsust, mis kohustas Portugali järgima universaalteenuse osutajate määramisel ELi telekommunikatsioonieeskirju. Komisjon soovitab 2010. aasta kohtuotsuse ja teise kohtuotsuse vahelise ajavahemiku eest põhisummaks 5 277.30 eurot päevas

Tänane otsus Portugali vastu rahaliste karistuste määramiseks uuesti kohtusse pöörduda on järg komisjoni eelnevale 2012. aasta märtsi vastavasisulisele otsusele (IP/12/287). Komisjon on võtnud arvesse Portugali ametiasutuste, eelkõige pakkumiskutsete avaldamise kaudu tehtud vahepealseid edusamme ning teeb seetõttu ettepaneku trahvi põhisummat vähendada.

(Lisateave: IP/13/44 – R. Heath – Tel. +32 229 61716 - Mobiiltelefon +32 460 75 0221)

 1. Muud Euroopa Kohtusse antavad asjad

 1. Monopolidevastased meetmed: Komisjon kaebab BULGAARIA maapealse digitelevisiooni litsentside määramise eest kohtusse

Euroopa Komisjon on otsustanud kaevata Bulgaaria digitaalse ringhäälingu sageduste määramise eest Euroopa Kohtusse. Komisjon leidis, et Bulgaaria järgitud menetluse aluseks olid ebaproportsionaalselt piiravad loa andmise tingimused, mistõttu ei saanud võimalikud kandidaadid osaleda. See takistab konkurentsi tulevasel Bulgaaria maapealse digitelevisiooni infrastruktuuri turul ning see ei ole kooskõlas kohaldatavate elektroonilist sidet käsitlevate ELi direktiividega.

(Lisateave: IP/13/46 – A. Colombani – Tel. +32 229 74513 – Mobiiltelefon +32 460 75 2063)

 1. Sooline võrdõiguslikkus: Euroopa Komisjon kaebab MADALMAAD kohtusse

Euroopa Komisjon otsustas täna kaevata Madalmaad Euroopa Kohtusse, kuna see ei kaitsnud piisavalt emadus-, lapsendamis- või vanemapuhkusel olevate töötajate tööle naasmisega seotud õigusi. Vastavalt ELi soolise võrdõiguslikkuse direktiivile on rasedus- ja sünnituspuhkuselt, lapsendaja puhkuselt või vanemapuhkuselt tagasi tulevatel töötajatel õigus naasta samale või sellega võrdväärsele töökohale. ELi eeskirjades sätestatakse ka, et töötajal on õigus kasutada paranenud töötingimusi, millele tal oleks tekkinud õigus oma äraoleku ajal. ELi direktiiviga nõutakse, et siseriiklikud õigusaktid kaitseksid sõnaselgelt kõnealuseid tööalaseid õigusi. Praegu puuduvad Madalmaade õigusaktides konkreetsed ja sõnaselged sätted, mis käsitlevad rasedus- ja sünnituspuhkuselt, lapsendaja puhkuselt või vanemapuhkuselt naasmisega seotud kaitset. See seab kahtluse alla Madalmaade õigusaktidega ette nähtud kaitse ulatuse ning raskendab kodanikel oma õigusi tunda ja neid kasutada.

(Lisateave: IP/13/45 - M. Andreeva - Tel. +32 229 91382- Mobiiltelefon +32 498 99 1382)

 1. Keskkond: Komisjon kaebab POOLA nitraatide ja veereostuse eest kohtusse

Euroopa Komisjon kaebab Poola Euroopa Kohtusse, kuna see ei suuda tagada vee nitraadireostuse tõhusat kõrvaldamist. Euroopas on olemas nitraadireostust käsitlevad õigusaktid ning kuigi nendest johtuvad nõuded kehtivad Poolas juba alates 2004. aastast, on siiani võetud liiga vähe meetmeid. Poola ei ole siiani kindlaks määranud alasid, mis on nitraadireostuse suhtes haavatavad ning vastu on võtmata ka kõnealustel aladel nitraadireostuse vastu võitlemise tõhusad meetmed. Keskkonnavolinik Janez Potočniku soovitusel kaebab Euroopa Komisjon Poola Euroopa Liidu kohtusse.

(Lisateave: IP/13/48 - J. Hennon - Tel. +32 229 53593 - Mobiiltelefon +32 498 95 3593)

 1. Põhjendatud arvamused

 1. Keskkond: uus õiguslik lähenemisviis õhukvaliteedi parandamiseks liikmesriikides

Välisõhu kvaliteet on kehv paljudes ELi liikmesriikides ja seda hoolimata valitsustele pandud kohustusest tagada kodanikele õhu hea kvaliteet. Olukord on nii tõsine, et komisjon võtab praegu meetmeid 17 järjepidevalt kehva õhukvaliteediga riigi vastu. Täna palutakse osana uuest lähenemisviisist leida Bulgaarial, Lätil ja Sloveenial kiiresti lahendus pikemaajalisele probleemile, mille tagajärjel hukkub igal aastal rohkem inimesi kui liiklusõnnetustes.

(Lisateave: IP/13/47 - J. Hennon - Tel. +32 229 53593 - Mobiiltelefon +32 498 95 3593)

 1. Maanteetransport: Komisjon nõuab AUSTRIALT, SOOMELT ja ÜHENDKUNINGRIIGILT korralisi tehnoülevaatusi käsitlevate meetmete vastuvõtmist

Euroopa Komisjon nõuab Austrialt, Soomelt ja Ühendkuningriigilt mootorsõidukite ja nende haagiste tehnoülevaatusi käsitlevas direktiivis (direktiiv 2010/48/EL) kehtestatud nõuete rakendamist siseriiklikus õiguses. Nimetatud meetmete vastuvõtmine on oluline selleks, et võtta arvesse kõiki sõidukite ja haagiste tehnoloogilisi uuendusi, mis võimaldavad ülevaatuse käigus paremini kontrollida sõidukite turvalisust. Kõik kolm liikmesriiki jätsid vajaliku teabe esialgseks tähtajaks 31. jaanuaril 2011 komisjonile edastamata. Samuti ei võtnud nad meetmeid pärast märgukirjade kättesaamist. Seetõttu saadab komisjon põhjendatud arvamused (ELi rikkumismenetluste teine etapp) ja annab vastamiseks aega kaks kuud. Kui rahuldavat vastust ei esitata, võib komisjon anda asja Euroopa Kohtusse.

(Lisateave: H. Kearns - Tel. +32 229 87638 - Mobiiltelefon +32 498 98 7638)

 1. Hoonete energiatõhusus – komisjon nõuab, et BULGAARIA, KREEKA, ITAALIA ja PORTUGAL võtaksid vastu hoonete energiatõhusust käsitlevad riiklikud meetmed

Komisjon saatis täna põhjendatud arvamused Bulgaariale, Kreekale, Itaaliale ja Portugalile, nõudes, et nimetatud liikmesriigid teavitaksid komisjoni hoonete energiatõhususe direktiivi rakendusmeetmetest. Direktiiv 2010/31/EL tuli riigi õigusesse üle võtta 9. juuliks 2012. Kõnealuse direktiivi kohaselt peavad liikmesriigid uute ja olemasolevate ehitiste suhtes kehtestama ja kohaldama energiatõhususe miinimumnõudeid, tagama ehitistele energiamärgise väljastamise ning nõudma kütte- ja kliimaseadmete korrapärast ülevaatust. Lisaks sellele peavad liikmesriigid direktiivi kohaselt tagama 2021. aastaks, et kõik uued ehitatavad hooned vastaksid nn liginullenergiahoone nõuetele. Kui asjaomased neli liikmesriiki ei täida oma juriidilist kohustust kahe kuu jooksul, võib komisjon otsustada kaevata nad Euroopa Kohtusse. Lisateave: http://ec.europa.eu/energy/infringements/index_en.htm

(Lisateave: M. Holzner - Tel. +32 229 60196 - Mobiiltelefon +32 498 98 2280)

 1. Keskkond: Komisjon nõuab UNGARILT ja MADALMAADELT veevarustusteenuseid käsitlevate ELi õigusaktide järgimist

Euroopa Komisjon nõuab, et Ungari ja Madalmaad viiksid oma veeseadused ELi õigusaktidega kooskõlla. See on osa horisontaalsest lähenemisest, mis hõlmab mitut liikmesriiki. Veepoliitika raamdirektiivi kohaselt peavad liikmesriigid määrama veehinna selliselt, et see hõlmaks ka keskkonna- ja ressursikulusid ning annaks piisava stiimuli kasutada veeressursse tõhusalt. Veevarustusteenuste kulude katmine on oluline vahend, millega saavutada direktiivi üldiseks eesmärgiks olev vee hea ökoloogiline ja keemiline seisund ning lahendada inimtekkelise koormuse probleem veele. Liikmesriigid võivad kulude katmisest loobuda teatavate tingimuste täitmisel, kuid nad ei saa seda teha põhimõtteliselt. Ungari ja Madalmaad ei kohalda kulude katmist praegu navigatsiooniks ja üleujutuste vastu kindlustamiseks kasutatavate veetõkete puhul ning Ungari ei kata kulusid tööstuse poolt põhjaveest enda tarbeks võetud vee puhul. Seetõttu saadab komisjon mõlemale liikmesriigile põhjendatud arvamuse (ELi rikkumismenetluste teine etapp) ja annab mõlemale vastamiseks aega kaks kuud.

(Lisateave: J. Hennon - Tel. +32 229 53593 - Mobiiltelefon +32 498 95 3593)

 1. Taastuvenergia: Komisjon saadab põhjendatud arvamused LÄTILE ja MADALMAADELE

Euroopa Komisjon saatis täna põhjendatud arvamuse Lätile ja Madalmaadele, sest kõnealused liikmesriigid ei teavitanud komisjoni taastuvenergia direktiivi täielikust ülevõtmisest. Taastuvenergia direktiiv 2009/28/EÜ pidi olema liikmesriikides üle võetud 5. detsembriks 2010. Läti ja Madalmaad ei ole aga komisjoni teavitanud kõigist meetmetest, mis on vajalikud kõnealuse direktiiv täielikuks ülevõtmiseks liikmesriigi õigusesse. Kui asjaomased kaks liikmesriiki ei täida oma juriidilist kohustust kahe kuu jooksul, võib komisjon otsustada kaevata nad Euroopa Kohtusse. Need kaks põhjendatud arvamust lisanduvad 13 samalaadsele menetlusele, mis on adresseeritud Austriale, Küprosele, Tšehhi Vabariigile, Soomele, Ungarile, Kreekale, Iirimaale, Luksemburgile, Maltale, Poolale ja Sloveeniale. Lisateavet vt: http://ec.europa.eu/energy/infringements/index_en.htm

(Lisateave: M. Holzner - Tel. +32 229 60196 - Mobiiltelefon +32 498 98 2280)

 1. Riigihanked: Komisjon nõuab, et AUSTRIA kohaldaks ELi eeskirju

Euroopa Komisjon nõudis täna Austrialt, et ta pakuks kiireid ja tõhusaid heastamisvõimalusi ning kindlustaks kaupade tarnet Austria ministeeriumitele käsitlevas riigihankejuhtumis mittediskrimineerimise ja läbipaistvuse põhimõtete järgimine. Austria on rikkunud direktiivis 1989/665/EMÜ (mida on muudetud direktiiviga 2007/66/EÜ) esitatud tõhusa läbivaatamismenetluse põhimõtet, viies hankemenetluse läbi ilma muudatusteta, kuigi riiklik järelevalveasutus oli kuulutanud osa tehnilistest kirjeldustest diskrimineerivaks ning seetõttu kehtetuks. Sellega rikuti ka riigihankelepingute sõlmimise korra kooskõlastamist käsitleva direktiivi 2004/18/EÜ läbipaistvuse põhimõtet. Komisjon esitab oma nõudmise ELi rikkumismenetluse kohase põhjendatud arvamusena. Kui kahe kuu jooksul ei teavitata ELi õiguse sätete rikkumise peatamiseks võetavatest meetmetest, võib komisjon otsustada kaevata Austria Euroopa Kohtusse.

(Lisateave: S. De Rynck - Tel. +32 229 63421 - Mobiiltelefon +32 498 98 3969)

 1. Maanteetransport: Komisjon nõuab, et AUSTRIA võtaks kommertsveokite tehnokontrolli käsitlevad meetmed

Euroopa Komisjon nõudis veokite tehnokontrolli käsitlevas direktiivis (direktiiv 2010/47/EL) kehtestatud nõuete ülevõtmist riigi õigusesse. Kõnealused sätted on olulised selleks, et võtta arvesse pidurite ja heitgaaside testimisega seotud tehnika arengut ning edendada sellest johtuvalt liiklusohutust ja keskkonnakaitset. Austria ei pidanud kinni vajalike meetmete komisjonile edastamiseks seatud tähtajast, milleks oli 1. jaanuar 2012. Samuti ei võtnud Austria meetmeid pärast märgukirja kättesaamist. Seetõttu saadab komisjon põhjendatud arvamuse (ELi rikkumismenetluste teine etapp) ja annab Austriale vastamiseks aega kaks kuud. Kui rahuldavat vastust ei tule, võib komisjon anda asja Euroopa Kohtusse.

(Lisateave: H. Kearns - Tel. +32 229 87638 - Mobiiltelefon +32 498 98 7638)

 1. Keskkond: Komisjon nõuab, et BULGAARIA järgiks vääveldioksiidi, lämmastikoksiidi ja tolmu tööstusheidete ülemmäärasid

Euroopa Komisjonile teeb muret, et Bulgaaria ei järgi tööstusrajatiste puhul siiani vääveldioksiidi, lämmastikoksiidi ja tolmu heidete ülemmäärasid Ühinemislepingu kohaselt kohaldatakse ülemmäärasid alates 2008. aastast, kuid neid on siiani igal aastal ületatud, mille kohta on esitatud ka andmed, ning prognoosid 2012. aastaks näitavad Bulgaaria puhul taas lämmastikoksiidi ja tolmu heidete ülemmäärade ületamist. Järeldades, et struktuurimeetmete jätkuv puudumine normide täitmise saavutamiseks viitab kõnealuse järjepideva rikkumise tõenäolisele jätkumisele, saadab komisjon põhjendatud arvamuse (ELi rikkumismenetluste teine etapp) ja annab Bulgaariale vastamiseks aega kaks kuud. Kui rahuldavat vastust ei esitata, võib komisjon anda asja Euroopa Liidu Kohtusse.

(Lisateave: J. Hennon - Tel. +32 229 53593 - Mobiiltelefon +32 498 95 3593)

 1. Maksustamine: Komisjon nõuab, et TAANI muudaks maksustamise eeskirju riigist lahkumisel

Euroopa Komisjon nõudis Taanilt ametlikult eeskirjade muutmist. Praegu kuuluvad üksikisiku riigist lahkumise korral talle kuuluvad aktsiad maksustamisele. Kui isik lahkub Taanist, et kolida elama mõnda teise liikmesriiki, arvutatakse välja tema investeerimisportfellis olevatelt aktsiatelt teenitud kasum ning see maksustatakse. Kõnealune maks kogutakse isikult siis, kui tema investeerimisportfellis olevad aktsiad müüakse või kui ta teenib neilt dividende või muud liiki sissetulekut. Euroopa Komisjoni arvates lähevad Taani maksueeskirjad kaugemale sellest, mis on vajalik maksupettuse ennetamiseks ning rikuvad aluslepingutes sätestatud inimeste ja kapitali vaba liikumise õigust. Sellest tulenevalt nõutakse, et Taani muudaks kahe kuu jooksul oma õigusakte ning viiks need ELi õigusega kooskõlla. Vastasel juhul võib Euroopa Komisjon anda asja Euroopa Kohtusse.

(Lisateave: E. Traynor - Tel. +32 229 21548 - Mobiiltelefon +32 498 98 3871)

 1. Keskkond: Komisjon nõuab, et HISPAANIA korrastaks prügilad

ELi õiguse alusel pidid liikmesriigid tagama, et prügilad, millele oli antud tegevusluba või mis tegutsesid juba enne prügiladirektiivi ülevõtmist, võisid jätkata tegevust pärast 2009. aasta juulit ainult juhul, kui nende tegevus olid viidud direktiiviga vastavusse. Komisjoni arvates tegutses Hispaanias veel pärast 2009. aasta tähtaja möödumist direktiivi rikkudes mitu prügilat ning seetõttu saadeti Hispaaniale märgukiri. Pärast Hispaania vastuse läbivaatamist järeldas komisjon, et hoolimata teatavatest edusammudest ei ole mõningaid prügilaid siiani suletud või direktiiviga vastavusse viidud. Seetõttu saadab komisjon põhjendatud arvamuse (ELi rikkumismenetluste teine etapp) ja annab Hispaaniale vastamiseks aega kaks kuud.

(Lisateave: J. Hennon - Tel. +32 229 53593 - Mobiiltelefon +32 498 95 3593)

 1. Kaupade vaba liikumine: Komisjon nõuab Prantsusmaalt kiirabiautodega kauplemiselt tõkete kaotamist

Euroopa Komisjon nõuab, et Prantsusmaa muudaks selliste kiirabiauto tüüpide registreerimis- ja kasutuselevõtumenetlusi käsitlevaid kehtivaid eeskirju, mis on Euroopa ühtlustatud standardi EN 1789 alusel heakskiidetud enne 29. oktoobrit 2012. Praegu ei saa Prantsusmaa eeskirjade kohaselt juba mõnes muus liikmesriigis registreeritud kiirabiautosid automaatselt Prantsusmaal kasutada. Kehtivate eeskirjade kohaselt on Prantsusmaa kehtestanud juba mõnes muus liikmesriigis registreeritud, haigete transpordiks ja raviks mõeldud kiirabiautodele täiendavad kontrollid ja sertifitseerimisnõuded, võtmata seejuures arvesse juba eelnevalt tehtud kontrolle ja seda, et mõni teine liikmesriik oli kiirabiautole EN 1789 sertifikaadi juba väljastanud. Prantsusmaa ei luba selliseid kiirabiautosid haigete transpordiks kasutada. Asjaolu, et teistes liikmesriikides puudub nõutavale Prantsusmaal kasutatavale testile vastav test ning et testi saab teha ainult ühes Prantsusmaal asuvas keskuses, tähendab seda, et eiratakse vastastikuse tunnustamise põhimõtet ning kiirabiautode vaba liikumine ELis on takistatud. Prantsusmaa täiendavad nõuded rikuvad ELi ühtse turu eeskirju, kuna nad muudavad imporditud kiirabiautode tellimise Prantsusmaal keerulisemaks ja kallimaks (iga sõiduki testimine Prantsusmaal maksab 35 000 eurot). Lisaks sellele eiravad täiendavad nõuded standardi põhieesmärke: kehtestada testimeetoditele ja kiirabiautode võimsusele ühtsed nõuded. Komisjon nõuab seetõttu Prantsusmaalt õigusaktide muutmist, et need oleksid kooskõlas ELi tasandil kokkulepitud ühtlustatud standarditega ning võimaldaksid seega kaupade vaba liikumist ühtsel turul (Prantsusmaal praegu kehtivad eeskirjad: 10. veebruari 2009. aasta dekreet ja „Guide d'application GA 64-022”). Komisjon esitab nõudmise ELi rikkumismenetluse kohase põhjendatud arvamuse vormis. Kui Prantsusmaa ei teavita komisjoni kahe kuu jooksul oma kohustustega täieliku kooskõla tagamiseks võetud meetmetest, võib komisjon pöörduda Euroopa Kohtusse.

(Lisateave: C. Corazza - Tel. +32 229 51752 - Mobiiltelefon +32 498 99 2862)

 1. Keskkond: Komisjon nõuab, et SOOME viiks oma riigi õigusaktid kaevandusjäätmete direktiivi nõuetega kooskõlla

Euroopa Komisjon palub Soomel siseriiklikud õigusaktid kaevandusjäätmete direktiivi nõuetega kooskõlla viia. Kõnealuse direktiivi eesmärk on maksimaalselt ennetada või vähendada kaevandustööstuse jäätmete kahjulikke mõjusid inimeste tervisele ja keskkonnale, eelõige veele, õhule, maapinnale, looma- ja taimeliikidele. Soome oleks pidanud kaevandusjäätmete direktiivi oma riigi õigusse üle võtma 1. maiks 2008. Komisjon saatis Soomele 2012. aasta juunis märgukirja. Kuna Soome ei ole siiani asjaomast õigusakti vastu võtnud, saadab komisjon põhjendatud arvamuse (Euroopa Liidu rikkumismenetluse teine etapp) ning annab Soomele kaks kuud aega vastamiseks Vastamata jätmise korral või komisjon pöörduda Euroopa Kohtusse.

(Lisateave: J. Hennon - Tel. +32 229 53593 - Mobiiltelefon +32 498 95 3593)

 1. Tööõigus: Komisjon nõuab ITAALIALT tähtajalise töö direktiivi täielikku ülevõtmist

Euroopa Komisjon nõuab Itaalialt tähtajalise töö direktiivi (1999/70/EÜ) täielikku ülevõtmist. Kõnealuse direktiivi kohaselt peavad liikmesriigid rakendama ametiühinguid ja tööandjaid esindavate ELi tasandi organisatsioonide poolt saavutatud raamlepingut, milles kehtestatakse tähtajalise lepinguga töötajaid hõlmavad üldpõhimõtted ja miinimumnõuded. Kõnealune direktiiv sisaldab absoluutset nõuet võtta arvesse ka tähtajalise lepinguga töötajaid, kui arvutatakse töötajate arvu, millest alates võib ettevõtjas moodustada liikmesriigi õigusega ettenähtud töötajate esindusorganisatsioone. Asjaomased Itaalia eeskirjad on direktiiviga vastuolus, kuna kõnealuse arvutuse tegemisel võetakse arvesse ainult rohkem kui üheksa kuu pikkust tähtajalist töötamist. See tähendab, et kui hinnatakse, kas ettevõtja on töötajate esindusorganisatsioonide moodustamiseks piisavalt suur, siis vähem kui üheksa kuu pikkuse kestusega tähtajalise lepinguga töötajaid arvesse ei võeta. Nõudmine esitatakse põhjendatud arvamusena vastavalt Euroopa Liidu rikkumismenetlusele. Itaalial on nüüd aega kaks kuud, et teatada komisjonile meetmetest, millega kõnealune direktiiv täielikult üle võetakse. Vastasel juhul võib komisjon otsustada kaevata Itaalia Euroopa Kohtusse.

(Lisateave: J. Todd - Tel. +32 229 94107 - Mobiiltelefon +32 498 99 4107)

 1. Rahvatervis: POOLALT nõutakse inimkudesid ja -rakke käsitlevate ELi õigusaktide täielikku ülevõtmist

Inimkudesid ja -rakke nagu luuüdi, kõõlused, munarakud ja sarvkestad, kasutatakse tervishoius inimestel eri haiguste raviks. Kudede ja rakkude siirdamisega kaasneb potentsiaalne haiguse edasikandumise oht ning seetõttu kehtestatakse ELi õigusaktidega eeskirjad, mille abil tagada nende kvaliteet ja ohutus, jättes riigi enda õigusaktide reguleerida selliste kudede ja rakkude kasutusalad. ELi eeskirjad on olulised, tagamaks, et eurooplasi ravitakse kogu Euroopa Liidus inimtervisele ohutute kudede ja rakkudega. Poola ei ole asjaomase direktiivi sätteid täielikult üle võtnud. Poola ei kohalda kõnealuseid kvaliteeti ja ohutust käsitlevaid eeskirju kolme ELi õigusaktidega hõlmatud kudede ja rakkude kategooria suhtes: sugurakud, embrüo koed ja loote koed. Poola ametiasutustel on käesoleva nõudmise saatmisest alates aega kaks kuud, et viia oma õigusaktid kooskõlla ELi õigusega ja teavitada komisjoni võetud meetmetest. Kui Poola ametiasutused seda ei tee, võib komisjon otsustada pöörduda küsimuse lahendamiseks Euroopa Kohtusse.

(Lisateave: F. Vincent - Tel. +32 229 87166 - Mobiiltelefon +32 498 98 7166)

 1. Maksustamine: Komisjon kutsub POOLAT üles muutma meditsiiniseadmete ja farmaatsiatoodete käibemaksumäärasid käsitlevaid eeskirju

Euroopa Komisjon nõudis ametlikult Poolalt, et see muudaks õigusakte, mis võimaldab kohaldada meditsiiniseadmete ja farmaatsiatoodete suhtes vähendatud käibemaksumäära ulatuslikumalt, kui ELi õigus seda lubab. ELi käibemaksudirektiivi kohaselt võivad liikmesriigid kohaldada vähendatud käibemaksumäära selliste meditsiiniseadmete, abivahendite ja muude tarvikute suhtes, mis vastavad kahele tingimusele, nimelt mida „tavapäraselt kasutatakse puuete leevendamiseks või ravimiseks” ja mis on mõeldud „puuetega inimeste isiklikuks tarbeks”. Farmaatsiatoodete puhul võimaldab käibemaksudirektiiv vähendatud määra juhul, kui need on mõeldud tervishoiuks, haiguste ennetamiseks ning inimeste ja loomade raviks. Poola läheb sellest kaugemale, võimaldades vähendatud käibemaksumäära ka üldkasutatavatele meditsiiniseadmetele ning teatavatele mittemeditsiinilistele farmaatsiatoodetele nagu desinfitseerimisvahendid ja spatooted. Seetõttu nõutakse Poolalt, et ta ühtlustaks vähendatud määra kohaldusala ELi õigusaktides lubatud kohaldusalaga. Komisjon esitab nõudmise põhjendatud arvamusena (ELi rikkumismenetluste teine etapp). Kui kahe kuu jooksul ei saada rahuldavat vastust, võib komisjon anda Poola Euroopa Kohtusse.

(Lisateave: E. Traynor - Tel. +32 229 21548 - Mobiiltelefon +32 498 98 3871)

 1. Keskkond: Komisjon nõuab, et PORTUGAL viiks keskkonnateabele juurdepääsu käsitlevad õigusaktid kooskõlla Euroopa normidega

Euroopa Komisjon on mures, et Portugali õigusaktid, mis käsitlevad juurdepääsu keskkonnamõjusid hõlmavale teabele, ei vasta Euroopa standarditele. ELi õigusaktide kohaselt peavad liikmesriigid tagama, et tehakse kättesaadavaks praktiline teave halduslikus või kohtulikus korras läbivaatamismenetluste kasutamise võimaluse kohta, mis on seotud teatavate projektide ja kavade keskkonnamõjude hindamisega. Selle eesmärk on võimaldada avalikkusele tõhusat osalemist sellistes menetlustes. Pärast Portugali asjaomase valdkonna õigusaktide hindamist jõudis komisjon seisukohale, et seal puudub viide kohustusele esitada praktilist teavet. Hoolimata varasemast märgukirjast ei ole Portugali kõnealust õigusakti siiani läbi vaadatud. Seetõttu saadab komisjon põhjendatud arvamuse (ELi rikkumismenetluste teine etapp) ja annab Portugalile vastamiseks aega kaks kuud.

(Lisateave: J. Hennon - Tel. +32 229 53593 - Mobiiltelefon +32 498 95 3593)

 1. Õhutransport: Komisjon nõuab, et PORTUGAL esitaks tagatised lennujaama teenindusaegade koordineerija tegevusliku ja majandusliku sõltumatuse kohta

Euroopa Komisjon nõudis, et Portugal teavitaks kahe kuu jooksul meetmetest, mis on vajalikud, et järgida teenindusaegade jaotamist käsitlevaid ELi ühiseid eeskirju. Komisjon soovib saada tagatisi teenindusaegade koordineerija tegevusliku ja majandusliku sõltumatuse kohta. Teenindusaegade koordineerija vastutab maandumis- ja õhkutõusmislubade mittediskrimineerival, neutraalsel ja läbipaistval viisil jaotamise eest, mis on üheks ausa konkurentsi peamiseks tugisambaks. Komisjon uurib juhtumit ex officio. Teenindusaegade koordineerija tegevuse suhtes ei ole kaebusi esitatud.

(Lisateave: H. Kearns - Tel. +32 229 87638 - Mobiiltelefon +32 498 98 7638)

 1. Keskkond: Komisjon nõuab, et SLOVAKI VABARIIK ajakohastaks patareisid käsitlevad õigusaktid

Euroopa Komisjon palub Slovaki Vabariigil oma õigusaktid patareidirektiiviga kooskõlla viia. Slovaki Vabariik pidi kõnealuse direktiivi üle võtma 26. septembriks 2008. Komisjon saatis Slovaki Vabariigile 2012. aasta juunis märgukirja. Kuna Slovaki Vabariik ei ole siiani asjaomast õigusakti vastu võtnud, saadab komisjon põhjendatud arvamuse (Euroopa Liidu rikkumismenetluse teine etapp) ning annab Slovaki Vabariigile kaks kuud aega vastamiseks Vastamata jätmise korral võib komisjon pöörduda Euroopa Kohtusse.

(Lisateave: J. Hennon - Tel. +32 229 53593 - Mobiiltelefon +32 498 95 3593)


Side Bar