Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

MEMO

Bruxelles, den 24. januar 2013

De vigtigste afgørelser på traktatbrudsområdet (januar)

KONKURRENCE

DEN DIGITALE DAGSORDEN

BESKÆFTIGELSE

ENERGI

ERHVERVSLIV OG IVÆRKSÆTTERI

MILJØ

RETLIGE ANLIGGENDER

DET INDRE MARKED OG TJENESTEYDELSER

TRANSPORT

SUNDHED OG FORBRUGERPOLITIK

BESKATNING OG TOLD

AT

 

 

 

 

 

 

 

1

2

 

 

BG

1

 

 

2

 

2

 

 

 

 

 

DK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

EE

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

EL

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

ES

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

FI

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

FR

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

HU

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

IT

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

LV

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

NL

 

 

1

 

1

1

 

 

 

 

PL

 

 

 

 

 

1

 

 

1

1

PT

 

1

 

1

 

1

 

 

1

 

 

SI

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

SK

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

UK

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

Europa-Kommissionen har i forbindelse med sin månedlige pakke af afgørelser i forbindelse med traktatbrudssager anlagt retssag mod de medlemsstater, der ikke har opfyldt deres forpligtelser i henhold til EU-retten. Disse afgørelser, der dækker mange sektorer, har til formål at sikre en korrekt anvendelse af EU-retten til fordel for borgerne og erhvervslivet. Kommissionen har i dag truffet 171 afgørelser, herunder 24 begrundede udtalelser og 10 sagsanlæg ved Den Europæiske Unions Domstol, hvoraf 7 omfatter bødestraf. Nedenfor gives et resumé af de vigtigste afgørelser.

Der er yderligere oplysninger om traktatbrudsprocedurer i MEMO/12/12.

 1. Indbringelse af traktatbrudssager for Domstolen med henblik på bødestraf

 1. Det indre energimarked: Kommissionen anlægger sag mod BULGARIEN, ESTLAND og DET FORENEDE KONGERIGE ved Domstolen for manglende fuld gennemførelse i national lovgivning af EU-reglerne

Europa-Kommissionen vil anlægge sag mod Bulgarien, Estland og Det Forende Kongerige ved Den Europæiske Unions Domstol for manglende fuld gennemførelse af EU-reglerne vedrørende det indre energimarked. Hidtil har Bulgarien, Estland og Det Forenede Kongerige kun delvis gennemført el‑ og gasdirektiverne i deres nationale lovgivning. Direktiverne skulle være gennemført i medlemsstaternes nationale lovgivning senest den 3. marts 2011. Hvad angår Bulgarien, foreslår Kommissionen daglige tvangsbøder på 8 448 EUR for hvert delvist gennemført direktiv. Hvad angår Estland, foreslår Kommissionen daglige tvangsbøder på 5 068.80 EUR for den delvise gennemførelse af el-direktivet og 4 224 EUR for den delvise gennemførelse af gasdirektivet. Hvad angår Det Forenede Kongerige, anmoder Kommissionen Domstolen om at idømme landet daglige tvangsbøder på 148 177.92 EUR for hvert af de delvist gennemførte direktiver. I forslagene til bødestraffenes størrelse er der taget hensyn overtrædelsens varighed og grovhed. Hvis Domstolen fastslår, at der er sket overtrædelse, skal de daglige tvangsbøder betales fra datoen for Domstolens dom, indtil EU-retten er fuldt gennemført. Domstolen vil træffe afgørelse om de daglige tvangsbøders endelige størrelse.

(Yderligere oplysninger: IP/13/42 – M. Holzner - Tlf. +32 229 6 01 96 – Mobiltlf. +32 498 98 22 80)

 1. Den digitale dagsorden: Kommissionen anmoder Domstolen om at idømme PORTUGAL bødestraf for at have udelukket virksomheder fra at levere forsyningspligtydelser

Europa-Kommissionen har anmodet Den Europæiske Unions Domstol om at idømme Portugal bødestraf, fordi landet ikke har overholdt Domstolens dom fra 2010, i henhold til hvilken det skulle følge de EU-retlige regler på telekommunikationsområdet i forbindelse med levering af forsyningspligtydelser i Portugal. Kommissionen har fremsat forslag om et fast beløb i bøde på 5 277.30 EUR pr. dag i tidsrummet mellem dommen fra 2010 og Domstolens eventuelle anden dom.

Kommissionens afgørelse i dag om at anlægge sag mod Portugal med henblik på idømmelse af bødestraf følger efter Kommissionens tidligere afgørelse fra marts 2012 (IP/12/287) om at indbringe sagen for domstolen. Kommissionen har taget hensyn til de fremskridt, de portugisiske myndigheder har gjort siden da, bl.a. gennem offentliggørelse af indkaldelser af bud, og har derfor foreslået et nedsat fast beløb.

(Yderligere oplysninger: IP/13/44 – R. Heath – Tlf. +32 2 296 17 16 Mobiltlf. +32 460 75 02 21)

 1. Andre sagsanlæg ved Domstolen

 1. Konkurrencebegrænsning: Kommissionen anlægger sag mod BULGARIEN ved Domstolen for tildeling af tilladelser til jordbaseret digital tv-spredning

Europa-Kommissionen har besluttet at anlægge sag mod Bulgarien ved Den Europæiske Unions Domstol for tildeling af tilladelser til jordbaseret digital tv-spredning. Kommissionen har konstateret, at den procedure, Bulgarien har fulgt, var baseret på uforholdsmæssigt restriktive tildelingsbetingelser, hvilket førte til udelukkelsen af potentielle ansøgere. Dette skader konkurrencen på det fremtidige bulgarske marked for jordbaseret digitalt fjernsynsinfrastruktur og er i strid med gældende EU-direktiver om elektronisk kommunikation.

(Yderligere oplysninger: IP/13/46 – A. Colombani – Tlf. +32 2 297 45 13 – Mobiltlf. +32 460 75 20 63)

 1. Ligestilling: Europa-Kommissionen anlægger sag mod NEDERLANDENE ved Domstolen

Europa-Kommissionen har i dag besluttet at anlægge sag mod Nederlandene ved Den Europæiske Unions Domstol for ikke på tilstrækkelig vis at have beskyttet de rettigheder, arbejdstagere, der har barsels‑, adoptions‑ eller forældreorlov, har i forbindelse med deres tilbagevenden til arbejdet. I henhold til EU's direktiv om ligestilling har arbejdstagere, der kommer tilbage efter barsels‑, adoptions‑ eller forældreorlov, ret til at vende tilbage til det samme eller et tilsvarende arbejde. I de EU-retlige bestemmelser specificeres det også, at arbejdstagerne skal nyde godt af enhver forbedring i arbejdsvilkårene, som de ville have været berettiget til under deres fravær. I henhold til EU-direktivet kræves det, at disse arbejdstagerrettigheder udtrykkeligt beskyttes i den nationale lovgivning. På nuværende tidspunkt indeholder nederlandsk lovgivning ingen specifikke og udtrykkelige bestemmelser, der sikrer arbejdstagernes rettigheder, når de vender tilbage efter barsels‑, adoptions‑ eller forældreorlov. Dette skaber tvivl om omfanget af beskyttelsen af disse rettigheder i nederlandsk lovgivning, og gør det svært for borgerne at kende og håndhæve deres rettigheder.

(Yderligere oplysninger: IP/13/45 – M. Andreeva - Tlf. +32 2 299 13 82- Mobiltlf. +32 498 99 13 82)

 1. Miljø: Kommissionen anlægger sag mod POLEN for nitrat‑ og vandforurening

Europa-Kommissionen vil anlægge sag mod Polen ved Den Europæiske Unions Domstol for ikke at have sikret, at problemet med vandforurening med nitrater blev løst på effektiv vis. EU har strenge regler for forurening med nitrater, og selv om kravene har fundet anvendelse i Polen siden 2004, er der blevet gjort for lidt. Polen har endnu ikke udpeget et tilstrækkeligt antal områder, der er sårbare over for nitratforurening, og landet har ikke vedtaget foranstaltninger til effektivt at bekæmpe nitratforureningen i disse områder. Kommissionen vil på miljøkommissær Janez Potočniks anbefaling indbringe sagen for Den Europæiske Unions Domstol.

(Yderligere oplysninger: IP/13/48 – J. Hennon - Tlf. +32 2 295 35 93 – Mobiltlf. +32 498 95 35 93)

 1. Begrundede udtalelser

 1. Miljø: en ny retlig strategi for forbedring af luftkvaliteten i medlemsstaterne

Luftkvaliteten er dårlig i mange EU-medlemsstater, selv om regeringerne har pligt til at sikre borgerne en god luftkvalitet. Situationen er så alvorlig, at Kommissionen på nuværende tidspunkt er ved at træffe foranstaltninger mod 17 medlemsstater, hvor der vedvarende er konstateret en dårlig luftkvalitet. Som en del af en ny strategi er Bulgarien, Letland og Slovenien i dag blevet anmodet om hurtigt at tage fat på problemet, som hvert år dræber flere borgere, end der dør i trafikken.

(Yderligere oplysninger: IP/13/47 – J. Hennon - Tlf. +32 2 295 35 93 – Mobiltlf. +32 498 95 35 93)

 1. Vejtransport: Kommissionen anmoder ØSTRIG, FINLAND og DET FORENEDE KONGERIGE om at vedtage foranstaltninger til indførelse af periodisk teknisk kontrol

Europa-Kommissionen har anmodet Østrig, Finland og Det Forenede Kongerige om i national lovgivning at gennemføre de krav, der er fastsat i direktivet om teknisk kontrol med motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil (direktiv 2010/48/EU). Ved vedtagelsen af disse foranstaltninger er det vigtigt at tage hensyn til al teknologisk udvikling i forbindelse med komponenter til motorkøretøjer og påhængskøretøjer for derved i højere grad at gøre det muligt at kontrollere køretøjets sikkerhed under test. Alle tre medlemsstater fremsendte ikke de nødvendige oplysninger til Kommissionen inden fristen den 31. januar 2011. De undlod også at træffe foranstaltninger efter modtagelsen af åbningsskrivelser. Kommissionen sender dem derfor begrundede udtalelser (anden fase i EU's traktatbrudsprocedure) og giver dem to måneder til at svare. Hvis Kommissionen ikke modtager et tilfredsstillende svar, kan den anlægge sag mod dem ved Den Europæiske Unions Domstol.

(Yderligere oplysninger: H. Kearns - Tlf. +32 2 298 76 38 – Mobiltlf. +32 498 98 76 38)

 1. Energieffektivitet i bygninger – Kommissionen anmoder BULGARIEN, GRÆKENLAND, ITALIEN og PORTUGAL om at vedtage nationale foranstaltninger vedrørende energieffektivitet i bygninger

Kommissionen har i dag sendt begrundede udtalelser til Bulgarien, Grækenland, Italien og Portugal, hvori den anmoder dem om at meddele den deres gennemførelses­foranstaltninger til direktivet om bygningers energimæssige ydeevne. Direktiv 2010/31/EU skulle være gennemført i national lovgivning senest den 9. juli 2012. I henhold til dette direktiv skal medlemsstaterne fastsætte mindstekrav til energimæssig ydeevne og anvende dem på nye og eksisterende bygninger, sikre udstedelsen af energiattester og kræve regelmæssigt eftersyn af varme‑ og klimaanlæg. Derudover kræves det i direktivet, at medlemsstaterne sikrer, at alle nye bygninger i 2021 er såkaldte "næsten energineutrale bygninger". Hvis de fire medlemsstater ikke opfylder deres retlige forpligtelser inden for to måneder, kan Kommissionen beslutte at anlægge sag mod dem ved Domstolen. Yderligere oplysninger:

http://ec.europa.eu/energy/infringements/index_en.htm

(Yderligere oplysninger: M. Holzner - Tlf. +32 2 296 01 96 – Mobiltlf. +32 498 98 22 80)

 1. Miljø: Kommissionen anmoder UNGARN og NEDERLANDENE om at overholde EU-retten vedrørende vandforsyning

Europa-Kommissionen har anmodet Ungarn og Nederlandene om bringe deres lovgiv­ning vedrørende vandforsyning i overensstemmelse med EU-retten. Dette indgår som en del af en generel foranstaltning, der vedrører adskillige medlemsstater. I henhold til vandrammedirektivet skal medlemsstaterne prissætte vand på en sådan måde, at de miljømæssige og ressourcerelaterede omkostninger herved er medregnet, og at det giver tilskyndelse til at anvende vandressourcerne effektivt. Dækning af omkostningerne ved forsyningspligtydelser udgør et vigtigt redskab til at nå det overordnede mål for direktivet, nemlig vandets økologiske og kemiske tilstand, og at tage fat på det menneskeskabte pres på vores vandressourcer. Medlemsstaterne kan undlade at anvende princippet om dækning af udgifterne, hvis visse betingelser er opfyldt, men de kan ikke principielt undlade at anvende princippet. Ungarn og Nederlandene undlader på nuværende tidspunkt at dække omkostningerne til opmagasineringer af vand med henblik på sejlads og beskyttelse af floder, og Ungarn dækker ikke omkostningerne ved grundvand, som erhvervslivet udvinder til eget brug. Kommissionen sender derfor begge medlemsstater begrundede udtalelser (anden fase i EU's traktatbrudsprocedure) og giver dem to måneder til at svare.

(Yderligere oplysninger: J. Hennon – Tlf. +32 2 295 35 93 – Mobiltlf. +32 498 95 35 93)

 1. Vedvarende energi: Kommissionen sender begrundede udtalelser til LETLAND og NEDERLANDENE

Europa-Kommissionen har i dag sendt begrundede udtalelser til Letland og Nederlandene, fordi de har undladt at informere Kommissionen om den fulde gennemførelse i national lovgivning af direktivet om vedvarende energi. Medlemsstaterne skulle have gennemført direktivet om vedvarende energi (direktiv 2009/28/EF) senest den 5. december 2010. Letland og Nederlandene har imidlertid undladt at give Kommissionen meddelelse om alle de nødvendige gennemførelsesforanstaltninger for fuldt ud at gennemføre direktivet i deres nationale lovgivning. Hvis de to medlemsstater ikke opfylder deres retlige forpligtelser inden for to måneder, kan Kommissionen beslutte at anlægge sag mod dem ved Domstolen. Disse to begrundede udtalelser supplerer 13 lignende procedurer vedrørende Østrig, Bulgarien, Cypern, Tjekkiet, Finland, Frankrig, Ungarn, Grækenland, Irland, Luxembourg, Malta, Polen og Slovenien. Yderligere oplysninger:
http://ec.europa.eu/energy/infringements/index_en.htm

(Yderligere oplysninger: M. Holzner - Tlf. +32 2 296 01 96 – Mobiltlf. +32 498 98 22 80)

 1. Offentlige indkøb: Kommissionen anmoder ØSTRIG om at anvende EU-reglerne

Europa-Kommissionen har i dag anmodet Østrig om at fastsætte bestemmelser om et hurtigt og effektivt klagesystem og sikre, at principperne om ikke-diskriminering og gennemsigtighed respekteres i forbindelse med et offentligt indkøb, der vedrørte levering af varer til østrigske ministerier. Østrig har overtrådt princippet om effektive klage­procedurer, der er fastsat i direktiv 1989/665/EØF som ændret ved direktiv 2007/66/EF, navnlig ved at fortsætte proceduren i forbindelse med disse offentlige indkøb, selv om den kompetente klageinstans havde erklæret nogle af specifikationerne i udbudsmaterialet for diskriminerende og dermed ugyldige. Dette var også i strid med princippet om gennemsigtighed i direktiv 2004/18/EF om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige kontrakter. Kommissionens anmodning har form af en begrundet udtalelse, der er en del af EU’s traktatbrudsprocedure. Hvis Østrig ikke inden to måneder giver Kommissionen meddelelse om foranstaltninger, der skal bringe overtrædelsen af EU-retten til ophør, kan Kommissionen beslutte at anlægge sag mod Østrig ved Den Europæiske Unions Domstol.

(Yderligere oplysninger: S. De Rynck - Tlf. +32 2 296 34 21 – Mobiltlf. +32 498 98 39 69)

 1. Vejtransport: Kommissionen anmoder ØSTRIG om at vedtage foranstaltninger vedrørende syn ved vejsiden af erhvervskøretøjer

Europa-Kommissionen har anmodet Østrig om at gennemføre kravene om syn ved vejsiden af erhvervskøretøjer (direktiv 2010/47/EU) i sin nationale lovgivning. Disse bestemmelser er vigtige for at tage hensyn til den teknologiske udvikling i forbindelse med afprøvning af bremser og luftforurening og derved for at øge sikkerheden på vejene og miljøbeskyttelsen. Østrig overholdt ikke fristen (1. januar 2012) for at give Kommissionen meddelelse om de nødvendige foranstaltninger. Landet undlod også at træffe foranstaltninger efter modtagelsen af en åbningsskrivelse. Kommissionen sender derfor Østrig en begrundet udtalelse (anden fase i EU's traktatbrudsprocedure) og giver det to måneder til at svare. Hvis Kommissionen ikke modtager et tilfredsstillende svar, kan den anlægge sag mod Østrig ved Den Europæiske Unions Domstol.

(Yderligere oplysninger: H. Kearns - Tlf. +32 2 298 76 38 – Mobiltlf. +32 498 98 76 38)

 1. Miljø: Kommissionen anmoder BULGARIEN om at overholde emissionslofterne for svovldioxid, nitrogenoxid og støv fra industrien

Europa-Kommissionen er bekymret over, at Bulgarien ikke allerede overholder emissionslofterne for svovldioxid, nitrogendioxid og støv fra industrianlæg. I henhold til tiltrædelsestraktaten har disse emissionslofter fundet anvendelse siden 2008, men hidtil er de ikke blevet respekteret i nogen af de år, hvor der er foretaget målinger heraf, og prognoserne for 2012 viser, at Bulgarien igen ikke vil respektere emissionslofterne for nitrogenoxid og støv. Kommissionen konkluderer, at den fortsatte mangel på strukturelle foranstaltninger for at overholde emissionslofterne viser, at dette vedvarende mønster med at overtræde EU-retten sandsynligvis vil fortsætte, og den sender derfor en begrundet udtalelse (anden fase i EU's traktatbrudsprocedure) og giver Bulgarien to måneder til at svare. Hvis Kommissionen ikke modtager et tilfredsstillende svar, kan den anlægge sag mod Bulgarien ved Den Europæiske Unions Domstol.

(Yderligere oplysninger: J. Hennon – Tlf. +32 2 295 35 93 – Mobiltlf. +32 498 95 35 93)

 1. Beskatning: Kommissionen anmoder DANMARK om at ændre sine exitbeskatningsregler

Europa-Kommissionen har formelt anmodet Danmark om at ændre de regler, der medfører anvendelse af exitbeskatning af aktier, der ejes af fysiske personer, når de forlader landet. Når en fysisk person forlader Danmark og tager bopæl i en anden medlemsstat, beregnes og beskattes den fortjeneste, vedkommende opnår på sin aktiebeholdning. Denne skat opkræves af den pågældende, enten når aktierne i vedkommendes aktiebeholdning sælges, eller når den pågældende får udbytte eller andre typer indtægter fra disse aktier. Europa-Kommissionen finder, at de danske skatteregler går længere end, hvad der er nødvendigt for at forhindre skatteunddragelse, og at de er i strid med princippet om fri bevægelighed for mennesker og kapital, som er fastsat i traktaterne. Som følge heraf anmodes Danmark om at ændre sin lovgivning inden to måneder for at bringe den i overensstemmelse med EU-retten. Hvis det ikke sker, kan Europa-Kommissionen anlægge sag mod Danmark ved Den Europæiske Unions Domstol.

(Yderligere oplysninger: E. Traynor - Tlf. +32 2 292 15 48 – Mobiltlf. +32 498 98 38 71)

 1. Miljø: Kommissionen anmoder SPANIEN om at bringe orden i sine affaldsdepoter

I henhold til EU-retten skal medlemsstaterne sikre, at affaldsdepoter, der var givet tilladelse til, eller som allerede var i drift, da direktivet om affaldsdepoter blev gennemført, ikke fortsatte med at være i drift efter juli 2009, medmindre de overholdt direktivet. Ifølge Kommissionen var en række affaldsdepoter i Spanien stadig i drift efter fristen i 2009, hvilket er en overtrædelse af direktivet, og den sendte derfor en åbningsskrivelse til Spanien. Efter at Kommissionen har vurderet Spaniens svar, har den konkluderet, at selv om der er sket fremskridt, er der stadig visse affaldsdepoter, der ikke er blevet lukket eller bragt i overensstemmelse med direktivet. Kommissionen sender derfor Spanien en begrundet udtalelse (anden fase i EU's traktatbrudsprocedure) og giver landet to måneder til at svare.

(Yderligere oplysninger: J. Hennon – Tlf. +32 2 295 35 93 – Mobiltlf. +32 498 95 35 93)

 1. Fri bevægelighed for varer: Kommissionen anmoder FRANKRIG om at fjerne handelshindringer for ambulancer

Europa-Kommissionen har anmodet Frankrig om at ændre de nuværende regler for procedurerne for registrering og ibrugtagning af eksisterende typer ambulancer – dem, der blev godkendt før 29. oktober 2012 som værende i overensstemmelse med den europæiske harmoniserede standard EN 1789 – da de franske regler indebærer, at ambulancer, der allerede er registreret i andre medlemsstater, ikke automatisk kan anvendes i Frankrig. I henhold til de gældende regler pålægger Frankrig ambulancer, der i andre medlemsstater allerede er registreret til transport og behandling af patienter, supplerende kontrol og attesteringskrav uden at tage hensyn til, at denne kontrol allerede er udført, og at de andre medlemsstater allerede har udstedt en EN 1789-attest til ambulancerne. Frankrig nægter at give tilladelse til brug af disse ambulancer til transport af patienter. Det forhold, at der ikke i andre medlemsstater findes tilsvarende krav som de særlige franske test, og at disse test kun kan udføres af ét fransk testcenter, betyder, at princippet om gensidig anerkendelse ikke respekteres, og at den frie bevægelighed for ambulancer inden for EU hindres. Frankrigs supplerende krav er i strid med EU's regler for det indre marked, fordi de gør ibrugtagningen af importerede ambulancer i Frankrig sværere og dyrere (det koster 35 000 EUR at teste hvert køretøj i Frankrig). De supplerende krav er desuden i strid med hovedformålet med standarden, nemlig at fastsætte fælles krav til testmetoder for ambulancer og deres ydeevne. Kommissionen har derfor anmodet Frankrig om at ændre sin lovgivning for at overholde de harmoniserede standarder, der er aftalt på EU-plan, og derved tillade den frie bevægelighed for varer på det indre marked (de nuværende franske regler: dekret af 10. februar 2009 og "Guide d'application GA 64-022"). Kommissionens anmodning har form af en begrundet udtalelse, der er en del af EU’s traktatbrudsprocedure. Hvis Frankrig ikke inden to måneder giver Kommissionen meddelelse om, hvilke foranstaltninger landet har taget for fuldt ud at opfylde sine forpligtelser, kan Kommissionen beslutte at anlægge sag mod Frankrig ved Den Europæiske Unions Domstol.

(Yderligere oplysninger: C. Corazza - Tlf. +32 2 295 17 52 – Mobiltlf. +32 498 99 28 62)

 1. Miljø: Kommissionen anmoder FINLAND om at bringe sin nationale lovgivning i overensstemmelse med kravene i direktivet om mineaffald

Europa-Kommissionen har anmodet Finland om at bringe sin nationale lovgivning i overensstemmelse med direktivet om mineaffald, som har til formål at forebygge og i videst muligt omfang begrænse skadevirkningerne af forvaltning af affald fra udvindingsindustrien på menneskers sundhed og miljøet, navnlig vand, luft, jord, fauna og flora. Finland skulle have gennemført direktivet om mineaffald i sin nationale lovgivning senest den 1. maj 2008. Kommissionen sendte en åbningsskrivelse til Finland i juni 2012. Da Finland stadig ikke har vedtaget hensigtsmæssige regler, sender Kommissionen landet en begrundet udtalelse (anden fase i traktatbrudsproceduren) og giver Finland to måneder til at svare. Sker det ikke, kan Kommissionen anlægge sag mod Finland ved EU-Domstolen.

(Yderligere oplysninger: J. Hennon – Tlf. +32 2 295 35 93 – Mobiltlf. +32 498 95 35 93)

 1. Arbejdsret Kommissionen anmoder ITALIEN om fuldt ud at anvende direktivet om tidsbegrænset ansættelse

Europa-Kommissionen har anmodet Italien om fuldt ud at anvende Rådets direktiv om tidsbegrænset ansættelse (direktiv 1999/70/EF), i henhold til hvilket medlemsstaterne skal iværksætte den rammeaftale, der er indgået mellem organisationer på EU-plan, som repræsenterer fagforeninger og arbejdstagere, og hvori de generelle principper og minimumskrav, der skal gælde for tidsbegrænset ansættelse, fastsættes. Direktivet indeholder et absolut krav om, at personer med tidsbegrænset ansættelse skal indgå ved beregningen af den grænse, der er afgørende for, hvorvidt der i henhold til nationale bestemmelser oprettes organer til repræsentation af arbejdstagerne. De relevante italienske regler er i strid med direktivets krav, fordi der heri kun tages hensyn til tidsbegrænset beskæftigelse af mere end ni måneders varighed med henblik på beregningen. Det betyder, at arbejdstagere med tidsbegrænsede kontrakter af mindre end ni måneders varighed ikke medregnes, når det vurderes, om en virksomhed er stor nok til, at der skal oprettes organer til repræsentation af arbejdstagerne. Anmodningen har form af en begrundet udtalelse, hvilket er en del af EU's traktatbrudsprocedure. Italien har nu to måneder til at give Kommissionen meddelelse om de foranstaltninger, landet har truffet for fuldt ud at gennemføre direktivet i national lovgivning. I modsat fald kan Kommissionen beslutte at anlægge sag mod Italien ved Den Europæiske Unions Domstol.

(Yderligere oplysninger: J. Todd - Tlf. +32 2 299 41 07 – Mobiltlf. +32 498 99 41 07)

 1. Folkesundhed: POLEN anmodes om at fuldføre gennemførelsen af EU-retten om humane væv og celler i sin nationale lovgivning

Humane væv og celler såsom benmarv, sener, ægceller og hornhinder anvendes i sundhedspleje til behandling af mennesker for forskellige sygdomme. Transplantationen af væv og celler indebærer potentielle risici for overførsel af sygdomme, og der er derfor i EU-retten fastsat bestemmelser for at sikre kvaliteten og sikkerheden i forbindelse hermed, samtidig med at det overlades til medlemsstaterne i deres nationale lovgivning at fastsætte bestemmelser om, hvordan sådanne væv og celler kan bruges. EU-reglerne er vigtige for at sikre, at EU-borgerne i hele Den Europæiske Union behandles med væv og celler, der er omfattet af regler for sikkerheden. Polens gennemførelse af reglerne i det relevante direktiv i sin nationale lovgivning er ufuldstændig. Landet anvender ikke reglerne om kvalitet og sikkerhed på tre kategorier af væv og celler, som er omfattet af EU-retten, nemlig kønsceller, væv fra fostre og føtalt væv. De polske myndigheder har to måneder fra fremsendelsen af denne anmodning til at træffe de nødvendige foranstaltninger for at overholde EU-retten og give Kommissionen meddelelse om de vedtagne foranstaltninger. Undlader de polske myndigheder at gøre det inden fristens udløb, kan Kommissionen beslutte at anlægge sag mod Polen ved Den Europæiske Unions Domstol.

(Yderligere oplysninger: F. Vincent - Tlf. +32 2 298 71 66 – Mobiltlf. +32 498 98 71 66)

 1. Beskatning: Kommissionen opfordrer POLEN til at ændre sine momssatser for medicinsk udstyr og farmaceutiske produkter

Europa-Kommissionen har formelt anmodet Polen om at ændre sin lovgivning, som tillader en nedsat momssats for medicinsk udstyr og farmaceutiske produkter, der går ud over, hvad der er tilladt i henhold til EU-retten. I henhold til EU's momsdirektiv kan medlemsstaterne anvende en nedsat momssats på medicinsk udstyr, hjælpemidler og andre apparater, hvis to betingelser er opfyldt, nemlig at de "normalt anvendes til at mindske eller behandle handicap", og at de "udelukkende er til handicappedes personlige brug". Hvad angår farmaceutiske produkter, tillader momsdirektivet, at der anvendes nedsatte satser i forbindelse med sundhedspleje, sygdomsforebyggelse og medicinsk og veterinærmedicinsk behandling. Polen går ud over direktivets anvendelsesområde ved at tillade nedsatte momssatser på medicinsk udstyr til almindelig brug og til visse ikke-medicinske farmaceutiske produkter såsom desinficerede midler og spaprodukter. Polen anmodes derfor om at tilpasse anvendelsesområdet for den nedsatte momssats til det, der er tilladt i henhold til EU-retten. Kommissionens anmodning har form af en begrundet udtalelse (anden fase i EU's traktatbrudsprocedure). Hvis Kommissionen ikke modtager et tilfredsstillende svar inden to måneder, kan den anlægge sag mod Polen ved Den Europæiske Unions Domstol.

(Yderligere oplysninger: E. Traynor - Tlf. +32 2 292 15 48 – Mobiltlf. +32 498 98 38 71)

 1. Miljø: Kommissionen anmoder PORTUGAL om at bringe sine love om adgang til miljøoplysninger i overensstemmelse med EU-reglerne

Europa-Kommissionen er bekymret over, at Portugals love om adgang til oplysninger om miljømæssige virkninger ikke overholder EU-reglerne. I henhold til EU-retten skal medlemsstaterne sikre, at der stilles praktiske oplysninger til rådighed om adgang til klage og domstolsprøvelse i forbindelse med vurderingen af visse projekters og planers miljømæssige virkninger. Det har til formål at gøre det muligt for offentligheden effektivt at deltage i sådanne procedurer. Kommissionen har efter vurderingen af den portugisiske lovgivning på området konkluderet, at den ikke indeholder nogen henvisning til pligten til at stille praktiske oplysninger til rådighed. Selv om Portugal tidligere har modtaget en åbningsskrivelse, er portugisisk lovgivning ikke blevet ændret. Kommissionen sender derfor Portugal en begrundet udtalelse (anden fase i EU's traktatbrudsprocedure) og giver landet to måneder til at svare.

(Yderligere oplysninger: J. Hennon – Tlf. +32 2 295 35 93 – Mobiltlf. +32 498 95 35 93)

 1. Luftfart: Kommissionen anmoder PORTUGAL om at garantere slotkoor­dinatorens funktionelle og finansielle uafhængighed

Europa-Kommissionen har anmodet Portugal om inden to måneder at give meddelelse om de nødvendige foranstaltninger, landet har truffet for at overholde EU's fælles regler for tildeling af slots i lufthavne. Kommissionen ønsker garantier for slotkoordinatorens funktionelle og finansielle uafhængighed. Slotkoordinatoren er ansvarlig for tildelingen af start‑ og landingsslots på en ikke-diskriminerende, neutral og gennemsigtig måde, hvilket er en af hovedsøjlerne i et system, der tillader fair konkurrence. Kommissionen undersøger sagen på eget initiativ. Der er ikke indkommet klager over, hvordan slotkoordinatoren fungerer.

(Yderligere oplysninger: H. Kearns - Tlf. +32 2 298 76 38 – Mobiltlf. +32 498 98 76 38)

 1. Miljø: Kommissionen anmoder SLOVAKIET om at ajourføre sin lovgivning om batterier

Europa-Kommissionen har anmodet Slovakiet om at bringe sin nationale lovgivning i overensstemmelse med batteridirektivet. Slovakiet skulle have gennemført direktivet i sin nationale lovgivning senest den 26. september 2008 Kommissionen sendte en åbningsskrivelse til Slovakiet i juni 2012. Da Slovakiet stadig ikke har vedtaget hensigtsmæssige regler, sender Kommissionen landet en begrundet udtalelse (anden fase i traktatbrudsproceduren) og giver Slovakiet to måneder til at svare. Sker det ikke, kan Kommissionen anlægge sag mod Slovakiet ved EU-Domstolen.

(Yderligere oplysninger: J. Hennon – Tlf. +32 2 295 35 93 – Mobiltlf. +32 498 95 35 93)


Side Bar