Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Информационна бележка

Брюксел, 24 януари 2013 г.

Пакет от приети през м. януари актове във връзка с установяването на неизпълнение на задължения от държави членки: основни решения

КОНКУРЕНЦИЯ

Програма в областта на цифровите технологии

ЗАЕТОСТ

ЕНЕРГЕТИКА

ПРОМИШЛЕНОСТ И ПРЕДПРИЯТИЯ

ОКОЛНА СРЕДА

ПРАВОСЪДИЕ

ВЪТРЕШЕН ПАЗАР И УСЛУГИ

ТРАНСПОРТ

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ПОЛИТИКА ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И МИТНИЧЕСКИ СЪЮЗ

AT

 

 

 

 

 

 

 

1

2

 

 

BG

1

 

 

2

 

2

 

 

 

 

 

DK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

EE

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

EL

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

ES

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

FI

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

FR

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

HU

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

IT

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

LV

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

NL

 

 

1

 

1

1

 

 

 

 

PL

 

 

 

 

 

1

 

 

1

1

PT

 

1

 

1

 

1

 

 

1

 

 

SI

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

SK

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

UK

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

С издавания месечно пакет от решения във връзка с установяването на неизпълнение на задължения от държави членки Европейската комисия предприема последващи процесуални действия в рамките на производства срещу държави членки, които не са изпълнили напълно своите задължения в съответствие с правото на ЕС. Решенията обхващат редица сектори и имат за цел да осигурят правилно прилагане на законодателството на ЕС в интерес на гражданите и предприятията. Днес Комисията прие 171 решения, включително 24 мотивирани становища и 10 решения за сезиране на Съда на Европейския съюз, в 7 от които се изискват финансови санкции. По-долу е представено обобщение на основните решения.

За повече информация относно производствата за установяване на неизпълнение на задължения вж. MEMO/12/12.

 1. Искове, предявени пред Съда на ЕС и съдържащи искане за налагане на финансови санкции

 1. Вътрешен енергиен пазар: Комисията предявява пред Съда на ЕС иск срещу БЪЛГАРИЯ, ЕСТОНИЯ и ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО за непълното транспониране на правила на ЕС

Европейската комисия предявява пред Съда на ЕС искове срещу България, Естония и Обединеното кралство за непълното транспониране на разпоредбите на ЕС в областта на вътрешния енергиен пазар. Към днешна дата България, Естония и Обединеното кралство са транспонирали само частично директивите за електроенергията и природния газ. Директивите трябваше да бъдат транспонирани от държавите членки до 3 март 2011 г. По отношение на България за всяка непълно транспонирана директива Комисията предлага санкция в размер на 8 448 евро на ден. По отношение на Естония Комисията предлага дневни санкции в размер на 5 068.80 евро за частично транспонираната Директива за електроенергията и 4 224 евро за частично транспонираната Директива за природния газ. По отношение на Обединеното кралство Комисията поиска от Съда да наложи дневна парична санкция в размер на 148 177.92 евро за всяка от частично транспонираните директиви. Предложените санкциите вземат предвид продължителността и тежестта на нарушението. В случай на положително решение на Съда дневната санкция се заплаща от датата на решението докато транспонирането е завършено. Окончателният размер на дневните санкции ще бъде определен от Съда.

(За повече информация: IP/13/42 – M. Holzner - тел. +32 229 60196 – моб. тел. +32 498 98 2280)

 1. Програма в областта на цифровите технологии: Комисията иска от Съда да наложи парична санкция на ПОРТУГАЛИЯ за изключване на дружества от предоставяне на универсална услуга

Европейската комисия поиска от Съда на Европейския съюз да наложи парична санкция на Португалия, тъй като тя не е спазила съдебно решение от 2010 г., с което се изиска от нея да спазва правилата на ЕС в областта на далекосъобщенията при своите решения кой да предоставя универсална услуга в Португалия. Комисията предлага фиксирана сума в размер на 5 277.30 евро дневно за периода между решението от 2010 г. и евентуално второ съдебно решение.

Днешното решение да се предяви отново иск пред Съда срещу Португалия с оглед налагане на парични санкции се предхожда от друго решение за отнасяне на случая към Съда, взето от Комисията през март 2012 г. (IP/12/287). Комисията взе под внимание постигнатия оттогава от португалските власти напредък, по-специално факта, че са публикувани покани за представяне на оферти, и затова сега намали предложената фиксирана сума.

(За повече информация: IP/13/44 - R. Heath – тел.: + 32 229 61716 – мобилен тел. + 32 460 75 0221)

 1. Други искове, предявени пред Съда на ЕС

 1. Антитръстови мерки: Комисията сезира Съда срещу БЪЛГАРИЯ за предоставяне на разрешения за цифрово наземно радиотелевизионно разпръскване

Европейската комисия реши да заведе иск срещу България пред Съда на ЕС за разпределение на радиочестотния спектър за цифрово радиоразпръскване. Комисията установи, че следваната от България процедура се основава на условия, ограничаващи по непропорционален начин предоставянето на разрешения за ползване, което е довело до изключването на потенциални кандидати. Това пречи на конкуренцията на бъдещия пазар на инфраструктурата за цифровата наземна телевизия в България (DTT) и нарушава приложимите директиви на ЕС за електронните съобщения.

(За повече информация: IP/13/46 – A. Colombani – тел.: + 32 229 74513 – моб. тел. + 32 460 75 2063)

 1. Равенство между половете: Европейската комисия предявява пред Съда иск срещу НИДЕРЛАНДИЯ

Днес Европейската комисия взе решение да предяви пред Съда на Европейския съюз иск срещу Нидерландия за неадекватна защита на правата на работниците и служителите по време на отпуск по майчинство, осиновяване или за отглеждане на дете с оглед на тяхното завръщане на работа. Съгласно Директива на ЕС за равенството между половете работниците и служителите след отпуск по майчинство, осиновяване или за отглеждане на дете имат право да се завърнат на работното си място или на равностойна длъжност. В правилата на ЕС е също така определено, че работниците и служителите ще се възползват от всички подобрения на условията на труд, на които биха имали право по време на отсъствието си. Директивата на ЕС изисква националните закони изрично да защитят тези трудови права. Понастоящем нидерландското законодателство не включва специфични и изрични разпоредби, които да осигурят защита във връзка със завръщането от отпуск по майчинство, бащинство или за осиновяване. Това хвърля съмнение относно степента на защита, предвидена от нидерландското право, и затруднява гражданите да познават правата си и да се възползват от тях.

(За повече информация: IP/13/45 – M. Andreeva - тел. +32 229 91382 - моб. тел. +32 498 99 1382)

 1. Околна среда: Комисия завежда дело срещу ПОЛША поради нитратно замърсяване и замърсяване на води

Европейската комисия предявява пред Съда на ЕС иск срещу Полша, тъй като тя не гарантира ефективна борба срещу замърсяването на води с нитрати. Европейското законодателство относно замърсяването с нитрати е строго, и въпреки че изискванията му са приложими в Полша от 2004 г., е направено твърде малко. Полша все още не е определила достатъчно голям брой зони, които са застрашени от замърсяване с нитрати, и не е приела мерки за ефективна борба срещу замърсяването с нитрати в тези зони. По препоръка на комисаря по околната среда Янез Поточник Комисията следователно предявява пред Съда на ЕС иск срещу Полша.

(За повече информация: IP/13/48 – J. Hennon - тел. +32 229 53593 - моб. тел. +32 498 95 3593)

 1. Мотивирани становища

 1. Околна среда: нов правен подход за подобряване на качеството на въздуха в държави членки

В много държави членки качеството на атмосферния въздух е лошо, въпреки задължението на правителствата да осигурят добро качество на въздуха за гражданите. Ситуацията е толкова сериозна, че Комисията понастоящем предприема мерки срещу 17 държави, в които последователно е отчитано лошо качество на въздуха. Днес, като част от нов подход към проблема, България, Латвия и Словения са призовани незабавно да се заемат с този продължаващ проблем, който всяка година взема повече жертви отколкото пътнотранспортните произшествия.

(За повече информация: IP/13/47 – J. Hennon - тел. +32 229 53593 - моб. тел. +32 498 95 3593)

 1. Автомобилен транспорт: Комисията иска от АВСТРИЯ, ФИНЛАНДИЯ и ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО да приемат мерки за периодични прегледи за проверка на техническата изправност

Европейската комисия поиска от Австрия, Финландия и Обединеното кралство да изпълнят в националното законодателство изискванията, посочени в директивата за прегледите за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета (Директива 2010/48/ЕС). Приемането на тези мерки е важно, за да се вземат под внимание всички технологични промени на компоненти на превозни средства и ремаркета, с цел по-добро удостоверяване на безопасността на превозното средство по време на проверките. И трите държави членки не предоставиха необходимата информация на Комисията в рамките на първоначалния срок — до 31 януари 2011 г. Те не са предприели мерки и след получаването на официални уведомителни писма. Поради това Комисията изпраща мотивирани становища (вторият етап в производството на ЕС за установяване на неизпълнение на задължения), в които им даде два месеца за отговор. Ако не бъде получен удовлетворителен отговор, Комисията може да предяви иск пред Съда на ЕС.

(За повече информация: H. Kearns - тел. +32 229 87638 - моб. тел. +32 498 98 7638)

 1. Енергийната ефективност в сгради — Комисията призовава БЪЛГАРИЯ, ГЪРЦИЯ, ИТАЛИЯ и ПОРТУГАЛИЯ да приемат национални мерки за енергийната ефективност в сградите

Днес Комисията изпрати мотивирани становища до България, Гърция, Италия и Португалия, в които изисква те да уведомят Комисията за своите мерки за изпълнение на Директивата относно енергийните характеристики на сградите. Директива 2010/31/ЕС трябваше да бъде транспонирана в националното законодателство до 9 юли 2012 г. По силата на тази директива държавите членки трябва да установят и прилагат минимални изисквания за енергийните характеристики на нови и съществуващи сгради, да осигурят сертифицирането на енергийните характеристики на сградите и да изискват редовната инспекция на отоплителните и климатичните инсталации. Освен това в директивата се изисква държавите членки да гарантират, че не по-късно от 2021 г. всички нови сгради ще са така наречени „сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия“. Ако четирите държави членки не изпълнят своето правно задължение в срок от два месеца, Комисията може да реши да предяви пред Съда иск срещу тях. За повече информация: http://ec.europa.eu/energy/infringements/index_en.htm

(За повече информация: M. Holzner - тел. +32 229 60196 – моб. тел. +32 498 98 2280)

 1. Околна среда: Комисията приканва УНГАРИЯ и НИДЕРЛАНДИЯ да спазват законодателството на ЕС относно водните услуги

Европейската комисия призовава Унгария и Нидерландия да приведат своето законодателство относно водите в съответствие със законодателството на ЕС. Искането е част от хоризонтално действие, което засяга няколко държави членки. Съгласно Рамковата директива за водите държавите членки трябва да определят цените на водата по такъв начин, че да включват и екологичните и ресурсните разходи за нея и да осигурят подходящи стимули за ефективното ѝ ползване. Възстановяване на разходите за водоснабдителните услуги е важен инструмент за постигане на общата цел на директивата, а именно добро екологично и химическо състояние на водата, и за справяне с проблемите на недостига на вода. Ако са изпълнени определени условия, държавите членки могат да не прилагат възстановяването на разходите, но те не могат по принцип да го изключат. Унгария и Нидерландия понастоящем не възстановяват разходите за изграждане на водоеми за целите на корабоплаването и предпазването от наводнения, а Унгария не си възстановява разходите за подпочвените води, които промишлеността отнема за свои собствени цели. Поради това Комисията изпраща на двете държави членки мотивирано становище (вторият етап в производството на ЕС за установяване на неизпълнение на задължения), в което им дава два месеца за отговор.

(За повече информация: J. Hennon - тел. +32 229 53593 – моб. тел. +32 498 95 3593)

 1. Възобновяема енергия: Комисията изпраща мотивирани становища до ЛАТВИЯ и НИДЕРЛАНДИЯ

Днес Европейската комисия изпрати мотивирани становища до Латвия и Нидерландия за това, че не са информирали Комисията за пълното транспониране на Директивата за възобновяемите енергийни източници. Директивата за енергията от възобновяеми източници (2009/28/EО) трябваше да бъде приложена от държавите членки до 5 декември 2010 г. Латвия и Нидерландия обаче не са уведомили Комисията за всички мерки, необходими за да транспонират изцяло директивата в националното си законодателство. Ако двете държави членки не изпълнят правните си задължения в двумесечен срок, Комисията може да предяви пред Съда на ЕС иск срещу тях. Освен тези две мотивирани становища има още 13 подобни процедури по отношение на Австрия, България, Кипър, Чешката република, Финландия, Франция, Унгария, Гърция, Ирландия, Люксембург, Малта, Полша и Словения. За повече информация: http://ec.europa.eu/energy/infringements/index_en.htm

(За повече информация: M. Holzner - тел. +32 229 60196 – моб. тел. +32 498 98 2280)

 1. Обществени поръчки: Комисията иска от АВСТРИЯ да приложи правилата на ЕС

Днес Европейската комисия поиска от Австрия да осигури бързи и ефективни средства за правна защита, както и спазването на принципите на недискриминация и прозрачност при възлагането на обществени поръчки във връзка с доставката на стоки до австрийски министерства. Австрия е нарушила принципа на ефективно преразглеждане, залегнал в Директива 1989/665/ЕИО, изменена с Директива 2007/66/ЕО, особено като проведе процедура за възлагане на обществена поръчка без промени, въпреки че националният орган за преглед обяви някои от тръжните спецификации за дискриминационни и следователно нищожни. Това също така наруши принципа на прозрачност от Директива 2004/18/ЕО относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки. Искането на Комисията е под формата на мотивирано становище в рамките на производството за установяване на неизпълнение на задължения. Ако в срок от два месеца не бъдат съобщени мерки за прекратяване на нарушението на правото на ЕС, Комисията може да предяви иск срещу Австрия пред Съда на ЕС.

(За повече информация: S. De Rynck - тел. +32 229 63421 - моб. тел. +32 498 98 3969)

 1. Автомобилен транспорт: Комисията призовава АВСТРИЯ да приеме мерки за крайпътните проверки на търговски превозни средства

Европейската комисия поиска да се транспонират в националното законодателство изискванията, посочени в директивата относно техническия контрол при крайпътните проверки (Директива 2010/47/ЕС). Тези разпоредби са важни за да се вземат предвид технологичните промени, свързани с изпитванията на спирачките и емисиите, и следователно с оглед на повишаването на безопасността по пътищата и опазването на околната среда. Австрия не спази крайния срок — 1 януари 2012 г. — за съобщаване на необходимите мерки на Комисията. Тя не е предприела мерки и след получаване на официално уведомително писмо. Поради това Комисията изпраща мотивирано становище (вторият етап в производството на ЕС за установяване на неизпълнение на задължения), в което дава на Австрия два месеца за отговор. Ако не бъде получен удовлетворителен отговор, Комисията може да предяви пред Съда на ЕС иск срещу нея.

(За повече информация: H. Kearns - тел. +32 229 87638 - моб. тел. +32 498 98 7638)

 1. Околна среда: Комисията приканва България да спазва таваните за промишлени емисии на серен диоксид, азотен оксид и прах

Европейската комисия изразява загриженост, че България все още не спазва таваните за емисии на серен диоксид, азотен оксид и прах от промишлени предприятия. Съгласно Договора за присъединяване таваните се прилагат от 2008 г., но досега те са били превишавани всяка година, за която са представени данни, а и прогнозите за 2012 г. показват, че България отново ще превиши таваните за емисии на азотен оксид и прах. Комисията направи заключение, че продължаващата липса на структурни мерки за постигане на съответствие показва, че това нарушаване вероятно ще продължи, и изпраща мотивирано становище (вторият етап от производството на ЕС за установяване на неизпълнение на задължения), като дава на България два месеца за отговор. Ако не бъде получен удовлетворителен отговор, Комисията може да предяви пред Съда на ЕС иск срещу нея.

(За повече информация: J. Hennon - тел. +32 229 53593 – моб. тел. +32 498 95 3593)

 1. Данъчно облагане: Комисията призовава ДАНИЯ да измени правилата за облагане на изхода

Европейската комисия официално поиска от Дания да измени своите правила, с които се облагат с данък на изхода акции, притежавани от физически лица, при напускане на страната. Когато дадено лице напусне Дания, за да се установи в друга държава членка, печалбата от неговия портфейл от акции се изчислява и облага. Този данък се събира от лицето или когато акциите от неговия портфейл се продават, или когато лицето получава дивиденти или други видове приходи от тези акции. Европейската комисия счита, че датските данъчни правила излизат извън рамките на това, което е необходимо, за да се предотврати укриване на данъци, и възпрепятстват залегналото в Договорите свободно движение на хора и капитали. Следователно от Дания се изисква да измени законодателството си в срок от два месеца, за да го приведе в съответствие със законодателството на ЕС. В противен случай Европейската комисия може да предяви пред Съда на ЕС иск срещу нея.

(За повече информация: E. Traynor - тел. +32 229 21548 - моб. тел. +32 498 98 3871)

 1. Околна среда: Комисията иска от ИСПАНИЯ да изчисти сметищата си

Съгласно правото на ЕС държавите членки трябваше да гарантират, че сметищата, получили разрешение за експлоатация или вече експлоатирани към момента на транспониране на Директивата относно депонирането на отпадъци, спират да се използват след юли 2009 г., ако не отговарят на директивата. Комисията е на мнение, че някои сметища в Испания са продължили да се използват след крайния срок през 2009 г. в нарушение на директивата, поради което беше изпратено официално уведомително писмо. След като направи оценка на отговора от Испания, Комисията заключи, че въпреки постигнатия известен напредък някои сметища все още не са закрити, нито пък са приведени в съответствие с директивата. Сега Комисията изпраща мотивирано становище (вторият етап в производството на ЕС за установяване на неизпълнение на задължения), в което дава на Испания два месеца за отговор.

(За повече информация: J. Hennon - тел. +32 229 53593 – моб. тел. +32 498 95 3593)

 1. Свободно движение на стоки: Комисията иска от ФРАНЦИЯ да премахне пречките пред търговията с линейки

Европейската комисия поиска от Франция да промени настоящите правила относно процедурата за регистрация и въвеждане в експлоатация на съществуващите видове линейки - тези, за които одобрението за съответствие с хармонизирания европейски стандарт EN 1789 е издадено преди 29 октомври 2012 г., тъй като съгласно френските правила линейки, които вече са регистрирани в други държави членки, не могат автоматично да се ползват във Франция. В съответствие с действащите правила Франция налага допълнителни проверки и изисквания за сертифициране на линейки, които вече са регистрирани в други държави членки за транспорт и лечение на пациенти, без да се съобрази с извършените вече проверки и с факта, че линейките вече са получили сертификат по EN 1789 от друга държава-членка. Франция отказва да разреши използването на тези линейки за превоз на пациенти. Фактът, че в други държави членки няма равностойни на необходимите специфични френски проверки и че проверките може да се извършват само от един единствен френски център за прегледи, означава, че принципът на взаимното признаване е нарушен и свободното движение на линейки в рамките на ЕС е възпрепятствано. Допълнителните изисквания на Франция са в нарушение на правилата на ЕС за единния пазар, тъй като те затрудняват и оскъпяват използването на внесени линейки във Франция (цената на една проверка във Франция е 35 000 EUR). Освен това допълнителните изисквания противоречат на основните цели на стандарта: да се определят общи изисквания за методите за изпитване и съответните характеристики на линейки, допуснати за движение по пътищата. Поради това Комисията поиска Франция да измени законите си, така че да отговарят на договорените на равнището на ЕС хармонизирани стандарти, и по този начин да позволи свободно движение на стоките на единния пазар (действащите правила във Франция: постановление от 10 февруари 2009 г. и „Guide d'application GA 64-022“ (Насоки за прилагане). Искането на Комисията е отправено под формата на мотивирано становище по реда на производството на ЕС за установяване на неизпълнение на задължения. Ако Франция не информира Комисията в двумесечен срок за мерките, които е предприела, за да гарантира пълно изпълнение на своите задължения, Комисията може да предяви пред Съда на ЕС иск срещу нея.

(За повече информация: C. Corazza - тел. +32 229 51752 – моб. тел. +32 498 99 2862)

 1. Околна среда: Комисията иска от ФИНЛАНДИЯ да приведе националното си законодателство в съответствие с изискванията на Директивата за отпадъците от миннодобивните индустрии

Комисията иска от Финландия да приведе националното си законодателство в съответствие с изискванията на Директивата за минните отпадъци, чиято цел е да се предотвратят или намалят доколкото е възможно неблагоприятните последици от управлението на отпадъците от миннодобивната промишленост върху здравето на човека и околната среда и по-специално върху водата, въздуха, почвата, фауната и флората. Финландия трябваше да е транспонирала тази директива в националното законодателство до 1 май 2008 г. През юни 2012 г. Комисията изпрати официално уведомително писмо на Финландия. Тъй като Финландия все още не е приела съответното законодателство, Комисията изпраща мотивирано становище (вторият етап в производството за установяване на неизпълнение на задължения), в което дава на Финландия два месеца за отговор. Ако тя не изпрати удовлетворителен отговор, Комисията може да предяви пред Съда на ЕС иск срещу нея.

(За повече информация: J. Hennon - тел. +32 229 53593 – моб. тел. +32 498 95 3593)

 1. Трудово право: Комисията иска от ИТАЛИЯ да прилага изцяло разпоредбите на директивата за срочната работа

Европейската комисия поиска от Италия да прилага изцяло разпоредбите на Директивата на Съвета относно срочната работа (1999/70/ЕО), която задължава държавите членки да приведат в действие рамково споразумение, постигнато от организации на равнището на ЕС, представящи профсъюзите и работодателите, в което се определят общите принципи и минималните изисквания по отношение на работниците и служителите на срочни договори. Директивата съдържа абсолютното задължение при изчисляването на прага, над който съгласно националното законодателство трябва да бъдат създадени представителни органи на работниците, да бъдат включени и работниците и служителите на срочни трудови договори. Съответните италиански правила са в противоречие с изискванията на директивата, защото те включват в изчисляването само работниците и служителите на трудови договори със срок над девет месеца. Това означава, че работниците и служителите с договори със срок под девет месеца не се вземат под внимание, когато се оценява дали дадено дружество е достатъчно голямо, за да се изисква създаване на представителни органи на работниците. . Искането е под формата на мотивирано становище в рамките на производството на ЕС за установяване на неизпълнение на задължения. На Италия е предоставен срок от два месеца, за да съобщи на Комисията мерките, които е приела, за да прилага изцяло директивата. В противен случай Комисията може да предяви пред Съда на ЕС иск срещу нея.

(За повече информация: J. Todd - тел. +32 229 94107 – моб. тел. +32 498 99 4107)

 1. Обществено здраве: От Полша се изисква да завърши транспонирането на законодателството на ЕС относно човешки тъкани и клетки

Човешки тъкани и клетки, като костен мозък, сухожилия, овоцити и роговица, се използват в здравеопазването за лечение на хора, страдащи от различни болести. Трансплантацията на тъкани и клетки крие потенциални рискове от предаване на болести, поради това в законодателството на ЕС са определени правила за гарантиране на тяхното качество и безопасност, докато правилата за самата употреба на тези тъкани и клетки са предмет на националното законодателство. Правилата на ЕС са от съществено значение, за да се гарантира, че хората в целия Европейски съюз се лекуват с безопасни тъкани и клетки. Полша не е транспонирала изцяло разпоредбите на съответните директиви. Тя не прилага тези правила за качество и безопасност по отношение на три категории тъкани и клетки, обхванати от законодателството на ЕС: репродуктивни клетки, ембрионални тъкани и фетални тъкани. Полските власти разполагат с два месеца от изпращането на настоящото искане, за да предприемат необходимите мерки за спазване на законодателството на ЕС и да информират Комисията за приетите мерки. Ако полските власти не го направят в определения срок, Комисията може да предяви пред Съда на ЕС иск срещу Полша.

(За повече информация: F. Vincent - тел. +32 229 87166 - моб. тел. +32 498 98 7166)

 1. Данъчно облагане: Комисията призовава ПОЛША да измени своите правила относно ставките на ДДС за медицинско оборудване и фармацевтични продукти

Европейската комисия официално поиска от Полша да измени своето законодателство, което позволява да се прилага намалена ставка на ДДС по отношение на медицинско оборудване и фармацевтични продукти извън обхвата на това, което е разрешено съгласно правото на ЕС. Съгласно директивата на ЕС за ДДС държавите членки могат да прилагат намалена ставка на ДДС за медицинско оборудване, помощни и други уреди, които отговарят на две условия, а именно да са „обикновено предназначени за облекчаване или лечение на инвалидност“ и да са „ за изключително персонално използване от инвалиди“. За фармацевтични продукти директивата за ДДС позволява намалена ставка за тези, които се използват за здравна помощ, профилактика на заболявания и за медицинско и ветеринарно лечение. Полша излиза извън този обхват, като предоставя намалена ставка на ДДС за медицинско оборудване за обща употреба и за някои нелекарствени фармацевтични продукти, като например дезинфекционни средства и SPA продукти. Поради това се иска тя да приведе обхвата на намалената ставка в съответствие с това, което е разрешено съгласно законодателството на ЕС. Искането на Комисията е отправено под формата на мотивирано становище (вторият етап от производството на ЕС за установяване на неизпълнение на задължения). Ако не получи задоволителен отговор в срок от два месеца, Комисията може да предяви пред Съда на ЕС иск срещу Полша.

(За повече информация: E. Traynor - тел. +32 229 21548 - моб. тел. +32 498 98 3871)

 1. Околна среда: Комисията иска от ПОРТУГАЛИЯ да приведе законодателство относно достъпа до информация за околната среда в съответствие с европейските норми

Европейската комисия изразява загриженост, че законодателството на Португалия относно достъпа до информация за въздействия върху околната среда не отговаря на европейските стандарти. Съгласно законодателството на ЕС държавите членки трябва да гарантират, че е предоставена практическа информация относно достъпа до процедури за административен и съдебен контрол във връзка с оценката на въздействието на някои проекти и планове върху околната среда. Целта е да се даде възможност на обществеността да участва ефективно в такива процедури. След като оцени португалското законодателство в тази област, Комисията стигна до заключението, че то не съдържа позоваване на задължението да се предоставя практическа информация. Въпреки изпращането на официално уведомително писмо португалското законодателство все още не е преразгледано. Поради това Комисията изпраща мотивирано становище (вторият етап в производството на ЕС за установяване на неизпълнение на задължения), в което дава на Португалия два месеца за отговор.

(За повече информация: J. Hennon - тел. +32 229 53593 – моб. тел. +32 498 95 3593)

 1. Въздушен транспорт: Комисията иска от ПОРТУГАЛИЯ да предостави гаранции за функционалната и финансовата независимост на координатора на слотове

Европейската комисия поиска от Португалия да уведоми в рамките на два месеца за необходимите мерки за спазване на общите правила на ЕС за разпределяне на летищни слотове. Комисията изисква гаранции за неговото функциониране и финансова независимост. Координаторът на слотове отговаря за недискриминационното, неутрално и прозрачно разпределяне на слотове за кацане и излитане, един от основните стълбове на система, която позволява лоялна конкуренция. Комисията сезира Съда по собствена инициатива. Тя не е получила жалба относно функционирането на координатора на слотове.

(За повече информация: H. Kearns - тел. +32 229 87638 - моб. тел. +32 498 98 7638)

 1. Околна среда: Комисията приканва Словашката република да актуализира законодателството относно батериите

Европейската комисия приканва Словашката република да приведе националното си законодателство в съответствие с директивата относно батерии. Словашката република трябваше да транспонира тази директива до 26 септември 2008 г. През юни 2012 г. Комисията изпрати официално уведомително писмо до Словашката република. Тъй като Словашката република все още не е приела съответното законодателство, Комисията изпраща мотивирано становище (вторият етап в производството за установяване на неизпълнение на задължения), в което ѝ дава два месеца за отговор. Ако тя не изпрати удовлетворителен отговор, Комисията може да предяви пред Съда на ЕС иск срещу нея.

(За повече информация: J. Hennon - тел. +32 229 53593 – моб. тел. +32 498 95 3593)


Side Bar