Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

MEMORANDS

Brisele, 2013. gada 13. marts

Gaisa transporta pasažieru tiesību pārskatīšana: bieži uzdotie jautājumi

Kāda ir pašreizējā situācija?

Eiropā gūtie panākumi pasažieru tiesību nodrošināšanas un aizstāvības jomā ir daļa no ES transporta politikas ievērojamākajiem sasniegumiem. 2005. gada februārī spēkā stājās ES Gaisa transporta pasažieru tiesību Regula (EK) Nr. 261/20041, kurā noteikta obligātā palīdzība un kompensācija pasažieriem, kuriem atteikta iekāpšana vai kuriem nācies piedzīvot lidojumu ilgu kavēšanos vai atcelšanu.

Jauno noteikumu ietekmē ir būtiski mainījušies rīcības modeļi gaisa transporta nozarē, un it sevišķi samazinājusies iekāpšanas atteikuma izmantošana un lidojumu atcelšana aviosabiedrību komerciālu apsvērumu dēļ (un līdz ar to arī visas neērtības, ko šāda rīcība rada pasažieriem), tādējādi kopumā nodrošinot daudz godīgāku attieksmi pret pasažieriem ceļojuma laikā.

ES pasažieru tiesību noteikumu piemērošana astoņos gados kopš to stāšanās spēkā ir pastāvīgi uzlabojusies, tomēr tagad ir pienācis brīdis, kad neleģislatīvu pasākumu (tādu kā vadlīnijas un brīvprātīgas vienošanās) piedāvātās iespējas ir izsmeltas un paši noteikumi ir jāpārskata, lai nodrošinātu, ka pasažieru tiesības pienācīgi darbojas praksē.

Kādas ir galvenās problēmas?

Galvenā problēma, ar ko saskaras pasažieri, ir tāda, ka, lai gan ES tiesību aktos viņu tiesības ir stingri noteiktas, pasažieriem var būt sarežģīti panākt savu taisnību, un viņi jūtas neapmierināti, ja nešķiet, ka gaisa pārvadātāji šīs tiesības piemēro. Še domātas Regulā (EK) Nr. 261/2004 noteiktās pasažieru tiesības, kā arī Monreālas konvencijā un Regulā (EK) Nr. 2027/972 noteiktās pasažieru tiesības gadījumos, ja bagāža ir nozaudēta, bojāta vai aizkavējusies.

Piemēram, Vācijā, Dānijā un Apvienotajā Karalistē veiktie apsekojumi liecina, ka3

 1. 75 % aptaujāto pasažieru, kas saskārušies ar problēmām lidojumu kavēšanās vai atcelšanas dēļ, tika piedāvāta maršruta maiņa, kas ļāva viņiem īstenot ieplānoto ceļojumu.

 2. Tomēr tajos pašos apsekojumos konstatēts, ka cita aprūpe, piemēram, ēdināšana, atspirdzinājumi un izmitināšana, piedāvāta mazāk nekā 50 % gadījumu.

 3. Tikai neliela daļa no aptaujātajiem pasažieriem, kuriem pienācās finansiāla kompensācija, to patiešām ir saņēmuši (2 līdz 4 % Dānijā veiktajā apsekojumā).

 4. Turklāt Vācijā veiktajā apsekojumā konstatēts, ka uz vairāk nekā 20 % pasažieru sūdzību nav saņemta nekāda atbilde no gaisa pārvadātāja.

Ir četri galvenie iemesli, kāpēc nav izdevies nodrošināt pasažieru tiesību īstenošanu.

 1. "Pelēkās zonas" tiesību aktos: definīciju trūkums un neskaidri noteikumi Regulā (EK) Nr. 261/2004 pasažieru tiesību jomā ir radījuši "pelēkās zonas", kas savukārt novedušas pie nekonsekvences un izplūdušiem standartiem likuma piemērošanā.

 2. Sūdzību izskatīšana: pasažieriem rodas grūtības īstenot savas tiesības, jo aviosabiedrību sūdzību izskatīšanas procedūras ir vāji izstrādātas vai vispār nav sūdzību izskatīšanas struktūras, kurā varētu vērsties.

 3. Sankcijas: valsts iestāžu nekonsekventa vai nepietiekami iedarbīgi īstenota sankciju politika nedod pienācīgu motivāciju ievērot atbilstību.

 4. Nesamērīgas finansiālas izmaksas: daži no regulā noteiktajiem pienākumiem aviosabiedrībām var radīt nesamērīgas finansiālas izmaksas konkrētos apstākļos (piemēram, neierobežoti nodrošināta izmitināšana ārkārtējos apstākļos).

Kas tiek ierosināts?

Priekšlikums precizē ES tiesību aktu galvenos aspektus, kas radījuši sarežģījumus gan pasažieriem, gan gaisa pārvadātājiem. Tas vajadzības gadījumā ievieš jaunas pasažieru tiesības. Lai uzlabotu visu pasažieru tiesību piemērošanu, tas nodrošina pasažieriem efektīvas sūdzību izskatīšanas procedūras un nostiprina izpildes, uzraudzības un sankciju politiku. Tas arī nodrošina, ka pienākumus patiešām ir iespējams izpildīt finansiāli. Turklāt ir ierosināti pasākumi cenu pārredzamības jomā un pasažieru aizsardzības uzlabošanai aviosabiedrības maksātnespējas gadījumā.

1. "Pelēko zonu" noskaidrošana

Informācija par lidojuma kavēšanos vai atcelšanu

Patlaban Regula (EK) Nr. 261/2004 liek gaisa pārvadātājiem informēt pasažierus par viņu tiesībām, bet tajā nav prasību par to, kāda informācija par šādu gadījumu sniedzama uz vietas. Priekšlikums ievieš nepārprotamu pienākumu iespējami drīz informēt pasažierus par situāciju saistībā ar viņu lidojuma kavēšanos vai atcelšanu.

Pārvadātājam jāinformē pasažieri par situāciju iespējami drīz un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 30 minūtes pēc sarakstā paredzētā izlidošanas laika.

Tam jāinformē pasažieri par plānoto izlidošanas laiku, tiklīdz šāda informācija ir pieejama.

Ārkārtēji apstākļi

Termins "ārkārtēji apstākļi" ir ļoti svarīgs, jo šādos apstākļos gaisa pārvadātājiem netiek prasīts izmaksāt pasažieriem kompensāciju. Šis termins pašreizējā Regulā (EK) Nr. 261/2004 nav precīzi definēts.

Tagad ir precizēts galvenais princips, saskaņā ar ko nosaka, kādi apstākļi uzskatāmi par ārkārtējiem. Komisijas priekšlikumā "ārkārtēji apstākļi" definēti kā apstākļi, kas nav raksturīgi attiecīgā gaisa pārvadātāja parastai darbībai un kurus tas faktiski nespēj kontrolēt. Turklāt ir doti piemēri tam, kādi apstākļi uzskatāmi par ārkārtējiem. Piemēram, dabas katastrofas vai gaisa satiksmes vadības dispečeru streiki jāuzskata par ārkārtējiem apstākļiem, savukārt tehniskas problēmas, kas konstatētas gaisa kuģa regulārās apkopes gaitā, tādas nav. Šāda pieeja dos daudz lielāku skaidrību gan aviosabiedrībām, gan pasažieriem.

Ilga kavēšanās un aizkavēšanās uz perona vai manevrēšanas zonā

Patlaban pasažieriem ir tiesības saņemt palīdzību, ja lidojums kavējas 2, 3 vai 4 stundas - atkarībā no lidojuma attāluma. Saskaņā ar Eiropas Tiesas spriedumu pasažieri var pieprasīt kompensāciju par kavēšanos, sākot ar 3 stundām (izņemot ārkārtējos apstākļos).

Kavēšanās gadījumā pasažieriem pirmām kārtām ir jāsaņem skaidra informācija, kā arī aprūpe un palīdzība, kamēr tie gaida. Šā iemesla dēļ papildus jaunajām prasībām par informēšanu (sk. iepriekš) priekšlikums nostiprina pasažieru tiesības uz aprūpi un palīdzību – tās sniegšanu vienmēr uzsāk pēc divu stundu kavēšanās neatkarīgi no lidojuma attāluma.

Tomēr lidostā iestrēgušu pasažieru patiesā prioritāte ir iespējami drīz nokļūt mājās vai citur, kur tiem ir jānokļūst. Tāpēc attiecībā uz finansiālo kompensāciju priekšlikums regulas tekstā apstiprina Tiesas lēmumu, bet nosaka kompensācijas termiņu 5 stundas visiem lidojumiem ES iekšienē un īsiem starptautiskajiem lidojumiem, kas nepārsniedz 3500 km. Pārējiem starptautiskajiem lidojumiem noteikts termiņš 9 stundas lidojumiem, kas nepārsniedz 6000 km, un 12 stundas lidojumiem, kas pārsniedz 6000 km. Šāda ierosinājuma mērķis ir dot gaisa pārvadātājiem pietiekami ilgu laiku problēmas atrisināšanai un mudināt tos veikt lidojumu, nevis vienkārši to atcelt. Trīs stundu termiņš vairumā gadījumu ir pārāk īss, lai būtu iespējams sagādāt rezerves daļas vai atlidot rezerves gaisa kuģim, it sevišķi, ja tehniska atteice notiek lidostā, kas nav pārvadātāja bāzes lidosta. Pašreizējie noteikumi pārsvarā motivē atcelt lidojumus (jo problēmu nav iespējams atrisināt ļoti īsā termiņā), un tas kaitē pasažieriem.

Pašreizējie noteikumi par palīdzību netieši ir piemērojami arī attiecībā uz aizkavēšanos uz perona vai manevrēšanas zonā, t.i., kad pasažieri gaida gaisa kuģī. Tas ietver tiesības saņemt atspirdzinājumus/ēdināšanu un tiesības pēc 5 stundām atteikties no lidojuma. Priekšlikumā šīs tiesības noteiktas nepārprotami un papildus nodrošinātas tiesības uz kondicionēta gaisa padevi, tiesības izmantot tualetes, saņemt medicīnisko palīdzību un dzeramo ūdeni, ja aizkavēšanās uz perona vai manevrēšanas zonā ir ilgāka par vienu stundu. Turklāt, lai tiesības atteikties no lidojuma patiešām darbotos, pasažieris pēc 5 stundu kavēšanās drīkst pieprasīt izkāpšanu no gaisa kuģa.

Maršruta maiņa

Patlaban var gadīties, ka pasažieri iestrēgst lidostā uz ilgu laiku, kamēr tiek gaidīta maršruta maiņa uz citu tā paša gaisa pārvadātāja veiktu lidojumu. Nav īsti skaidrs, kad pārvadātājam jāatļauj pasažierim mainīt maršrutu, izmantojot citas aviosabiedrības pakalpojumus, un šis jautājums ir izraisījis daudzus strīdus starp gaisa pārvadātājiem un pasažieriem.

Priekšlikums ievieš vajadzīgo skaidrību, norādot, ka tad, ja gaisa pārvadātājs 12 stundu laikā nespēj nodrošināt maršruta maiņu ar paša veiktajiem lidojumiem, tam jāpiedāvā maršruta maiņa ar citiem gaisa pārvadātājiem vai citiem transporta veidiem, ja tādi ir pieejami.

Savienotie lidojumi

Patlaban nav skaidri noteiktas tiesības saņemt palīdzību un kompensāciju, ja pasažieris ir nokavējis savienojumu tāpēc, ka viņa pirmais lidojums kavējās. Priekšlikums skaidri nosaka šīs tiesības, proti, saņemt palīdzību pēc 2 stundām un kompensāciju, ja ielidošana aizkavējusies par vairāk nekā 5 stundām visiem lidojumiem ES un īsiem starptautiskiem lidojumiem, kas ir īsāki par 3500 km. Pārējiem starptautiskiem lidojumiem termiņš ir 9 stundas, ja lidojums ir īsāks par 6000 km, un 12 stundas, ja lidojums ir garāks par 6000 km.

2. Jaunas tiesības

Lidojuma grafika maiņa

Šobrīd nav skaidrs, vai pasažierim, kura lidojuma grafiks ticis mainīts, ir tādas pašas tiesības kā pasažieriem, kuru lidojums kavējas vai ir atcelts. Priekšlikums skaidri nosaka šādu vienlīdzīgu attieksmi, ja lidojuma grafiks tiek mainīts mazāk nekā 2 nedēļas pirms sākotnējā izlidošanas laika.

Kļūdas vārdā un uzvārdā

Priekšlikumā paredzēts, ka pasažieris līdz 48 stundām pirms izlidošanas drīkst pieprasīt bez maksas labot tā vārdā un uzvārdā pielaistās drukas kļūdas.

Aviosabiedrības politika pasažieru neierašanās gadījumā (biļetes daļēja izmantošana / atpakaļlidojumi)

Reaģējot uz sūdzībām, kas saņemtas no pasažieriem, priekšlikumā noteikts, ka pasažierim ar biļeti lidojumam abos virzienos nedrīkst atteikt iekāpšanu biļetē norādītajā atpakaļlidojumā tāpēc, ka pasažieris nav izmantojis turpceļa biļeti.

Jaunas tiesības saistībā ar nepareizu bagāžas apkalpošanu

 1. Mobilitātes aprīkojums

  Monreālas konvencijā noteikto atbildības ierobežojumu dēļ aviosabiedrības bieži vien pasažieriem ar ierobežotām pārvietošanās spējām par noklīdušu vai bojātu viņu mobilitātes aprīkojumu var sniegt kompensāciju, kas ir mazāka par šāda aprīkojuma faktisko vērtību. Priekšlikumā paredzēts, ka gaisa pārvadātājiem jāpiedāvā šādiem pasažieriem iespēja, reģistrējoties lidojumam, bez papildu maksas deklarēt mobilitātes aprīkojuma faktisko vērtību un tādējādi palielināt pārvadātāja atbildības ierobežojumu līdz šai faktiskajai vērtībai.

 2. Mūzikas instrumenti

  Mūziķiem bieži vien iepriekš nav zināms, ar kādiem nosacījumiem viņu trauslie un visai bieži arī ļoti dārgie instrumenti tiks uzņemti gaisa kuģī. Priekšlikumā paredzēts, ka gaisa pārvadātājiem nelielus instrumentus jāļauj ņemt līdzi pasažieru salonā un skaidri jānorāda nosacījumi lielu instrumentu pārvadāšanai kravas telpā.

  Sūdzību iesniegšana

  Priekšlikumā paredzēts, ka gaisa pārvadātājiem jānodrošina veidlapas, kas ļauj iesniegt sūdzības tieši lidostā un kas gaisa pārvadātājiem jāpieņem kā likumīgas prasības (tādējādi pasažierim ir vienkārši iesniegt prasību striktajos termiņos, kas Monreālas konvencijā noteikti prasību iesniegšanai saistībā ar bagāžu).

 3. Valstu izpildiestādes

  Patlaban neviena iestāde nenodrošina, lai tiktu īstenotas Monreālas konvencijā noteiktās pasažieru tiesības saistībā ar bagāžu. Priekšlikumā paredzēts, ka valstu izpildiestādes, kas izraudzītas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 261/2004, būs atbildīgas arī par to, lai tiktu izpildīti noteikumi par kompensāciju saistībā ar nepareizu bagāžas apkalpošanu.

 4. Pārredzamība

  Priekšlikumā noteiktas jaunas informācijas pārredzamības prasības saistībā ar rokas bagāžu un reģistrēto bagāžu − pasažieri biļešu rezervācijas laikā un lidostās jāinformē par precīzu atļautās bagāžas apjomu un par visām papildu maksām par bagāžu.

3. Izpilde, sūdzību izskatīšana un sankcijas

Uzraudzība un sankcijas

Valstu izpildiestādes, kas atbild par pasažieru tiesību piemērošanu un izpildi, īsteno atšķirīgu sankciju politiku un atšķirīgi interpretē dažādas regulas daļas. Priekšlikums pastiprina informācijas koordinēšanu un apmaiņu starp valstu izpildiestādēm ar Komisijas atbalstu. Komisija var arī pieprasīt uzsākt izmeklēšanu. Valstu izpildiestādēm arī jāieņem preventīvāka nostāja, kas izpaustos kā aviosabiedrību politikas pastāvīga uzraudzība, nevis tikai reaģēšana uz sūdzībām. Tām arī jāsniedz tehnisks atbalsts struktūrām, kuru uzdevums ir izskatīt konkrētas pasažieru sūdzības.

Sūdzību izskatīšana un individuālu tiesību īstenošana

Patlaban pasažieriem bieži vien nav zināms, kā iesniegt sūdzību aviosabiedrībai, vai arī aviosabiedrība nesniedz viņiem atbildi.

Priekšlikumā paredzēts, ka aviosabiedrībām būs jānodrošina skaidras sūdzību izskatīšanas procedūras (veidlapa tīmekļa vietnē, e-pasta adrese). Tām arī būs jāsniedz pasažieriem atbilde noteiktā termiņā (viena nedēļa, lai apstiprinātu sūdzības saņemšanu, un divi mēneši, lai sniegtu oficiālu atbildi).

Ja rodas domstarpības, pasažieriem būs iespēja vērsties ārpustiesas sūdzību izskatīšanas struktūrās, kas meklēs veidus, kā strīdu atrisināt (nedārgi un vienkārši).

Maksātnespēja

Lai gan teorētiski pasažieru tiesības ir pilnībā piemērojamas, ja lidojums tiek atcelts gaisa pārvadātāja maksātnespējas dēļ, praksē pārvadātājs ne vienmēr ir spējīgs nodrošināt šo tiesību izpildi, jo sevišķi maršruta maiņu.

Valstu iestādes tiks aicinātas koordinēt rīcību gaisa pārvadātāju finansiālā stāvokļa pienācīgas uzraudzības nodrošināšanai un vajadzības gadījumā vienoties par saskaņotu pieeju pārvadātāja darbības apturēšanai, lai pasažieri ciestu pēc iespējas mazāk. ES gaisa transporta nozares apvienības tiks mudinātas formalizēt esošās brīvprātīgas vienošanās par t.s. "glābšanas cenu" (rescue fares) piedāvāšanu un aktīvu popularizēšanu. Tiks veicināta arī attiecīgu apdrošināšanas produktu plašāka un sistemātiskāka pieejamība visā ES un plašāka un sistemātiskāka informācijas pieejamība par kredītkaršu atlīdzinājuma shēmām vai līdzīgiem produktiem, kas ļauj pasažieriem aizsargāties pret maksātnespējas risku saskaņā ar valsts tiesību aktiem.

Komisija rūpīgi uzraudzīs šo pasākumu īstenošanu. Divus gadus pēc šā dokumenta pieņemšanas Komisija pārskatīs to rezultātus un lietderību.

Cenu pārredzamība

Priekšlikumi tieši neattiecas uz cenu pārredzamību, tomēr tā ir būtisks aizsardzības elements, ko patērētājiem piedāvā ES noteikumi4. Viens no liberalizētā Eiropas aviācijas tirgus stūrakmeņiem ir uzņēmumu brīvība noteikt savas cenas, un tas rada konkurenci un veicina gaisa pārvadājumu plašu pieejamību par izdevīgām cenām. Šī brīvība tomēr nav absolūta, jo darbojas cenu pārredzamības noteikumi.

Šo noteikumu piemērošanai šajā ziņā vēl jāsasniedz atbilstīgs līmenis. Dalībvalstu līmenī jau ik dienu tiek veikti izpildes pasākumi, ar ko nodrošina, ka pasažierus aizsargājoši cenu pārredzamības noteikumi tiek atbilstīgi piemēroti, pilnībā ievērojot ES noteikumus. Tomēr ir vajadzīga ciešāka sadarbība izpildes jomā. Komisija pašlaik apsver iespēju veikt koordinēšanas pasākumus, lai pārvadātājiem, kuri nav uzdevuma augstumos, iedarbīgāk prasītu nodrošināt cenu pārredzamības prasību izpildi par labu pasažieriem.

4. Nesamērīgs finansiāls slogs

Palīdzības ierobežojums

Saskaņā ar pašreizējiem noteikumiem gaisa pārvadātājiem jāgādā par atspirdzinājumiem, ēdināšanu un izmitināšanu uz nenoteiktu laiku, un tas var apdraudēt pārvadātāju finansiālo dzīvotspēju (kā vulkānisko pelnu mākoņa krīzes laikā). Palīdzības ierobežojuma nav pat tādos gadījumos, kad plaši satiksmes traucējumi ir ārpus pārvadātāja kontroles. Priekšlikumā paredzēts, ka ārkārtējos apstākļos izmitināšana tiks ierobežota līdz trīs naktīm. Šis ierobežojums neattiecas uz pasažieriem ar ierobežotām pārvietošanās spējām, viņus pavadošām personām, bērniem bez pavadoņa, grūtniecēm un personām ar īpašām medicīniskām vajadzībām.

Ārkārtas pasākumu plānošana

Ietekmi, ko rada augstākminētais ierobežojums attiecībā uz izmitināšanu ārkārtējos apstākļos, mazina iepriekš minētais pienākums ātrāk veikt maršruta maiņu un lidostām, gaisa pārvadātājiem un citiem lidostu izmantotājiem noteiktais pienākums izstrādāt ārkārtas pasākumu plānus, lai rūpētos par pasažieriem, kas iestrēguši lidostā plašu satiksmes traucējumu gadījumā.

Reģionāli lidojumi

Veicot maza mēroga reģionālus lidojumus – lidojumus ar maziem gaisa kuģiem nelielos attālumos – regulā noteikto pienākumu izmaksas var kļūt nesamērīgas ar pārvadātāja ieņēmumiem. Priekšlikums atceļ pienākumu nodrošināt izmitināšanu pasažieriem lidojumos ne tālāk par 250 km ar gaisa kuģiem, kuros ir mazāk nekā 80 sēdvietas. Arī šī atkāpe neattiecas uz pasažieriem ar ierobežotām pārvietošanās spējām, viņus pavadošām personām, bērniem bez pavadoņa, grūtniecēm un personām ar īpašām medicīniskām vajadzībām.

Ekonomiskā sloga dalīšana

Pašlaik daži valstu noteikumi var kavēt gaisa pārvadātājus prasīt atlīdzinājumu no trešām personām, kas atbildīgas par lidojuma traucējumiem. Priekšlikumā paredzēts, ka valstu noteikumi nedrīkst ierobežot gaisa pārvadātāju tiesības prasīt kompensāciju no atbildīgajām trešām personām. Šis noteikums nekādi neietekmē pasažierus, pret kuriem vienīgais atbildīgais aizvien ir gaisa pārvadātājs.

IP/13/219

Gaisa transporta pasažieru tiesības – kopsavilkums

Pasažieru 10 pamattiesības (sīkāka informācija izklāstīta pievienotajā MEMORANDĀ)

10 pamattiesības (pašreizējais stāvoklis)

Jaunais priekšlikums

1. TIESĪBAS UZ NEDISKRIMINĀCIJU ATTIECĪBĀ UZ TRANSPORTA PIEEJAMĪBU

Visiem pasažieriem transports ir vienlīdz pieejams, un ir paredzēta īpaša aizsardzība pret diskrimināciju uz tautības, dzīvesvietas vai invaliditātes pamata.

Izmaiņas nav vajadzīgas.

2. TIESĪBAS UZ MOBILITĀTI, PIEEJAMĪBU UN PALĪDZĪBU BEZ PAPILDU MAKSAS PASAŽIERIEM AR INVALIDITĀTI UN PASAŽIERIEM AR IEROBEŽOTĀM PĀRVIETOŠANĀS SPĒJĀM

Pasažieriem ar ierobežotām pārvietošanās spējām ir tiesības saņemt palīdzību bez papildu maksas, ceļojot ar visiem transporta veidiem, lai tie varētu izmantot tādas pašas iespējas ceļot, kādas pieejamas citām personām.

 • Pasažieru ar ierobežotām pārvietošanās spējām tiesības saņemt aprūpi nav ierobežotas

 • Kompensācija pēc pilnas vērtības par noklīdušu vai bojātu mobilitātes aprīkojumu (ja tas ir nodots bagāžā)

3. TIESĪBAS SAŅEMT INFORMĀCIJU PIRMS BIĻEŠU IEGĀDES UN DAŽĀDOS BRAUCIENA POSMOS, JO ĪPAŠI TRAUCĒJUMU GADĪJUMĀ

Pasažieriem ir tiesības saņemt pareizu informāciju par biļetes cenu, viņu tiesībām un brauciena apstākļiem laikus un atbilstīgā veidā pirms brauciena, kā arī tā laikā un pēc brauciena, ja ir bijuši satiksmes traucējumi.

Pasažieru labāka informēšana par traucējumu rašanos un būtību un par viņu tiesībām. Pārvadātājam jāinformē pasažieri par situāciju iespējami drīz un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 30 minūtes pēc sarakstā paredzētā izlidošanas laika un par plānoto izlidošanas laiku, tiklīdz šāda informācija ir pieejama.

Gaisa pārvadātājiem biļešu rezervācijas laikā un lidostā arī būs jāsniedz precīza informācija par atļautās rokas bagāžas un reģistrētās bagāžas apjomu.

4. TIESĪBAS ATTEIKTIES NO BRAUCIENA (ATMAKSĀŠANA) SATIKSMES TRAUCĒJUMU GADĪJUMĀ

Ja lidojums ilgi kavējas, tiek atcelts vai atteikta iekāpšana, pasažieriem ir tiesības uz biļetes pilnas cenas atmaksāšanu.

Tiesības atteikties no brauciena precizētas attiecībā uz aizkavēšanos uz perona vai manevrēšanas zonā: aizkavēšanās maksimums ir 5 stundas, un pēc tam pasažieriem ir tiesības atteikties no brauciena un tiesības uz biļetes pilnas cenas atmaksāšanu. Ja notiek aizkavēšanās uz perona vai manevrēšanas zonā, tas ietver arī tiesības izkāpt no gaisa kuģa.

5. TIESĪBAS UZ TRANSPORTA LĪGUMA IZPILDI (MARŠRUTA MAIŅA VAI JAUNA REZERVĀCIJA) SATIKSMES TRAUCĒJUMU GADĪJUMĀ

Ja lidojums ilgi kavējas, tiek atcelts vai ir atteikta iekāpšana, pasažieriem ir tiesības iespējami drīz saņemt alternatīvu transporta pakalpojumu vai jaunu rezervāciju tiem izdevīgā laikā. Pārvadātājam šādas izvēles iespējas skaidri un nepārprotami jāpiedāvā, tiklīdz rodas satiksmes traucējumi.

Pasažieru tiesības pastiprinātas, dodot trīs izvēles iespējas – atmaksāšana, tūlītēja maršruta maiņa vai alternatīvs lidojums vēlākā laikā. Jo sevišķi attiecībā uz maršruta maiņu – ja pārvadātājam nav iespējams 12 stundu laikā piedāvāt maršruta maiņu ar saviem spēkiem, tam jāpiedāvā maršruta maiņa ar citiem pārvadātājiem vai citiem transporta veidiem, ja tādi ir pieejami.

6. TIESĪBAS SAŅEMT PALĪDZĪBU, JA ILGA KAVĒŠANĀS NOTIEK BRAUCIENA SĀKUMPUNKTĀ VAI SAVIENOJUMA PUNKTOS

Lidostā iestrēgušiem pasažieriem ir tiesības nekavējoties saņemt aprūpes minimumu uz vietas termināļos/stacijās un/vai transporta līdzeklī, kamēr viņi gaida aizkavētā brauciena sākšanos vai turpināšanos vai maršruta maiņu.

 • Precizētas pasažieru tiesības gadījumā, ja ir nokavēts savienojums (tiesības saņemt aprūpi/palīdzību)

 • Prioritāte piešķirta tiesībām saņemt aprūpi. Šīs tiesības vairs nav atkarīgas no lidojuma attāluma, bet aprūpe vienmēr tiek sniegta pēc 2 stundām.

 • Precizētas tiesības saņemt aprūpi, ja notiek aizkavēšanās uz perona vai manevrēšanas zonā (ja šāda aizkavēšanās ir ilgāka par vienu stundu, pārvadātājam bez maksas jānodrošina piekļuve tualetēm, dzeramais ūdens, pasažieru salona pienācīga apsilde vai dzesēšana un pienācīgas medicīniskās palīdzības pieejamība vajadzības gadījumā).

 • Lidostām, gaisa pārvadātājiem un citiem lidostu izmantotājiem jāizstrādā ārkārtas pasākumu plāni, lai rūpētos par pasažieriem, kas iestrēguši lidostā plašu satiksmes traucējumu gadījumā (tostarp aviosabiedrības maksātnespējas gadījumā).

7. TIESĪBAS SAŅEMT KOMPENSĀCIJU

Ja lidojums ilgi kavējas vai tiek atcelts (ar dažiem nosacījumiem) un vienmēr kad ir atteikta iekāpšana, pasažieriem ir tiesības saņemt standartizētu finansiālo kompensāciju par pārciestajām grūtībām. Šāda kompensācija atšķiras atkarībā no satiksmes traucējumu dēļ zaudētā laika, brauciena attāluma un/vai biļetes cenas.

Tiesības saņemt kompensāciju ilgas kavēšanās gadījumā apstiprinātas, tās integrējot regulas tekstā: kavēšanās robežvērtība pagarināta no trīs līdz piecām stundām visiem lidojumiem ES iekšienē un īsiem starptautiskajiem lidojumiem (lai pārvadātājus motivētu veikt, nevis atcelt lidojumus). Pārējiem starptautiskajiem lidojumiem noteikti termiņi 9 stundas vai 12 stundas.

Noteiktas jaunas tiesības saņemt kompensāciju lidojuma grafika maiņas gadījumā (ja par to paziņots mazāk nekā 2 nedēļas iepriekš).

Precizētas tiesības saņemt kompensāciju, ja nokavēts savienojums: atkarībā no apstākļiem pasažieris var pieprasīt kompensāciju no pārvadātāja, kas veicis kavējušo lidojumu.

Tiesības iekāpšanas atteikuma gadījumā pastiprinātas, nosakot tiesības uz drukas kļūdu labojumiem un paredzot daļēju aizliegumu attiecībā uz politiku pasažieru neierašanās gadījumā (nedrīkst atteikt iekāpšanu atpakaļlidojumam tikai tāpēc, ka nav izmantots turplidojums).

8. TIESĪBAS UZ PĀRVADĀTĀJA ATBILDĪBU PAR PASAŽIERIEM UN VIŅU BAGĀŽU

Starptautiskajās konvencijās un ES tiesībās noteikts, ka pārvadātāji ir atbildīgi par pasažieriem un viņu bagāžu. Ja pasažieris iet bojā vai tiek ievainots un ja rodas problēmas ar bagāžu, un dažkārt arī kavēšanās gadījumā, var stāties spēkā tiesības saņemt kompensāciju, ko nosaka atbilstīgi nodarītajam kaitējumam. Šāda kompensācija var tikt ierobežota atbilstīgi piemērojamajiem tiesību aktiem.

Pastiprināta izpilde noteikumiem par bagāžu un īpašajiem noteikumiem par mobilitātes aprīkojumu un mūzikas instrumentiem. Valstu iestādes būs atbildīgas par to, lai tiktu izpildīti noteikumi par kompensāciju par nepareizu bagāžas apkalpošanu un jaunie noteikumi par mūzikas instrumentu pārvadāšanu, nodrošinot, ka to pārvadāšana netiek atteikta citu iemeslu dēļ kā drošība vai gaisa kuģa tehniskās īpatnības.

9. TIESĪBAS UZ ĀTRU UN PIEEJAMU SŪDZĪBU IZSKATĪŠANAS SISTĒMU

Ja pasažieri nav apmierināti ar pakalpojumu, viņiem ir tiesības iesniegt pārvadātājam sūdzību. Ja noteiktā laikā nav saņemta atbilde vai ja pasažieri neapmierina pārvadātāja sniegtā atbilde, viņam ir tiesības iesniegt sūdzību kompetentajai valsts izpildiestādei, kurai šī sūdzība attiecīgā termiņā jāizskata. ES un valstu tiesībās noteikts, ka ir pieejamas arī ārpustiesas un tiesas procedūras (piemēram, alternatīvas strīdu izšķiršanas sistēmas, valstu vai Eiropas procedūra maza apmēra prasībām tiesā).

 • Gaisa pārvadātājiem jānodrošina, ka pasažieriem ir pieejami efektīvi sūdzību iesniegšanas līdzekļi. Pasažieriem jāiesniedz prasība 3 mēnešos pēc izlidošanas laika, savukārt arī pārvadātajiem jāsniedz atbilde noteiktā termiņā (viena nedēļa, lai apstiprinātu sūdzības saņemšanu, un divi mēneši, lai sniegtu oficiālu atbildi).

 • Pasažieriem būs iespēja vērsties ārpustiesas sūdzību izskatīšanas struktūrās, kuras izskatīs sūdzības samērīgā termiņā un rīkosies ar valstu izpildiestāžu atbalstu.

10. TIESĪBAS UZ ES PASAŽIERU TIESĪBU PILNĪGU PIEMĒROŠANU UN EFEKTĪVU IZPILDI

Pasažieriem ir tiesības rēķināties ar to, ka pārvadātāji pareizi piemēros ES noteikumus un valstu izpildiestādes nodrošinās to efektīvu izpildi.

 • Priekšlikums pastiprina informācijas koordinēšanu un apmaiņu starp valstu izpildiestādēm ar Komisijas atbalstu. Komisija var arī pieprasīt, lai valstu iestādes uzsāktu (kopīgu) izmeklēšanu.

1 :

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 11. februāra Regula (EK) Nr. 261/2004, ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91, OV L 46, 17.2.2004., 1. lpp.

2 :

Padomes 1997. gada 9. oktobra Regula (EK) Nr. 2027/97 par gaisa pārvadātāju atbildību, veicot pasažieru un viņu bagāžas gaisa pārvadājumus (OV L 285, 17.10.1997., 1. lpp.), kurā grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 13. maija Regulu (EK) Nr. 889/2002 (OV L 140, 30.5.2002., 2. lpp.).

3 :

Informāciju par apsekojumiem sniedza Verbraucherzentrale Brandenburg, Dānijas Patērētāju padome, Which? un Apvienotās Karalistes Civilās aviācijas iestāde (plašāka informācija izklāstīta ietekmes novērtējumā).

4 :

Cenu pārredzamību reglamentē 2008. gada 24. septembra Regula (EK) Nr. 1008/2008 par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā (pārstrādāta versija).


Side Bar