Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

MEMO

Brüssel, 13. märts 2013

Lennureisijate õiguste muutmine – korduma kippuvad küsimused

Milline on olukord praegu?

Euroopa edusammud reisijate õiguste tagamisel ja kaitsmisel on üks ELi transpordipoliitika märkimisväärsetest saavutustest. Lennureisijate õigusi käsitlev ELi määrus (EÜ) nr 261/20041 jõustus 2005. aasta veebruaris ning sellega kehtestati abi ja hüvitise minimaalne tase juhtudel, kui reisijad jäetakse lennureisist maha, kui nende lend hilineb pikka aega või kui see tühistatakse.

Tänu uutele eeskirjadele on lennundussektori käitumine märkimisväärselt muutunud. Lennuettevõtjad on vähendanud lennureisist mahajätmiste ja lendude ärilistel põhjustel tühistamiste arvu ning tänu sellele põhjustatakse reisijatele ka vähem ebameeldivusi. See kõik tagab reisijate õiglasema kohtlemise.

Reisijate õigusi käsitlevaid ELi eeskirju on kaheksa aasta jooksul pärast nende jõustumist üha paremini ja järjekindlamalt kohaldatud, kuid tänaseks on jõutud olukorda, kus mitteõigusloomega seotud meetmete (nagu suunised ja vabatahtlikud kokkulepped) piir on saavutatud ning õigusakti on vaja muuta, et oleks võimalik tagada reisijate õiguste tegelik kaitse.

Millised on põhiprobleemid?

Reisijate seisukohalt on põhiprobleemiks asjaolu. et kuigi ELi õigusega tagatakse reisijatele suured õigused, on nende täitmise nõudmine keeruline ning reisijad on pettunud, kui neile tundub, et lennuettevõtjad nende õigusi ei järgi. See hõlmab lisaks määruses 261/2004 määratletud õigustele ka õigusi seoses Montreali konventsioonis ja määruses 2027/972 määratletud kadunud, kahjustatud või hilinenud pagasiga.

Näiteks Saksamaal, Taanis ja Ühendkuningriigis korraldatud uuringud näitavad, et3:

 1. 75%-le küsitletud reisijatest oli lennu hilinemise või tühistamisega seoses pakutud teekonna muutmist, mis võimaldas neil oma reisi jätkata;

 2. samade uuringute kohaselt pakuti muud hoolitsust, nagu sööki, suupisteid ja majutust, vähem kui 50% juhtudel;

 3. rahalist hüvitist sai ainult murdosa küsitletud reisijatest, kellel selleks õigus oli (2–4% Taani uuringus);

 4. lisaks sellele selgus Saksamaa uuringust, et üle 20% kaebuse esitanud reisijatest ei saanud lennuettevõtjalt vastust.

Reisijate õigused jäetakse täitmata neljal peamisel põhjusel.

 1. Õiguslüngad: määruse (EÜ) nr 261/2004 puudulike määratluste ja ebaselgete sätete tõttu on reisijate õigused halvasti reguleeritud, mille tulemuseks on õigusakti ebajärjekindel kohaldamine.

 2. Kaebuste menetlemine: Reisijatel on probleeme oma õiguste nõudmisel, kuna menetlused, mida lennuettevõtjad kasutavad kaebuste läbivaatamiseks, on ebaselgelt määratletud või puudub kaebusi menetlev asutus.

 3. Karistamine: liikmesriikide ametiasutuste ebajärjekindel või ebapiisav karistuspoliitika ei taga piisavat nõuetele vastavust.

 4. Ebaproportsionaalsed kulud: mõned määrusega kehtestatud kohustustega kaasnevad kulud võivad teatavates olukordades muutuda lennuettevõtjate jaoks ebaproportsionaalselt suureks (nt kohustus pakkuda erakorraliste asjaolude korral igal juhul majutust).

Milline on meie ettepanek?

Ettepanekuga selgitatakse teatavaid ELi õiguse põhiaspekte, mis on tekitanud nii reisijatele kui ka lennuettevõtjatele probleeme. Vajaduse korral sätestatakse uued reisijate õigused. Ettepanekuga tõhustatakse reisijate kaebuste menetlemist ning jõustamis-, järelevalve- ja karistuspoliitikat, et tagada reisijate kõigi õiguste parem kaitse. Samuti tagatakse sellega rahaliselt realistlikud kohustused. Lisaks pakutakse välja meetmed hindade läbipaistvuse tagamiseks ning reisijate paremaks kaitsmiseks lennuettevõtja maksejõuetuks muutumise korral.

1: Õiguslünkade selgitamine

Hilinenud või tühistatud lende käsitlev teave

Kehtiva määrusega (EÜ) nr 261/2004 kohustub lennuettevõtja teavitama reisijaid nende õigustest, kuid määrus ei sisalda nõuet anda juhtumi kohta teavet koha peal. Ettepanekuga võetakse kasutusele sõnaselge kohustus anda reisijatele võimalikult kiiresti teavet hilinenud või tühistatud lennu kohta.

Lennuettevõtja peab reisijaid olukorrast teavitama võimalikult kiiresti ning igal juhul hiljemalt 30 minutit pärast kavandatud väljumisaega.

Lennuettevõtjad peavad teatama reisijatele eeldatava väljumisaja kohe, kui see teatavaks saab.

Erakorralised asjaolud

Mõiste „erakorralised asjaolud” on väga oluline, kuna sellistes olukordades ei ole lennuettevõtjad kohustatud reisijatele hüvitist maksma. Mõiste ei ole kehtivas määruses 261/2004 selgelt määratletud.

Nüüd seletatakse lahti, milliseid asjaolusid võib pidada erakorraliseks. Komisjoni ettepanekus määratletakse „erakorraliste asjaoludena” asjaolud, mis ei ole omased lennuettevõtja tavalisele tegevusele ning mille üle tal puudub tegelik kontroll. Lisaks esitatakse näiteid olukordadest, mida peetakse erakorraliseks. Erakorraliseks tuleks pidada näiteks loodusõnnetusi või lennujuhtide streike, seevastu lennuki korralise hoolduse käigus tuvastatud tehnilisi probleeme aga mitte. See annab lennuettevõtjatele ja reisijatele senisest rohkem kindlust.

Pikaajalised hilinemised ja lennurajaga seotud viivitused

Reisijatel on praegu sõltuvalt lennu pikkusest õigus saada abi 2-, 3- või 4tunnise hilinemise korral. Euroopa Kohtu otsuse kohaselt võivad reisijad nõuda hüvitist alates 3tunnisest hilinemisest (välja arvatud erakorraliste asjaolude esinemine).

Hilinemise korral tuleb reisijatele ootamise ajal anda kõigepealt selget teavet, nende eest tuleb hoolitseda ning neile tuleb anda abi. Seetõttu tõhustatakse ettepanekuga lisaks eespool kirjeldatud uutele teavitamisnõuetele ka reisijate õigusi seoses hoolitsuse ja abiga, mida alati osutatakse pärast kahetunnist hilinemist, sõltumata lennu pikkusest.

Lennujaama jääma sunnitud reisijate peamine eesmärk on jõuda kiiresti koju või muusse soovitud sihtkohta. Seetõttu järgitakse ettepanekus kohtu otsust rahalise hüvitamise kohta, kuid ühtlasi määratakse kindlaks hüvitatava hilinemisaja pikkus. Kõigi ELi siseste lendude ja lühikeste, kuni 3500 km pikkuste rahvusvaheliste lendude korral makstakse hüvitist juhul, kui lend hilineb 5 tundi, ülejäänud rahvusvaheliste lendude puhul on selleks 9 tundi, kui lend on lühem kui 6000 km, ja 12 tundi, kui lend on pikem kui 6000 km. Eesmärk on anda lennuettevõtjatele probleemi lahendamiseks piisavalt aega ning julgustada neid lendu ette võtma, mitte seda lihtsalt tühistama. Kolmest tunnist enamasti ei piisa varuosade või asenduslennuki kohale lennutamiseks, eriti kui tegemist on tehnilise veaga lennuettevõtja baasist kaugel asuvas lennujaamas. Praegu kehtivate sätete kohaselt kaldutakse eelistama lendude tühistamist (kuna probleemi ei ole võimalik lühikese aja jooksul lahendada), mis tekitab reisijatele rohkem kahju.

Kehtivaid abistamissätteid kohaldatakse kaudselt ka lennurajaga seotud viivituste suhtes, mille korral reisijad ootavad lennuki pardal. See hõlmab õigust saada suupistet/sööki ning õigust loobuda lennust pärast viie tunni möödumist. Ettepanekuga lisatakse kõnealused õigused sõnaselgelt määrusesse ning täiendavalt antakse õigus kasutada õhukonditsioneeri, tualetti, saada arstiabi ning joogivett, kui lennurajaga seotud viivitus on pikem kui üks tund. Lisaks sellele antakse õigus lennust loobuda, mille kohaselt võib reisija viietunnise ootamise järel paluda luba lennukist väljuda.

Teekonna muutmine

Lennult maha jäänud reisijad võivad praegu jääda pikaks ajaks ootama sama lennuettevõtja teist lendu. Mis hetkel peab lennuettevõtja lubama reisijal kasutada teekonna muutmiseks teise lennuettevõtja lendu, on ebaselge ning see on põhjustanud lennuettevõtjate ja reisijate vahel mitmeid vaidlusi.

Ettepanekuga tuuakse vajalik selgus, märkides, et kui lennuettevõtja ei suuda ise muuta teekonda 12 tunni jooksul, peab ta pakkuma seda võimalust mõne muu lennuettevõtja teenustega või muu transpordiliigiga.

Ümberistumisega lennud

Praegu ei ole selgelt määratletud õigused saada abi ja hüvitist olukorras, kus reisija jääb ümberistumisega lennult maha esimese lennu hilinemise tõttu. Ettepanekus on kõnealused õigused selgelt määratletud, õigus abile tekib kahe tunni pärast ja õigus hüvitisele siis, kui ELi sisene lend ja lühike, vähem kui 3500 km pikkune rahvusvaheline lend hilineb rohkem kui viis tundi. Ülejäänud rahvusvaheliste lendude puhul on kuni 6000 km pikkuste lendude korral see aeg 9 tundi ning üle 6000 km pikkuste lendude korral 12 tundi.

2. Uued õigused

Sõiduplaani muutmine

Praegu ei ole selge, kas reisijal, kelle lennuplaani on muudetud, on samad õigused kui reisijal, kelle lend hilineb või tühistatakse. Ettepanekus määratletakse selgelt võrdne kohtlemine olukorras, kui sõiduplaani muudetakse vähem kui kaks nädalat enne esialgset väljumisaega.

Nimede õigsus

Ettepaneku kohaselt võib reisija taotleda kirjavigade kõrvaldamist oma nimes tasuta kuni 48 tundi enne lendu.

Reisile mitteilmumine (pileti osaline kasutamine / tagasilend)

Reisijatelt saadud kaebuste tulemusena kehtestatakse ettepanekuga kord, et reisijalt ei tohi võtta õigust pääseda tagasilennule põhjendusel, et ta ei kasutanud edasi-tagasipileti esimest osa.

Pagasi käitlemise häiretega seotud uued õigused

 1. Liikumisabivahendid

  Montreali konventsioonis määratletud vastutuspiirangute tõttu võivad lennuettevõtjad sageli hüvitada piiratud liikumisvõimega reisijate kadunud või kahjustatud liikumisabivahendid vähemas ulatuses kui on nende tegelik väärtus. Ettepaneku kohaselt peavad lennuettevõtjad pakkuma sellistele reisijatele ilma lisatasuta võimalust deklareerida lennule registreerimisel liikumisabivahendi tegelik väärtus ning seega suurendada lennuettevõtja vastutust vahendi tegeliku väärtuseni.

 2. Muusikariistad

  Muusikud ei tea sageli ette, millistel tingimustel võetakse pardale õrnu ja sageli hinnalisi muusikariistu. Ettepaneku kohaselt peavad lennuettevõtjad lubama väiksemaid muusikariistu reisijatesalongi ning selgelt esitama tingimused ja nõuded suurte muusikariistade transportimiseks lastiruumis.

 3. Kaebuste esitamine

  Ettepaneku kohaselt peavad lennuettevõtjad andma vormid, mis võimaldavad esitada kaebuse kohe lennujaamas ning mida lennuettevõtjad peavad aktsepteerima kehtiva kaebusena (nii saab reisija esitada kaebuse hõlpsalt Montreali konventsiooniga pagasile kehtestatud rangete tähtaegade raames).

 4. Riiklikud täitevasutused

  Montreali konventsioonis pagasiga seoses kehtestatud reisijaõigusi ei jõusta praegu mitte ükski ametiasutus. Ettepaneku kohaselt on vastutavad määrusega (EÜ) nr 261/2004 kindlaks määratud riiklikud täitevasutused ka pagasi käitlemise häirete hüvitamist käsitlevate eeskirjade jõustamise eest.

 5. Läbipaistvus

  Ettepanekuga kehtestatakse uued nõuded, mis käsitlevad käsipagasi ja registreeritud pagasi kohta teavitamise läbipaistvust. See tähendab, et reisijaid tuleb pileti ostmise hetkel ja lennujaamas teavitada pagasi täpsetest piirnormidest ning pagasiga seotud lisamaksudest.

3. Jõustamine, kaebuste menetlemine ja karistamine

Kontroll ja karistused

Reisijate õiguste kohaldamise ja jõustamise eest vastutavad riiklikud täitevasutused rakendavad erinevat karistuspoliitikat ning nad tõlgendavad määruse erinevaid osi erinevalt. Ettepanekuga parandatakse komisjoni toetusel riiklike täitevasutuste tegevuse koordineerimist ja nendevahelist teabevahetust. Komisjon võib paluda ka uurimise algatamist. Riiklikud täitevasutused peavad lisaks pelgalt kaebustele reageerimisele võtma ka senisest ennetavama rolli ja pidevalt kontrollima lennuettevõtjate tegevust. Lisaks sellele annavad nad tehnilist tuge reisijate kaebuste menetlemise eest vastutavatele asutustele.

Kaebuste menetlemine ja individuaalsete õiguste jõustamine

Reisijad ei tea praegu sageli, kuidas kaebusi lennuettevõtjale esitada või ei vasta viimane teatavatele kaebustele.

Ettepaneku kohaselt peab lennuettevõtjatel olema selge kaebuste menetlemise kord (e-vorm, e-postiaadress). Nad peavad ka vastama reisijatele teatava tähtaja jooksul, st saatma vastuvõtuteate ühe nädala jooksul ja ametliku vastuse kahe kuu jooksul.

Vaidluse tekkides on reisijatel võimalus pöörduda kaebuste kohtuvälise lahendamise asutuste poole, kes üritavad vaidluse soodsalt ja lihtsalt lahendada.

Maksejõuetus

Kuigi teoorias on reisijate õigused täielikult kaitstud juhul, kui lennu tühistamise põhjuseks on lennuettevõtja maksejõuetus, ei suuda lennuettevõtjad sageli kõnealuseid õigusi tegelikult tagada, seda eelkõige teekonna muutmise korral.

Liikmesriikide ametiasutusi kutsutakse üles oma meetmeid selliselt koordineerima, et oleks tagatud lennuettevõtjate finantsolukorra asjakohane kontroll, ning vajaduse korral lõpetama ettevõtja tegevuse koordineeritult, et minimeerida selle mõju reisijatele. ELi lennutranspordiühendusi julgustatakse muutma ametlikuks olemasolevad vabatahtlikud lepingud appitulekuhindade ja nende tõhusama kasutamise kohta. Samuti julgustatakse parandama asjakohaste kindlustustoodete laiemat ja süstemaatilisemat kättesaadavust ELis, aga ka krediitkaardi tagasimakseskeemide ja muude sarnaste toodete laiemat ja süstemaatilisemat kättesaadavust, mis võimaldab reisijatel siseriikliku õiguse alusel end kaitsta lennuettevõtja maksejõuetuse vastu.

Komisjon jälgib nimetatud meetmete võtmist tähelepanelikult. Kaks aastat pärast käesoleva dokumendi vastu võtmist hindab komisjon meetmete tõhusust ja tulemuslikkust.

Hindade läbipaistvus

Ettepanek ei hõlma otseselt hindade läbipaistvust, kuid see on ELi tarbijakaitse-eeskirjade oluline osa4. Üks Euroopa liberaliseeritud lennundusturu nurgakividest on ettevõtjate õigus vabalt hindu määrata, mis võimaldab konkurentsi teket ning aitab muuta taskukohaste hindadega lennuteenused ulatuslikult kättesaadavaks. Selline vabadus ei ole siiski piiritu, kuna järgida tuleb hindade läbipaistvuse eeskirju.

Kõnealuseid eeskirju ei kohaldata siiski veel piisaval määral. Liikmesriikides võetakse juba praegu iga päev meetmeid, et tagada reisijaid kaitsvate, hindade läbipaistvust käsitlevate eeskirjade nõuetekohane kohaldamine vastavalt ELi määrustele. Jõustamisalast koostööd tuleb siiski tugevdada. Komisjon hindab praegu, milliseid koordineerivaid meetmeid võtta, et paremini kaasata eeskirjade täitmisel hätta jäänud ettevõtjaid ja reisijate huvides tagada hindade läbipaistvuse eeskirjade täitmine.

4. Ebaproportsionaalne maksukoormus

Abistamispiirang

Kehtivate eeskirjade kohaselt peavad lennuettevõtjad pakkuma suupisteid, sööki ja majutust määramata aja vältel, seades nii potentsiaalselt ohtu oma majandusliku ellujäämise (nt tuhapilvekriis). Abi andmisel puuduvad piirangud isegi selliste tõsiste häirete korral, mille lahenemine ei sõltu lennuettevõtjatest. Ettepaneku kohaselt piirdub majutuskohustus erakorralistes olukordades kolme ööga. Kõnealune piirang ei kehti piiratud liikumisvõimega reisijate, neid saatvate reisijate, saatjata laste, rasedate ja eriarstiabi vajavate reisijate puhul.

Hädaolukorra lahendamise kavad

Majutuskohustust küll piiratakse erakorraliste asjaolude korral, kuid samal ajal kehtestatakse eespool nimetatud kohustus teekonda kiiremini muuta ning lennujaamadele, lennuettevõtjatele ja muudele lennujaamakasutajatele kohustus koostada hädaolukorra lahendamise kava, et hoolitseda ulatuslike lennukatkestuste tõttu lennujaama jäänud reisijate eest.

Piirkondlik liiklus

Lühikeste piirkondlike lendude, st väikeste lennukitega tehtavate lühikeste lendude puhul võivad määrusest tulenevate kohustustega kaasnevad kulud olla lennuettevõtja tuludega võrreldes ebaproportsionaalselt suured. Ettepanekuga kaotatakse kohustus majutada lühematel kui 250 km pikkustel lendudel ja vähem kui 80 reisijaga lennukite reisijaid. Taaskord ei kehti kõnealune erand piiratud liikumisvõimega reisijate, neid saatvate reisijate, saatjata laste, rasedate ja eriarstiabi vajavate reisijate puhul.

Majandusliku koormuse jagamine

Mõned praegused siseriiklikud sätted võivad takistada lennuettevõtjaid taotlemast hüvitist lennu katkestamise eest vastutavatelt kolmandatelt isikutelt. Ettepaneku kohaselt ei või siseriiklikud õigusaktid seda õigust aga piirata. Kõnealune säte ei mõjuta reisijaid, kelle jaoks on ainus vastutav kontaktisik lennuettevõtja.

IP/13/219

Lennureisijate õiguste kokkuvõte

Reisijate kümme põhiõigust (üksikasjalikum teave on esitatud memos)

Kümme põhiõigust (praegune olukord)

Uus ettepanek

1. ÕIGUS DISKRIMINEERIMATA KASUTADA VEOTEENUST

Kõikidel reisijatel on samaväärsetel tingimustel juurdepääs veoteenusele ning nad on eelkõige kaitstud kodakondsusest, elukohast või puudest tuleneva diskrimineerimise eest.

Muutmisvajadus puudub

2. PUUDEGA NING PIIRATUD LIIKUMISVÕIMEGA REISIJATE ÕIGUS SAADA VEOTEENUST JA ABI LISAKULUTA

Puudega ning piiratud liikumisvõimega reisijatel on õigus saada lisakuluta abi mis tahes transpordiliigiga reisides, et neil oleksid samasugused reisimisvõimalused nagu teistel inimestel.

 • Piiratud liikumisvõimega reisijate eest hoolitsemisele ei seata piiranguid

 • Hüvitatakse kahjustatud või kadunud liikumisabivahendite nende täisväärtus (kui need on registreeritud)

3. ÕIGUS TEABELE ENNE OSTU JA REISI ERI ETAPPIDES, EELKÕIGE REISI KATKEMISE KORRAL

Reisijatel on õigus saada korrektset teavet piletihinna, oma õiguste ja reisi asjaolude kohta õigel ajal ja asjakohaselt enne reisi ning reisi katkemise korral ka selle kestel ja pärast seda.

Reisijate parem teavitamine reisi katkestamisest ja selle põhjustest ning reisijate õigustest. Lennuettevõtja peab teavitama reisijaid olukorrast võimalikult kiiresti ja igal juhul hiljemalt 30 minutit pärast kavandatud väljumisaega ning teatama eeldatava väljumisaja kohe, kui see on teada.

Lennuettevõtjad peavad pileti ostmise hetkel ja lennujaamas andma ka selget teavet nii käsi- kui ka registreeritud pagasi piirnormide kohta.

4. ÕIGUS KEELDUDA REISIMISEST (PILETIHINNA TAGASIMAKSMINE) REISI KATKEMISE KORRAL

Reisijatel on õigus saada tagasi pileti täishind, kui lend hilineb pikalt või tühistatakse või kui reisija jäetakse sellest maha.

Selgitatakse õigust reisimisest keelduda juhul, kui tegemist on lennurajaga seotud viivitusega: maksimaalselt viie tunni pärast on reisijal õigus reisimisest keelduda ning saada piletiraha tagasi. Lennurajaga seotud viivituste korral hõlmab see ka lennukist väljumise õigust.

5. ÕIGUS VEOLEPINGU TÄITMISELE REISI KATKEMISE KORRAL (TEEKONNA MUUTMINE VÕI ÜMBERBRONEERIMINE)

Kui lend hilineb pikalt või tühistatakse või kui reisija jäetakse sellest maha, on tal õigus kasutada esimesel võimalusel alternatiivset transporditeenust või ümberbroneerimist talle sobival ajal. Vedaja peab sellist võimalust pakkuma selgelt ja üheselt mõistetavalt kohe, kui reis katkeb.

Tugevdatakse reisijate õigusi valida tagasimakse, teekonna kohese muutmise või mõne hilisema lennu vahel. Eelkõige seoses teekonna muutmisega: kui lennuettevõtja ei ole suuteline pakkuma 12 tunni jooksul teekonna muutmist oma lendudega, peab ta kasutama teiste lennuettevõtjate lende või võimaluse korral muid transpordiliike.

6. ÕIGUS SAADA ABI REISI VÄLJUMISE VÕI ÜMBERISTUMISE PIKAAJALISE HILINEMISE KORRAL

Veoteenuseta jäänud reisijatel on õigus saada viivitamata minimaalset hoolitsust koha peal terminalis/lennujaamas ja/või transpordivahendis, kui nad peavad ootama hilinenud reisi algust või jätkumist või oma reisiteekonna muutmist.

 • Selgitatakse reisijate õigusi (hoolitsuse/abi puhul), mis käsitlevad ümberistumisega lennult mahajäämist

 • Esikohale on seatud õigus hoolitsusele. See ei sõltu enam lennu pikkusest, vaid reisija eest tuleb kahetunnise ootamise järel alati hoolitseda.

 • Selgitatakse õigust hoolitsusele lennurajaga seotud viivituste korral (kui selline viivitus on pikem kui üks tund, peab lennuettevõtja võimaldama tasuta joogivett ja tualettipääsu, tagama reisijatesalongi piisava kütte või jahutuse ning vajaduse korral pädeva arstiabi kättesaadavuse).

 • Lennujaamad, lennuettevõtjad ja muud lennujaama kasutajad peavad koostama hädaolukorra lahendamise kava, et hoolitseda ulatuslike lennukatkestuste tõttu (sealhulgas lennuettevõtja maksejõuetuse korral) veoteenuseta jäänud reisijate eest.

7. ÕIGUS HÜVITISELE

Reisijatel on teatavatel tingimustel õigus saada standarditud rahalist hüvitist ebamugavuste eest pikalt hilinenud või tühistatud lennu korral ning alati, kui nad jäetakse lennukilt maha. Nimetatud hüvitis on eri transpordiliikide puhul erinev ning sõltub lennu katkemisel kaotatud ajast, lennu pikkusest ja/või piletihinnast.

Õigus hüvitisele lennu pikaajalise hilinemise korral lisatakse määruse teksti: viivituse eest hüvitise saamise õiguse tekkimiseks vajalik aeg pikeneb ELi siseste ja lühikeste rahvusvaheliste lendude puhul kolmelt tunnilt viiele (julgustamaks lennuettevõtjaid lendama ja mitte lende tühistama). Ülejäänud rahvusvaheliste lendude puhul on kõnealune aeg 9 või 12 tundi.

Uus õigus saada hüvitist lennuplaani muutmise korral (kui etteteatamisaeg on alla kahe nädala).

Selgitatakse õigust saada hüvitist ümberistumisega lennust mahajäämise korral: sõltuvalt asjaoludest võib reisija nõuda hüvitist lennuettevõtjalt, kes hilinenud lendu teenindas.

Lennureisilt mahajätmisega seotud õigusi tõhustatakse õigusega lasta parandada kirjavead ning muudetakse osaliselt reisile mitteilmumise korral rakendatavat poliitikat (enam ei tohi reisijat tagasilennult maha jätta ainult seetõttu, et ta ei kasutanud edasi-tagasipileti esimest osa).

8. ÕIGUS VEDAJA VASTUTUSELE REISIJATE JA NENDE PAGASI EEST

Rahvusvaheliste konventsioonide ja ELi õigusaktide kohaselt vastutavad vedajad reisijate ja nende pagasi eest. Reisijatel on surma, vigastuste, pagasiprobleemide ja teatavatel juhtudel hilinemise korral õigus hüvitisele, mis määratakse kindlaks vastavalt kahju suurusele. Sõltuvalt kohaldatavatest õigusaktidest võib sellise hüvitise suurust piirata.

Pagasieeskirjade parem jõustamine ja erieeskirjad liikumisabivahendite ja muusikariistade jaoks. Liikmesriikide ametiasutused vastutavad pagasi käitlemise häirete hüvitamise eeskirjade jõustamise eest ning muusikariistade transporti käsitlevate uute eeskirjadega tagatakse, et nende vedamisest võib keelduda ainult turvalisusest või lennuki tehnilistest iseärasustest tulenevatel põhjustel.

9. ÕIGUS KIIRELE JA KÄTTESAADAVALE KAEBUSTE MENETLEMISELE

Reisijatel on õigus esitada rahulolematuse korral vedajale kaebus. Kui vedaja vastus ei saabu teatava tähtaja möödudes või kui see ei rahulda reisijat, on reisijatel õigus esitada kaebus pädevale riiklikule täitevasutusele, kes peaks menetlema kaebust mõistliku aja jooksul. ELi ja siseriiklike õigusaktide kohaselt on võimalik rakendada ka kohtuväliseid või kohtumenetlusi (nt vaidluste lahendamise alternatiivmenetlused, siseriiklikud või Euroopa tasandi väikeste nõuete kohtumenetlused).

 • Lennuettevõtjad peavad pakkuma reisijatele tõhusad kaebuste esitamise viisid. Reisijad peavad kaebuse esitama kolme kuu jooksul pärast väljumisaega, lennuettevõtjad peavad aga vastama ka teatava tähtaja jooksul (vastuvõtuteate ühe nädala jooksul ja ametlik vastus kahe kuu jooksul).

 • Reisijatel on võimalus pöörduda kaebuste kohtuvälise lahendamise asutuste poole, kes menetlevad kaebusi mõistliku aja jooksul ning tegutsevad riiklike täitevasutuste toetusel.

10. ÕIGUS ELi REISIJATE ÕIGUSTE TÄIEULATUSLIKULE KOHALDAMISELE JA TEGELIKULE JÕUSTAMISELE

Reisijatel on õigus eeldada, et vedajad kohaldavad ELi eeskirju nõuetekohaselt ja et riiklikud täitevasutused jälgivad ka tegelikult nende rakendamist.

 • Ettepanekuga tõhustatakse komisjoni toetusel riiklike täitevasutuste tegevuse koordineerimist ja nendevahelist teabevahetust. Komisjon võib paluda liikmesriikide ametiasutustelt ka (ühis)uurimiste algatamist.

1 :

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 261/2004, 11. veebruar 2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 295/91 (ELT L 46, 17.2.2004, lk 1).

2 :

Nõukogu määrus (EÜ) nr 2027/97, 9. oktoober 1997, lennuettevõtja vastutuse kohta õnnetusjuhtumite puhul (EÜT L 285, 17.10.1997, lk 1), mida on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. mai 2002. aasta määrusega (EÜ) nr 889/2002 (EÜT L 140, 30.5.2002, lk 2).

3 :

Uuringuid korraldasid Verbraucherzentrale Brandenburg, Taani tarbijakaitse nõukogu, Which? ning Ühendkuningriigi lennuamet (rohkem teavet on esitatud mõjuhinnangus).

4 :

Hindade läbipaistvust reguleeritakse 24. septembri 2008. aasta määrusega (EÜ) nr 1008/2008 ühenduses lennuteenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta (uuestisõnastamine).


Side Bar