Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Информационна бележка

Брюксел, 13 март 2013 г.

Преглед на правата на пътниците на въздушния транспорт — често задавани въпроси

Какво е положението в момента?

Успехът на Европа в гарантирането и защитата на правата на пътниците е едно от големите постижения на политиката на ЕС в областта на транспорта. Регламент № 261/20041, свързан с правата на пътниците на въздушния транспорт, влезе в сила през февруари 2005 г. и установи минимални равнища на предоставяне на помощ и обезщетения за пътници, на които е отказан достъп или които са засегнати от дълги закъснения или отменени полети.

Новите правила доведоха до значителни промени в поведението в сектора на въздухоплаването, по-специално до намаляване на прилагането на отказ на достъп и отмяна на полети с търговска цел от страна на въздушните превозвачи (което включва всички свързани с това проблеми за пътниците), като се осигурява много по-справедливо отношение към пътниците по време на пътуването им.

Прилагането на правилата на ЕС относно правата на пътниците непрекъснато се подобрява през осемте години от влизането им в сила, но въпреки това днес е достигнат етап, когато са изчерпани възможностите за неправни действия (като насоки и доброволни споразумения) и когато е необходим преглед на самото законодателство, за да се гарантира, че правата на пътниците действително се прилагат, както би трябвало.

Кои са основните проблеми?

Основният проблем за пътниците е, че от една страна разполагат с големи права съгласно европейското законодателство, но от друга изпитват затруднения при прилагането им и се чувстват объркани, когато изглежда, че въздушните превозвачи не ги спазват. Това се отнася до права, определени в Регламент № 261/2004, но и до права, свързани със загубен, повреден или закъснял багаж, установени съгласно Конвенцията от Монреал и Регламент № 2027/972.

Например проучвания, проведени в Германия, Дания и Обединеното кралство показват следното3:

 1. на 75 % от участвалите в проучването пътници, които са се сблъсквали с проблеми, свързани със закъснения или отменени полети, предложено е било премаршрутиране, което им е дало възможност да продължат пътуването си.

 2. Въпреки това, според същите проучвания, други грижи, като предоставяне на храни, напитки и настаняване, са били осигурени в по-малко от 50 % от случаите.

 3. Само част от участвалите в проучването пътници са имали право на финансово обезщетение (2 до 4 % в датското проучване).

 4. Освен това немското проучване показва, че в случаите, когато пътниците са подали жалба, над 20 % тях не са получили отговор от въздушния превозвач.

Съществуват четири основни причини за неприлагане на правата на пътниците:

 1. „Сиви зони“ в законодателството: липсващи определения и неясни разпоредби в текста на Регламент № 261/2004 създават т.нар. „сиви зони“ в правата на пътниците, което води до непоследователност и липса на строги стандарти в прилагането на закона;

 2. Разглеждане на жалби: Пътниците се сблъскват с трудности при упражняването на своите права, тъй като процедурите на въздушните превозвачи за подаване на жалби са неясно определени или защото няма орган за разглеждане на жалбите, към когото да се обърнат.

 3. Налагане на санкции: непоследователните или недостатъчно ефективните политики от страна на националните органи не създават достатъчно стимули за спазване на изискванията.

 4. Несъразмерни финансови разходи: финансовите разходи, свързани с някои от задълженията, наложени от регламента, могат да станат несъразмерни за въздушните превозвачи при някои обстоятелства (например осигуряване на настаняване за неограничен срок при изключителни обстоятелства).

Какво предлагаме?

Предложението внася яснота в основни аспекти на законодателството на ЕС, които са източник на затруднения както за пътниците, така и за превозвачите. То въвежда нови права на пътниците в случаите, когато това е необходимо. На пътниците се предлагат ефективни процедури за разглеждане на жалбите, а политиките за прилагане и осигуряване на изпълнението, упражняване на контрол и налагане на санкции са засилени, за да се гарантира по-добро прилагане на правата на всички пътници. Предложението също така гарантира, че задълженията продължават да бъдат финансово реалистични. В допълнение се предлагат мерки относно прозрачността на цените и повишаването на защитата на пътниците при неплатежоспособност на въздушния превозвач.

1: Ясно определяне на „сивите зони“

Информация относно закъснял или отменен полет

Настоящият Регламент № 261/2004 задължава въздушните превозвачи да предоставят на пътниците информация относно техните права, но не съдържа изисквания по отношение на предоставянето на информация за събитието непосредствено и на място. Предложението въвежда изричното задължение пътниците да бъдат постоянно и при първа възможност информирани относно ситуацията във връзка с техния закъснял или отменен полет.

Въздушният превозвач трябва да информира пътниците относно ситуацията при първа възможност и във всеки случай не по-късно от 30 минути след времето на излитане по разписание.

Те трябва да информират пътниците относно очакваното време на излитане в момента, в който информацията е налична.

Извънредни обстоятелства

Терминът „извънредни обстоятелства“ е много важен, тъй като при този вид обстоятелства въздушните превозвачи не са задължени да изплатят обезщетения на пътниците. Терминът не е ясно определен в настоящия Регламент № 261/2004.

С настоящото предложение основният принцип за определенято на дадени обстоятелства като извънредни придобива яснота. Предложението на Комисията определя „извънредните обстоятелства“ като обстоятелства, които не са типични при нормалното осъществяване на дейността на засегнатия въздушен превозвач и са извън неговия действителен контрол. Освен това се предоставят и примери за обстоятелства, които се считата за извънредни. Например природните бедствия или стачките на ръководителите на полети следва да се считат за извъндредни обстоятелства, но не и техническите проблеми, идентифицирани по време на рутинна поддръжка на въздухоплавателното средство. Това ще даде по-голяма увереност както на въздушните превозвачи, така и на пътниците.

Големи закъснения и забавяне на пистата

Понастоящем пътниците имат право на помощ за закъснения от 2, 3 или 4 часа в зависимост от разстоянието на полета. След решение на Съда на ЕС те могат да поискат обезщетение за закъснения от 3 и повече часа (с изключение на случаите на извънредни обстоятелства).

В случай на закъснения пътниците имат на първо място нужда от ясна информация, както и грижи и помощ, докато чакат. По тази причина, освен новите изисквания за предоставяне на информация (виж раздела по-горе), предложението увеличава и правата на пътниците на грижи и помощ — те влизат в сила винаги при закъснение от два часа и повече, независимо от разстоянието на полета.

Действителният приоритет, обаче, за блокираните пътници е да достигнат домовете си или крайния пункт на пристигане колкото е възможно по-бързо. Затова и по отношение на финасовото обезщетение предложението потвърждава решението на Съда в текста на регламента, но определя периода, след който се прилага правото на обезщетение, на 5 часа за всички полети в рамките на ЕС и кратки международни полети от под 3500 km. За останалите международни полети периодът е 9 часа за полети до 6000 km и 12 часа за полети от над 6000 km. Целта е да се даде на въздушните превозвачи разумен срок, в който да разрешат проблема и да бъдат насърчени да изпълнят полета, а не просто да го отменят. Днешното ограничение от три часа е в повечето случаи прекалено кратко, за да могат да бъдат докарани резервни части или резервно въздухоплавателно средство, особено при технически проблеми на летище далеч от базите на превозвача. Настоящите разпоредби по-скоро насърчават отмяната на полети във вреда на пътниците (тъй като проблемът не може да бъде решен в рамките на много краткия срок).

Действащите правила по отношение на помощта могат да се тълкуват като приложими при забавяне на пистата, т.е. когато пътниците чакат на борда на въздухоплавателното средство. Това включва правото на напитки/храна, както и правото на отказ от полета след 5 часа. Предложението ясно определя тези права и в допълнение дава право, когато забавянето на пистата надвишава един час, на климатизация, използване на тоалетни, медицинска помощ и питейна вода . Освен това, за да може да се прилага правото на отказ от пътуване, пътникът може да поиска да бъде свален от борда след закъснение от 5 часа.

Премаршрутиране

Понастоящем пътниците могат да бъдат блокирани за дълго време, докато очакват премаршрутиране с друг полет на същия превозвач. В момента няма яснота точно кога въздушният превозвач трябва да разреши на пътника премаршрутиране с друг превозвач, което е довело до много спорове между въздушните превозвачи и пътниците.

Предложението внася необходимата яснота, като заявява, че когато въздушният превозвач не може сам да осигури премаршрутиране в рамките на 12 часа, трябва да предложи премаршрутиране с други въздушни превозвачи или друг вид транспорт, ако има такава възможност.

Свързващи полети

Правото на помощ и на обезщетение, когато пътник изпусне свързващ полет поради закъснение на първия му полет, все още не е ясно определено. Предложението ясно посочва тези права, т.е. на помощ след втория час закъснение и на обезщетение, ако закъснението при пристигане надвишава 5 часа за всички полети в рамките на ЕС и кратки международни полети от под 3500 km. За останалите международни полети периодът е 9 часа за полети до 6000 km и 12 часа за полети от над 6000 km. .

2. Нови права

Промяна на разписанието

Понастоящем не е ясно дали пътникът, разписанието на чийто полет е било променено, може да упражнява същите права като пътниците на закъснели или отменени полети. Предложението ясно определя тази равнопоставеност в третирането, когато се променя разписанието на даден полет по-малко от 2 седмици преди първоначално предвиденото време на полета.

Погрешно изписани имена

Съгласно предложението пътникът може да поиска – безплатно — коригирането на правописни грешки в името му до 48 часа преди полета.

Политика при неявяване на пътника (частично използване на билета /обратни полети)

Като следствие от подадените от пътници жалби, предложението установява, че на пътник не може да бъде отказан достъп на борда на обратен полет от двупосочния му билет на основание, че не е използвал полета на отиване.

Нови права по отношение на неправилно обработен багаж:

 1. Оборудване за придвижване:

  Поради ограниченията на отговорността, определена в Конвенцията от Монреал, въздушните превозвачи често могат да предоставят обезщетения за изгубено или повредено оборудване за придвижване на пътници с намалена двигателна способност на стойност под действителната за съответното оборудване. Съгласно предложението въздушните превозвачи трябва да предложат на такива пътници възможността — без допълнително заплащане — да декларират действителната стойност на оборудването за придвижване при регистрацията за полета и следователно отговорността на превозвача да бъде увеличена до тази действителна стойност.

 2. Музикални инструменти

  Музикантите често не знаят предварително точно при какви условия чупливи и често много скъпи инструменти ще бъдат съхранявани на борда. Съгласно предложението въздушните превозвачи трябва да приемат по-малки инструменти в пътническия салон и ясно да посочват условията, при които се транспортират по-големи инструменти в багажното отделение.

 3. Подаване на жалби

  Съгласно предложението въздушните превозвачи трябва да осигуряват формуляри, които позволяват подаването на жалби на летището и които въздушният превозвач трябва да приема като валидни искове (по този начин пътникът може лесно да представи иск в рамките на строго определените срокове за подаване на искове във връзка с багажа, наложени от Конвенцията от Монреал).

 4. Национални правоприлагащи органи

  Понастоящем правата на пътниците по отношение на багажа, определени в Конвенцията от Монреал, не се прилагат от нито един орган. Съгласно предложението националните правоприлагащи органи, определени съгласно Регламент № 261/2004, също ще носят отговорност за прилагането на правилата за обезщетение за неправилно обработен багаж.

 5. Прозрачност

  Предложението установява нови изисквания по отношение на прозрачността на информацията относно ръчния багаж и регистрирания багаж, така че пътниците трябва да бъдат информирани относно ограниченията за багажа и други допълнителни такси за багаж по време на извършването на резервацията както и на летищата.

3. Прилагане, разглеждане на жалби и налагане на санкции:

Контрол и санкции

Националните правоприлагащи органи (НПО), които са отговорни за прилагането и осигуряване на изпълнението на правата на пътниците, прилагат различни политики на санкциониране и тълкуват по различен начин различни части от регламента. Предложението засилва координацията и обмена на информация между НПО с подкрепата на Комисията. Комисията също така може да поиска започването на разследвания. НПО трябва да играят по-превантивна роля като постоянно упражняват контрол върху политиките на въздушните превозвачи, а не само реагират на подадени жалби. Те също така ще осигурят техническа подкрепа на органите за разглеждане на жалби, които обработват индивидуалните жалби на пътниците.

Разглеждане на жалби и прилагане на индивидуални права

Понастоящем пътниците често не знаят как да подадат жалби до въздушния превозвач или последният не им дава отговор.

Съгласно предложението въздушните превозвачи ще трябва да осигуряват ясни процедури за разглеждане на жалбите (онлайн формуляр, адрес на електронна поща). Също така те ще трябва да отговарят на пътниците в рамките на даден срок (една седмица за потвърждаване на получаването и официален отговор в рамките на два месеца).

Когато възникнат спорове, пътниците ще могат да се обръщат към извънсъдебни органи за разглеждане на жалби, които ще се опитат да разрешат въпроса (по лесен начин и без много разходи).

Неплатежоспособност

Докато на теория правата на пътника са напълно приложими в случаите, когато отмяната на полета се дължи на неплатежоспособност на въздушния превозвач, в действителност превозвачът често не е в състояние да гарантира тези права, особено по отношение на премаршрутиране.

Националните органи се приканват да координират действията си, за да гарантират подходящ контрол върху финансовото състояние на въздушните превозвачи и, когато е необходимо, да предприемат координиран подход за временно спиране на тяхната дейност, за да се намали до минимум въздействието върху пътниците. Асоциациите за въздушен транспорт на ЕС ще бъдат насърчени да направят официални съществуващите доброволни споразумения относно осигуряването на преференциални тарифи за блокирани пътници и тяхното ефективно популяризиране. Ще бъде насърчено и по-широкообхватното и систематично предлагане на свързаните със сектора застрахователни продукти в целия ЕС, както и по-широкообхватното и систематично предлагане на информация относно схемите за възстановяване на средства по кредитни карти или подобни продукти, които позволяват на пътниците да се защитят срещу риска от неплатежоспособност съгласно националното законодателство.

Комисията строго ще контролира прилагането на тези мерки. Две години след приемането на настоящия текст Комисията ще преразгледа тяхното изпълнение и ефективност.

Прозрачност на цените

Прорачността на цените не е пряко включена в предложенията, но е съществен елемент от защитата, на която имат право потребителите съгласно правилата на ЕС4. Един от основните принципи на либерализирания европейски пазар на въздухоплавателни услуги е свободата на дружествата да определят свободно цените си, което позволява конкуренция и допринася за изобилието от предлагани въздухоплавателни услуги на достъпни цени. Тази свобода обаче не е неограничена и се прилагат правила относно прозрачността на цените.

В тази област прилагането на правилата тепърва трябва да достигне необходимото равнище. Вече са предприети непрекъснати действия по правоприлагането от страна на държавите членки, за да се гарантира, че правилата относно прозрачността на цените се прилагат при пълно съблюдаване на законодателството на ЕС. Въпреки това е необходимо по-тясно сътрудничество в областта на правоприлагането. Комисията понастоящем преценява възможностите за предприемане на координационни действия, за да се справи по-ефективно с тези оператори, които изостават и да гарантира, че те спазват изискванията за прозрачност в полза на пътниците.

4. Несъразмерна финансова тежест

Ограничения върху помощта

Съгласно настоящите правила въздушните превозвачи трябва да предоставят напитки, храна и настаняване за неопределен период от време, което е потенциална заплаха за финансовото им оцеляване (например кризата с облака от вулканична пепел). Не се налагат ограничения върху помощта дори при настъпване на съществено нарушение в движението извън техния контрол. Съгласно предложението осигуряването на настаняване ще бъде ограничено до три нощувки при извънредни обстоятелства. Това ограничение не се прилага за пътници с намалена подвижност, техни придружители, деца без придружител, бременни жени и лица със специфични медицински нужди.

Планиране при извънредни ситуации

Въздействието на горепосочените ограничения относно настаняването при извънредни обстоятелства се смекчава от гореспоменатите задължения за по-бързо премаршрутиране и задължението летищата, въздушните превозвачи и другите ползватели на летищата да изготвят планове за извънредни ситуации за предоставяне на грижи на пътниците, блокирани при мащабни нарушения в движението.

Регионални полети

Що се отнася до регионални полети от малък мащаб — полети, осъществявани от малки въздухоплавателни средства на къси разстояния — разходите за покриване на задълженията по регламента могат да не съответстват на приходите на превозвача. Предложението премахва задължението за осигуряване на настаняване за пътници на полети на разстояние по-малко от 250 km и с вместимост по-малко от 80 места. В този случай също тази дерогация не се прилага за пътници с намалена подвижност, техни придружители, деца без придружител, бременни жени и лица със специфични медицински нужди.

Споделяне на икономическата тежест

Понастоящем някои национални разпоредби могат да попречат на въздушните превозвачи да потърсят обезщетение от трети страни, които носят отговорност за промени в изпълнението на полета. Съгласно предложението националното законодателство не трябва да ограничава правото на въздушните превозвачи да потърсят обезщетение от отговорните трети страни. Тази разпоредба не засяга пътниците, за които единствената отговорна страна остава въздушният превозвач.

IP/13/219

Пътници на въздушния транспорт — обобщение

10-те основни права на пътниците (виж приложената информационна бележка за допълнителна информация)

10-те основни права (положението в момента)

Новото предложение

1. ПРАВО НА НЕДИСКРИМИНАЦИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДОСТЪПА ДО ТРАНСПОРТ

Всички пътници имат равнопоставен достъп до транспорт и по-специално са защитени от дискриминация на основание гражданство, местоживеене или увреждане.

Не е необходима промяна

2. ПРАВО НА ДОСТЪП И ПОМОЩ БЕЗ ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ЗА ПЪТНИЦИ С УВРЕЖДАНИЯ И ПЪТНИЦИ С НАМАЛЕНА ПОДВИЖНОСТ (ПНП)

ПНП имат право да получават помощ без допълнителни разходи при пътуване с всички видове транспорт, за да им бъде дадена възможност да се възползват от същите възможности за пътуване, с които разполагат останалите граждани.

 • За ПНП няма ограничения върху правото на грижи

 • Обезщетение в размер на пълната стойност на повреденото или изгубено оборудване за придвижване (ако е регистриран багаж)

3. ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДИ ЗАКУПУВАНЕТО НА БИЛЕТ И НА РАЗЛИЧНИТЕ ЕТАПИ ОТ ПЪТУВАНЕТО, ОСОБЕНО В СЛУЧАЙ НА НАРУШЕНИЯ В ДВИЖЕНИЕТО

Пътниците имат право да бъдат вярно информирани за цената на билета, за правата им и за обстоятелствата по пътуването, навременно и по подходящ начин, преди пътуването, както и по време на пътуването и след това в случай на нарушения в движението.

По-добро информиране на пътниците относно възникването и естеството на нарушението в движението и техните права. Въздушният превозвач трябва да информира пътниците относно ситуацията при първа възможност и във всеки случай не по-късно от 30 минути след времето на излитане по разписание, както и относно приблизителното време на излитане в момента, в който разполага с тази информация.

Въздушните превозвачи също така ще предоставят ясна информация относно разрешения багаж, както ръчен, така и регистриран, при резервация и на летището.

4. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ПЪТУВАНЕ (ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛАТЕНАТА СУМА) ПРИ ПРОБЛЕМ ПО НЕГО

В случай на голямо закъснение или отмяна на пътуването или в случай на отказан достъп на борда, пътниците имат право да им бъде възстановена пълната стойност на билета.

Правото на отказ от пътуване е пояснено във връзка със забавянето на пистата: След максимум от 5 часа пътникът има правото да се откаже от пътуване и да му бъде възстановена стойността на билета. В случай на забавяне на пистата това включва правото на слизане от борда.

5. ПРАВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕВОЗ (ПРЕМАРШРУТИРАНЕ ИЛИ ПРОМЯНА НА РЕЗЕРВАЦИЯТА) В СЛУЧАЙ НА НАРУШЕНИЯ В ДВИЖЕНИЕТО

В случай на голямо закъснение, отмяна на пътуването или отказан достъп на борда, пътниците имат право възможно най-бързо да получат алтернативна транспортна услуга или да променят резервацията си за друго, удобно за тях време. Изборът трябва да бъде предложен от превозвача по ясен и недвусмислен начин веднага след възникването на нарушенията в движението.

Затвърждаване на възможността на пътника да избира между три варианта: възстановяване на платената сума, незабавно премаршрутиране или алтернативен полет на по-късна дата. По-специално по отношение на премаршрутирането: когато въздушният превозвач не може сам да осигури премаршрутиране в рамките на 12 часа, трябва да предложи премаршрутиране с други въздушни превозвачи или друг вид транспорт, ако има такава възможност.

6. ПРАВО НА ПОМОЩ В СЛУЧАЙ НА ГОЛЯМО ЗАКЪСНЕНИЕ НА ПЪРВИЯ ПОЛЕТ ИЛИ СВЪРЗВАЩИ ПОЛЕТИ

Блокираните пътници имат право незабавно да получат грижи поне в минимална степен на място в терминалите, гарите и автогарите и/или на борда, докато изчакват продължаването на забавеното пътуване или премаршрутирането.

 • Ясно определяне на правата на пътниците в случай на изпуснати свързващи полети (на грижи/помощ)

 • Правото на грижи е определено като приоритетно. То вече не зависи от разстоянието на полета, а влиза в сила след 2 часа

 • Правото на грижи е изяснено в случай на забавяне на пистата (когато забавянето на пистата надхвърля един час, превозвачът трябва да осигури безплатен достъп до тоалетни и питейна вода, както и подходяща климатизация на пътническия салон, включително съответните медицински грижи, ако е необходимо)

 • Летищата, въздушните превозвачи и другите ползватели на летищата трябва да изготвят планове за действие в извънредни ситуации с цел да осигурят грижи за пътниците, блокирани при мащабни нарушения в движението (включително при неплатежоспособност на въздушния превозвач)

7. ПРАВО НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

При определени условия в случай на голямо закъснение или отмяна на пътуване и във всички случаи на отказан достъп на борда при въздушен транспорт пътниците имат право на стандартизирано финансово обезщетение за причиненото неудобство. Подобно обезщетение се променя в зависимост от вида транспорт, според времето, изгубено поради

възникналото нарушение в движението, разстоянието на пътуването и/или стойността на билета.

Правото на обезщетение в случай на дълги закъснения се потвърждава от неговото включване в текста на регламента: Ограничението се увеличава от три на пет часа за всички полети в рамките на ЕС и кратки международни полети (за насърчаване на превозвачите да изпълняват полетите, а не да ги отменят). Ограниченията са съответно 9 и 12 часа за останалите международни полети.

Ново право на обезщетение за промяна в разписанието на полетите (когато пътникът е уведомен по-малко от две седмици преди полета).

Ясно определяне на правото на обезщетение в случай на изпуснат свързващ полет: В зависимост от обстоятелствата пътникът може да поиска обезщетение от опериращия превозвач на закъснелия полет.

Правата в случай на отказан достъп на борда са увеличени с добавянето на правото пътникът да поиска коригиране на правописни грешки и с частична забрана на политиката за неявяване (не може да бъде отказван достъп на борда на полета на връщане само защото полетът на отиване не е използван).

8. ПРАВО НА ПОЕМАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ ОТ ПРЕВОЗВАЧА ЗА ПЪТНИЦИТЕ И ТЕХНИЯ БАГАЖ

Според международните конвенции и законодателството на ЕС превозвачите носят отговорност за пътниците и техния багаж. В случай на смърт, телесна повреда и проблеми с багажа, както и в някои случаи на закъснение пътниците имат право на обезщетение, което се определя в съответствие с причинените вреди. Това обезщетение може да бъде ограничено в зависимост от приложимото право.

По-строго прилагане на правилата за багажа и специалните правила за оборудване за подвижност и музикални инструменти: Националните органи ще носят отговорност за прилагането на правилата за обезщетение в случаите на повреден багажа, а новите правила относно транспортирането на музикални инструменти гарантират, че техния превоз няма да бъде отказван на основание, различно от безопасност или технически характеристики на въздухоплавателното средство.

9. ПРАВО НА ДОСТЪП ДО БЪРЗОДЕЙСТВАЩА СИСТЕМА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЖАЛБИ

Пътниците имат право да подават жалби пред превозвача, ако са неудовлетворени. В случай, че не получат отговор в определен срок или ако отговорът на превозвача не ги удовлетворява, те имат право да подадат жалба пред компетентния национален правоприлагащ орган, който следва да я разгледа в разумен срок. Законодателството на ЕС и националното законодателство предоставят също и възможности за извънсъдебно уреждане на спорове (например системи за алтернативно разрешаване на спорове, национални или европейски процедури за искове с малък материален интерес в съда).

 • Въздушните превозвачи трябва да предоставят на пътниците ефективни начини за подаване на жалби. Пътниците трябва да подават своя иск в срок от три месеца след полета, а превозвачите трябва също така да предоставят отговор в съответния срок (една седмица за потвърждаване на получаването и официален отговор в рамките на два месеца).

 • Пътниците ще могат да се обръщат към извънсъдебни органи за разглеждане на жалби, които разглеждат жалбите в разумен срок и действат с подкрепата на националните правоприлагащи органи.

10. ПРАВО НА ПЪЛНО И ЕФЕКТИВНО ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА ЕС ОТНОСНО ПРАВАТА НА ПЪТНИЦИТЕ

Пътниците имат право да разчитат на правилно прилагане от превозвачите на разпоредбите на ЕС и на ефективното им изпълнение от националните правоприлагащи органи.

 • Предложението засилва координацията и обмена на информация между НПО с подкрепата на Комисията. Комисията също така може да поиска започването на (съвместни) разследвания от страна на националните органи.

1 :

Регламент (ЕО) № 261/2004 На Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 г. относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91, OB L46/1 от 17.2.2004 г.

2 :

Регламент (ЕО) № 2027/97 от 9 октомври 1997 г. относно отговорността на въздушните превозвачи при въздушния превоз на пътници и на техния багаж (ОВ L 285, 17.10.1997 г., стр. 1), изменен с Регламент № 889/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 13 май 2002 г. (OB L 140, 30.5.2002 г., стр. 2)

3 :

Данните от проучванията са предоставени от Verbraucherzentrale Brandenburg, датския Съвет на потребителите, „Which?“ и Гражданската въздухоплавателна администрация на Обединеното кралство (допълнителна информация относно оценката на въздействието).

4 :

Прозрачността на цените е установена в Регламент № 1008/2008 от 24 септември 2008 г. относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността (преработен)


Side Bar