Navigation path

Left navigation

Additional tools

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ТЕНДЕНЦИИ В САЛДОТО ПО ТЕКУЩИТЕ СМЕТКИ И РАЗХОДИТЕ ЗА ЕДИНИЦА ТРУД *

European Commission - MEMO/13/198   11/03/2013

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI EL CS ET HU LT LV MT PL SK SL RO

European Commission

MEMO

Brussels, 11 March 2013

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ТЕНДЕНЦИИ В САЛДОТО ПО ТЕКУЩИТЕ СМЕТКИ И РАЗХОДИТЕ ЗА ЕДИНИЦА ТРУД *

Излишък/дефицит по текущата сметка, % от БВП (дясна ос)

Разходи за единица труд, в EUR (2000 г.=100)

Разходи за единица труд в сравнение с търговските партньори (2000 г.=100)

Бележка: мащабът е различен за всяка държава

* http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2013_winter_forecast_en.htm


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website