Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

MEMO

Bryssel, 11 mars 2013

Letter from President Barroso to the Members of the European Council

Vårt möte den 14–15 mars 2013 är en viktig milstolpe i årets europeiska planeringstermin. Kommissionen drog igång processen med fem viktiga prioriteringar i den årliga tillväxtöversikten för 2013 och jag är nöjd att rådet redan har godkänt dem. De kan nu tjäna som referenspunkter för de nationella program som ska skickas till kommissionen i april. Europeiska rådets ordförande har bett mig hålla en kort presentation som underlag för våra diskussioner och den kommer att bygga på kommissionens ekonomiska vinterprognos1 från den 22 februari. Krisen är inte över än, som man ser på de orimligt höga arbetslöshetssiffrorna, men vi kan se att medlemsstaternas reforminsatser börjar bära frukt och att de stora obalansernas i EU:s ekonomi håller på att korrigeras.

Vi känner alla alltför väl till att det ekonomiska utfallet det senaste året har varit en besvikelse och att framtidsutsikterna är ganska mörka: BNP-tillväxten i år hamnar på cirka 0,1 procent i EU, medan BNP faller med 0,3 procent i euroområdet.

Vi såg förbättringar på finansmarknaderna under andra halvåret 2012, men de har ännu inte resulterat i någon återhämtning i den reala ekonomin. Arbetslösheten är dessutom högre än någonsin i många medlemsländer. Justeringar i balansräkningarna för att minska skulderna i både den privata och offentliga sektorn dämpar den kortsiktiga tillväxten. Krisens sociala verkningar är ett särskilt orosmoment för kommissionen.

Det finns dock positiva tecken. Några av de makroekonomiska obalanser som uppstod före krisen håller på att korrigeras och de strukturreformer som flera länder inlett bidrar till bättre balans i ekonomin i EU, särskilt i euroområdet. Dessutom går konsolideringen av de offentliga finanserna framåt, med en minskning av budgetunderskotten och kontroll över ökningarna i statsskuldens andel av BNP.

I bilagan till det här brevet finns några nyckeltal som visar den senaste utvecklingen i BNP, arbetslöshet och offentliga finanser. Jag tror att du kommer att finna det intressant att se hur några av våra ekonomier håller på att komma på rätt köl, särskilt programländerna. Du kan se att det beslutsamma reformarbetet börjar ge resultat när det gäller bytesbalans och återvunnen konkurrenskraft. Andra medlemsländer måste dock fortfarande satsa mer på strukturreformer för att kunna vända flera år med försämrad konkurrenskraft i relativa termer. Siffrorna illustrerar gemensamma utmaningar, men också skillnaderna mellan länderna och behovet av att med beslutsamhet nå framsteg på alla nivåer inom den europeiska planeringsterminen.

I min korta presentation för Europeiska rådet kommer jag främst att inrikta mig på konkurrenskrafts- och ungdomsarbetslöshetsfrågorna. Att stärka konkurrenskraften är inte ett mål i sig utan ett sätt att öka välståndet och upprätthålla vår levnadsstandard och våra värderingar i EU. Det är absolut nödvändigt för att stötta tillväxten och jobben och en ständig utmaning i dagens globaliserade värld och för stora delar av EU. Om vi tittar på produktiviteten kan vi notera att de bästa medlemsländerna är dubbelt så produktiva som de sämsta. Hur vi ska sätta fart på våra ekonomier för att utnyttja de möjligheter den inre marknaden erbjuder, konkurrera globalt och dra nytta av de möjligheter till handel som vi framförhandlar bör vara viktiga diskussionsämnen på vårt möte.

Vi oroas alla av den höga ungdomsarbetslösheten och på flera av Europeiska rådets möten har vi fattat viktiga beslut för att bekämpa detta gissel. Som du nog kommer ihåg lanserade jag i januari 2012 ett initiativ för att hjälpa de åtta medlemsländerna med högst ungdomsarbetslöshet att mobilisera resurser för att sänka den. Kommissionen och de åtta regeringarna har arbetat tillsammans i insatsgrupper och har beslutat att omfördela EU-pengar för att stödja jobbsatsningar för unga och hjälpa småföretagen att få tillgång till finansiering. Initiativet har haft positiva effekter, vilket framgår av den rapport som vi sammanställt för Europeiska rådet, och som bifogas detta brev.

Jag anser att det här pilotprojektet visar att vi med en kombination av EU-insatser och nationella insatser som är målinriktade och fokuserar på de svåraste problemen kan göra skillnad. Nu är ungdomsgarantin i hamn och vi har kommit överens om större anslag i nästa fleråriga budgetram till insatser mot ungdomsarbetslösheten. Jag hoppas att det kan hjälpa länderna och regionerna att ingjuta hopp i våra ungdomar. Innan vi träffas i Europeiska rådet kommer kommissionen att lägga fram det lagförslag som ska se till att vårt ungdomssysselsättningsinitiativ kan dra igång redan från starten av nästa budgetperiod.

Jag ser fram emot våra diskussioner och att få höra dina idéer om hur vi kan stärka konkurrenskraften och minska ungdomsarbetslösheten under den europeiska planeringsterminen.

José Manuel BARROSO

Till medlemmarna i Europeiska rådet

The letter is accompanied by the following annexes:

MEMO/13/197: Key data on GDP, unemployment, public deficits and government debt

MEMO/13/198: Trends in current account balances and unit labour costs

Report: Youth Employment Action Teams - Update for the Spring European Council, 14-15 March 2013

 

The letter and its annexes will soon be available in all languages on the Europe 2020 website.


Side Bar