Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

MEMO

Brusel, 11 marec 2013

Letter from President Barroso to the Members of the European Council

Vážení kolegovia,

naším zasadnutím 14. a 15. marca 2013 sa dostávame k významnému míľniku tohtoročného európskeho semestra. Komisia tento proces začala tým, že v rámci ročného prieskumu rastu na rok 2013 navrhla päť hlavných priorít, a ja môžem s potešením konštatovať, že Rada ich už schválila, takže z nich môžu vychádzať národné programy, ktoré sa majú Komisii zaslať v apríli. Predseda Európskej rady ma požiadal o prezentáciu, ktorá by nás uviedla do diskusie. Budem pri nej vychádzať zo zimných prognóz Komisie1, ktoré boli zverejnené 22. februára. Ako ukazujú neprijateľne vysoké hodnoty miery nezamestnanosti, kríza stále trvá, no už badať aj to, že reformné úsilie členských štátov začína prinášať svoje ovocie a vyrovnávať veľmi zásadné rozdiely v rámci európskeho hospodárstva.

Ako bohužiaľ všetci vieme, hospodárska aktivita bola v uplynulom roku sklamaním a vyhliadky sú naďalej pesimistické – rast HDP v roku 2013 sa očakáva na úrovni okolo 0,1 % v rámci EÚ a -0,3 % v rámci eurozóny.

V druhej polovici roku 2012 sme badali zlepšenie podmienok na finančných trhoch, čo sa však zatiaľ neprejavilo v oživení reálnej ekonomiky, pričom nezamestnanosť v mnohých členských štátoch dosiahla bezprecedentné hodnoty. Bilančné úpravy zamerané na zníženie súkromného i verejného dlhu sa stále veľmi negatívne podpisujú na krátkodobom raste. Mimoriadne znepokojujúce sú pre Komisiu sociálne dôsledky krízy.

Vnímame však aj pozitívne znamenia. Upravujú sa určité makroekonomické nerovnováhy, ktoré sa nahromadili ešte pred krízou, a štrukturálne reformy naštartované vo viacerých krajinách prispievajú k opätovnému nastoleniu rovnováhy v hospodárstve EÚ a najmä eurozóny. Pokrok navyše zaznamenáva aj oblasť fiškálnej konsolidácie, kde sa podarilo znížiť celkový fiškálny deficit a dostať pod kontrolu rast dlhu v pomere k HDP.

V prílohe k tomuto listu nájdete niekoľko významných údajov, ktoré hovoria o aktuálnom vývoji HDP, nezamestnanosti a verejných financií. Myslím si, že by Vás mohlo zaujímať, ako sa niektoré z našich ekonomík prispôsobujú, a to najmä v krajinách zapojených do programu. Môžete tu vidieť, že vytrvalé uplatňovanie reforiem začína prinášať svoje výsledky z pohľadu bežných účtov a návratu ku konkurencieschopnosti. Je tiež zrejmé, že v iných členských štátoch sú stále potrebné väčšie investície do štrukturálnych reforiem, ktoré by zvrátili ich relatívnu stratu konkurencieschopnosti v uplynulých rokoch.  Z týchto údajov vyplýva, že problémy majú spoločný menovateľ, no zároveň poukazujú na rozdiely medzi jednotlivými krajinami a na to, že kontext tohto európskeho semestra si vyžaduje cieľavedomý pokrok na všetkých úrovniach.

Vo svojej stručnej prezentácii pre Európsku radu sa zameriam najmä na výzvu v oblasti konkurencieschopnosti a na zamestnanosť mladých ľudí. Zvyšovanie konkurencieschopnosti nie je samoúčelné – je to prostriedok zabezpečenia prosperity a udržania životnej úrovne a hodnôt v Európe. Je nevyhnutným predpokladom podchytenia rastu a zamestnanosti a v dnešnom globálnom prostredí, ako aj vo veľkej miere v EÚ, je tiež sústavnou výzvou. Ak sa pozrieme na hodnoty produktivity, zistíme, že najlepšie členské štáty sú dvakrát také výkonné ako tie najslabšie. Zásadnou témou diskusie by malo byť vystrojenie našich ekonomík tak, aby sme dokázali využiť potenciál jednotného trhu, globálne konkurovať a chopiť sa obchodných príležitostí, na ktorých pracujeme.

Všetkých nás znepokojuje vysoká miera nezamestnanosti mladých ľudí a v rámci niekoľkých zasadnutí Európskej rady sme prijali dôležité rozhodnutia, ktoré majú prispieť k boju proti tejto hrozbe. Isto si spomínate, že v januári 2012 som začal pilotnú iniciatívu na pomoc ôsmim členským štátom s najvyššou mierou nezamestnanosti mladých ľudí pri mobilizácii snáh o jej zníženie. V rámci spolupráce akčných tímov sa Komisia a vlády týchto ôsmich členských štátov rozhodli sústrediť dostupné finančné prostriedky EÚ na podporu pracovných príležitostí pre mladých ľudí, ako aj na podporu MSP v prístupe k financovaniu. Ako vyplýva zo správy, ktorú sme vypracovali pre Európsku radu a ktorú Vám predkladáme v prílohe, dosah tejto iniciatívy bol pozitívny.

Podľa môjho názoru táto prvotná snaha dokazuje, že ak sa cieľavedome spojí úsilie EÚ a členských štátov a ak sa sústredíme na tie najzložitejšie otázky, môžeme niečo zmeniť. Dúfam, že teraz, keď sa schválil systém záruk pre mladých ľudí a keď sme sa zhodli na tom, že v nasledujúcom viacročnom finančnom rámci poskytneme dodatočné financovanie na boj proti nezamestnanosti mladých ľudí, podarí sa na národnej a regionálnej úrovni zabezpečiť dynamiku, ktorá dodá našim mladým ľuďom nádej. Komisia ešte predtým, ako sa stretneme na zasadnutí Európskej rady, predloží právne návrhy, ktoré zabezpečia funkčnosť iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí od samého začiatku obdobia nasledujúceho VFR.

Teším sa na diskusiu i na vaše návrhy, ako posilniť konkurencieschopnosť a znížiť nezamestnanosť mladých ľudí v rámci európskeho semestra.

José Manuel Barroso

Členom Európskej rady

The letter is accompanied by the following annexes:

MEMO/13/197: Key data on GDP, unemployment, public deficits and government debt

MEMO/13/198: Trends in current account balances and unit labour costs

Report: Youth Employment Action Teams - Update for the Spring European Council, 14-15 March 2013

The letter and its annexes will soon be available in all languages on the Europe 2020 website.


Side Bar