Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

MEMO

Bruksela, 11 marzec 2013

Letter from President Barroso to the Members of the European Council

Szanowni Państwo!

Nasze posiedzenie w dniach 14–15 marca 2013 r. stanowi ważny punkt przełomowy tegorocznego europejskiego semestru. Komisja rozpoczęła ten proces, proponując pięć celów priorytetowych, określonych w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2013 r. Mogę z przyjemnością stwierdzić, że zyskały one już poparcie Rady i staną się punktem odniesienia dla programów krajowych, które Komisja ma otrzymać w kwietniu. Przewodniczący Rady Europejskiej poprosił mnie o wygłoszenie prezentacji, która posłuży za punkt wyjścia do dyskusji. Podstawą dla jej przygotowania była zimowa prognoza gospodarcza Komisji1 opublikowana w dniu 22 lutego. Nie udało nam się jeszcze wyjść z kryzysu, o czym świadczy niedopuszczalnie wysoki poziom bezrobocia, ale widać już, że reformy podejmowane przez państwa członkowskie zaczynają przynosić efekty, korygując bardzo istotne zaburzenia równowagi w europejskiej gospodarce.

Niestety wszyscy doskonale wiemy, że poziom aktywności gospodarczej w ubiegłym roku był znacznie niższy, niż oczekiwano, a perspektywy pozostają niekorzystne w sytuacji, gdy wzrost PKB w 2013 r. ma wynieść około 0,1 proc. w UE i -0,3 proc. w strefie euro.

W drugiej połowie 2012 r. obserwowaliśmy poprawę sytuacji na rynku finansowym, ale nie przełożyła się ona na ożywienie w gospodarce realnej, a bezrobocie w wielu państwach członkowskich osiągnęło niespotykany dotąd poziom. Korekty budżetowe mające na celu zmniejszenie zadłużenia sektora prywatnego i publicznego wciąż w dużym stopniu hamują wzrost krótkoterminowy. Społeczne skutki kryzysu są powodem szczególnego zaniepokojenia Komisji.

Pojawiają się też jednak pozytywne sygnały. Nierównowaga makroekonomiczna sprzed czasów kryzysu jest korygowana w niektórych obszarach, a reformy strukturalne podjęte w szeregu krajów przyczyniają się do przywrócenia równowagi w gospodarce UE, szczególnie w strefie euro. Także w sferze konsolidacji fiskalnej widoczne są postępy w postaci obniżenia nominalnego deficytu budżetowego i zahamowania wzrostu wskaźnika zadłużenia.

W załączeniu do niniejszego pisma znajdują się pewne kluczowe dane ilustrujące najnowsze tendencje, jeśli chodzi o poziom PKB, bezrobocie i finanse publiczne. Myślę, że mogą Państwa zainteresować korekty widoczne w niektórych gospodarkach, zwłaszcza w państwach objętych programem. Widać wyraźnie, że zdecydowane wdrażanie reform zaczyna przynosić efekty w zakresie rachunków bieżących i przywracania konkurencyjności. Widać też, że inne państwa członkowskie muszą wciąż inwestować więcej w reformy strukturalne, aby odwrócić obserwowaną od kilku lat tendencję względnego spadku ich konkurencyjności. Dane te są odzwierciedleniem wspólnych wyzwań, ale pokazują także różnice między poszczególnymi państwami i wskazują na konieczność poczynienia zdecydowanych postępów na wszystkich poziomach w ramach tegorocznego semestru europejskiego.

W mojej krótkiej prezentacji dla Rady Europejskiej skoncentruję się przede wszystkim na wyzwaniach dotyczących konkurencyjności i bezrobocia osób młodych. Poprawa konkurencyjności jako taka nie jest celem, ale środkiem do zapewnienia dobrobytu i podtrzymania europejskiego poziomu życia i europejskich wartości. Jest ona niezbędnym składnikiem budującym wzrost i zatrudnienie, a także nieustającym wyzwaniem w dzisiejszym globalnym świecie i w wielu częściach UE. Wskaźniki wydajności pokazują, że w tych państwach członkowskich, które osiągnęły najlepszy wynik, wydajność jest dwukrotnie wyższa niż w tych, które wypadły najsłabiej. Ważnym tematem naszej debaty powinno być przygotowanie unijnej gospodarki do wykorzystania potencjału związanego z jednolitym rynkiem, do konkurowania na arenie światowej i do wykorzystania możliwości handlowych, które są obecnie przedmiotem negocjacji.

Wszyscy jesteśmy zaniepokojeni wysokim poziomem bezrobocia osób młodych i aby walczyć z tą plagą, podjęliśmy podczas posiedzeń Rady Europejskiej szereg ważnych decyzji. Jak sobie Państwo przypominają, w styczniu 2012 r. przedstawiłem pilotażową inicjatywę mającą na celu udzielenie pomocy ośmiu państwom członkowskim borykającym się z najwyższym bezrobociem wśród młodzieży, tak aby mogły one zwiększyć starania zmierzające do jego zmniejszenia. Współpracując w ramach zespołów zadaniowych, Komisja i rządy ośmiu państw postanowiły przeznaczyć dostępne środki finansowe UE na wsparcie tworzenia miejsc pracy dla osób młodych i ułatwienie MŚP dostępu do finansowania. Inicjatywa ta przyniosła pozytywne skutki, co pokazuje sprawozdanie przygotowane dla Rady Europejskiej i załączone do niniejszego pisma.

W moim przekonaniu te pilotażowe działania pokazują, że łącząc starania ogólnounijne i krajowe w sposób ukierunkowany i koncentrując się na najtrudniejszych problemach, możemy spowodować korzystne zmiany. Teraz, gdy zapadła już decyzja w sprawie naszego programu gwarancji dla młodzieży i gdy zgodziliśmy się przeznaczyć dodatkowe środki w kolejnych wieloletnich ramach finansowych na zwalczanie bezrobocia osób młodych, mam nadzieję, że uda nam się zapewnić szybsze tempo działań na poziomie krajowym i regionalnym, aby dać młodym ludziom nadzieję. Jeszcze przed posiedzeniem Rady Europejskiej Komisja przedstawi wnioski prawodawcze, które pozwolą na pełne funkcjonowanie inicjatywy na rzecz zatrudnienia młodzieży już od początku obowiązywania nowych wieloletnich ram finansowych.

Z niecierpliwością czekam na naszą dyskusję i jestem ciekaw Państwa pomysłów w kwestii poprawy konkurencyjności i zmniejszenia bezrobocia wśród osób młodych w ramach tegorocznego europejskiego semestru.

José Manuel Barroso

Do członków Rady Europejskiej

The letter is accompanied by the following annexes:

MEMO/13/197: Key data on GDP, unemployment, public deficits and government debt

MEMO/13/198: Trends in current account balances and unit labour costs

Report: Youth Employment Action Teams - Update for the Spring European Council, 14-15 March 2013

The letter and its annexes will soon be available in all languages on the Europe 2020 website.


Side Bar