Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

MEMO

Brussel, 11 maart 2013

Letter from President Barroso to the Members of the European Council

Beste collega's,

Onze bijeenkomst op 14-15 maart 2013 valt op een belangrijk moment in het midden van het Europees semester van dit jaar. De Commissie heeft de aanzet gegeven tot dit proces door in haar jaarlijkse groeianalyse 2013 vijf topprioriteiten voor te stellen. Het verheugt mij ten zeerste dat deze al zijn onderschreven door de Raad en thans als ijkpunt kunnen fungeren voor de nationale programma's die in april aan de Commissie moeten worden toegezonden. De voorzitter van de Europese Raad heeft me gevraagd een uiteenzetting te geven om de achtergrond te schetsen waartegen onze besprekingen zullen plaatsvinden en ik zal dit doen aan de hand van de op 22 februari laatstleden bekendgemaakte winterprognoses van de Commissie1. We hebben de crisis nog niet achter de rug, zoals blijkt uit de onaanvaardbaar hoge werkloosheidscijfers, maar we zien dat de hervormingsinspanningen van de lidstaten vruchten beginnen af te werpen, waardoor de zeer grote onevenwichtigheden in de Europese economie worden gecorrigeerd.

We zijn ons allemaal pijnlijk bewust van het feit dat de economische activiteit in het afgelopen jaar een teleurstellende ontwikkeling heeft laten zien en dat de vooruitzichten somber blijven, met een voor 2013 verwachte bbp-groei van ongeveer 0,1 % in de EU en -0,3 % in de eurozone.

In de tweede helft van 2012 was er weliswaar sprake van een verbetering van de situatie op de financiële markten, maar dit heeft nog geen herstel in de reële economie op gang gebracht. De werkloosheid is in tal van lidstaten dan ook tot op ongekende hoogten gestegen. De balansaanpassingen om de particuliere en de openbare schuld terug te dringen, blijven zwaar wegen op de groei op korte termijn. Vooral de sociale gevolgen van de crisis baren de Commissie zorgen.

Er zijn ook positieve tekenen. Sommige van de macro-economische onevenwichtigheden die vóór de crisis waren opgebouwd, worden thans gecorrigeerd en de structurele hervormingen waarmee in diverse landen een begin is gemaakt, dragen bij tot een herbalancering van de EU-economie, met name in de eurozone. Bovendien is er vooruitgang geboekt bij de begrotingsconsolidatie: de nominale begrotingstekorten zijn gereduceerd en de stijging van de schuldquoten is onder controle gebracht.

Bij deze brief vindt u een aantal kerngegevens die de laatste trends in de ontwikkeling van het bbp, de werkloosheid en de overheidsfinanciën schetsen. Ik denk dat u het interessant zult vinden om te zien hoe sommige van onze economieën zich aan het aanpassen zijn, met name in de programmalanden. U zult merken dat de standvastige uitvoering van hervormingen vruchten begint af te werpen in de vorm van verbeterende lopende rekeningen en een toenemend concurrentievermogen. U zult ook zien dat andere lidstaten nog altijd meer in structurele hervormingen moeten investeren om een kentering teweeg te brengen in het relatieve verlies aan concurrentievermogen dat zij in de loop der jaren hebben geleden. Deze gegevens geven niet alleen de gemeenschappelijke uitdagingen, maar ook de verschillen tussen de landen weer en duiden op de noodzaak om in de context van dit Europees semester op alle niveaus vastberaden vooruitgang te boeken.

In mijn korte uiteenzetting voor de Europese Raad zal ik het vooral hebben over de uitdaging van het concurrentievermogen en over de jeugdwerkloosheid. Verbeteren van het concurrentievermogen is geen doel op zich, maar een middel om de welvaart te verhogen en de Europese levensstandaard en waarden in stand te houden. Dit streven is onontbeerlijk om de groei en de werkgelegenheid te schragen en vormt een permanente uitdaging in het huidige mondiale klimaat en voor grote delen van de EU. Wanneer we naar de productiviteitsprestaties kijken, zien we dat de allerbeste lidstaten dubbel zo productief zijn als de lidstaten die op dat gebied het minst presteren. Het klaarstomen van onze economieën om het potentieel van onze eengemaakte markt aan te boren, wereldwijd te concurreren en voordeel te halen uit de handelsmogelijkheden waarover we momenteel aan het onderhandelen zijn, dient dan ook een centraal thema van onze besprekingen te vormen.

We maken ons allemaal zorgen over de hoge jeugdwerkloosheid. Op een hele reeks bijeenkomsten van de Europese Raad hebben we belangrijke beslissingen genomen om deze plaag te helpen bestrijden. Zoals u zich nog wel zult herinneren, heb ik in januari 2012 een proefinitiatief gelanceerd om de acht lidstaten met de hoogste jeugdwerkloosheid bij te staan in hun inspanningen om deze terug te dringen. In het kader van hun samenwerking in actieteams hebben de Commissie en de acht betrokken regeringen besloten de beschikbare EU-financiering doelgericht te besteden om bij te dragen tot het creëren van arbeidskansen voor jongeren, en om kleine en middelgrote ondernemingen te helpen bij het aantrekken van financiering. Dit initiatief heeft een positief effect gesorteerd, zoals blijkt uit het verslag dat we ten behoeve van de Europese Raad hebben opgesteld en dat te uwer overweging bij dit schrijven is gevoegd.

Ik meen dat dit proefinitiatief aantoont dat we, door de Europese en de nationale inspanningen doelgericht te combineren, wel degelijk een verschil kunnen maken, waarbij we ons op de moeilijkste kwesties moeten concentreren. Nu overeenstemming is bereikt over onze jeugdgarantie en we in het raam van het volgend meerjarig financieel kader hebben afgesproken aanvullende financiering voor de bestrijding van de jeugdwerkloosheid uit te trekken, hoop ik dat op nationaal en regionaal niveau een nieuwe dynamiek op gang kan worden gebracht om onze jonge mensen hoop te geven. Nog voordat we elkaar op de Europese Raad ontmoeten, zal de Commissie met wetgevingsvoorstellen zijn gekomen die ervoor moeten zorgen dat ons jongerenwerkgelegenheidsinitiatief aan het begin van het volgend meerjarig financieel kader een vliegende start kan nemen.

Ik kijk uit naar onze discussie en naar het vernemen van uw ideeën over het bevorderen van het concurrentievermogen en het verminderen van de jeugdwerkloosheid in het kader van ons Europees semester.

José Manuel Barroso

Aan de leden van de Europese Raad

The letter is accompanied by the following annexes:

MEMO/13/197: Key data on GDP, unemployment, public deficits and government debt

MEMO/13/198: Trends in current account balances and unit labour costs

Report: Youth Employment Action Teams - Update for the Spring European Council, 14-15 March 2013

The letter and its annexes will soon be available in all languages on the Europe 2020 website.


Side Bar